Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИОРГАНИ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТНИМ ПРОЦЕСОМ

ТЕМА 3

ОРГАНИ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТНИМ ПРОЦЕСОМ

3.1. Міністерство фінансів України: структура та функціональні обов’язки.

3.2 Державна казначейська служба України: структура, функції, завдання.

3.3. Державна фіскальна служба: структура, функції, завдання.

3.4. Державна аудиторська служба України: структура, функції, завдання.

3.5. Рахункова палата України: структура, функції, завдання.

 

 

СТРУКТУРА, ФУНКЦІЇ, ЗАВДАННЯ

 

Казначейство України входить до системи органів виконавчої влади та утворюється для реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.

Державне казначейство Українибуло утворено в системі органів державної виконавчої влади за таких обставин:

– для упорядкованості касового виконання державного бюджету, оскільки після ліквідації Державного банку СРСР воно здійснювалося комерційними банками;

– грошові кошти, призначені для фінансування державних програм, бюджетних установ, були розташовані на рахунках комерційних банків, які користувалися ними у комерційних цілях та не були зацікавлені у своєчасному їхньому платежу;

– не було чіткої системи управління доходами та видатками державного та місцевих бюджетів.

Тому у 1995 році Указом Президента України № 335/95 «Про Державне казначейство України» [38] було утворено відповідний орган з метою забезпечення ефективного управління коштами Державного бюджету України та підвищення оперативності у фінансуванні видатків у межах наявних обсягів фінансових ресурсів. Цим Указом було затверджено і конкретні завдання Державного казначейства, а також дано доручення Кабінету Міністрів України розробити відповідне положення про Державне казначейство. Таке положення було затверджено 31 липня 1995 року. У цій постанові та «Положенні про Державне казначейство» визначено правові засади діяльності Держказначейства у контексті його підпорядкованості, структури, прав, обов'язків і відповідальності, граничної чисельності працівників, а також затверджено конкретні функції Державного казначейства України.

За цей час цей орган пройшов декілька етапів свого розвитку, які наведено у табл. 3.1.

 

Таблиця 3.1

Служби України

Структура апарату Казначейства України затверджується Головою Казначейства України за погодженням із Міністром фінансів.

Центральний апарат Державної казначейської служби має таку структуру:

· Керівництво та служба Голови Державної казначейської служби;

· Управління та відділи (рис. 3.4).


 

 


Рис. 3.4. Організаційна структура центрального апарату Державної казначейської служби України


Казначейство України очолює Голова, якого призначає на посаду за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра фінансів, та звільняє з посади Президент України.

Голова Казначейства України:

1) очолює Казначейство України, здійснює керівництво його діяльністю, представляє Казначейство України у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями;

2) вносить на розгляд Міністру фінансів пропозиції щодо формування державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів та розроблені Казначейством України проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України;

3) вносить на розгляд Міністру фінансів проекти нормативно-правових актів Мінфіну України з питань, що належать до сфери діяльності Казначейства України;

4) забезпечує виконання Казначейством України актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України;

5) затверджує за погодженням з Міністром фінансів схвалені на засіданні колегії річний план роботи Казначейства України, заходи щодо реалізації основних напрямів та пріоритетних цілей його діяльності відповідно до визначених завдань;

6) звітує перед Міністром фінансів про виконання річного плану роботи Казначейства України та покладених на нього завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності Казначейства України, його територіальних органів, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

7) вносить пропозиції Міністрові фінансів щодо кандидатур на посади своїх заступників;

8) затверджує за погодженням із Міністром фінансів структуру апарату Казначейства України;

9) забезпечує виконання наданих Міністром фінансів доручень;

10) вносить Міністрові фінансів пропозиції щодо утворення у межах граничної чисельності державних службовців та працівників Казначейства України і коштів, передбачених на його утримання, а також щодо ліквідації, реорганізації Кабінетом Міністрів України територіальних органів Казначейства України, які є юридичними особами публічного права;

11) утворює у межах граничної чисельності державних службовців та працівників Казначейства України і коштів, передбачених на утримання Казначейства України, ліквідовує, реорганізовує за погодженням з Кабінетом Міністрів України та Міністром фінансів територіальні органи Казначейства України як структурні підрозділи апарату цього органу;

