Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИОрганізаційні засади фінансового менеджменту аграрних підприємств

 

Організаційні засади фінансового менеджменту складаються із інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень, побудови відповідної організаційної структури та стратегічного планування фінансової діяльності. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту аграрних підприємств становить систему обліково-аналітичного забезпечення, якаявляє собою безперервне і цілеспрямоване формування відповідних інформаційних потоків, підпорядкованих вимогам планування, аналізу, підготовки ефективних управлінських рішень і контролю за їх виконанням у фінансовій діяльності підприємства. Теорія обліково-аналітичного забезпечення фінансового менеджменту передбачає розгляд його як цілісної системи взаємопов’язаних облікових і аналітичних способів та інструментів управління фінансами. Отже, система обліково-аналітичного забезпечення як єдина, інтегрована система повинна виконувати обслуговуючу функцію потреб управління, яка б відповідала вимогам керівників, власників, акціонерів, інвесторів, представників влади та інших користувачів інформації. Формування системи обліково-аналітичного забезпечення фінансового менеджменту здійснюється за такими етапами: організаційний, технологічний, заключний [15], (рис. 2.13).

Організаційний етапвключає: вибір форми бухгалтерського обліку, формування бухгалтерії як структурного підрозділу підприємства, розробку посадових інструкцій працівників бухгалтерії, вибір форм первинної документації, складання графіків документообігу, внутрішньої і фінансової звітності. Форму обліку підприємство обирає самостійно з числа затверджених відповідними державними органами управління – Мінфіном, Держкомстатом, Держказначейством, відомствами. Формування бухгалтерії проводиться адміністрацією підприємства.

Рис. 2.13. Формування обліково-аналітичного забезпечення фінансового менеджменту на підприємстві

Керівник підприємства наймає головного бухгалтера і доручає йому створення окремого підрозділу – бухгалтерії.

Головний бухгалтер залежно від обсягу господарської діяльності планує склад і структуру бухгалтерії, визначає її штатну кількість, проектує розподіл обов’язків, утворення за необхідності відділів бухгалтерії.

Вибір форм первинної документації є найбільш відповідальною ланкою на організаційному етапі обліково-аналітичного забезпечення. Документація відіграє важливу роль в оперативному менеджменті. Завданням головного бухгалтера є вибір таких форм первинної документації, які б відповідали характеру і змісту господарської діяльності з урахуванням типових форм документів. Слід підкреслити, що оскільки первинна документація є основним доказом у вирішенні майнових, фінансових, договірних та інших спорів у судових і правоохоронних органах, то вона повинна мати реквізити, передбачені нормативними актами для юридичних доказів.

Для забезпечення ритмічного і своєчасного надходження до бухгалтерії первинних документів із підрозділів підприємства і безперервного відображення господарської діяльності в системі бухгалтерського обліку складають графіки документообігу.

У великих сільськогосподарських формуваннях створюють фінансовий або аналітичний відділ і службу контролю. Аналітичний відділ здійснює фінансовий аналіз і надає аналітичну оцінку фінансового стану підприємства; займається прогнозуванням і плануванням (складає бюджет) кошторису майбутніх доходів і витрат; приймає активну участь у виборі стратегії управління фінансовими ресурсами; готує пропозиції для фінансового менеджменту. Впровадження на підприємстві системи фінансового контролю дозволяє значно підвищити ефективність усього процесу управління фінансовою діяльністю [24].

У великих підприємствах, як показує досвід, доцільно створювати диспетчерську службу,яка б надавала оперативні дані по господарських процесах, а також реагувала на зміни у фінансовому середовищі. Це стало досить актуальним сьогодні, коли деякі процеси, особливо у фінансовій сфері, відбуваються настільки швидко (іноді обчислюючись не днями, а годинами і навіть хвилинами), що не завжди є можливість одразу повідомити про це керівництво підприємства і прийняти оперативне рішення.

Система організаційного забезпечення фінансового менеджменту являє собою взаємопов’язану сукупність внутрішніх структурних служб і підрозділів підприємства, які забезпечують розробку і прийняття управлінських рішень в окремих напрямах фінансової діяльності.

Організаційне забезпечення фінансового менеджменту має бути інтегроване із загальною структурою управління підприємством, що дозволяє поєднання можливостей забезпечити координацію дій фінансової адміністрації з іншими управлінськими органами. Для оперативного управління широко використовуються внутрішньогосподарська звітність та інші дані управлінського обліку.

