Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИМІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

ФАКУЛЬТЕТ ОБЛІКУ І АУДИТУ

 

 

Кафедра організації обліку та звітності

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ

 

Методичні вказівки по проведенню практичних занять

для студентів факультету обліку і аудиту спеціальності 7.050 106 “Облік і аудит” денної форми навчання

До друку:

Правдюк Н.Л. ______________

Любар О.О. ______________

Коваль Л.В. ______________

Вінниця 2011

Автори:

Правдюк Н.Л., Любар О.О., Коваль Л.В. Організація обліку. Методичні вказівки по проведенню практичних занять для студентів факультету обліку і аудиту спеціальності 7.050 100 «Облік і аудит» денної форми навчання. - Вінниця : ОЦ ВНАУ, 2011. – 38 с.

Рецензенти:

Головай Н.М., к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку ВТЕІ КНТЕУ

Подолянчук О.А., к.е.н., доцент кафедри аудиту та державного контролю (Вінницький національний аграрний університет)

Коротка анотація

Методичні вказівки по проведенню практичних занять містять перелік тем, завдань і питання для вивчення курсу „Організація обліку”. Завдання конкретизує зміст тимчасової навчальної програми з курсу “Організація обліку ” і призначений для вивчення даного курсу студентами спеціальності 7.050.106 денної форми навчання.

 

Рекомендовано навчально-методичною комісією

Вінницького національного аграрного університету

(протокол № 8 від 5.04.2011 року)

 

 

 

Зав. видавничим центром ВНАУ Романов О.М.

Підписано до друку Формат

Ум. друк. арк. 2,4 Обл.-вид. арк.

Наклад 75 пр. зам №

Видавничий центр ВНАУ

Вул. Сонячна, 3, м. Вінниця, 21008

тел. 330.

 

  Зміст стор.
Вступ…………………...…………………………………………………………..….
Практичне заняття 1. Основи організації бухгалтерського обліку…………
Практичне заняття 2. Організація нормативно – правового забезпечення…
Практичне заняття 3-4. Організація облікового процесу………………………
Практичне заняття 5. Організація обліку власного капіталу…………..……
Практичне заняття 6-7. Організація обліку зобов’язань………………………..
Практичне заняття 8. Організація обліку та аналізу довгострокових активів......................................................................................  
Практичне заняття 9-10. Організація обліку та аналізу оборотних активів…..
Практичне заняття 11 Організація обліку витрат, доходів і результатів діяльності……………………………………………………  
Практичне заняття 12. Організація обліку праці персоналу, зайнятого бухгалтерським обліком, контролем та аналізом……………  
Практичне заняття 13. Організація інформаційного, технічного та ергономічного забезпечення обліку, контролю і аналізу……..  
Практичне заняття 14. Планування перспективного бухгалтерського обліку.
Список рекомендованої літератури………………………………………………….

 ВСТУП

 

Для підприємницької діяльності сьогодні характерні як складність, невизначеність в питаннях правового регулювання, так і якісно нові вимоги до її результативності, стабільності, прозорості та достовірності звітних даних.

Окреслені завдання передбачають комплексне вирішення керівництвом суб’єкта господарювання таких питань як кадрове забезпечення, раціональне використання активів підприємства, збільшення частки власного капіталу, забезпечення мобільності виробництва продукції (товарів, послуг) з орієнтацією на ринкову ситуацію тощо.

Один з факторів забезпечення бажаних результатів – створення умов для організації бухгалтерського обліку господарської діяльності, яка б була надійним джерелом інформації для проведення контролю та аналізу.

Враховуючи проблеми гармонізації на макро- та мікро-рівнях, розвиток підприємницької діяльності в Україні, питання організації бухгалтерського обліку повинні вивчатись з точки зору відповідності їх чинному нормативному полю з облікових питань, забезпеченню потреб суб’єктів господарювання (зокрема, тих, хто здійснює зовнішньоекономічну діяльність, підтримується закордонними інвесторами).

Вдосконалення організації бухгалтерського обліку доцільно вирішувати комплексно в напрямках: методичному, технічному, адміністративно-організаційному. Критерії оптимального поєднання зазначених етапів не можуть бути аналогічними для різних підприємств, оскільки залежать, в першу чергу, від їх економіко-організаційної структури, а також повинні враховувати реальні можливості та резерви підприємства в питаннях реалізації обраної системи організації обліку для одержання бажаних результатів.