12) призначає на посади за погодженням із Міністром фінансів та головами відповідних місцевих державних адміністрацій, звільняє з посад керівників територіальних органів Казначейства України, призначає на посади за погодженням із Міністром фінансів, звільняє з посад заступників керівників територіальних органів Казначейства України;

13) забезпечує взаємодію Казначейства України із визначеним Міністром фінансів структурним підрозділом Мінфіну України;

14) забезпечує дотримання встановленого Міністром фінансів порядку обміну інформацією між Мінфіном України та Казначейством України та вчасність її подання;

15) призначає на посади та звільняє з посад за погодженням із Міністром фінансів керівників і заступників керівників структурних підрозділів апарату Казначейства України, призначає на посади та звільняє з посад інших державних службовців і працівників апарату Казначейства України;

16) притягає до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та інших працівників Казначейства України, керівників територіальних органів Казначейства України та їх заступників;

17) погоджує призначення на посади та звільнення з посад головних бухгалтерів головних розпорядників коштів державного бюджету;

18) підписує видані в межах компетенції Казначейства України накази організаційно-розпорядчого характеру та організовує контроль за їх виконанням.

Голова Казначейства України має двох заступників, у тому числі одного першого.

Першого заступника, заступника Голови Казначейства України призначає на посади Президент України за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Голови Казначейства України, погоджених із Міністром.

Першого заступника та заступника Голови Казначейства України звільняє з посад Президент України.

Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Казначейства України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Казначействі України утворюється колегія у складі Голови Казначейства України (голова колегії), першого заступника та заступника Голови Казначейства України за посадою, визначених посадових осіб Мінфіну України. У разі потреби до складу колегії Казначейства України можуть входити керівники структурних підрозділів Казначейства України, а також в установленому порядку інші особи.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Казначейства України.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Казначействі України можуть утворюватися постійні або тимчасові консультативні, дорадчі органи.

Рішення про утворення та ліквідацію колегії, постійних або тимчасових консультативних, дорадчих органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються Головою Казначейства України.

Головні управління Державної казначейської служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (обласні управління) очолює начальник, який призначається на посаду і звільнюється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства фінансів.

Основним завданням середньої ланки Казначейства є:

§ організація роботи відділень Державної казначейської службиу районах, містах і районах у містах;

§ організація та здійснення виконання державного бюджету;

§ ведення обліку руху коштів держбюджету на рахунку казначейства.

Державна казначейська службав АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі мають типову структуру, а саме:

1) керівництво (начальник, перший заступник, заступники начальника);

2) відділи, що безпосередньо підпорядковані начальнику управління:

- відділ кадрового забезпечення;

- відділ внутрішнього контролю;

- юридичний відділ та ін.;

3) відділи, що безпосередньо підпорядковані першому заступнику управління:

- відділ організації роботи органів казначейства;

- відділ внутрішніх казначейських операцій;

- відділ надходжень державного бюджету та місцевих бюджетів;

- відділ аналітичного обліку зобов’язань перед бюджетом;

4) відділи, що безпосередньо підпорядковані заступнику начальника управління:

- відділ видатків державного бюджету;

- відділ видатків правоохоронних органів і силових структур;

- відділ цільових фондів та ін. Клієнтів;

- відділ видатків місцевих бюджетів і міжбюджетних відносин;

5) відділи, що безпосередньо підпорядковані головному бухгалтеру:

- операційний;

- звітності;

- планово-економічний;

- управління справами.

На базову ланку управління (відділення) Державної казначейської службиу районах, містах, районах у містах покладенофункції, які можна згрупувати за трьома напрямками:

1. Організація та здійснення виконання державного бюджету за видатками:

- забезпечують відповідно до встановлених розмірів асигнувань цільове фінансування видатків;

- ведуть облік розпорядників коштів, які знаходяться на даній території;

- розподіляють і перераховують місцевим бюджетам належні їм суми коштів від відрахувань загальнодержавних податків і зборів;

- ведуть бухгалтерський облік видатків за рахунками відділень Державної казначейської служби;

- здійснюють збирання, контроль, зведення та подання вищестоящим органам казначейства звітності про стан виконання показників Держбюджету відповідним регіоном.

