Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТема 3. Тема історичної та національної пам’яті в “Соборі” Олеся Гончара

План

1.Ідеологічний остракізм роману“Собор” О.Гончара.

2.Загальні принципи організації художнього матеріалу: композиція, сюжет, конфлікт.

3.Проблема духовної та моральної деградації.

4.Образна система роману: 1) образ Собору, 2) образи захисників Собору, 3) образи “безбатченків”.

 

Завдання 1.Підготувати аргументацію (усно) до аналізу проблематики за напрямками

Мікрогрупа 1 Мікрогрупа 2
Духовне й і фізичне будівництво та руйнування Збереження історичної пам’яті й національних цінностей Екологічна проблема Людина як частка всесвіту Батьки і діти Жінка в суспільстві

Завдання 2.Диспут

1.У чому щастя людини? Що про це думають і говорять герої О.Гончара?

2.Сьогодні побутує думка “Святості зникають із життя, на їх місце приходить цинізм”. Чи погоджуєтесь із цією думкою? Яка позиція героїв “Собору”?

3. Як ви розумієте слова із роману: “Зрештою, що на цій грішній землі ще залишається людині, крім усмішки неба та ласки сонця?” Пов’яжіть свої міркування із реаліями сучасного буття.

4.Що є для людини справжнім падінням і чи не буває падіння сходинкою до вершини зростання?

5.Як вирозумієте слова історика Д.Яворницького: “то не ідеал, до якого йдуть через руїни та трупи…”

6.У тексті знайдіть афоризми, які б підтверджували висновки, до якого ви прийшли у процесі осмислення роману.

7.Чи погоджуєтесь із думкою критика А.Погрібного про те, що роман О. Гончара “Собор” за рівнем проникливості й гостроти художніх узагальнень багато в чому випереджає свою добу, зокрема в плані акцентування на проблемах, які з плином років набули ще більшої злободенності?

Література

1. Бабишкін О. Бережіть собори душ наших // Українська мова і література в школі. – 1987. – №4. – С.11-15.2. Бойко Л. Відгомін полювання на “Ватчині” // Вітчизна. – 1999. – №11-12.

3. Вервес Г. Роман-застереження “Собор” // Слово і час. – 1990. – № 4.

4. Гриценко В. Роздуми про антигероя роману Олеся Гончара “Собор” // Дивослово. –1998. –N5. –С.18-20.

5. Гончар О. “Віриться, Україна перетриває й це...” // Слово і час. – 1998. – № 4–5.

6. Гончар О. “Душа й природа в злагоді своїй...” (Із записів на окремих аркушах) // Слово і час. – 1996. – № 4–5.

7. Гончар О. Катарсис. – К., 2000.

8. Гоян Я. Собор української душі: літературний портрет Олеся Гончара. – К., 2003.

9. Гуменний М. Олесь Гончар: Книга для вчителя. – К., 1991.

10. Дончик В. Осягнення гармонії. Нотатки різних літ // Дончик В. Зупинені миті. – К., 1989.

11. Жулинський М. Олесь Гончар: творчість як доля // Українська мова і література в школі. – 1991. – № 11-12.

12. Зобенко М. Українське небо Олеся Гончара: есеї, студії, політика. – Львів, 2003.

13. Кравченко І. Олесь Гончар і міф про нього // Всесвіт. – 1998. – №11. – С. 129-136.

14. Лупій О. Собори душ людських: Слово про О. Гончара. – К., 1988.

15. Марченко І. Філософське осмислення образу собору як симфонії величі народу, його творчого генія (За романом Олеся Гончара “Собор”) // Дивослово. – 1997. – N9. – С.19-20.

16. Наєнко М. Життя в мистецтво перейшло // Укр. мова і літ. в шк. – №4. – 1993. – С.13.

17. Новиченко Л. За законами гідності: Слово про О. Гончара. – К., 1988.

18. Погрібний А. Олесь Гончар. – К., 1987.

19. Погрібний А. Олесь Гончар: початок пожиттєвого випробування (Ювілейне та полемічне з нагоди 80-річчя …) // Дивослово. – 1998. – №4. – С.2-6.

20. Сверстюк Є. Собор у риштованні // Укр. слово. – Кн. 3. – К.; 1994. – С.3-16.

21. Семенчук І. Олесь Гончар: До 60-річчя з дня народження. – К., 1978.

22. Степовичка Л. Роздвоєність письменницької свідомості як феномен тоталітарної доби (роздуми про життя і творчість Олеся Гончара) // Рідний край. – 2008. – № 2(19). – С. 80-87.

23. Тернистим шляхом до храму: Олесь Гончар в суспільно-політичному житті України. 60-80-і рр. ХХ ст.: збірник документів та матеріалів. – К., 1998.

24. Фащенко В. Новелістичний епос. Слово про О. Гончара. – К., 1988.

 

 

Тема 4. Теоретична практика та художні засади Нью-Йоркської групи поетів

План

1. Естетичні та філософські концепції представників Нью-Йоркської групи. Обґрунтування ідеї “чистого” українського мистецтва, звільненого від будь-якої заангажованості, ідеологічного пафосу.

2. Екзистенційний вимір людини в поезії та прозі Юрія Тарнавського.

3. Гіпертекст Емми Андієвської.

4. Горизонти поетичного мислення Олега Зуєвського.

5. Естетичні домінанти творчості Богдана Рубчака.

6.

Література

1. Барабаш Ю. Нью-Йоркская группа украинских поэтов: Вне традиции как традиция // Дружба народов. – 2002. – № 8. – С.201-212.

2. Бондаренко А. Міфософія актуального життєвого простору в художньому мовомисленні Юрія Тарнавського // Слово і Час. – 2002. – №7.

