Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИОсновні правові норми по охороні праці.

Обов'язком і справою честі кожного робітника і службовця є строге дотримання виробничої дисципліни і законів про працю.

Для більшості галузей народного господарства в країні (у тому числі і більшості підприємств і організацій морського флоту) установлений п'ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями. У категорії працівників з ненормованим робітником удень тривалість робочого часу точно така ж, як і в працівників з нормованим робітником удень. Але за родом своєї діяльності, у випадку виробничої необхідності, працівники з ненормованим робітником удень можуть залучатися до праці понад нормальний робочий час. Як компенсацію за переробку понад нормальний робочий час їм надається додаткова відпустка тривалістю 6 чи 12 робочих днів. Доплата за переробку при ненормованому робочому дні не передбачена. На флоті до такої категорії працівників відноситься командний склад судів (капітани, помічники капітана, механіки, лікарі і т.д.), працівники навчальних закладів і ін.

Понаднормовими називають роботи понад установлену тривалість робочого часу.

У зв'язку зі специфікою роботи на судах морського флоту, що роблять тривалі морські рейси і короткі стоянки, що мають відносно, у портах, у виді виключення колективний договір між плавскладом і пароплавством дозволяється укладати не щорічно, а один раз у два роки. Колективний договір повинний містити основні положення господарської і суспільної діяльності підприємства. У спеціальному розділі колективного договору містяться зобов'язання адміністрації і профорганізації по охороні праці, що відносяться до режиму робочого часу і часу відпочинку, видачі і ремонту спецодягу. Перелічуються інші міри, специфічні для даного виробництва. Крім того, до колективного договору додається угода, що укладається між адміністрацією і профорганізацією, про виконання запланованих заходів щодо охорони праці. На базі цих основних документів видаються спеціальні правила і норми охорони праці, у яких викладені конкретні вимоги по підвищенню безпеки і поліпшенню умов праці.

На базі основних актів трудового законодавства видаються спеціальні правила і норми охорони праці, у яких викладені конкретні вимоги по підвищенню безпеки і поліпшенню умов праці.


У сучасну систему правових норм охорони праці входять:

- правила і норми, що регулюють взаємини адміністрації і профорганізації в області охорони праці;

- правила і норми техніки безпеки, виробничої санітарії й охорони зовнішнього середовища з урахуванням забезпечення індивідуального захисту працюючих від виробничої шкоди;

- правила, що регулюють планування й організацію охорони праці;

- норми, що визначають рівень відповідальності посадових осіб за порушення законодавства про охорону праці.

Норми і правила охорони праці розділяються на міжгалузеві (чи єдині) і галузеві (чи спеціальні).

Галузеві правила і норми застосовуються в конкретній галузі виробництва. Ці правила відбивають специфіку даної галузі і поширюються на всі її підприємства в масштабі всієї країни. Наприклад, для морського транспорту такими галузевими (спеціальними) правилами є затверджені міністром морського флоту і профспілки робітників морського і річкового флоту Правила техніки безпеки на судах морського флоту, Санітарні правила для морських судів і ін. У розвиток галузевих правил по техніці безпеки на судах і підприємствах морського транспорту розробляються інструкції з визначенням конкретних мір безпеки при проведенні робіт, а також пожежного захисту. Ці правила й інструкції періодично коректуються з урахуванням науково-технічного прогресу в промисловості і впровадження у виробництво новітніх засобів праці і швидкої якісної зміни морських судів і їхнього устаткування. На всіх підприємствах складаються поточні і перспективні плани заходів щодо охорони праці. Виділені для цих заходів засоби витрачати для іншої мети забороняється.

Знову споруджувані судна і підприємства повинні відповідати діючим правилам і нормам охорони праці. Ці норми закладені в керівних технічних матеріалах (КТМ), до яких відноситься, зокрема, комплекс нормативних документів по техніці безпеки при проектуванні й експлуатації судів і їхнього устаткування.

Дотримання умов безпеки до пуску в експлуатацію судів, цехів, підприємств забезпечується попереджувальним наглядом, що гарантує зниження виробничого травматизму і професійних захворювань. Введення в експлуатацію нових судів і інших виробничих об'єктів не допускається без дозволу санітарної інспекції, а також технічної інспекції праці Дотримання діючих Санітарних правил для морських судів повинне забезпечити на судах належні санітарно-гігієнічні умови, запобігти можливість виникнення виробничого травматизму і профзахворювань, а також забруднення навколишнього середовища.


Трудова дисципліна і розгляд трудових суперечок.

У зв'язку зі складністю і небезпекою тривалих морських плавань сувора державна і трудова дисципліна на судах морського флоту має особливе значення.

