Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТема: Організація праці персоналу, зайнятого бухгалтерським обліком, контролем і аналізом

 

Практичні завдання:

1.Схематично відобразити:

А) централізовану структуру бухгалтерії;

Б) децентралізовану структуру бухгалтерії.

 

2.Схематично відобразити:

А) лінійну організацію бухгалтерського апарату;

Б) функціональну організацію бухгалтерського апарату;

В) лінійно-функціональну організацію бухгалтерського апарату;

3.Розробити положення про організацію бухгалтерської служби на підприємстві. Відповідь оформити у вигляді таблиці

Таблиця

Витяг з положення про бухгалтерську службу

Структурні підрозділи, сторонні організації Бухгалтерська служба отримує документи Бухгалтерська служба передає документи
Службові обов’язки зі структурними підрозділами
Кадрова служба    
Комерційний відділ    
Секретаріат    
Цехи    
Склади    
Плановий відділ    
Відділ головного механіка    
Службові зв’язки зі сторонніми організаціями
Банк    
ДПІ    
Фінансове управління    

4.Розробити анкету, яку можна було б використовувати для претендентів на посаду:

- касира

- бухгалтера

5.Розробити і затвердити у встановленому порядку посадову інструкцію:

- бухгалтера

- касира

- головного бухгалтера

 

6.Скласти індивідуальний графік роботи:

- головного бухгалтера

- бухгалтера з обліку праці і зарплати

Питання для обговорення:

1.Для чого призначена бухгалтерія?

2.Які функції повинен виконувати головний бухгалтер?

3.Що розуміють під організаційною структурою бухгалтерії?4.Які типи структурної побудови бухгалтерії Вам відомі?

5.За якими принципами визначається структура облікового апарату?

6.В чому особливості централізованого обліку на підприємстві?

7.Які особливості децентралізованої організації обліку?

8.Який порядок розподілу праці за функціональним та оперативно - виробничим принципами при різних формах побудови бухгалтерії?

9.Які особливості організації бухгалтерського обліку підприємства при створенні філій та представництв?

10.Яким чином планується діяльність бухгалтерії?

Основна література: 1,2,3,4,5,6.

Додаткова література:36,48-52.

Практичне заняття № 13

Тема: Організація інформаційного, технічного та ергономічного забезпечення обліку, контролю і аналізу

Практичні завдання:

1.Скласти план підвищення кваліфікації працівників, пов'язаних з бухгалтерським обліком, контролем та аналізом (на п'ять років):

1.1.Працівників бухгалтерії.

1.2.Працівників не бухгалтерських служб з питань бухгалтерського обліку.

2.Заповнити таблицю

Таблиця

Вплив кольору на функції організму та фізіологічні системи людини

Колір Показники фізіологічного стану
Артеріальний тиск Пульс Дихання Емоційний стан
Червоний        
Помаранчевий        
Жовтий        
Зелений        
Блакитний        
Синій        
Фіолетовий        

 

Питання для обговорення:

1. Організація інформаційного забезпечення обліку, контролю та аналізу:

- суть та склад інформаційного забезпечення обліку, контролю та аналізу;

- вимоги до інформаційного забезпечення обліку, контролю та аналізу;

- загальна схема управління обліком в Україні.

2.Організація технічного забезпечення обліку, контролю та аналізу.

3.Основні джерела тримання інформації для забезпечення системи бухгалтерського обліку.

4.Організація робочого місця та ергономічне забезпечення бухгалтерського обліку.

5.Обґрунтуйте значення інформаційного забезпечення обліку, контролю та аналізу.

6.Технічне забезпечення обліку, контролю та аналізу в сучасних умовах.

Основна література: 2,3,5,11-16,29,30,35.

Додаткова література:37,38,48-52.

Практичне заняття № 14

Тема: Планування перспективного бухгалтерського обліку

Питання для обговорення:

 

1.Обгрунтуйте поняття перспективного обліку

2.Міжнародні стандарти обліку як методологічна основа організації перспективного обліку.

3.Електронні документи в обліку.

4.Електронний документообіг.

Основна література: 2,3,5,29,30,35.

Додаткова література:43,48-52.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна:

 

1. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року №2755-IV

2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року №435-IV

3. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року №436-IV

4. Кодекс законів України про працю від 10.12.71р. №322 –VIII, зі змінами та доповненнями.

5. Закон України від 16.07.99р. №996 — XIV "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", зі змінами і доповненнями.

6. Закон України „Про оплату праці ” від 24.03.95р. №108/95-ВР у редакції Закону України від 06.02.97р. №504/97-ВР, зі змінами і доповненнями.

