Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИРАХУНКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ: ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ, СТРУКТУРА

Рахункова палата– це постійно діючий орган контролю, який утворюється Верховною Радою України, підпорядкований і підзвітний їй. Рахункова палата є юридичною особою і здійснює свою діяльність самостійно, незалежно від будь-яких інших органів держави.

Рахункова палата свою діяльність здійснює як незалежний орган контролю Верховної Ради України і керується Конституцією України та законом України № 315/96-ВР від 11 липня 1996 року «Про Рахункову палату» із змінами та доповненнями.

Метою її створення була відсутність у Верховної Ради України механізму контролю за фінансово-економічною діяльністю центральних органів виконавчої влади (Міністерства фінансів України, Національного банку України, державних цільових фондів, апаратів Кабінету Міністрів України, Президента України та Верховної Ради України тощо), оскільки до створення Рахункової палати всі державні контролюючі органи були підзвітними органам виконавчої влади.

До 23 грудня 1997 року Рахункова палата була виконавчим органом при вищому законодавчому органі держави – Верховній Раді. Після цієї дати згідно з рішенням Конституційного Суду України Рахункова палата стала самостійною юридичною особою і фінансується з державного бюджету.

Структура Рахункової палати України зображена на рис. 3.5.

Структуру апарату Рахункової палати затверджує Колегія Рахункової палати за поданням Голови Рахункової палати.

 


       
 
 
   
Рис. 3.5. Структура Рахункової палати України  

 

 

Колегія Рахункової палати створюється для розгляду питань планування і організації роботи Рахункової палати, методології контрольно-ревізійної діяльності, прийняття колегіальних рішень і підготовки висновків з матеріалів перевірок, ревізій, обслідувань та експертиз, а також підготовки звітів та інформаційних повідомлень.До складу Колегії входять Голова Рахункової палати, Перший заступник і заступник Голови, а також головні контролери – керівники департаментів Рахункової палати та Секретар Рахункової палати.

Голова Рахункової палати призначається на посаду Верховною Радою України за поданням Голови Верховної Ради України шляхом таємного голосування терміном на 7 років з правом призначення на другий термін.

Голова Рахункової палати:

§ здійснює керівництво діяльністю Рахункової палати та організує її роботу відповідно до Регламенту Рахункової палати;

§ подає Верховній Раді України звіти про роботу Рахункової палати;

§ представляє Рахункову палату у Верховній Раді України та органах виконавчої влади і за кордоном;

§ в межах своєї компетенції самостійно вирішує всі питання, пов'язані із здійсненням контролю, проведенням перевірок, ревізій та обслідувань, призначенням посадових осіб апарату Рахункової палати;

§ забезпечує комплектування штату компетентними спеціалістами.

Голова Рахункової палати має право брати участь у засіданнях Верховної Ради України, її комітетів і тимчасових спеціальних та інших комісій під час розгляду питань, що стосуються діяльності Рахункової палати.

Перший заступник і заступник Голови, головні контролери та Секретар Рахункової палати призначаються на посаду Верховною Радою України за поданням Голови Рахункової палати шляхом таємного голосування за списком також терміном на 7 років.

Організаційну, інформаційно-довідкову та іншу роботу по обслуговуванню Рахункової палати здійснює апарат Рахункової палати під керівництвом Секретаря Рахункової палати.

Головні контролери – керівники департаментів Рахункової палати є посадовими особами, які здійснюють керівництво певними напрямами діяльності Рахункової палати.

Голова Рахункової палати, Перший заступник і заступник Голови Рахункової палати, головні контролери – керівники департаментів Рахункової палати та Секретар Рахункової палати не можуть бути народними депутатами України, членами Уряду України, займатися підприємницькою діяльністю, виконувати роботу за сумісництвом (крім викладацької, наукової та іншої творчої діяльності, здійснюваної у позаробочий час).

Вимоги керівників Рахункової палати та посадових осіб її апарату, пов'язані з виконанням ними своїх службових обов'язків, є обов'язковими для всіх державних органів, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності і підпорядкування.

На запити Рахункової палати в процесі здійснення нею своїх функцій всі органи державної влади і органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації незалежно від форм власності та їх посадові особи зобов'язані надавати інформацію, що стосується об'єктів контролю та є необхідною для здійснення перевірки, ревізії та обслідування.

