Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЗавдання та обов'язки керівника апарату місцевого суд

Здійснюючи безпосереднє керівництво апаратом суду, керівник апарату місцевого суду забезпечує організованість та злагодженість у роботі підрозділів суду, працівників апарату суду, їх взаємодію у виконанні завдань, покладених на апарат суду щодо організаційного забезпечення діяльності суду.

На керівника апарату місцевого суду покладено взаємодію з територіальним управлінням Державної судової адміністрації відповідної області, правоохоронними та іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, органами суддівського самоврядування, спеціальним підрозділом судової міліції "Грифон", підрозділами відомчої воєнізованої охорони Державної судової адміністрації України, іншими установами й організаціями, засобами масової інформації з питань забезпечення діяльності суду.

Відповідно до Інструкцію з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 17 грудня 2013 року № 173([Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://hra.arbitr.gov.ua/75488/) керівник апарату місцевого суду організовує ведення діловодства в суді.

Саме керівником апарату суду організовується складання проектів планів роботи суду, які погоджує із головою місцевого суду, а також організовує контроль за ходом їх виконання.

Координує здійснення організаційних заходів щодо підготовки оперативних нарад, а за дорученням голови суду проводить оперативні наради, організовує розробку службових розпоряджень, інструкцій, виконує інші завдання.У компетенцію керівника апарату місцевого суду входить організація спільної роботи працівників апарату суду в ході підготовки необхідних матеріалів у разі віднесення питань до компетенції декількох підрозділів, працівників апарату суду.

Слід пам'ятати, що саме керівник апарату місцевого суду здійснює заходи щодо забезпечення належного матеріального та соціального забезпечення суддів та працівників апарату суду, медичного обслуговування та санаторно-курортного лікування, забезпечення благоустроєним житлом. Керівник апарату місцевого суду відповідальний за здійснення заходів щодо забезпечення належних умов діяльності суддів та працівників апарату суду, умов оплати їх праці, належного фінансування суду, інформаційно-нормативного забезпечення судової діяльності.

Налагоджена робота суду потребує постійних витрат, що передбачені у Законі України про бюджет, тому керівником апарату суду організовується розробка і подання на затвердження в установленому порядку штатного розпису і кошторису витрат на утримання суду. Ці питання узгоджує із головою суду і вносить пропозиції щодо структури, чисельності та штатного розпису апарату суду.

У рамках організаційного забезпечення діяльності суду здійснює безпосереднє керівництво діяльністю кадрової служби, забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та державної служби в апараті суду; узагальнює практику роботи з кадрами, вносить голові суду пропозиції щодо її вдосконалення; організовує роботу з кадрами апарату суду, контролює стан цієї роботи, а також ведення кадрового діловодства в суді; вносить пропозиції голові суду з кадрових питань, зокрема щодо призначення на посади в апарат суду, переведення на інші посади, звільнення з посад, присвоєння рангів державних службовців, заохочення, застосування заходів дисциплінарного впливу та з інших кадрових питань; здійснює методичне керівництво проведенням конкурсного відбору на посади державних службовців апарату суду, атестації та щорічної оцінки виконання державними службовцями апарату суду покладених на них обов'язків і завдань; організовує роботу з навчання та підвищення кваліфікації працівників апарату суду, внесення замовлення щодо потреб та підготовки спеціалістів для апарату суду до відповідних органів; вносить пропозиції голові суду щодо удосконалення діяльності суду, з питань кадрової роботи, із забезпечення діяльності працівників апарату суду.

Керує роботою завідувача господарством суду і тому уживає заходів організаційного характеру для підтримання приміщення суду у стані, придатному для належного його функціонування, проведення капітального та поточного ремонтів, технічного оснащення приміщень, створення безпечних та комфортних умов для працівників та осіб, які перебувають у суді, забезпечує наявність необхідних ресурсів та оргтехніки, безперебійне її функціонування.