7. Закон України „Про страхування ” від 07.03.96р. у редакції Закону України від 04.10.2001р. №2745-ІІІ , зі змінами та доповненнями.

8. Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств від 28.12.1994 №334/94-ВР (в редакції Закону України від 22.05.97р. №283/97-ВР), зі змінами та доповненнями

9. Закон України „Про обіг векселів в Україні„ від 05.04.01р. №237-III.

10. Закон України „Про фінансовий лізинг„ від 16.12.1997 №723/97-ВР у редакції Закону України від 11.11.03р. №1381-IV.

11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р.№87.

12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затверджене наказом Міністерства фінансів Україна зі 31.03.99р. №87, зі змінами та доповненнями.

13. Положення, (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затверджене наказом Міністерства фінансів України зі 31.03.99р. №87, зі змінами та доповненнями.

14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03 „99р. №87, зі змінами та доповненнями.

15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.05.99р. №137, зі змінами та доповненнями.

16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.05.99р., №137.

17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000р. №92, зі змінами та доповненнями.

18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18.10.99р. №242, зі змінами та доповненнями.

19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99р. №246, зі змінами та доповненнями.

20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 08.10.99р. №237, зі змінами та доповненнями.

21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000р. №20, зі змінами та доповненнями.

22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000р. №91, зі змінами та доповненнями.

23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 "Фінансові інструменти", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 30.11.01р. №559, зі змінами та доповненнями.

24. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 "Оренда", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.07.00р. №181, зі змінами та доповненнями.

25. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99р. №290, зі змінами та доповненнями.

26. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99р. №318, зі змінами та доповненнями.

27. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2000р. №353, зі змінами та доповненнями.

28. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 "Будівельні контракти", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.04.01р. №205, зі змінами та доповненнями.

29. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 "Об'єднання підприємств", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.07.99р. .№163.

30. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 "Консолідована фінансова звітність", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 30.07.99р.№176, зі змінами та доповненнями.

31. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 10.08.2000р. ..№193, зі змінами та доповненнями.

32. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 "Вплив інфляції", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.02.02р. №147.

33. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 23 "Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18.06.01р. №303, зі змінами та доповненнями.

34. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 24 "Прибуток на акцію", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 16.07.2001р. №344.

35. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000р. №39, зі змінами та доповненнями.

 

Додаткова:

36. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 "Виплати працівникам" затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.10.2003р. №601, зі змінами та доповненнями.

37. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 «Діяльність, що припиняється», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.11.2003р. №617.

38. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 «Фінансова звітність за сегментами», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 19.05.05р. № 412.

39. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р. №291.

40. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р. № 291.

41. Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 13.03.98р. №59, зі змінами та доповненнями.

42. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затверджено Наказом Державного Комітету промислової політики України від 09.07.2007 р. № 373

43. Лист Міністерства фінансів України від 29.07.2003 р. № 04230-04108 Щодо суттєвості у бухгалтерському обліку і звітності.

44. Лист Міністерства фінансів України від 21.12.2005 р. № 34-34000-10 - 5/27793 "Про облікову політику".

45. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом МФУ від 24 травня 1995р. №88 із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 7 червня 2010 року №372.

46. Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затверджена постановою Правління НБУ від 15.12.2004р. №637.

47. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, недостачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затверджений постановою КМУ від 22.01.96р. №116 (зі змінами та доповненнями).

48. Бухгалтерський облік в Україні: Навчальний посібник/ Ред. Р.Л. Хом'як, Ред. В.І. Лемішовський; Національний університет "Львівська політехніка" Інститут післядипломної освіти Інститут економіки і менеджменту. - 7-е вид., перероб. і доп.. - Львів: Інтелект-Захід, 2008. - 1072 с.

49. Пушкар М.С.Облікова політика і звітність. Навч. Посібник .– Тернопіль: Карт-бланш, 2003.– 141с.

50. Бутинець Ф.Ф., Войналович О.П., Томашевська І.Л. Організація бухгалтерського обліку: Підручник для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. / За редакцією д.е.н., проф., Заслуженого діяча науки і техніки України Ф.Ф. Бутинця. – 4-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2005. – 528 с.

51. Організація бухгалтерського обліку : Підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів/ За редакцією проф. Ф.Ф.Бутинця –Житомир: ПП "Рута", 2002. – 592с.

52. Маренич Т.Г. Бухгалтерський облік в агроформуваннях: Підручник. / За ред. В.Я. Амбросова. – 2-ге видання, доповнене і перероблене. – К.: ВД „Професіонал”, 2005. – 896 с.

 

 

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.