Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИДФСУ здійснює повноваження безпосередньо та через територіальні органи.

До територіальних органів ДФСУ належать:

- територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,

- міжрегіональні територіальні органи (повноваження яких поширюються на кілька адміністративно-територіальних одиниць),

- митниці,

- спеціалізовані департаменти та спеціалізовані органи ДФСУ,

- державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах,

- об'єднані та спеціалізовані державні податкові інспекції.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про утворення територіальних органів Міністерства доходів і зборів України», кількість податкових інспекцій, що працюватимуть у складі новоутвореного Міністерства доходів і зборів України, становитиме 333.

ДФСУ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, з органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами та організаціями, всеукраїнськими об'єднаннями профспілок і всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців.

 

3.4. ДЕРЖАВНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ:

СТРУКТУРА, ФУНКЦІЇ, ЗАВДАННЯ

Після здобуття Україною незалежності виникла потреба у підвищенні ролі державного фінансового контролю, і у 1993 році прийнято Закон України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні».

Указом Президента України № 1031 від 27.08.2000 року «Про заходи щодо підвищення ефективності контрольно-ревізійної роботи» Головному контрольно-ревізійному управлінню України надано статус центрального органу виконавчої влади.

Відповідно до Указу Президента України № 1085 від 09.12.2010 року «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» контрольно-ревізійна служба України реорганізована у Державну фінансову інспекцію України.

Державна аудиторська служба

Дер жавна фінансова інспекціяУкраїни є центральним органом виконавчої влади, яка входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері державного фінансового контролю.

Нормативно-правовими актами, які регламентують діяльність органів Державної аудиторської служби України, є:

- Указ Президента України № 499/2011 від 23.04.2011 року «Про Положення про Державну фінансову інспекцію України»;

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI;

- Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI;

- Господарський кодекс України;

- Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 № 8073-X

- наказ Міністерства фінансів України № 1236 від 03.10.2011 року «Про затвердження положень про територіальні органи Державної фінансової інспекції України та їх підрозділи»

- Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні

- Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю та інші.

Діяльність Державної аудиторської служби України спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України.

Органи Державної аудиторської служби України здійснюють незалежний державний фінансовий контроль від імені виконавчої гілки влади.

До складу органів Державної аудиторськоїслужби України входять:

- Держфінінспекція України;

- територіальні органи – державні фінансові інспекції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, містах або міжрайонні, об'єднані в районах та містах державні фінансові інспекції, головні державні фінансові інспектори в районах та містах (рис. 3.5).

-

 

 
 

 

 


Рис. 3.5. Структура Державної аудиторської служби України

 

Усі місцеві підрозділи Державної аудиторської служби по вертикалі підпорядковуються Державній аудиторської служби України, а по горизонталі взаємодіють і координують свою діяльність з місцевими Радами, держадміністраціями і виконкомами місцевих Рад, фінансовими органами, ДФСУ, іншими контролюючими органами, органами прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки.

Основними завданнями Державної аудиторської служби України є реалізація державної політики у сфері державного фінансового контролю, а також внесення пропозицій щодо її формування.

Держфінінспекція України відповідно до покладених на неї завдань виконує такі функції:

1) здійснює державний фінансовий контроль за:

- використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, правильністю визначення потреби в бюджетних коштах та взяттям зобов'язань, ефективним використанням коштів і майна, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової звітності у міністерствах та інших органах виконавчої влади, державних фондах, фондах загальнообов'язкового державного соціального страхування, бюджетних установах і суб'єктах господарювання державного сектору економіки, а також на підприємствах, в установах та організаціях, які отримують (отримували у періоді, який перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів, державних фондів та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування або використовують (використовували у періоді, який перевіряється) державне чи комунальне майно (підконтрольні установи), за дотриманням законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу щодо державного і місцевих бюджетів;

- дотриманням законодавства про державні закупівлі;

- діяльністю суб'єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені законодавством до підконтрольних установ, за рішенням суду, винесеним на підставі подання прокурора або слідчого для забезпечення розслідування кримінальної справи;

2) здійснює контроль за:

- виконанням функцій з управління об'єктами державної власності;

- цільовим використанням коштів державного і місцевих бюджетів;

- цільовим використанням і своєчасним поверненням кредитів (позик), одержаних під державні (місцеві) гарантії;

- складанням бюджетної звітності, паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі), кошторисів та інших документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету;

- станом внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту у розпорядників бюджетних коштів;

- усуненням виявлених недоліків і порушень;

3) забезпечує участь представників Держфінінспекції України в ревізійних комісіях господарських організацій, у яких корпоративні права держави перевищують 50 % статутного капіталу;

4) вживає в установленому порядку заходів до усунення виявлених під час здійснення державного фінансового контролю порушень законодавства та притягнення до відповідальності винних осіб, а саме:

- вимагає від керівників та інших службових осіб підконтрольних установ усунення виявлених порушень законодавства;

- звертається до суду в інтересах держави, якщо підконтрольною установою не забезпечено виконання вимог до усунення виявлених під час здійснення державного фінансового контролю порушень законодавства з питань збереження і використання активів;