2. Організація та здійснення виконання державного бюджету за доходами:

- здійснюють за поданням територіальних органів Міністерства доходів і зборів, повернення за рахунок держбюджету зайво сплачених або стягнених платежів;

- ведуть бухгалтерський облік доходів за рахунками відділень Державної казначейської служби;

- передають податковим інспекціям документи про стягнення у безспірному порядку до державного бюджету штрафів за порушення порядку проходження і виконання платіжних доручень по доходах;

- здійснюють збирання, контроль, зведення та подання вищестоящим органам казначейства звіту про стан виконання показників держбюджету відповідним районом.

3. Здійснення контролю за надходженням, рухом і використанням державних позабюджетних фондів у частині, що визначається Головним управлінням Державної казначейської служби.

Відділення Державної казначейської служби у районах, містах і районах у містах очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади начальником Головного управління Державної казначейської службиза поданням начальників другого рівня управлінь казначейства.

Структура відділення Державної казначейської службимає такий склад:

· керівництво – начальник відділу та заступник;

· відділ обліку лімітів видатків і контролю за виконанням кошторисів;

· відділ розмежувань та оперативно-аналітичного обліку державних податків;

· відділ бухгалтерського обліку та звітності;

· операційний відділ.

Отже, головним завданням органів Державної казначейської службиє організація виконання та безпосереднє здійснення контролю за виконанням державного бюджету.

На практиці дане завдання вирішується у формі безпосереднього забезпечення і постійного контролю руху бюджетних коштів від надходження коштів до бюджетів і їх розмежування між ланками бюджетної системи, аж до отримання коштів державного бюджету конкретними розпорядниками.


3.3. ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ:

Територіальні органи

 

Рис. 3.4. Структура територіальних органів ДФСУ


 


 

 


ДФСУ очолює Голова, який призначається на посаду за поданням Прем'єр-міністра України і звільняється з посади Президентом України.

Голова як керівникДФСУ :

1) визначає пріоритети роботи ДФСУ та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи Служби, звіти про їх виконання;

2) організовує та контролює в межах своїх повноважень виконання ДФСУ, його територіальними органами Конституції України, законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України;

3) подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розробником яких є Міндоходів України;

4) погоджує проекти законів та актів Президента України, що вносяться Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної Ради України та Президента України;

5) веде переговори і підписує міжнародні договори України відповідно до наданих повноважень;

6) затверджує структуру апарату ДФСУ та територіальних органів Служби;

7) вирішує питання, пов'язані з діяльністю ДФСУ та його територіальних органів;

8) представляє ДФСУ у публічно-правових відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;

9) організовує роботу колегії ДФСУ головує на її засіданнях;

10) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є ДФСУ;

11) забезпечує виконання зобов'язань, узятих за міжнародними договорами України;

12) здійснює інші повноваження, передбачені законом.

Голова має першого заступника та заступника Голови – керівника апарату, які призначаються на посаду за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Голови, і звільняються з посади Президентом України.

У разі необхідності для забезпечення здійснення ДФСУ окремих завдань рішенням Президента України у ДФСУ вводиться посада заступника Голови, який призначається на посаду за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним відповідно до пропозицій Головиі звільняється з посади Президентом України.

Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції ДФСУ, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Службі утворюється колегія у складі Голови (голова колегії), першого заступника та заступників Голови.

У разі потреби до складу колегії Служби можуть включатися керівники структурних підрозділів апарату ДФСУ, а також у встановленому порядку інші особи, у тому числі голова громадської ради при Службі, представники інститутів громадянського суспільства.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Голови.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у ДФСУ можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються Міністром.

Державна аудиторська служба

Державна фінансова інспекціяУкраїни є центральним органом виконавчої влади, яка входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері державного фінансового контролю.

Нормативно-правовими актами, які регламентують діяльність органів Державної аудиторської служби України, є:

- Указ Президента України № 499/2011 від 23.04.2011 року «Про Положення про Державну фінансову інспекцію України»;

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI;

- Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI;

- Господарський кодекс України;

- Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 № 8073-X

- наказ Міністерства фінансів України № 1236 від 03.10.2011 року «Про затвердження положень про територіальні органи Державної фінансової інспекції України та їх підрозділи»

- Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні

- Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю та інші.

Діяльність Державної аудиторської служби України спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України.

Органи Державної аудиторської служби України здійснюють незалежний державний фінансовий контроль від імені виконавчої гілки влади.

