Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИОсновні функції економічної теорії.

У процесі становлення і розвитку економічної теорії як науки, були сформовані її основні функції – теоретико-пізнавальна, методологічна, практична, світоглядно-виховна.

1). Теоретико-пізнавальна функціяполягає у дослідженні сутності економічних процесів та явищ. Розкриваючи і формулюючи економічні категорії, закони та принципи, економічна теорія тим самим збагачує знання людей, примножує інтелектуальний потенціал суспільства, розширює науковий світогляд людей. В центрі уваги економічної теорії знаходиться людина з її потребами та інтересами, відношенням до інших членів суспільства, до різних елементів економічної системи. Важливо зрозуміти, що економічна теорія вивчає економіку в цілому, а не окремі її галузі, сфери чи сектори. Тому вона не розкриває секретів збагачення, досягнення ділових успіхів, ведення рахівництва. Тим не менше, знання економічних основ суспільства є важливим елементом його високого освітнього і культурного рівня, обов’язковою умовою проведення ефективної економічної політики.

2). Методологічна функціяполягає в тому, що економічна теорія виступає методологічною базою для цілої системи економічних наук, оскільки розкриває базові поняття, економічні закони, принципи господарювання, які реалізуються у всіх галузях і сферах людської діяльності.

Економічна теорія є фундаментальною базою, теоретичним ядром усього комплексу економічних наук –галузевих, міжгалузевих і функціональних(рис.1.2). Вона досліджує природу, глибинну суть економічних явищ і процесів, базисні соціально-економічні відносини і господарську поведінку людей у певній економічній системі. Результатом цих досліджень є розкриття економічних понять, категорій та законів, які характеризують фундаментальні основи економічного буття. Спеціальні економічні науки, спираючись на базові положення економічної теорії, розробляють систему методів і правил практичного використання економічних категорій та законів у тій чи іншій конкретній сфері господарської діяльності. Із сукупностей економічних категорій і законів економічна теорія формує єдиний категоріально-понятійний апарат, своєрідну “економічну мову”, яка інтегрує економічні науки і запобігає неоднозначному тлумаченню економічних категорій і понять у різних дисциплінах.

 

           
 
Галузеві економічні науки (економіка промисловості, лісового господарства, будівництва, торгівлі та ін.)  
 
Міжгалузеві економічні науки (економічна географія, демографія, теорія управління, економіка природокористування та ін.)
 
Функціональні економічні науки (фінанси, кредит, прогнозування, маркетинг, менеджмент та ін.)


 

 

 


Рис.1.2. Взаємозв’язок економічної теорії з іншими науками

 

Виступаючи методологічною базою для різних економічних наук, економічна теорія водночас має в повному обсязі враховувати знання, набуті ними у процесі повсякденної діяльності. Тільки спираючись на знання конкретних економічних наук, а також на здобутки інших соціально-політичних наук (соціології, філософії, політології, права, історії тощо), економічна теорія спроможна об’єктивно висвітлити суть та закономірності розвитку економічних систем.

3). Практична функціяекономічної теорії полягає в науковому обґрунтуванні економічної політики держави, розробці принципів та методів раціонального господарювання. Економічна політика - це цілісна, цілеспрямована система заходів держави, спрямована на розвиток і зміцнення національної економіки в інтересах всіх соціальних груп суспільства. Тісний зв’язок між економічною теорією і практикою показано на рис. 1.3.

 

 

 
 

 


Рис.1.3. Взаємозв’язок економічної теорії і господарської

практики

 

Практика формує замовлення на теоретичні дослідження, дає матеріал для наукового аналізу та виносить остаточну оцінку будь-якої теорії. Вона веде до знання, знання - до аналізу, аналіз - до рекомендацій, рекомендації - до раціональних дій, дії - до вдосконалення практики. Такий цикл зв’язків постійно повторюється, щоразу піднімаючись на вищий рівень. Але економічна теорія не є набором готових правил, рекомендацій, які люди можуть застосувати у всіх випадках життя. Скоріше всього, вона лише спосіб осмислення економічної діяльності, інтелектуальний інструмент, оволодівши яким можна кожному зробити правильний вибір у багатьох господарських ситуаціях.ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.