- проводить аналіз стану додержання фінансової дисципліни та про його результати повідомляє органи виконавчої влади, інші державні органи та органи місцевого самоврядування;

- готує і подає до відповідних державних органів пропозиції щодо усунення та запобігання причинам і умовам, які призвели до допущення недоліків і порушень;

- здійснює контроль за виконанням вимог і пропозицій, поданих Держфінінспекцією України та її територіальними органами міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування за результатами державного фінансового контролю, та інформує про це Кабінет Міністрів України і Мінфін України;

- застосовує заходи впливу за порушення бюджетного законодавства, накладає стягнення, санкції до осіб, винних у порушенні законодавства;

- передає правоохоронним органам матеріали ревізій у разі встановлення порушень законодавства, що передбачають кримінальну відповідальність або містять ознаки корупційних діянь; інформує правоохоронні органи про факти інших виявлених порушень законодавства;

5) подає щомісяця Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України та Мінфіну України звіти про узагальнені результати контролю за дотриманням бюджетного законодавства;

6) забезпечує погодження призначення на посади та звільнення з посад керівників контрольно-ревізійних підрозділів у структурі міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів;

7) координує діяльність, погоджує плани внутрішньої роботи контрольно-ревізійних підрозділів у структурі міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює оцінку фахового рівня працівників таких підрозділів;

8) здійснює контроль за проведенням внутрішньої контрольно-ревізійної роботи у структурі міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;

9) отримує та аналізує звітність про роботу контрольно-ревізійних підрозділів у структурі міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;

10) розглядає листи, заяви і скарги громадян про факти порушення законодавства з фінансових питань, вживає згідно із законодавством відповідних заходів для їх усунення;

11) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Держфінінспекції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Міністру;

12) здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені на неї Президентом України.

Державну аудиторську службу України очолює Голова, якого призначає на посаду і звільняє Президент України за поданням Міністра фінансів України.

Структура Державної аудиторської служби затверджується Головою та включає:

1. Керівництво (Голова, Перший заступник Голови, Заступник Голови).

2. Департамент адміністративно-господарського забезпечення

3. Департамент організаційної роботи.

4. Департамент інспектування у сфері освіти і науки.

5. Департамент інспектування у соціальній сфері та культурі.

6. Департамент інспектування у сфері матеріального виробництва та фінансових послуг.

7. Департамент інспектування у сфері послуг.

8. Департамент інспектування в агропромисловому комплексі та сфері використання природних ресурсів.

9. Департамент інспектування органів державної влади та місцевого самоврядування.

10. Управління персоналу.

11. Режимно-секретний сектор.

12. Управління планування, бухгалтерського обліку та звітності.

13. Управління інформаційних технологій.

14. Управління взаємодії зі ЗМІ, зв’язків із громадськістю та забезпечення діяльності керівництва.

15. Департамент державного фінансового аудиту бюджетних програм та діяльності суб’єктів господарювання державного сектору економіки.

16. Сектор контролю виконавської дисципліни.

17. Департамент гармонізації державного внутрішнього фінансового контролю

18. Управління внутрішнього аудиту

19. Департамент правової роботи

20. Управління моніторингу ризикових операцій та державних закупівель

21. Головний спеціаліст-юрисконсульт з питань запобігання та виявлення корупції

Держфінінспекції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі очолює начальник Держфінінспекції, який призначається за погодженням з Радою Міністрів Республіки Крим, обласними, Київською або Севастопольською місцевими державними адміністраціями. Він має заступників та розподіляє обов’язки між своїми заступниками.

Ці управління здійснюють наступні функції:

- аудит використання, збереження бюджетних коштів;

- вживають в установленому порядку заходи для усунення виявлених під час перевірок порушень законодавства;

- здійснюють контроль за усуненням недоліків і порушень, виявлених попередніми ревізіями, і в разі потреби вживають додаткових заходів для їх усунення;

- перевіряють і координують роботу контрольно-ревізійних підрозділів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;

- здійснюють заходи з підбору та професійної підготовки й перепідготовки кадрів;

- надають організаційно-методичну допомогу контрольно-ревізійним службам місцевих органів виконавчої влади, органам місцевого самоврядування;

- забезпечують ведення та складання звітності про контрольно-ревізійну роботу, її достовірність;

- розглядають листи, заяви і скарги громадян, підприємств, установ та організацій про факти порушення законодавства з фінансових питань.

Держфінінспекції в районах, містах або міжрайонні, об'єднані в районах та містах державні фінансові інспекції, головні державні фінансові інспектори в районах та містах не мають статусу юридичної особи (є структурним підрозділом Держфінінспекції в Автономній республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі і підпорядковуються їм), має самостійний кошторис, фінансується за рахунок асигнувань державного бюджету.

Вони виконують такі функції:

- здійснюють перевірки використання коштів бюджетів різних рівнів, позик, кредитів, дотацій та субсидій, цільових фондів, збереження державного і комунального майна;

- вживають в установленому порядку заходів для усунення виявлених під час ревізій та перевірок порушень законодавства, здійснює аналіз стану додержання фінансової дисципліни, готує і подає пропозиції щодо усунення причин;

- здійснюють заходи з підбору, підготовки, професійного навчання кадрів та ін.

 

 ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.