На вимогу Рахункової палати Національний банк України та всі фінансово-кредитні установи і організації зобов'язані надавати посадовим особам Рахункової палати необхідні документальні підтвердження операцій і стану рахунків об'єктів, що перевіряються.

Підприємства, установи та організації зобов'язані надавати на вимогу Рахункової палати довідки і копії документів щодо операцій і розрахунків з об'єктами, що перевіряються.

Завданнями Рахункової палати є:

§ організація і здійснення контролю за своєчасним виконанням видаткової частини Державного бюджету України, витрачанням бюджетних коштів, у тому числі коштів загальнодержавних цільових фондів, за обсягами, структурою та їх цільовим призначенням;

§ здійснення контролю за утворенням і погашенням внутрішнього і зовнішнього боргу України, визначення ефективності та доцільності видатків державних коштів, валютних та кредитно-фінансових ресурсів;

§ контроль за фінансуванням загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального і національно-культурного розвитку, охорони довкілля;

§ контроль за дотриманням законності щодо надання Україною позик і економічної допомоги іноземним державам, міжнародним організаціям, передбачених у Державному бюджеті України;

§ контроль за законністю та своєчасністю руху коштів Державного бюджету України та коштів позабюджетних фондів в установах Національного банку України та уповноважених банках;

§ аналіз встановлених відхилень від показників Державного бюджету України та підготовка пропозицій про їх усунення, а також про удосконалення бюджетного процесу в цілому;

§ регулярне інформування Верховної Ради України, її комітетів про хід виконання Державного бюджету України та стан погашення внутрішнього і зовнішнього боргу України, про результати здійснення інших контрольних функцій;

§ виконання інших завдань, передбачених чинним законодавством України.

Відповідно до поставлених завданьРахункова палата виконує такі функції:

1) здійснює контроль за виконанням законів України та прийнятих Верховною Радою України постанов в частині, що стосується використання коштів Державного бюджету України;

2) за дорученням Верховної Ради України здійснює контроль за виконанням Державного бюджету України, в тому числі видатків по обслуговуванню внутрішнього і зовнішнього боргу України та витрачанням коштів цільових фондів;

3) перевіряє використання коштів загальнодержавних цільових фондів та коштів позабюджетних фондів і подає за наслідками перевірки Верховній Раді України висновки щодо можливостей скорочення видатків по кожному фонду окремо та доцільності спрямування вилучених

4) сть і своєчасність руху коштів Державного бюджету України, в тому числі ккоштів на фінансування інших видатків Державного бюджету України;

5) контролює ефективність управління коштами Державного бюджету України Державною казначейською службою України, законніоштів загальнодержавних цільових фондів;

6) надає консультації з питань витрачання коштів Державного бюджету України. В ході проведення перевірок і аналізу стану економіки розробляє заходи щодо вишукування можливостей і нових джерел залучення додаткових надходжень до Державного бюджету України і вносить відповідні пропозиції Міністерству фінансів України;

7) здійснює контрольні функції щодо фінансування загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального і національно-культурного розвитку, охорони довкілля та інших програм, що затверджуються Верховною Радою України;

8) контролює інвестиційну діяльність органів виконавчої влади, перевіряє законність та ефективність використання фінансових ресурсів, що виділяються з Державного бюджету України на виконання загальнодержавних програм;

9) проводить попередній аналіз до розгляду на засіданнях комітетів та Верховної Ради України звітів Антимонопольного комітету України щодо здійснення ним державного контролю за дотриманням антимонопольного законодавства, а також звітів Фонду державного майна України та посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються Верховною Радою України, щодо ефективного управління майном, що є основним національним багатством, власністю українського народу;

10) здійснює контроль за виконанням рішень Верховної Ради України про надання Україною позик і економічної допомоги іноземним державам, міжнародним організаціям, передбачених у Державному бюджеті України,

11) здійснює контроль за касовим виконанням Державного бюджету України Національним банком України та уповноваженими банками;

12) перевіряє за дорученням Верховної Ради України кошторис витрат, пов'язаних з діяльністю Верховної Ради України та її апарату, допоміжних органів і служб Президента України та апарату Кабінету Міністрів України, а також витрачання коштів державними установами та організаціями, що діють за кордоном і фінансуються за рахунок Державного бюджету України;

13) готує і дає висновки та відповіді на звернення органів виконавчої влади, органів прокуратури і суду з питань, що належать до її відання;

14) здійснює зв'язки з контрольними органами іноземних держав та відповідними міжнародними організаціями, укладає з ними угоди про співробітництво;

15) здійснює контроль у сфері державних закупівель.

