Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИСтруктура навчальної дисципліни

№ теми Назви розділів і тем Всього годин Кількість годин за видами занять Самост.р. / індив.р. Використання ТЗН та інших дидактичних засобів Взаємозв'язок з іншими дисциплінами
З викладачем
Всього Лекцій Семінарів Практичн.
Теоретичні основи статистичної науки      
Статистичне спостереження      
Документи первинного обліку та статистична звітність правоохоронних органів      
Зведеня та групування матеріалів статистичного спостереження      
  Модульний контроль № 1            
  Усього за модуль      
Прийоми обробки зведених статистичних матеріалів      
Ряди динаміки у правовій статистиці
9
 

 
 
Аналіз показників правової статистики. Автоматизована система обробки даних правової статистики      
Міжнародна правова статистика: загальна характеристика стану та тенденцій світової боротьбі зі злочинністю      
  Модульний контроль № 2            
  Усього за модуль
38
     
  Усього за семестр      
                   
  Форма підсумкового контролю Залік    

 


Теми семінарських занять

Тема 1. Теоретичні основи статистичної науки

Семінарське заняття № – 2 год.

План

1. Поняття та історія розвитку статистики та її галузей.2. Предмет статистичної науки.

3. Історія розвитку правової статистики як науки.

4. Взаємозв'язок правової статистики з загальною теорією статистики.

5. Загальна характеристика та історія світової кримінальної статистики.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:

 

Рекомендована література до Теми 1:(посилання на порядковий номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни)

 

Тема 2. Статистичне спостереження

Семінарське заняття № – 2 год.

План

1. Поняття систематичного (статистичного) спостереження таорганізація

2. його проведення.

3. Організаційні форми і види статистичного спостереження.

4. План і мета статистичного спостереження. Програма статистичного спостереження.

5. Одиниці сукупності, спостереження, виміру.

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:

 

Рекомендована література до Теми 1:(посилання на порядковий номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни)

 

Тема 3. Документи первинного обліку та статистична звітність правоохоронних органів

Семінарське заняття № – 2 год.

План

1. Поняття про статистичний формуляр.

2. Види документів первинного обліку для реєстрації й обліку правопорушників.

3. Порядок заповнення і подачі статистичної картки на виявлене правопорушення (форма № 1).

4. Порядок заповнення і подача статистичного талону на правопорушення, за яке особі, що його скоїла, пред’явлене обвинувачення (форма № 4).

5. Порядок заповнення і подача статистичної картки про розкриття злочину або про проведення розслідування (форма № 1.1).

6. Порядок заповнення і подача статистичної картки на особу, яка вчинила злочин (форма № 2).

7. Порядок заповнення і подача статистичної картки про хід кримінальної справи (форма № 3).

8. Порядок заповнення і подача статистичної довідки про розгляд справи (форма № 6).

9. Види документів первинного обліку органів суду.

10. Поняття про статистичну звітність.

11. Види статистичної звітності в правоохоронних органах.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:

 

Рекомендована література до Теми 1:(посилання на порядковий номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни)

Тема 4. Зведеня та групування матеріалів статистичного спостереження

Семінарське заняття № – 2 год.

План

 

1. Загальне поняття про статистичне зведення і групування. Види статистичних групувань.

2. Групувальні ознаки. Ряди розподілу.

3. Статистичні таблиці.

4. Організація і техніка зведення.

5. Поняття статистичних графіків. Основні елементи графіка.

6. Види графіків і правила їх побудови.

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:

 

Рекомендована література до Теми 1:(посилання на порядковий номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни)

Тема 5. Прийоми обробки зведених статистичних матеріалів

Семінарське заняття № – 2 год.

План

1. Поняття про абсолютні величини і їх значення.

2. Відносні величини і їх застосування в правовій статистиці:

- відношення частини до цілого (відносини інтенсивності);

- відносини, що характеризують структуру сукупності (відносини розподілу);

- відносини координації і порівняння;

- відносини, що характеризують динаміку.

3. Середні величини і їх застосування в правовій статистиці.

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:

 

Рекомендована література до Теми 1:(посилання на порядковий номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни)

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.