Організація бухгалтерського обліку - самостійний розділ в курсі бухгалтерського обліку, який має для підготовки бухгалтерів особливо важливе значення. Він покликаний сформувати у майбутніх бухгалтерів чітке уявлення про роль, структуру бухгалтерської служби, способи її організації та налагодження своєчасної якісної теоретичної роботи. Автори виходять з того, що робота бухгалтера нерозривно пов'язана з вирішенням неординарних завдань:

- бути не лише рахівником, обліковцем або реєстратором господарських операцій, але й ініціативним помічником керівника підприємства з пошуку варіантів раціоналізації діяльності підприємства;

- вміти налагодити обліковий процес і працю колег щодо ведення бухгалтерського обліку відповідно до специфіки діяльності суб'єкта господарювання.

Раціональна організація дозволяє вдосконалювати документування господарських операцій і документооборот, обробку інформаційних даних у бухгалтерському обліку, ефективно використовувати робочий час облікових працівників, здійснювати точний, своєчасний і дієвий облік за найменших витрат сил і засобів на його ведення, забезпечує узгоджену ритмічну працю на всіх етапах облікового процесу.

Знаючи організацію бухгалтерського обліку можна ефективно господарювати.

Мета практичного навчання – поєднання теоретичної підготовки студентів з практичною.

При підготовці методичних вказівок було використано навчально-методичну і наукову літературу з бухгалтерського обліку, нормативно – законодавчі акти.

 

 

Структура курсу за КМСОНП для навчальної дисципліни

Організація обліку

(9 семестр 5-го курсу спеціальність „Облік і аудит”)

Вид контролю № залікового кредиту № модуля Назва змістового модуля (назва теми) Види навчальної дисципліни   Загальна кількість заходів / годин Кількість балів за кожний вид діяльності
Поточний контроль Заліковий кредит І 135гд/2,5кр.   Модуль I 67год/1,25кр. ЗМ1 Основи організації бухгалтерського обліку. Організація обліку пасивів Лекції 7/14 3,5
Лабораторні - -
Практичні 7/14 7,0
Самостійна робота студентів 3/37 7,0
Контрольні заходи 1∕2 2,5
Всього ЗМ1 18∕67 год. 20,0
Захист модуля - 10,0
Всього за модуль I 30,0 б.
Модуль II 68год/1,25кр. ЗМ2 Організація обліку активів. Організація роботи облікового апарату, забезпечення бухгалтерського обліку, контролю та аналізу і їх розвитку Лекції 7/14 3,5
Лабораторні - -
Практичні 7/14 7,0
Самостійна робота студентів 3/38 7,0
Контрольні заходи 1∕2 2,5
Всього ЗМ2 18∕68 год. 20,0
Захист модуля - 10,0
Всього за модуль II 30,0 б.
Модуль III Наукова робота та поглиблене вивчення дисципліни (додаткові бали) Публікації    
Участь у конференціях    
Участь в олімпіадах, інше    
Участь в інших конкурсах, отримання грантів   10,0
Всього за поточний контроль 70,0 б.
Всього: Підсумковий контроль 1∕ 30,0 б.
Всього заліковий кредит 36∕135 год. 100,0 б.
Заліковий кредит II 36 год. (1кр.) Модуль IV 36 год.∕1кр. Курсовий проект (100 б.) Підготовка – 70 б., захист курсового проекту (роботи) КП – 30 б.
Заліковий кредит III 36 год. (1кр.) Модуль V 36 год.∕1кр. Практика з дисципліни (100 б.) Навчальна (виробнича) – 70 б. (отрим. перв. умінь і навичок з дисципліни), захист практики – 30 б.

Практичне заняття №1

 

Практичне заняття №2

Практичне заняття № 3 - 4

 

Практичне заняття № 5

Практичне заняття № 6-7

 

Практичне заняття № 8

Практичне заняття № 9-10

Практичне заняття № 11

Практичне заняття № 12

Практичне заняття № 13

Практичне заняття № 14

Тема: Планування перспективного бухгалтерського обліку

Питання для обговорення:

 

1.Обгрунтуйте поняття перспективного обліку

2.Міжнародні стандарти обліку як методологічна основа організації перспективного обліку.

3.Електронні документи в обліку.

4.Електронний документообіг.

Основна література: 2,3,5,29,30,35.

Додаткова література:43,48-52.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна:

 

1. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року №2755-IV

2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року №435-IV

3. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року №436-IV

4. Кодекс законів України про працю від 10.12.71р. №322 –VIII, зі змінами та доповненнями.

5. Закон України від 16.07.99р. №996 — XIV "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", зі змінами і доповненнями.

6. Закон України „Про оплату праці ” від 24.03.95р. №108/95-ВР у редакції Закону України від 06.02.97р. №504/97-ВР, зі змінами і доповненнями.

