Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЕкономічна теорія та економічна політика.

3. Економічна політика

прикладна економічна наука

констатує економічну поведінку нормативна ЕТ

чи її наслідки або діє на них

2.Принципи або теорії

економічна теорія виявляє

загальні принципи

економічної поведінки

       
 
   
 


індукція дедукція

1.Факти позитивна ЕТ

описова (емпірична) економічна наука

займається збиранням фактів,

які стосуються конкретної проблеми

або певного аспекту економіки,

і зіставленням гіпотез з фактами

для підтвердження теорії

 

Рис. Структура економічного знання (етапи економічних досліджень)

Економічна теорія грунтується на фактах.

Першим джерелом економічного знання є спостереження (живе споглядання економічних явищ) і вивчення даних економічної історії. Так виявляють і нагромаджують факти про явища та процеси економічного життя суспільства. Основну масу фактів (економічної інформації) дає статистика. Нерідко використовують дані бухгалтерського обліку, соціологічних обстежень.

Однак, спостереження та опис – це тільки підготовча робота. Унаслідок збирання та систематизації фактів економічна дійсність стає відомою, але ще непізнанною.

Збирання фактів називають описовою (емпіричною) економічною наукою.

Для пізнання ж взаємозалежності економічних явищ, виведення законів, теорій, принципів потрібний економічний аналіз.

Економічний аналіз передбачає систематизацію, тлумачення й узагальнення фактів. У процесі економічного аналізу формулюють економічні поняття й категорії, принципи, виводять теорії та закони.

Економічний аналіз можливий двома шляхами: рухаючись від фактів до теорії, від часткового до загального (індуктивний метод) та від теорії до фактів через формулювання гіпотез на основі умовиводів, випадкових спостережень, логіки чи інтуїції (дедуктивний метод).

Отже, логіка економічного аналізу така: спочатку збирають, описують і систематизують факти, а потім розробляють гіпотези з проблем функціонування тієї чи іншої галузі економіки. На цій підставі виводять принципи або формулюють економічні теорії. Принципи і теорії – це змістовні узагальнення, що грунтуються на аналізі фактів. Однак, і факти слід постійно перевіряти на правильність уже визначених принципів.

Нарешті, теорії та принципи є неодмінною передумовою розроблення економічної політики, спрямованої на розв’язання певних економічних проблем. Це, так звана, прикладна економічна наука або економічна політика.

Вироблення економічної політики на засадах економічної теорії передбачає:

- чітке визначення мети, якої бажано досягти;

- аналіз можливих наслідків розроблених заходів, спрямованих на досягнення поставленої мети;

- оцінку ефективності обраних економічних заходів (завдяки цій оцінці можна вдосконалювати інструментарій економічної політики).

Для умов розвинутої ринкової економіки економічна теорія виробила і пропонує такі традиційні цілі:

1). Економічне зростання.

Потрібно забезпечити виробництво більшої кількості високоякісних товарів і послуг, що дає змогу досягти вищого рівня життя.

2). Повна зайнятість.

Відповідну роботу треба надати всім, хто бажає і здатний працювати.

3). Економічна ефективність.

Потрібно за мінімальних витрат одержати максимальну віддачу від обмежених виробничих ресурсів, що перебувають у розпорядженні суспільства.

4). Досягнення рівноваги між економікою та природним середовищем –економічне зростання не повинно погіршувати стан довкілля, повинно забезпечувати належний рівень життя сучасного та майбутніх поколінь;

5). Стабільний рівень цін.

Потрібно уникати значного підвищення або зниження загального рівня цін, тобто інфляції та дефляції.

6). Економічна свобода.

Керівники підприємств, працівники і споживачі мають користуватися високим ступенем свободи в економічній діяльності.

7). Справедливий розподіл доходів.

Жодна група громадян не повинна злидарювати, коли інші надмірно розкошують.

8). Економічна захищеність.

Треба забезпечити гідне існування хронічно хворих, непрацездатних, недієздатних, літніх і всіх тих людей, хто неспроможний заробити принаймні мінімального доходу.

9). Торговельний баланс.

Кожна країна має підтримувати раціональний баланс міжнародної торгівлі та міжнародних фінансових операцій.

Деякі цілі доповнюють одна одну, оскільки з досягненням однієї можна досягти й інших. Наприклад, 2 і 7,8 (досягнення повної зайнятості означає ліквідацію головної причини низьких доходів та економічної незахищеності) або 1 і 7.

Інші цілі можуть суперечити одна одній або й бути взаємно неприйнятними. Наприклад, 1 і 7 (вирівнювання доходів може послабити стимули до праці й підприємницького ризику і тим сповільнити економічне зростання); 1 і 8 (в Радянському Союзі не було безробітних). У цьому випадку суспільство змушене визначити пріоритети у виконанні завдань, які воно ставить перед собою.

 

4). Світоглядно-виховна функціяполягає у формуванні у громадян сучасного економічного мислення та економічної культури. Економічне мислення –це сукупність поглядів, уявлень та суджень людини про реальну економічну дійсність, які визначають її господарську поведінку. Економічна теорія, як частина вчення про суспільство, розкриває місце економіки у суспільному житті, дає цілісну картину розвитку національної та світової економіки, тенденції їх розвитку. Вона формує економічну культуру, головні риси якої ощадливість, дисциплінованість, фаховість, економне господарювання, відповідальність за результати своєї праці та ін. Вона виховує усвідомлення того, що досягти професійних успіхів і високого життєвого рівня можна лише оволодівши глибокими знаннями, в результаті наполегливої праці, прийнятті обґрунтованих рішень і здатності брати на себе відповідальність за свої господарські дії.

Сьогодні в Україні актуальними завданнями економічної теорії є виявлення шляхів економічного зростання та забезпечення його сталості, обґрунтування політики структурної перебудови, екологізації економічної діяльності. Дуже важливим є також забезпечення розвитку та ефективного функціонування ринкової інфраструктури, механізмів регулювання, зайнятість, захист інтересів споживача і національних економічних інтересів в цілому, інтеграція у світові господарські зв’язки тощо. Щоб виконувати всі ці завдання економічна теорія має сама постійно розвиватись і вдосконалюватись, тобто працювати не лише на господарську практику, але й сама на себе, осмислюючи реальну економічну дійсність.Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.