У місцевому суді передбачано таку компетенцію, як ведення судової статистики, тому керівник апарату суду здійснює організаційне забезпечення ведення судової статистики, діловодства, обліку та зберігання судових справ, належного ведення архіву, кодифікації та роботи бібліотеки суду, а також планово-фінансової та бухгалтерської роботи, обслуговування рахунків в установах банку, керуючись при цьому Інструкціями, що затверджені ДСА України.

За наказом голови суду контролює роботу служби судових розпорядників, а за відсутності у суді посади старшого судового розпорядника - забезпечує організацію судового процесу.

Всі штампи та печатки суду зберігаються у керівника апарату суду, тому керівник абезпечує їх зберігання та використання, а також зберігання і використання товарно-матеріальних цінностей та документації суду.

Окрім всього зазначенгого. забезпечує виконання та необхідне дотримання правил охорони праці та протипожежної безпеки, дотримання працівниками суду правил внутрішнього трудового розпорядку і вносить пропозиції голові суду щодо удосконалення організації діяльності суду.

Цей перелік обов'язків не є остаточним.

При наявності багатьох обв'язків керівник апарату місцевого суду користується правами і свободами, передбаченими Конституцією України, Законами України "Про державну службу", "Про судоустрій і статус суддів" та іншими актами законодавства.

Керівник має право на соціальний та правовий захист відповідно до свого статусу.

За дорученням голови суду керівник апарату може представляти суд в інших управлінських структурах з питань, що належать до його компетенції та наданих повноважень; вести ділове листування з органами системи Державної судової адміністрації, органами та установами судової системи, іншими державними органами, установами і організаціями у межах своєї компетенції.

У разі необхідності у встановленому порядку має право готувати запити, клопотання, звернення тощо, проводити службові наради з питань, що стосуються діяльності апарату суду і належать до його повноважень.

Керівник апарату суду може брати участь у засіданнях колегії територіального управління Державної судової адміністрації відповідної області, бути призначеним до складу колегії цього управління, а також брати участь у нарадах, засіданнях робочих груп тощо з питань організації діяльності апарату судів, що проводяться територіальним управлінням Державної судової адміністрації.

Керівник апарату несе персональну відповідальність за виконання покладених законом на апарат суду завдань. Відповідно до законодавства України несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх функціональних обов'язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, перевищення своїх повноважень, за вчинок, який порочить його як державного службовця або дискредитує місцевий суд, порушення трудової дисципліни, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов'язаних із прийняттям на державну службу та її проходженням

 

Законом України "Про судоустрій і статус суддів" установлено, що правовий статус службовців і спеціалістів, які працюють в апараті суду, регулюється Законом України "Про державну службу". Умови оплати праці, матеріально-побутового, медичного, санаторно-курортного і транспортного забезпечення працівників апарату суду визначаються на засадах, що встановлені для відповідної категорії працівників апаратів центральних та місцевих органів виконавчої влади (ч. 5 ст. 149 Закону). Під дію законодавства про державну службу не підпадають технічні працівники суду і його обслуговуючий персонал.

(Структура і штатна розпис апарату Верховного Суду України та апарату вищого спеціалізованого суду затверджуються цим судом суду за поданням голови цього суду, в межах видатків на утримання даного суду. В апараті Верховного Суду України та апараті вищого спеціалізованого суду можуть створюватися управління, відділи, інші структурні підрозділи, які здійснюють свої функції на підставі положення про відповідному підрозділі, затвердженого Головою Верховного Суду України або головою вищого спеціалізованого суду).

У штат апарату судів входять також помічники суддів, наукові консультанти та судові розпорядники. Наукові консультанти повинні мати науковий ступінь кандидата або доктора юридичних наук.

Апарат суду - це ті, хто допомагає судді організовувати всю роботу в суді. У великих місцевих судах крім загальної канцелярії суду, є - канцелярія у цивільних і кримінальних справах, архів, електронно-технічний відділ, відділ з обращеніеям громадян. Природно, в суді створені такі посади як керівник апарату суду, секретарі, діловоди, архіваріуси.

