Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИСТРУКТУРА, ФУНКЦІЇ, ЗАВДАННЯ

Указом Президента України № 726 від 24 грудня 2012 року «Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» в Україні було утворено Міністерство доходів і зборів України (Державна фіскальна служба України зараз) шляхом реорганізації Державної податкової служби України та Державної митної служби України, а також поклавши на Міністерство, що утворюється, функцію з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Правові засади діяльності ДФСУ його територіальних органів забезпечують:

− Указ Президента України від 18 березня 2013 року № 141 «Про Міністерство доходів і зборів України»;

− Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 року № 228 «Про реорганізацію деяких органів державної податкової служби, спеціалізованих митних органів та організацій»;

− Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 року № 229 «Про утворення територіальних органів Міністерства доходів і зборів»;

− розпорядження Кабінету Міністрів України «Питання Міністерства доходів і зборів» від 20.03.2013 року № 166-р;

− Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI

− Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI;

− Митний кодекс України.

ДФСУ є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

ДФСУ є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань:

− забезпечення формування та реалізації єдиної державної податкової, державної митної політики в частині адміністрування податків і зборів;

− забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

− забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями при застосуванні податкового та митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску.

Основними завданнями ДФСУ є:

1) забезпечення формування єдиної державної податкової, державної митної політики в частині адміністрування податків і зборів, митних платежів та реалізація єдиної державної податкової, державної митної політики, а також боротьба з правопорушеннями під час застосування податкового та митного законодавства, здійснення в межах своїх повноважень контролю за надходженням до бюджетів та державних цільових фондів податків і зборів та інших платежів;

2) забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

3) забезпечення формування та реалізація державної політики з адміністрування єдиного внеску, а також боротьба з правопорушеннями при застосуванні законодавства з питань сплати єдиного внеску;

4) забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері контролю за своєчасністю здійснення розрахунків в іноземній валюті в установлений законом строк, дотриманням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), а також за наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, торгових патентів.

ДФСУ відповідно до покладених на нього завдань:

1) розробляє проекти законів України, проекти актів Президента України, Кабінету Міністрів України та вносить їх у встановленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України з урахуванням практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції ДФСУ;

2) розробляє та затверджує порядки, інструкції, положення, форми розрахунків, звітів, декларацій, інших документів з питань, що належать до компетенції ДФСУ;

3) розробляє пропозиції до проектів міжнародних договорів України та забезпечує дотримання і виконання зобов'язань, взятих за міжнародними договорами України;

4) визначає єдині методологічні засади складення звітності з податків і зборів, звітності з єдиного внеску;

5) здійснює адміністрування податків і зборів, митних платежів та єдиного внеску;

6) контролює своєчасність подання платниками податків та єдиного внеску передбаченої законом звітності (декларації, розрахунки тощо), своєчасність, достовірність, повноту нарахування та сплати податків і зборів та єдиного внеску;

7) здійснює контроль за додержанням податкового і митного законодавства, законодавства щодо адміністрування єдиного внеску та в межах своїх повноважень – іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на ДФСУ;

8) забезпечує достовірність та повноту обліку платників податків та єдиного внеску, суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, об'єктів оподаткування та об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням;

9) забезпечує ведення обліку податків, зборів та єдиного внеску;

10) організовує та контролює погашення податкового боргу платниками податків, а також стягнення своєчасно ненарахованих та/або несплачених сум єдиного внеску з платників єдиного внеску;

11) організовує ведення митної статистики та Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності;

12) організовує та контролює дотримання установленого законодавством порядку переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України;

13) забезпечує застосування митних режимів, здійснення митного контролю та митного оформлення товарів;

14) готує пропозиції щодо прогнозу доходів бюджетів і надходжень єдиного внеску з урахуванням прогнозу макроекономічних показників і тенденцій розвитку світової економіки;

15) організовує дослідження і експертну діяльність у податковій та митній сферах;

16) здійснює разом із митними органами інших держав заходи щодо вдосконалення процедури пропуску через державний кордон України товарів і транспортних засобів, їх митного контролю та митного оформлення;

17) впроваджує спрощені митні процедури відповідно до законодавства та сприяє створенню відповідних умов для полегшення торгівлі, сприяння транзиту, збільшення товарообігу та пасажиропотоку через митний кордон України;