До складу органів Державної аудиторськоїслужби України входять:

- ДержфінінспекціяУкраїни;

- територіальні органи – державні фінансові інспекції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, містах або міжрайонні, об'єднані в районах та містах державні фінансові інспекції, головні державні фінансові інспектори в районах та містах (рис. 3.5).

-

 

 
 

 

 


Рис. 3.5. Структура Державної аудиторської служби України

 

Усі місцеві підрозділи Державної аудиторської служби по вертикалі підпорядковуються Державній аудиторської служби України, а по горизонталі взаємодіють і координують свою діяльність з місцевими Радами, держадміністраціями і виконкомами місцевих Рад, фінансовими органами, ДФСУ, іншими контролюючими органами, органами прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки.

Основними завданнями Державної аудиторської служби України є реалізація державної політики у сфері державного фінансового контролю, а також внесення пропозицій щодо її формування.

Держфінінспекція України відповідно до покладених на неї завдань виконує такі функції:

1) здійснює державний фінансовий контроль за:

- використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, правильністю визначення потреби в бюджетних коштах та взяттям зобов'язань, ефективним використанням коштів і майна, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової звітності у міністерствах та інших органах виконавчої влади, державних фондах, фондах загальнообов'язкового державного соціального страхування, бюджетних установах і суб'єктах господарювання державного сектору економіки, а також на підприємствах, в установах та організаціях, які отримують (отримували у періоді, який перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів, державних фондів та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування або використовують (використовували у періоді, який перевіряється) державне чи комунальне майно (підконтрольні установи), за дотриманням законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу щодо державного і місцевих бюджетів;

- дотриманням законодавства про державні закупівлі;

- діяльністю суб'єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені законодавством до підконтрольних установ, за рішенням суду, винесеним на підставі подання прокурора або слідчого для забезпечення розслідування кримінальної справи;

2) здійснює контроль за:

- виконанням функцій з управління об'єктами державної власності;

- цільовим використанням коштів державного і місцевих бюджетів;

- цільовим використанням і своєчасним поверненням кредитів (позик), одержаних під державні (місцеві) гарантії;

- складанням бюджетної звітності, паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі), кошторисів та інших документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету;

- станом внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту у розпорядників бюджетних коштів;

- усуненням виявлених недоліків і порушень;

3) забезпечує участь представників Держфінінспекції України в ревізійних комісіях господарських організацій, у яких корпоративні права держави перевищують 50 % статутного капіталу;

4) вживає в установленому порядку заходів до усунення виявлених під час здійснення державного фінансового контролю порушень законодавства та притягнення до відповідальності винних осіб, а саме:

- вимагає від керівників та інших службових осіб підконтрольних установ усунення виявлених порушень законодавства;

- звертається до суду в інтересах держави, якщо підконтрольною установою не забезпечено виконання вимог до усунення виявлених під час здійснення державного фінансового контролю порушень законодавства з питань збереження і використання активів;

- проводить аналіз стану додержання фінансової дисципліни та про його результати повідомляє органи виконавчої влади, інші державні органи та органи місцевого самоврядування;

- готує і подає до відповідних державних органів пропозиції щодо усунення та запобігання причинам і умовам, які призвели до допущення недоліків і порушень;

- здійснює контроль за виконанням вимог і пропозицій, поданих Держфінінспекцією України та її територіальними органами міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування за результатами державного фінансового контролю, та інформує про це Кабінет Міністрів України і Мінфін України;

- застосовує заходи впливу за порушення бюджетного законодавства, накладає стягнення, санкції до осіб, винних у порушенні законодавства;

- передає правоохоронним органам матеріали ревізій у разі встановлення порушень законодавства, що передбачають кримінальну відповідальність або містять ознаки корупційних діянь; інформує правоохоронні органи про факти інших виявлених порушень законодавства;

5) подає щомісяця Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України та Мінфіну України звіти про узагальнені результати контролю за дотриманням бюджетного законодавства;

6) забезпечує погодження призначення на посади та звільнення з посад керівників контрольно-ревізійних підрозділів у структурі міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів;

7) координує діяльність, погоджує плани внутрішньої роботи контрольно-ревізійних підрозділів у структурі міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює оцінку фахового рівня працівників таких підрозділів;

8) здійснює контроль за проведенням внутрішньої контрольно-ревізійної роботи у структурі міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;

9) отримує та аналізує звітність про роботу контрольно-ревізійних підрозділів у структурі міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;

10) розглядає листи, заяви і скарги громадян про факти порушення законодавства з фінансових питань, вживає згідно із законодавством відповідних заходів для їх усунення;

11) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Держфінінспекції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Міністру;

12) здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені на неї Президентом України.