Із суддями працюють секретарі судових засідань. Є суди, де ці посади поєднуються. Секретар суду приймає вхідну кореспонденцію, вивішує оголошення. На відміну від них секретарі судових засідань забезпечують процес судового засідання відповідно до ст. 48 ЦПК секретар судового засідання:1) здійснює судові виклики і повідомлення; 2) перевіряє наявність та з'ясовує причини відсутності осіб, яких було викликано до суду, і доповідає про це головуючому; 3) забезпечує фіксування судового засідання технічними засобами; 4) веде журнал судового засідання; 5) оформлює матеріали справи; 6) виконує інші доручення головуючого, що стосуються розгляду справи.

Для забезпечення судів нормативно-правовими актами, спеціальної наукової літературою, матеріалами судової практики в кожному суді створюється бібліотека суду (стаття 155). Фонди бібліотеки складають друковані видання та комп'ютерні бази даних.

В апаратах судів загальної юрисдикції можуть створюватися управління, відділи, що здійснюють свої функції на підставі положення про відповідне управління, відділ, затвердженого керівником апарату відповідного суду.

В апараті суду загальної юрисдикції утворюється канцелярія,яка щоденно протягом робочого часу суду забезпечує прийняття та реєстрацію документів, що подаються до відповідного суду. Канцелярія також виконує інші завдання, визначені положенням, затвердженим керівником апарату відповідного суду.

В умовах бурхливого розвитку комп'ютерних систем і програмного забезпечення важливе значення набуває діяльність підрозділів апарату суду, відповідальних за впровадження інформаційних технологій. Це функції управління інформаційних технологій і забезпечення автоматизованого документообігу, у місцевих судах - фахівці з обслуговування комп'ютерної техніки, а також спеціалісти, спеціально відряджені ДСА. Основне завдання цих фахівців - налагодження і підтримання в робочому стані автоматизованої системи діловодства суду, системи розподілу справ між суддями, різноманітного програмного забезпечення судів, а також сприяння працівникам апарату в наповненні Єдиного державного реєстру судових рішень та впровадження нових технологій (відеоконференцзв'язку та ін.).

Зв'язок суду із суспільством та органами державної владизабезпечують спеціальні підрозділи апарату суду або працівник апарату суду - фахівець по зв'язках із громадськістю. їхнім завданням є забезпечення відкритості відповідного суду. У ВСС України ці функції здійснюють відділи взаємодії із державними органами та органами суддівського самоврядування і міжнародно-правового співробітництва. У багатьох апеляційних судах утворена і функціонує прес-служба1, яка систематично розміщує інформацію про діяльність суду в Інтернеті та місцевих ЗМІ. У місцевих судах це завдання, як правило, покладається на окремого працівника апарату суду. У багатьох регіонах склалася практика проведення прес-конференцій головами судових установ, які роз'яснюють журналістам рішення судів у резонансних справах. Керівники судових органів України та органів суддівського самоврядування часто дають інтерв'ю, в яких представляють фахові коментарі чинного законодавства, судової практики і законопроектів, які стосуються діяльності судів.

 

Відповідно до ст. 151 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" кожний суддя місцевого судусистеми судів загальної юрисдикції може мати помічника, як вже відмічалося.Ним може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту і вільно володіє державною мовою. Судді самостійно здійснюють добір помічників. Помічник судді призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату відповідного суду за поданням судді й прикріплюється для кадрового та фінансового обслуговування до апарату відповідного суду. Він призначається на посаду на час виконання суддею повноважень судді відповідного суду. Помічники суддів з питань підготовки справ до розгляду підзвітні лише відповідному судді. їм надається постійне робоче місце в суді.

