Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТрубопроводів пари та гарячої води

 

Галузь застосування

 

Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води (далі - Правила) визначають вимоги щодо проектування, виготовлення, монтажу, налагоджування, експлуатації, діагностування, ремонту та реконструкції трубопроводів, що транспортують водяний пар або гарячу воду (далі - трубопроводи), і обов'язкові для всіх міністерств і інших органів виконавчої влади, а також об'єднань, установ, організацій та підприємств - незалежно від їхньої відомчої приналежності і форм власності.

1.1. Правила встановлюють вимоги до:

- трубопроводів пари з робочим тиском пари (далі - надлишковий тиск) більше 0,07 МПа (0,7 кгс/кв.см);

- трубопроводів гарячої води з температурою води вище 115 град.C;

- редукційно-охолоджувальних пристроїв і колекторів, що є складовою частиною трубопроводу.

1.2. Всі трубопроводи, на які поширюються ці Правила, діляться на категорії та групи, що зазначені в таблиці 1.

 

Таблиця 1

 

Категорії і групи трубопроводів-------------------------------------------------------------------

|Категорія|Група| Робочі параметри середовища |

|трубопро-| |-------------------------------------------------|

|водів | |температура, град.C| тиск, МПа (кгс/кв.см) |

|---------+-----+-------------------+-----------------------------|

| I | 1 |Вище 560 |Не обмежено |

| | 2 |Вище 520 до 560 |Не обмежено |

| | 3 |Вище 450 до 520 |Не обмежено |

| | 4 |До 450 |Більше 8,0 (80) |

| II | 1 |Вище 350 до 450 |До 8,0 (80) |

| | 2 |До 350 |Більше 4,0 (40) до 8,0 (80) |

| III | 1 |Вище 250 до 350 |До 4,0 (40) |

| | 2 |До 250 |Більше 1,6 (16) до 4,0 (40) |

| IV | 1 |Вище 115 до 250 |Більше 0,07 (0,7) до 1,6 (16)|

-------------------------------------------------------------------

 

Якщо значення параметрів середовища знаходяться у різних категоріях, то трубопровід відноситься до категорії, що відповідає максимальному значенню параметра середовища (див. схему).

 

Схема визначення категорії трубопроводу за максимальним значенням параметра середовища

t, град.C

|

560 | I, 1*

|--------------------------------------------

|

520 | I, 2

|--------------------------------------------

|

450 | I, 3

|--------------------------------------------

| |

350 | II, 1 |

|------------------------------------|

250 | III, 1 | | I, 4

|------------------| II, 2 |

115 | IV | III, 2 | |

---------------------------------------------

0,07 1,6 4,0 8,0 p, МПа

0,7 16 40 80 p, кгс/кв.см

 

 

* Римська цифра означає категорію, арабська - групу, наприклад:

I-а категорія, 1-а група.

 

1.3. При визначенні категорії трубопроводів робочими параметрами середовища, що транспортується, вважаються для:

1) паропроводів від котлів - тиск і температура пари за їх номінальними значеннями на виході із котла згідно з проектом;

2) паропроводів від турбін, що працюють із протитиском - максимально можливий тиск у режимі протитиску, що передбачений технічними умовами на постачання турбіни, та максимально можлива температура пари у протитиску, якщо турбіна працює у режимі "неробочий хід";

3) паропроводів від неврегульовуваних та врегульовуваних відборів пари турбіни (в тому числі для паропроводів проміжного перегрівання) - максимально можливі значення тиску і температури пари у відборі (згідно з даними підприємства-виготовлювача турбіни);

4) паропроводів від редукційних та редукційно-охолоджувальних установок - максимально можливі значення тиску і температури редукованої пари згідно з проектом установки;

5) трубопроводів живильної води після дезаераторів підвищеного тиску - номінальний тиск води з урахуванням гідростатичного тиску стовпа рідини і температури насичення у дезаераторі;