18) надає консультації відповідно до Податкового та Митного кодексів України і законодавства з питань сплати єдиного внеску;

19) здійснює в межах своїх повноважень формування та ведення реєстрів, банків та баз даних, а також забезпечує ведення реєстру страхувальників;

20) надає дозволи на відкриття та експлуатацію митних складів, складів тимчасового зберігання, магазинів безмитної торгівлі, вантажних митних комплексів, вільних митних зон комерційного або сервісного типу, видачу сертифікатів уповноваженого економічного оператора;

21) здійснює прогнозування та проводить аналіз надходження податків і зборів, інших платежів, вивчає вплив макроекономічних показників і змін законодавства на їх надходження, розробляє пропозиції щодо збільшення їх обсягу та зменшення втрат бюджету;

22) надає на основі макроекономічних показників та тенденцій розвитку світової економіки Міністерству фінансів України пропозиції щодо визначення прогнозних (індикативних) показників доходів Державного бюджету України для складення проекту закону про Державний бюджет України;

23) складає звітність щодо стану розрахунків платників податків і зборів із бюджетом та сплати єдиного внеску;

24) виявляє кримінальні та інші правопорушення у сфері оподаткування, митній та бюджетній сферах;

25) провадить оперативно-розшукову діяльність, а також досудове розслідування в межах наданих законом повноважень, вживає заходів щодо відшкодування завданих державі збитків;

26) вживає заходів для виявлення, аналізу та перевірки фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму;

27) отримує від органів, що здійснюють державний фінансовий контроль, матеріали ревізій та іншу інформацію в разі виявлення фактів порушення законодавства;

28) збирає, аналізує, узагальнює інформацію про порушення законодавства у сфері оподаткування, митній та бюджетній сферах, прогнозує тенденції розвитку негативних процесів у зазначених сферах;

29) проводить заходи щодо запобігання та протидії контрабанді, боротьби з порушеннями митних правил на митній території України;

30) організовує контроль за дотриманням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України;

31) забезпечує здійснення санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного контролю щодо товарів, що переміщуються через митний кордон України, а також контролю за переміщенням культурних цінностей;

32) здійснює інші визначені законами України повноваження, покладені на ДФСУ.

Структура органів управління ДФСУ зображена на рис. 3.4.

 

 
 

 


Територіальні органи

 

Рис. 3.4. Структура територіальних органів ДФСУ


 


 

 


ДФСУ очолює Голова, який призначається на посаду за поданням Прем'єр-міністра України і звільняється з посади Президентом України.

Голова як керівникДФСУ :

1) визначає пріоритети роботи ДФСУ та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи Служби, звіти про їх виконання;

2) організовує та контролює в межах своїх повноважень виконання ДФСУ, його територіальними органами Конституції України, законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України;

3) подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розробником яких є Міндоходів України;

4) погоджує проекти законів та актів Президента України, що вносяться Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної Ради України та Президента України;

5) веде переговори і підписує міжнародні договори України відповідно до наданих повноважень;

6) затверджує структуру апарату ДФСУ та територіальних органів Служби;

7) вирішує питання, пов'язані з діяльністю ДФСУ та його територіальних органів;

8) представляє ДФСУ у публічно-правових відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;

9) організовує роботу колегії ДФСУ головує на її засіданнях;

10) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є ДФСУ;

11) забезпечує виконання зобов'язань, узятих за міжнародними договорами України;

12) здійснює інші повноваження, передбачені законом.

Голова має першого заступника та заступника Голови – керівника апарату, які призначаються на посаду за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Голови, і звільняються з посади Президентом України.

У разі необхідності для забезпечення здійснення ДФСУ окремих завдань рішенням Президента України у ДФСУ вводиться посада заступника Голови, який призначається на посаду за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним відповідно до пропозицій Головиі звільняється з посади Президентом України.

Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції ДФСУ, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Службі утворюється колегія у складі Голови (голова колегії), першого заступника та заступників Голови.

У разі потреби до складу колегії Служби можуть включатися керівники структурних підрозділів апарату ДФСУ, а також у встановленому порядку інші особи, у тому числі голова громадської ради при Службі, представники інститутів громадянського суспільства.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Голови.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у ДФСУ можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються Міністром.Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.