Перелік конкретних посадових обов'язків помічника судді визначається відповідною посадовою інструкцією. Так, наприклад, помічник судді місцевого загального суду: 1) здійснює підбір актів законодавства та матеріалів судової практики, які необхідні для розгляду конкретної судової справи; 2) бере участь у попередній підготовці судових справ до розгляду, за дорученням судді готує проекти запитів, листів, інших матеріалів, пов'язаних із розглядом конкретної справи, проекти судових рішень, інших процесуальних документів, які приймаються суддею або під головуванням судді, виконавчих документів; 3) здійснює оформлення копій судових рішень для направлення сторонам у справі та іншим особам, які беруть участь у справі відповідно до вимог процесуального законодавства, контролює своєчасність надсилання копій судових рішень; 4) здійснює контроль за своєчасним проведенням експертними установами призначених у справах експертних досліджень, за своєчасним виконанням органами внутрішніх справ постанов судді про примусовий привід, а в разі невиконання таких постанов - готує проекти відповідних нагадувань; 5) виконує доручення судді тощо.

 

Слід також зазначити, що для сприяння веденню судових засідань в кожному суді діє служба судових розпорядників (стаття 156). Порядок створення та діяльності служби судових розпорядників визначається положенням, що затверджується Головою Державної судової адміністрації України за погодженням із Радою суддів України. Очолює службу судових розпорядників старший судовий розпорядник.

Старший судовий розпорядник і його підлеглі судові розпорядники є посадовими особами апарату місцевого загального суду статус якої визначається Законом України "Про державну службу". Вони призначаються на посаду та звільняються з посади наказом голови відповідного місцевого суду з дотриманням вимог трудового законодавства та законодавства про державну службу України.

На посаду старшого судового розпорядника призначаються особи, які мають вищу освіту за спеціальністю "Правознавство" або "Правоохоронна діяльність" з освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра, стаж роботи на державній службі в судових органах України не менше 2 років або загальний стаж роботи за фахом не менше 3 років. Старший судовий розпорядник безпосередньо підпорядкований голові суду або за наказом голови суду керівникові апарату суду, який безпосередньо не входить до служби судових розпорядників.

Старшому судовому розпоряднику безпосередньо підпорядковані судові розпорядники, які на посаду судового розпорядника призначаються, маючи вищу освіту за спеціальністю "Правознавство" або "Правоохоронна діяльність" з освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче молодшого спеціаліста, без вимог до стажу роботи. Судовий розпорядник безпосередньо підпорядкований старшому судовому розпоряднику, а в суді, штатним розписом якого посаду старшого судового розпорядника не передбачено, - голові суду або за наказом голови суду керівникові апарату суду, який безпосередньо не входить до служби судових розпорядників, але безпосередньо підпорядкованих працівників апарату суду не має.

Судові розпорядники забезпечують додержання особами, які перебувають у суді, встановлених правил, виконання ними розпоряджень головуючого в судовому засіданні. Судові розпорядники мають перебувати на робочому місті у форменому одязі, тому забезпечуються форменим одягом, зразки якого затверджуються Головою Державної судової адміністрації України за погодженням із Радою суддів України.

У своїй діяльності вони керуються Законом України «Про судоустрій і сатус суддів», вимогами процесуального закону, актами Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, актами законодавства та нормативними документами, що регламентують діяльність судових органів, Положенням про Державну судову адміністрацію України, Положенням про територіальні управління Державної судової адміністрації, постановами колегії, наказами, інструкціями та рекомендаціями Державної судової адміністрації України та відповідного територіального управління Державної судової адміністрації, відповідним Положенням про службу судових розпорядників та організацію її діяльності, іншими нормативно-правовими актами та цією посадовою інструкцією.