6) трубопроводів живильної води після живильних насосів і підігрівачів високого тиску (далі - ПВТ) - найбільший тиск, що створюється у напірному трубопроводі живильним електронасосом за закритої засувки та максимального тиску в усмоктувальній лінії насоса (у разі використання живильних насосів з турбопроводом і електронасосів з гідромуфтою - 1,05 номінального тиску насоса), і максимальна розрахункова температура води за останнім ПВТ;

7) подавальних і зворотних трубопроводів водяних теплових мереж - найбільший можливий тиск і максимальна температура води у подавальному трубопроводі згідно з проектом, з урахуванням роботи насосних підстанцій на трасі та рельєфу місцевості;

8) трубопроводів пари, пароводяної суміші, води (конденсату), що використовуються у технологічних процесах - тиск і температура середовища за найбільшого можливого номінального значення згідно з проектом.

1.4. Категорія трубопроводу визначається згідно з робочими параметрами середовища на вході в нього (за відсутності на ньому пристроїв, що змінюють ці параметри) і відноситься до всього трубопроводу незалежно від його довжини. Категорія трубопроводу зазначається у проектній документації.

1.5. Вимоги цих Правил не поширюються на:

1) трубопроводи у межах котла, турбіни, насоса, теплообмінника;

2) посудини, що входять до системи трубопроводів і є їх невід'ємною частиною (водовідокремлювачі, брудовіддільники тощо);

3) трубопроводи, що встановлені на морських і річкових пароплавах та інших плавучих засобах, а також на морських пересувних установках і об'єктах підводного призначення;

4) трубопроводи, що встановлені на рухомому залізничному, автомобільному та гусеничному транспорті;

5) трубопроводи I категорії із зовнішнім діаметром менш як 51 мм і трубопроводи II, III, IV категорій із зовнішнім діаметром менше 76 мм;

6) зливні, продувальні та випускні трубопроводи котлів, трубопроводів, посудин, редукційно-охолоджувальних та інших пристроїв, з'єднаних з атмосферою;

7) трубопроводи атомних електростанцій та установок;

8) трубопроводи спеціальних установок військових об'єктів;

9) трубопроводи із неметалевих матеріалів.

1.6. Відповідність трубопроводів вимогам цих Правил підтверджується виготовлювачем (постачальником) сертифікатом відповідності, виданим згідно з чинним законодавством. Копія сертифіката відповідності додається до паспорта трубопроводу, що складається підприємством-виготовлювачем (монтажною організацією) за формою згідно з додатком 1.

1.7. Відхилення від цих Правил є припустимими у виняткових випадках з дозволу Держнаглядохоронпраці. Для отримання дозволу необхідно подати Держнаглядохоронпраці відповідне обгрунтування, а за потреби - висновок спеціалізованої організації або експертно-технічного центру Держнаглядохоронпраці (далі - ЕТЦ), що мають дозвіл Держнаглядохоронпраці, отриманий в установленому порядку. Копія дозволу на відхилення додається до паспорта трубопроводу.

 

Нормативні посилання

 

В цьому розділі використані такі чинні в Україні на момент затвердження Правил нормативні документи з проектування, будови, матеріалів і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води:ГОСТ 2.101-84 ЄСКД. Види виробів.

ГОСТ 2.601-84 ЄСКД. Експлуатаційні документи.

ГОСТ 12.1.003-83 ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки.

ГОСТ 12.1.005-88 ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до

повітря робочої зони.

ГОСТ 15.001-88 Система розроблення і постановки продукції у

виробництво. Продукція виробничо-технічного

призначення.

ГОСТ 15.005-86 Система розроблення і постановки продукції у

виробництво. Створення виробів поодинокого і

малосерійного виробництва, що складаються на

місці експлуатації.

ГОСТ 15895-77 Статистичні методи управління якістю

продукції. Терміни і визначення.

ГОСТ 356-80 Арматура і деталі трубопроводів. Тиск умовний,

випробувальний і робочий. Ряди.

ГОСТ 380-88 Сталь вуглецева звичайної якості. Марки.

ГОСТ 977-88 Виливки стальні. Загальні технічні умови.

ГОСТ 1215-79 Виливки із ковкого чавуну. Загальні технічні

умови.

ГОСТ 1412-85 Чавун з пластинчастим графітом для виливок.