7. Закон України „Про страхування ” від 07.03.96р. у редакції Закону України від 04.10.2001р. №2745-ІІІ , зі змінами та доповненнями.

8. Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств від 28.12.1994 №334/94-ВР (в редакції Закону України від 22.05.97р. №283/97-ВР), зі змінами та доповненнями

9. Закон України „Про обіг векселів в Україні„ від 05.04.01р. №237-III.

10. Закон України „Про фінансовий лізинг„ від 16.12.1997 №723/97-ВР у редакції Закону України від 11.11.03р. №1381-IV.

11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р.№87.

12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затверджене наказом Міністерства фінансів Україна зі 31.03.99р. №87, зі змінами та доповненнями.

13. Положення, (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затверджене наказом Міністерства фінансів України зі 31.03.99р. №87, зі змінами та доповненнями.

14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03 „99р. №87, зі змінами та доповненнями.

15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.05.99р. №137, зі змінами та доповненнями.

16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.05.99р., №137.

17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000р. №92, зі змінами та доповненнями.

18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18.10.99р. №242, зі змінами та доповненнями.

19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99р. №246, зі змінами та доповненнями.

20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 08.10.99р. №237, зі змінами та доповненнями.

21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000р. №20, зі змінами та доповненнями.

22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000р. №91, зі змінами та доповненнями.

23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 "Фінансові інструменти", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 30.11.01р. №559, зі змінами та доповненнями.

24. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 "Оренда", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.07.00р. №181, зі змінами та доповненнями.

25. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99р. №290, зі змінами та доповненнями.

26. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99р. №318, зі змінами та доповненнями.

27. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2000р. №353, зі змінами та доповненнями.

28. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 "Будівельні контракти", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.04.01р. №205, зі змінами та доповненнями.

29. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 "Об'єднання підприємств", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.07.99р. .№163.

30. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 "Консолідована фінансова звітність", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 30.07.99р.№176, зі змінами та доповненнями.

31. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 10.08.2000р. ..№193, зі змінами та доповненнями.

32. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 "Вплив інфляції", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.02.02р. №147.

33. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 23 "Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18.06.01р. №303, зі змінами та доповненнями.

34. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 24 "Прибуток на акцію", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 16.07.2001р. №344.

35. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000р. №39, зі змінами та доповненнями.

 

Додаткова:

36. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 "Виплати працівникам" затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.10.2003р. №601, зі змінами та доповненнями.

37. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 «Діяльність, що припиняється», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.11.2003р. №617.

38. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 «Фінансова звітність за сегментами», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 19.05.05р. № 412.

39. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р. №291.

40. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р. № 291.

41. Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 13.03.98р. №59, зі змінами та доповненнями.

42. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затверджено Наказом Державного Комітету промислової політики України від 09.07.2007 р. № 373

43. Лист Міністерства фінансів України від 29.07.2003 р. № 04230-04108 Щодо суттєвості у бухгалтерському обліку і звітності.

44. Лист Міністерства фінансів України від 21.12.2005 р. № 34-34000-10 - 5/27793 "Про облікову політику".

45. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом МФУ від 24 травня 1995р. №88 із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 7 червня 2010 року №372.

46. Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затверджена постановою Правління НБУ від 15.12.2004р. №637.

47. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, недостачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затверджений постановою КМУ від 22.01.96р. №116 (зі змінами та доповненнями).

48. Бухгалтерський облік в Україні: Навчальний посібник/ Ред. Р.Л. Хом'як, Ред. В.І. Лемішовський; Національний університет "Львівська політехніка" Інститут післядипломної освіти Інститут економіки і менеджменту. - 7-е вид., перероб. і доп.. - Львів: Інтелект-Захід, 2008. - 1072 с.

49. Пушкар М.С.Облікова політика і звітність. Навч. Посібник .– Тернопіль: Карт-бланш, 2003.– 141с.

50. Бутинець Ф.Ф., Войналович О.П., Томашевська І.Л. Організація бухгалтерського обліку: Підручник для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. / За редакцією д.е.н., проф., Заслуженого діяча науки і техніки України Ф.Ф. Бутинця. – 4-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2005. – 528 с.

51. Організація бухгалтерського обліку : Підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів/ За редакцією проф. Ф.Ф.Бутинця –Житомир: ПП "Рута", 2002. – 592с.

52. Маренич Т.Г. Бухгалтерський облік в агроформуваннях: Підручник. / За ред. В.Я. Амбросова. – 2-ге видання, доповнене і перероблене. – К.: ВД „Професіонал”, 2005. – 896 с.

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.