Згідно Положення про старшого судового розпорядника місцевого він має певні завдання, обовязки і права, тому: організовує та планує роботу служби судових розпорядників суду; розподіляє обов'язки між судовими розпорядниками та здійснює контроль за виконанням ними вказівок, розпоряджень голови суду, керівника апарату суду та головуючого у справі; веде журнал обліку розпоряджень голови суду, заступників голови суду та суддів з організації заходів щодо забезпечення проведення судових засідань; визначає необхідну кількість судових розпорядників та відповідального судового розпорядника за забезпечення проведення судового засідання; рганізовує забезпечення готовності до розгляду справи залу судового засідання, іншого приміщення у разі проведення виїзного засідання, взаємодію судових розпорядників з працівниками апарату суду з питань підготовки залу до слухання справи; проводить інструктаж судових розпорядників перед початком судового засідання з роз'ясненням дій кожного з них, з урахуванням особливостей справи; координує дії з керівниками підрозділів конвойної служби міліції та органів внутрішніх справ щодо своєчасної доставки в суд підсудних і затриманих осіб, а також інформує головуючого про затримку доставки до суду зазначених осіб; організовує в разі необхідності взаємодію із спеціальними підрозділами судової міліції та органами внутрішніх справ з питань спільних дій щодо підтримання громадського порядку в приміщенні суду та в залі судового засідання; вживає заходів щодо створення безпечних умов для роботи судових розпорядників та вносить відповідні пропозиції голові суду; організовує та проводить із судовими розпорядниками навчання зпитань діяльності служби, підвищення професійного рівня її працівників; звітує перед головою суду та керівником апарату суду про роботу служби судових розпорядників суду; під час забезпечення заходів щодо підготовки та проведення судового засідання безпосередньо виконує обов'язки судового розпорядника, передбачені відповідною посадовою інструкцією. Старший судовий розпорядник виконує інші розпорядження головуючого щодо забезпечення належних умов для проведення судового засідання, доручення голови суду, за наказом голови суду - доручення керівника апарату суду, що стосуються забезпечення роботи служби судових розпорядників та належних умов для проведення судового засідання.

Старший судовий розпорядник маэ право на соціально-правовий захист відповідно до свого статусу. На підставі відповідного запиту чи доручення суду має право звертатись до юридичних і фізичних осіб, отримувати від них у встановленому порядку документи, матеріали та інформацію. він має право вносити пропозиції голові відповідного суду щодо покращання умов, удосконалення форм і методів роботи служби судових розпорядників та роботи суду, забезпечення належної взаємодії з правоохоронними органами та працівниками апарату суду.

До його повноважень входить право робити зауваження учасникам судового процесу та іншим особам, присутнім у залі судового засідання, вимагати від них додержання встановленого порядку та вживати заходів щодо їх усунення.

У разі необхідності він має право звертатися за допомогою до працівників судової міліції та інших посадових осіб правоохоронних органів для припинення в приміщенні суду порушень громадського порядку, затримання та притягнення до адміністративної відповідальності осіб, які вчиняють протиправні дії.

Задля для виконання своїх завдань та обов'язків може отримувати від працівників апарату суду необхідну інформацію та брати участь у нарадах та зборах трудового колективу суду.

Старший судовий розпорядник відповідно до Кодексу законів про працю України, Законів України "Про державну службу" несе відповідальність за порушення трудової дисципліни, неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов'язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов'язаних із прийняттям на державну службу та її проходженням.

Рядовий судовий розпорядник згідно Інструкції має обов'язки та права, здійснюючи свої повноваження.

Отже судовий розпорядник, здійснює перевірку та забезпечує готовність залу судового засідання чи приміщення, в якому планується проведення виїзного засідання, до слухання справи і доповідає про їх готовність головуючому; забезпечує безпечні умови роботи суддям та працівникам апарату суду в залі судового засідання, іншому приміщенні, в разі проведення судом виїзного засідання; з'ясовує своєчасність направлення заявки-наряду на доставку до суду органами внутрішніх справ та конвойною службою міліції затриманих осіб, та таких, які перебувають під вартою. Повідомляє голову суду, головуючого про можливу затримку їх доставки; з урахуванням кількості місць та забезпечення порядку під час судового засідання визначає можливу кількість осіб, що можуть бути присутні в залі судового засідання, та визначає конкретні місця їх розміщення.