Марки.

ГОСТ 1050-88 Прокат сортовий, калібрований зі спеціальним

обробленням з вуглецевої сталі. Загальні

технічні умови.

ГОСТ 1759.0-87 Болти, гвинти, шпильки та гайки. Технічні

умови.

ГОСТ 1759.04-87 Болти, гвинти та шпильки. Механічні

властивості та методи випробувань.

ГОСТ 1759.5-87 Гайки. Механічні властивості та методи

випробувань.

ГОСТ 2246-70 Дріт сталевий зварювальний. Технічні умови.

ГОСТ 2601-84 Зварювання металів. Терміни та визначення

основних понять.

ГОСТ 3242-79 З'єднання зварні. Методи контролю якості.

ГОСТ 4543-71 Прокат із легованої конструкційної сталі.

Технічні умови.

ГОСТ 5520-79 Сталь листова вуглецева, низьколегована та

легована для котлів і посудин, що працюють

під тиском. Технічні умови.

ГОСТ 5632-72 Сталі високолеговані і сплави

корозійностійкі, жаростійкі і жароміцні.

Марки.

ГОСТ 5949-75 Сталь сортова і калібрована корозійностійка,

жаростійка і жароміцна. Технічні умови.

ГОСТ 6032-89 Сталі і сплави корозійностійкі. Методи

випробувань на стійкість проти міжкристалітної

корозії.

ГОСТ 7350-77 Сталь товстолистова корозійностійка,

жаростійка і жароміцна. Технічні умови.

ГОСТ 6996-66 Зварні з'єднання. Методи визначення механічних

властивостей.

ГОСТ 7293-85 Чавун з кульоподібним графітом для виливок.

Марки.

ГОСТ 7512-82 Контроль неруйнівний. З'єднання зварні.

Радіографічний метод.

ГОСТ 8479-79 Поковки з конструкційної вуглецевої та

легованої сталі. Загальні технічні умови.

ГОСТ 8731-87 Труби сталеві безшовні гарячедеформовані.

Технічні умови.

ГОСТ 8733-87 Труби сталеві безшовні холодно- та

гарячедеформовані. Технічні умови.

ГОСТ 9941-81 Труби безшовні холодно- і теплодеформовані з

корозійностійкої сталі. Технічні умови.

ГОСТ 14162-79 Трубки сталеві малих розмірів (капілярні).

Технічні умови.

ГОСТ 9466-75 Електроди, що покриті, металічні для ручного

дугового зварювання сталей і наплавлювання.

Класифікація та загальні технічні умови.

ГОСТ 10705-80 Труби стальні електрозварні. Технічні умови.

ГОСТ 10706-76 Труби стальні електрозварні прямошовні.

Техничні умови.

ГОСТ 14782-86 Контроль неруйнівний. З'єднання зварні.

Методи ультразвукові.

ГОСТ 18442-80 Контроль неруйнівний. Капілярні методи.

Загальні вимоги.

ГОСТ 10702-78 Прокат з якісної конструкційної вуглецевої і

легованої сталі для холодного витискування і

висаджування. Технічні умови.

ГОСТ 14637-89 Прокат товстолистовий з вуглецевої сталі

звичайної якості. Технічні умови.

НПАОП 0.00-6.02-04 Порядок розслідування та ведення обліку

нещасних випадків, професійних захворювань і

аварій на виробництві, затверджений постановою

Кабінету Міністрів України від 25.08.2004

N 1112 (1112-2004-п).

ДНАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників. Затверджені

наказом Держнаглядохоронпраці України від

19.04.96 N 61 (z0262-96), зареєстровані в

Мін'юсті України 31.05.96 за N 262/1287.

ДНАОП 0.00-1.27-97 Правила атестації фахівців неруйнівного

контролю. Затверджені наказом

Держнаглядохоронпраці України від 06.05.97

N 118 (z0374-97), зареєстровані в Мін'юсті

України 02.09.97 за N 374/2178.

 

{ Розділ 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду N 231 (z1189-07) від 01.10.2007 }

 

 ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.