Рахункова палата має такі повноваження:

1) здійснювати експертно-аналітичні, інформаційні та інші види діяльності, що забезпечують контроль за використанням коштів загальнодержавних цільових фондів, коштів позабюджетних фондів, за цільовим використанням фінансово-кредитних і валютних ресурсів під час здійснення загальнодержавних програм;

2) проводити фінансові перевірки, ревізії в апараті Верховної Ради України, органах виконавчої влади, Національному банку України, Фонді державного майна України, інших підзвітних Верховній Раді України органах, а також на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності у тій частині їх діяльності, яка стосується використання коштів Державного бюджету України;

3) перевіряти в органах і на об'єктах, зазначених у попередньому пункті, грошові документи, бухгалтерські книги, звіти, плани, кошториси витрат та іншу документацію щодо фінансово-господарської діяльності, а також здійснювати перевірку касових операцій з готівкою та цінними паперами, матеріальних цінностей, їх обліку, зберігання і витрачання;

4) отримувати від керівників установ та організацій, що перевіряються, всю необхідну документацію та іншу інформацію про фінансово-господарську діяльність;

5) отримувати від Національного банку України, уповноважених банків та інших кредитних установ необхідні відомості про здійснювані ними операції та стан рахунків установ та організацій, що перевіряються, від інших підприємств і організацій – довідки, копії документів по операціях і рахунках цих підприємств та організацій;

6) організовувати і проводити оперативний контроль за використанням коштів Державного бюджету України за звітний період;

7) проводити комплексні ревізії і тематичні перевірки по окремих розділах і статтях Державного бюджету України, у тому числі бюджетів загальнодержавних цільових фондів;

8) проводити експертизу проектів Державного бюджету України, а також проектів законів та інших нормативних актів, міжнародних договорів України, загальнодержавних програм та інших документів, що стосуються питань державного бюджету і фінансів України;

9) здійснювати аналіз і дослідження порушень і відхилень бюджетного процесу, підготовку і внесення до Верховної Ради України пропозицій щодо їх усунення, а також удосконалення бюджетного законодавства в цілому;

10) готувати і подавати висновки до Верховної Ради України та її комітетів щодо виконання Державного бюджету України, у тому числі доходів і видатків загальнодержавних цільових фондів, фінансування загальнодержавних програм за звітний рік;

11) направляти матеріали перевірок, ревізій та обслідувань Кабінету Міністрів України, відповідним центральним органам виконавчої влади, Національному банку України, Фонду державного майна України, підприємствам, установам і організаціям для розгляду і вжиття необхідних заходів;

12) порушувати перед Верховною Радою України, Президентом України, а також органами виконавчої влади клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні вимог чинного законодавства України, внаслідок чого завдано матеріальної шкоди державі;

13) залучати до проведення перевірок, ревізій та обслідувань на договірних засадах кваліфікованих спеціалістів і фахівців-експертів з інших установ і організацій, а також працівників інших державних контрольних органів, органів доходів і зборів і правоохоронних органів з оплатою їх праці в необхідних випадках за рахунок власних коштів;

14) у разі виявлення під час перевірок, ревізій та обслідувань фактів привласнення грошей і матеріальних цінностей, інших зловживань передавати матеріали перевірок, ревізій та обслідувань до правоохоронних органів з інформуванням про це Верховної Ради України.

Чинний закон передбачає, що контрольні повноваження Рахункової палати поширюються на:

§ Верховну Раду України;

§ органи виконавчої влади, в тому числі їх апарати;

§ Національний банк України;

§ Антимонопольний комітет України;

§ Фонд державного майна України;

§ інші державні органи і установи, створені згідно з законодавством України.