Коли заходить суд до зали судових засідань або покидає її, судовий розпорядник оголошує про вхід і вихід суду та пропонує всім присутнім встати та забезпечує виконання учасниками судового процесу та особами, які є в залі судового засідання, розпоряджень головуючого.

Саме цей робітник суду:

- запрошує, за розпорядженням головуючого, до залу судового засідання свідків, експертів, перекладачів та інших учасників судового процесу;

- виконує розпорядження головуючого про приведення до присяги перекладача, експерта відповідно до законодавства;

- запрошує до залу судового засідання свідків та виконує вказівки головуючого щодо приведення їх до присяги;

- за вказівкою головуючого під час судового засідання приймає від учасників процесу документи та інші матеріали і передає до суду;

- робити зауваження учасникам судового процесу та іншим особам, присутнім у залі судового засідання, вимагати від них додержання встановленого порядку та вживати заходів щодо їх усунення;

- вживає заходів щодо видалення, за розпорядженням головуючого, із залу судового засідання осіб, які проявляють неповагу до суду або порушують громадський порядок;

- звертається до працівників правоохоронних органів з приводу сприяння у підтриманні громадського порядку, затримання та притягнення до адміністративної відповідальності осіб, які проявляють неповагу до суду та порушують громадський порядок;

- забезпечує дотримання вимог процесуального законодавства щодо виключення можливості спілкування допитаних судом свідків з тими, яких суд ще не допитав;

- забезпечує виконання вимог процесуального законодавства щодо проведення закритого судового засідання та вживає заходів до обмеження входу до залу судового засідання сторонніх осіб;

- здійснює в разі необхідності взаємодію із спеціальними підрозділами судової міліції та органами внутрішніх справ з питань спільних дій щодо підтримання громадського порядку в приміщенні суду та в залі судового засідання;

- уживає заходів безпеки щодо недопущення виведення з ладу засобів фіксування судового процесу особами, присутніми в залі судового засідання;

- для забезпечення невідкладного розгляду справи з питань, що виникли в процесі її слухання, за розпорядженням головуючого здійснює термінову доставку в установи та організації, а також фізичним особам листів, викликів, інших документів;

- виконує інші розпорядження головуючого, доручення голови суду, старшого судового розпорядника, за наказом голови суду - доручення керівника апарату суду щодо забезпечення належних умов для проведення судового засідання та роботи служби судових розпорядників.

При виникненні надзвичайних обставин (пожежа, виявлення вибухонебезпечних предметів, затоплення тощо) судовий розпорядник повідомляє керівників суду та організовує виклик спеціальних служб.

Окрім того, має право користуватися правами і свободами, передбаченими Конституцією України, Законом України "Про державну службу", "Про судоустрій і статус суддів" та іншими актами законодавства. Користується соціально-правовим захистом відповідно до свого статусу. На підставі відповідного запиту чи доручення суду звертатись до юридичних і фізичних осіб, отримувати від них у встановленому порядку документи, матеріали та інформацію.

Судовий розпорядник може вносити пропозиції голові відповідного суду щодо покращання умов, удосконалення форм і методів роботи служби судових розпорядників та роботи суду, забезпечення належної взаємодії з правоохоронними органами та працівниками апарату суду.

Підтримання громадського порядку в суді, припинення проявів неповаги до суду, а також охорону приміщень суду, виконання функцій щодо державного захисту суддів, працівників суду, забезпечення безпеки учасників судового процесу здійснює судова міліція (стаття 157). Це спеціалізований орган, який може виконувати правозахисну і особисту охорону суддів та учасників процесу в приміщенні суду.

Судова міліція «Грифон» здійснює підтримання громадського порядку в суді, пріпинення проявів неповаги до суду, а такоже охорону приміщень суду, органів суддівської системи. Виконанння функцій відносно державного захисту суддів, працівніків суду, забезпечення безпеки учасників судового процессу здійснюють тепер не спеціалізовані підрозділі органів Міністерства внутрішніх справ України.