Державну аудиторську службу України очолює Голова, якого призначає на посаду і звільняє Президент України за поданням Міністра фінансів України.

Структура Державної аудиторської служби затверджується Головою та включає:

1. Керівництво (Голова, Перший заступник Голови, Заступник Голови).

2. Департамент адміністративно-господарського забезпечення

3. Департамент організаційної роботи.

4. Департамент інспектування у сфері освіти і науки.

5. Департамент інспектування у соціальній сфері та культурі.

6. Департамент інспектування у сфері матеріального виробництва та фінансових послуг.

7. Департамент інспектування у сфері послуг.

8. Департамент інспектування в агропромисловому комплексі та сфері використання природних ресурсів.

9. Департамент інспектування органів державної влади та місцевого самоврядування.

10. Управління персоналу.

11. Режимно-секретний сектор.

12. Управління планування, бухгалтерського обліку та звітності.

13. Управління інформаційних технологій.

14. Управління взаємодії зі ЗМІ, зв’язків із громадськістю та забезпечення діяльності керівництва.

15. Департамент державного фінансового аудиту бюджетних програм та діяльності суб’єктів господарювання державного сектору економіки.

16. Сектор контролю виконавської дисципліни.

17. Департамент гармонізації державного внутрішнього фінансового контролю

18. Управління внутрішнього аудиту

19. Департамент правової роботи

20. Управління моніторингу ризикових операцій та державних закупівель

21. Головний спеціаліст-юрисконсульт з питань запобігання та виявлення корупції

Держфінінспекції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополіочолює начальник Держфінінспекції, який призначається за погодженням з Радою Міністрів Республіки Крим, обласними, Київською або Севастопольською місцевими державними адміністраціями. Він має заступників та розподіляє обов’язки між своїми заступниками.

Ці управління здійснюють наступні функції:

- аудит використання, збереження бюджетних коштів;

- вживають в установленому порядку заходи для усунення виявлених під час перевірок порушень законодавства;

- здійснюють контроль за усуненням недоліків і порушень, виявлених попередніми ревізіями, і в разі потреби вживають додаткових заходів для їх усунення;

- перевіряють і координують роботу контрольно-ревізійних підрозділів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;

- здійснюють заходи з підбору та професійної підготовки й перепідготовки кадрів;

- надають організаційно-методичну допомогу контрольно-ревізійним службам місцевих органів виконавчої влади, органам місцевого самоврядування;

- забезпечують ведення та складання звітності про контрольно-ревізійну роботу, її достовірність;

- розглядають листи, заяви і скарги громадян, підприємств, установ та організацій про факти порушення законодавства з фінансових питань.

Держфінінспекції в районах, містах або міжрайонні, об'єднані в районах та містах державні фінансові інспекції, головні державні фінансові інспектори в районах та містах не мають статусу юридичної особи (є структурним підрозділом Держфінінспекції в Автономній республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі і підпорядковуються їм), має самостійний кошторис, фінансується за рахунок асигнувань державного бюджету.

Вони виконують такі функції:

- здійснюють перевірки використання коштів бюджетів різних рівнів, позик, кредитів, дотацій та субсидій, цільових фондів, збереження державного і комунального майна;

- вживають в установленому порядку заходів для усунення виявлених під час ревізій та перевірок порушень законодавства, здійснює аналіз стану додержання фінансової дисципліни, готує і подає пропозиції щодо усунення причин;

- здійснюють заходи з підбору, підготовки, професійного навчання кадрів та ін.

 

 

ТЕМА 3

ОРГАНИ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТНИМ ПРОЦЕСОМ

3.1. Міністерство фінансів України: структура та функціональні обов’язки.

3.2 Державна казначейська служба України: структура, функції, завдання.

3.3. Державна фіскальна служба: структура, функції, завдання.

3.4. Державна аудиторська служба України: структура, функції, завдання.

3.5. Рахункова палата України: структура, функції, завдання.

 

 Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.