Рахункова палата також має право контролювати частину діяльності, яка стосується використання коштів Державного бюджету України:

ü місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування,

ü підприємств, установ, організацій, господарських товариств,

ü банків, кредитних установ, страхових компаній, інших фінансових установ та їх спілок, асоціацій й інших об'єднань незалежно від форм власності,

ü об'єднань громадян,

ü недержавних фондів та інших недержавних некомерційнмх громадських організацій.

Законодавством передбачено також право Рахункової палати в процесі здійснення своїх функцій, за її запитами отримувати інформацію від інших державних контрольних органів, які зобов'язані сприяти її діяльності, про результати перевірок та ревізій, які ними проведено. Зокрема це стосується:

- Міністерства фінансів України;

- Міністерства внутрішніх справ України;

- Служби безпеки України;

- Національного банку України;

- Антимонопольного комітету України;

- Фонду державного майна України;

- а також інших державних органів, що здійснюють контрольно-наглядові функції.

Отже, усі операції, що мають фінансові наслідки для Державного бюджету України, які здійснюють у ході своєї діяльності будь-які установи, організації, суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форми власності, є об'єктом контролю з боку Рахункової палати.

Про виявлені факти порушення закону, а також заподіяння державі шкоди Рахункова палата інформує Верховну Раду України, а у разі виявлення порушень закону, що тягнуть за собою адміністративну або кримінальну відповідальність, за рішенням Колегії Рахункової палати передає відповідні матеріали до правоохоронних органів.

За дорученням Верховної Ради України Рахункова палата, проводить експертизу і дає висновки щодо:

- проекту Державного бюджету України, обґрунтованості його доходної та видаткової частин щодо обсягів державного внутрішнього і зовнішнього боргу та дефіциту Державного бюджету України, затверджених законом України;

- окремих напрямів бюджетно-фінансової, грошово-кредитної політики, а також окремих питань бюджетного процесу за прямими дорученнями Верховної Ради України;

- проектів законодавчих та інших нормативних актів з питань бюджетно-фінансової та грошово-кредитної систем у разі, якщо вони направлені Верховною Радою України на експертизу у встановленому порядку і повинні бути внесені на її розгляд;

- проектів загальнодержавних цільових програм, які фінансуються з бюджетів або на які передбачено додаткове фінансування з Державного бюджету України;

- проектів програм Кабінету Міністрів України, на фінансування яких використовуються кошти Державного бюджету України;

- проектів міжнародних договорів України, що стосуються витрат з Державного бюджету України.

З усіх інших питань вона даєвисновки або письмові відповіді за рішенням Колегії Рахункової палати про прийняття до виконання запиту і підготовку висновку на підставі:

- доручень комітетів Верховної Ради України;

- звернень Президента України;

- депутатських запитів і звернень народних депутатів України;

- запитів Кабінету Міністрів України,

- запитів Міністерства фінансів України.

Висновки і пропозиції Рахункової палати спрямовані, передусім, на усунення недоліків у самому бюджетному процесі, які призводять до неефективного використання бюджетних коштів. Проводячи експертизу законопроектів про держбюджет, готуючи висновки Верховній Раді України про використання коштів Державного бюджету

Рахункова палата щороку звітує перед Верховною Радою України про результати своєї діяльності. Не пізніше 1 грудня вона подає Верховній Раді України загальний письмовий звіт про результати виконання доручень Верховної Ради України, проведених перевірок, ревізій та обслідувань, а також про витрати на цю діяльність.

Щорічний звіт про роботу Рахункової палати перед Верховною Радою України підлягає обов'язковому опублікуванню. Він публікується у виданнях Верховної Ради України.

Крім того, Рахункова палата регулярно публікує інформацію про свою діяльність у засобах масової інформації.

У 1998 році Рахункова палата України стала членом Міжнародної організації вищих органів фінансового контролю (INTOSAI), а у 1999 році її прийнято до Європейської організації вищих органів фінансового контролю (EUROSAI). Таким чином, з 1998 року Рахункова палата визнана міжнародною спільнотою як вищий орган фінансового контролю в Україні та активно співпрацює з вищими органами фінансового контролю інших іноземних держав.

Таким чином, Рахункова палата як постійно діючий орган контролю, який утворюється Верховною Радою, контролює діяльність органів, що забезпечують здійснення бюджетного процесу в частині його виконання.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.