На даний момент у зв'язку з прийняттям ЗУ «Про Національну поліцію» цю діяльність, можливо, будут виконувати підрозділи відомчої воєнізованої охорони Державної судової адміністрації України. Але це питання поки залишається відкритим. Хоча, щодо положення ст.157 внесені зміні Прікінцевими положеннями ЗУ «Про Національну поліцію», де назва «підрозділі органів Міністерства внутрішніх справ України» змінюється на «підрозділі відомчої воєнізованої охорона Державної судової адміністрації України"

Символами судової влади є державні символи України Державний Герб України та Державний Прапор України (стаття 134). Суддя відправляє правосуддя в мантії, на якій закріплюється суддівський нагрудний знак встановленого зразка.

Професійні судді, а також народні засідателі і присяжні мають посвідчення встановленого зразка (стаття 135). Зразки посвідчення судді, посвідчення народного засідателя та посвідчення присяжного затверджуються Головою Верховного суду України за погодженням з Радою суддів України.

Посвідчення суддів, обраних безстроково, підписує Голова Верховної Ради України. Посвідчення голів судів та їх заступників, призначених на посаду Президентом України, підписує Президент України. Посвідчення суддів загальних судів, призначених на посаду вперше, підписує Голова Верховного Суду України, а суддів місцевого господарського суду і окружного адміністративного суду, призначених на посаду вперше, - голова відповідного Вищого спеціалізованого суду.

Посвідчення народних засідателів і посвідчення присяжних підписує голова суду, в якому здійснюють правосуддя народний засідатель або присяжний.

Таким чином, прийняття Верховною Радою України Закону України «Про судоустрій і статус суддів» стало важливою подією у створенні судової влади, яке є неодмінною умовою формування

Архів. Архіваріус забезпечує упорядкування обліку всіх справ і матеріалів минулих років. Завжди за запитом може знайти будь-який матеріал і скласти відповідь.

 

6. Організація роботи у місцевому суді. Організаційне забезпечення діяльності суду.

Це питання є найважливішим і головним у правоохоронній діяльності, тому від того, як організована робота в судах, залежать:

• цілі провадження;

• ефективність цієї діяльності.

На скільки злагоджено, оперативно і організовано працює суд залежить ступінь його діяльності.

Глава суду (голова) відіграє важливу роль в організації та діяльності суду. Можна його роботу порівняти з роботою диригента симфонічного оркестру. Злагодженість і динамізм роботи суду теж залежить від організатора в суді.

Голова повинен уміло визначити кількість суддів, якість суддів і розподілити між ними обов'язки сфери їхньої діяльності. Адже голова суду на підставі Указу Президента України або Постанови Верховної Ради України видає наказ про те, що суддя прийнятий на посаду судді і може виконувати свої обов’язки, як суддя суду.

Раніше практика судової роботи та методичні рекомендації виділяли чотири основні принципи покладеного розподілу сфери обов'язків між суддями місцевого суду. Слід їх зазначити і розповісти про них:

1. Зональний (територіальний). Це означає, що за кожним із суддів закріплюється територія (зона) району і всі справи, що мають відношення до цієї ділянки, розглядаються цим суддею.

2. Функціональний (предметний). Тут можна сказати, що всередині суду існує поділ роботи суддів за спеціалізацією. Наприклад, один суддя розглядає цивільні справи, інші - кримінальні, треті - адміністративні. Такий експеримент буве проведений на базі місцевого Малиновського районного суду м.Одеси. цей сд визнавався як один модельних судів в Україні.

3. Змішаний (предметно - зональний). На певній території, наприклад, суддя розглядає тільки кримінальні, цивільні, адміністративні справи.

4. Беззональний. Суддя розглядає всі справи, які доручає йому голова і всі ті справи, які він отримав в своє провадження в результаті прийому. Позовні заяви.