3. Віртуальна антологія поезії Нью-Йоркської групи: електронний ресурс / Режим доступу: http://users.belgacom.net/babowal/tarn_men.htm

4. Дроздовський Д. Сонети Емми Андієвської як вияв катахретичної свідомості // Слово і Час. – 2009. – №10.

5. Зборовська Н. Піднявшись над усім тліном // Кур’єр Кривбасу. – 1997. – № 79–80.

6. Зборовська Н. “Час слізьми котився по зморщених обличчях каменів…” (Поетичне й непоетичне Ю.Тарнавського) // Слово і Час. – 2000. – №1.

7. Зуєвський О. “Я входжу в храм... ”: Поезії. Переклади. Статті: електронний ресурс / Режим доступу: http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/bitstream/123456789/995/1/zuevskyj_ya_vhodzhu_v_hram.pdf

8. Зуєвський О. Вибране: Поезії. Пер. – К., 1992.

9. Жінка як текст: Емма Андієвська, Соломія Павличко, Оксана Забужко: фрагменти творчості і контексти. – К., 2002.

10. Казакова Н.В. Книжкова виставка Олега Зуєвського // Слово і час. – 2002. – №5. – С.94.

11. Качуровський І. Перекладачі української діаспори // Всесвіт. – 1991. – № 11. – С. 109-113.

12. Котик І. Екзистенційний вимір людини в “Анкетах” Юрія Тарнавського // Слово і час. – 2005. – № 11. – С. 21-27.

13. Котик І. Концептуалізація душі у творчості Ю.Тарнавського // Слово і час. – 2007. – № 11.

14. Котик І. Про що “Поезії про ніщо” (Екзистенційний вимір людини в однойменній збірці Юрія Тарнавського) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2008. – № 4. – С. 50-58.

15. Котик-Чубінська М. Кохання в “Ідеалізованій біографії” Юрія Тарнавського: поміж вірою і відчаєм // Слово і час. – 2010. – №5. – С.46-55.

16. Котик-Чубінська М. Світ у мистецькій перспективі: образотворче мистецтво у поезії Юрія Тарнавського (До 75-річчя від дня народження поета) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2009. – №4. – С.79-90.

17. Коцюбинська М. Під знаком “чистої” поезії // Укр. кур’єр. – 1992. – № 10. – С. 16.

18. Курбатов С. «Время боли»: Богдан Бойчук о сущем: електронний ресурс / Режим доступу: http:www.zn.ua/3000/3150/60835

19. Мацько В. Українська еміграційна проза ХХ століття. – Хмельницький, 2009.

20. Моренець В. Богдан Бойчук //Слово і час. – 1997. – № 10. – С.32-33.

21. Назаренко Т. “І словом нам стає мотиль, і смерть, і сон метаморфоз” (Поет про Поета) // Всесвіт. – 1994. – № 1. – С. 59–61.

22. Ревакович М. Непоетичні дискурси Нью-Йоркської групи: електронний ресурс / Режим доступу: http://www.shevchenko.org/users/shevchenkocgi

23. Одаренко О. Простір розгалужених шляхів: знайомство з гіперлітературою // Всесвіт. – 2003. – № 9-10.

24. Павличко С. Творчість Олега Зуєвського або анатомія українського сюрреалізму // Олег Зуєвський. Вибране: Поезії. Переклади. – К., 1992. – С. 5–15.

25. Понасенко А. В. Естетико-культурологічні концепції міста в поетиці Нью-Йоркської групи: електронний ресурс / Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlush/Filol/2011_6_2/6.pdf

26. Поезія діаспори («нью-йоркська група» та інші) // Історія української літератури ХХ ст. За ред. В.Г.Дончика. – К., 1994. – Кн.2. Ч. 2.

27. Покальчук Ю. Різні світи Віри Вовк // Всесвіт. – 1990. – №2.

28. Рубчак Б., Вовк В. Вірші: Українська поезія за рубежем // Українська мова і література в школі. – 1991. – № 12. – С.51-52.

29. Сорока П. Емма Андієвська. Літературний портрет. – Тернопіль, 1998.

30. Скрипка В. Привітаймо щирим серцем // Кур’єр Кривбасу. – 1994. – № 13. – С. 23.

31. Сливинський О. Джерела й метаморфози поетики персонізму: Нью-Йоркська школа – польський “о’гаризм” – українська поезія ранніх 2000-х// Слово і Час. – 2009. – №10.

32. Слабошпицький М. Поет для поетів (Олег Зуєвський ) // Київ. – 2006. – № 9. – С. 111–121.

33. Сюта Г. Слово пошуки поетів Нью-Йоркської групи: електронний ресурс / Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Kuls/2011_75/Syuta.pdf

34. Сюта Г. Языкотворчество Нью-Йорской группы как фрагмент украинского национального поэтического дискурса: електронний ресурс / Режим доступу: http://www.rusistika.upol.cz/rossica/RosOl_Vol_XLIX_num2_text.pdf

35. Таран Л. Плекати Україну в душі // Хроніка. – 2000. – Вип. 5-6. – 1994.

36. Таран. Л. Українка з Бразилії // День. – 2001 . – №103. – 13 червня.

37. Тарнашинська Л. Емма Андієвська // Літературна Україна. – 1994. – 24 березня.

38. Тарнашинська Л. Бесіда з Еммою Андієвською…// День. – 1999. – 30 січня.

39. Фасоля А. Давайте знайомитись: Нью-Йоркська поетична группа // Українська література в загальноосвітній школі. – 2003. – №7. – С.41-45.

40. Яременко В. Межінь української поезії // Дніпро. – 1992. – № 10-12. – С.94-110.

41. Яременко В., Сліпушко О. “Без назви тих бажань...”: До 75-річчя Олега Зуєвського // Дніпро. – 1995. – № 7-8. – С.40.

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.