Трудовий розпорядок на підприємствах суднохідних компаній визначається Правилами внутрішнього трудового розпорядку, а на морському флоті Статутом служби на судах.

Режим робочого часу і часу відпочинку на судах морського флоту

Робота на транспорті, яким є морський флот, за своїм характером є безупинної і має специфіку, зв'язану з тривалим перебуванням у плаванні, короткими заходами в порти і т.п. Тому режим робочого часу і часу відпочинку працівників складу судів, що плаває, морського флоту регулюється спеціальним положенням, відповідно до якого на судах морського флоту встановлений шестиденний робочий тиждень з 7-вартовим робітником вдень і з одним вихідним днем. За роботу у вихідні і святкові дні члени екіпажа одержують відгули, які можна підсумовувати і використовувати разом з черговою відпусткою. За годинну переробку при шості денному робочому тижню (за 8-й годиною) моряки одержують грошову компенсацію в розмірі 20 % від посадового окладу. Такий порядок компенсації переробки був установлений ще до прийняття Основ і підлягає коректуванню. У зв'язку з особливо тяжкими умовами роботи членам екіпажів судів, що плавають у полярних зонах (поза портовими водами) у цілому від трьох до шести місяців протягом року, надається щорічна відпустка в розмірі одного місяця, а членам екіпажа, що проплавали на судах понад шість місяців, - відпустка в розмірі півтора місяців. При плаванні менш трьох місяців у цих водах чергова відпустка членам екіпажа збільшується з розрахунку: п'ять днів за кожен місяць плавання. При цьому мається на увазі, що подовження відпустки деякою мірою компенсує тяжкі умови роботи в льодових умовах і надання його диктується турботою про збереження здоров'я моряків.

Аварійні й авральні роботи

Аварійними й авральними вважаються ті роботи на судні, що вимагають виклику всього чи екіпажа його частини в допомогу вахтовим.

Ці роботи виконують за розпорядженням капітана в робочий час і під час відпочинку. Аварійні роботи є обов'язковими для всіх членів екіпажа судна. До авральних робіт можуть залучатися тільки обличчя суднового екіпажа, що мають чи свідчення кваліфікацію, що дають їм право робити названі роботи.

Аварійні роботи, виконані понад установлену тривалість щоденної роботи з графіка (вахти), не вважаються понаднормовими і додатково не оплачуються, а авральні роботи, хоча і не входять у норму понаднормових робіт, повинні оплачуватися як понаднормові, якщо вони виконувалися понад установлену тривалість щоденної роботи.


До аварійної відносяться роботи:

- по усуненню аварійного стану судна і виправленню ушкоджень, отриманих під час плавання і перешкоджаючих подальшому проходженню судна до першого порту, по порятунку людей і судна, суднового майна і вантажів, а також по наданню допомоги іншим судам, що терплять нещастя;

- викликані штормовою погодою: додаткове кріплення суднового майна і вантажів, додаткова подача швартовних кінців, постановка і збирання вітрил і тентів, перешвартування в портах з метою перестановки судна в безпечне місце;

- по зняттю з мілини свого судна і по відвантаженню палива і вантажів для полегшення судна, коли воно терпить нещастя;

- по ліквідації пожежі на судні, а також на буксиру чи розташованих поруч судах;

- викликані оголошенням загально-суднової й іншої тривог, передбачених Статутом служби на судах морського флоту.

До авральної відносяться роботи:

- зв'язані з входом судна в порт і з виходом з нього; відкриття і закриття вантажних люків; постановка і збирання трапів, подібні; швартування судна; підйом якоря, вхід у док і вихід з нього; постановка і збирання вітрил;

- зв'язані з виконанням митних правил і вимог портової влади;

- по перекладу судна в межах чи рейду порту (за винятком судів, що спеціально працюють на чи рейді в порту);

- по підйому, перекладу й укладанню стріл;

- по встановленню і зняттю днопоглиблювального каравану;

- по прокладці трубопроводу рефулерного земснаряда.

Варто вказати, що члени екіпажів можуть бути притягнуті з їхньої згоди до виконання робіт (у неробочий час), що не входять в обов'язку членів екіпажа. Ці роботи не відносяться до понаднормових, тому що за їхнє виконання виробляється додаткова оплата.

До таких робіт відносяться:

- ремонтні роботи заводського характеру;

- планові котло- і моточистки (без висновку судна з експлуатації);

- мийка і чищення вантажних танків; мийка і чищення трюмів; вантажно-розвантажувальні роботи; установка і розбирання шифтінгів, рибінсів; укладання сепараційних матеріалів; прання суднової білизни.
Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.