Виникає питання який з цих принципів найбільш часто зустрічається в нашій практиці? Найчастіше беззональний.

Ми вже говорили про спеціалізацію (мається на увазі розмежування повноважень суддів з розгляду або кримінальних, або цивільних справ, або їх окремих категорій, проваджень з адміністративних правопорушень у місцевих загальних судах, а також розмежування повноважень за спеціалізацієї внутрішньою у господарських та адміністративних судах с певних катгорій справ). Це те, що стосується принципів.

Тому принципи, за якими теоретично узгоджений розподіл справ між суддями, має значення і сьогодні, тому що за принципом вирогідності автоматизована система розподіляє справи між суддями, робота яких поділена за принципопом внутрішньої спеціалізації, тобто суддів, наприклад, місцевих загальних судів. Вони розглядають тільки кримінальні провадження, тільки цивільні справи або адміністратиінв справи і провадження з адміністративних правопорушень у своїх колегіях.

З прийняттям ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» відразу ж виникло питання про те, ка ж справедливо і прозоро розглядати справи в судах? Це стосується, насамперед, питань розподілу справ для розгляду суддями у судовому засіданні. Тому створена і діє автоматизована система розподілу справ у судах на підставі положення, що затверджено рішенням Ради суддів України від 2 квітня 2015 № 25 та погоджено наказом державної судової адміністрації України від 2 квітня 2015 № 45 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.court.gov.ua/dsa/14/N122011/ «Про автоматизоване систему документообігу суду».

Ще кілька слів про певні напрямки організаційної роботи. Для успішної роботи суду треба провести певні дії роботи суду. Для цього прийнято цілу низку інструкцій і розпоряджень, положень, наказів тощо. Вони пропонуються студентам у переліку нормативних джерел і повинні бути самостійно вивчені з метою їх обговорення на семінарських та практичних заняттях студентів.

Якщо дії в суді не спланувати, то це може призвести до незлагодженість його діяльності. Тому в суді існує 2 плану роботи:

1) загальний план всієї організаційної роботи на квартал і включає в себе всі заходи, які повинні проводитися в суді:

- Узагальнення судової практики;

- Організація прийому відвідувачів;

- Робота з оновлення довідкового матеріалу і т.д.

Таким чином, вся робота, яка повинна бути проведена в суді, заноситься в план роботи суду. Вказуються виконавці.

2) календарний план поточного року - другий різновид планування.

Він відрізняється тим, що його веде кожен з суддів. У нього суддя заносить всі справи, які надійшли до його провадження згідно з положенням «Про автоматизовану систему документообігу». Суддя призначає до слухання із зазначенням часу розгляду. Суддя також в цьому плані повинен розписувати поетапно рух розгляду справи.

Це робиться суддею заздалегідь і в ході розгляду справи.

За цим планом можна побачити, як працює суддя і як проходить процес підготовки до розгляду справи та її розгляд.

Важливим моментом діяльності суду свого часу була організація прийому громадян суддею. В цей час суддя приймав документі на розгляд справ, які також приносили громадяни, представники юридичних осіб для розгляду у судовому засіданні.

На сьогоднішній момент у судді не передбачено проводити прийомні дні та часи, суддя не веде прийом і не реєструє в спеціальному журналі всіх, хто приходять на прийом і питання, з якими звертаються громадяни.

Веде облік секретарь судового засідання або помошник судді. І окремо ведеться журнал прийому заяв, які приймає до провадження загальна канцелярія суду. Деякі з них відразу можуть бути призначені до слухання, а деякі вимагають певної підготовки.

Не можна сказати, що організаційна робота проводиться досить добре в суді.

Судді повинні вивішувати план розгляду справ на стенді. Це часто не робиться і немає наочності в тому, як правильно оформити скаргу чи заяву для видачі судом певних документів зі справи.

Велике значення має узагальнення практики.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.