Поділ обліку на фінансовий і управлінський зумовлює необхідність організаційних змін у побудові обліково-економічної служби, розподілом службових обов’язків на основі інтеграції різних функцій управління: бюджетування, обліку, контролю й аналізу, визнання за бухгалтером більш широких повноважень, що надає право заміни традиційної назви професії бухгалтера на бухгалтера-економіста в галузі рослинництва, тваринництва, бухгалтера-фінансиста у фінансовій та інвестиційній діяльності.

Зміщення акцентів саме в бік організаційної побудови обліково-економічної служби дасть можливість суттєво поліпшити обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством. Разом з тим, як показала практика, слід враховувати і необхідність спеціалізації бухгалтерів з формування окремих інформаційних масивів за інтересами окремих користувачів інформації: податкова служба, статистичні органи, інвестори, власники, управлінський персонал різних рівнів управління. Зміни в розподілі обов’язків поліпшать і раціоналізують обліково-аналітичне забезпечення управлінського персоналу для досягнення стратегічної мети підприємства. Ця пропозиція стосується великих сільськогосподарських формувань. У невеликих фермерських, приватних сільськогосподарських підприємствах бухгалтер виконує всю обліково-економічну роботу, поєднуючи економічні функції управління.

На технологічному етапіобліково-аналітичного забезпечення виконується обробка первинної документації. Складається вона з підготовчої та технологічної стадії. Підготовча стадія передбачає технологічну і програмну підготовку до створення якісно нової обліково-економічної інформації за змістом, формою і параметрами, передбаченими технічними засобами, а також створення автоматизованої системи обробки інформації на комп’ютері. На цій стадії розробляють алгоритм (послідовність дій), який включає техніко-економічне обґрунтування, складання технічного завдання, а також технічний і робочий проект. Іншими словами, здійснюється підготовка технічного, програмного, математичного і лінгвістичного забезпечення для вирішення обліково-економічних задач.

Технологічна стадія – це процес створення нової обліково-економічної інформації для управління господарською діяльністю, що включає: створення автоматизованого банку даних та його систематизацію; введення первинної документації у систему технічних засобів; автоматизовану обробку обліково-аналітичної інформації за програмами обліку, аналізу і контролю.

Складання фінансової звітності та її подання є наступним кроком на цьому етапі. Вона включає відповідні форми фінансової звітності, податкові декларації, статистичні форми звітності, які стосуються фінансової інформації, а також звітності, що подаються органам соціального страхування. Велика увага до звітності пояснюється тим, що будь-яке підприємство в тій чи іншій мірі постійно потребує додаткові джерела фінансування. Знайти їх можна на ринку капіталів, приваблюючи потенційних інвесторів і кредиторів шляхом об’єктивного інформування про свою фінансово-господарську діяльність, в основному за допомогою фінансової звітності. Наскільки привабливі опубліковані фінансові результати, настільки й висока ймовірність отримання додаткових джерел фінансування. Фінансова звітність є основною складовою обліково-аналітичного забезпечення фінансового менеджменту [6].

На заключному етапіобліково-аналітичного забезпечення здійснюється видача новоствореного інформаційного продукту і подальша робота із ним. Відбувається видача необхідної інформації за пріоритетами (керівнику підприємства першочергово). Слід зазначити, що при наданні інформації спостерігається така закономірність – чим вищий рівень управління, тим більш узагальнена інформація потрібна, а цьому сприятиме багатопрограмний режим роботи комп’ютера.

На основі звітності аналітичний відділ підприємства здійснює повний фінансовий аналіз господарської діяльності, дає аналітичну оцінку змінам у фінансовому стані господарства та подає на розгляд адміністрації. Одним із найпростіших видів аналізу є аналіз фінансових коефіцієнтів (коефіцієнти ліквідності, управління активами, управління кредитами, прибутковості), які досить популярні серед аналітиків, оскільки їх легко обчислити на підставі даних фінансових звітів підприємств. Однак цінність обрахованих коефіцієнтів залежить від достовірності й повноти інформації, поданій у фінансовій звітності. Коефіцієнти допомагають правильно оцінити ситуацію, ставити запитання, але часто не дають відповіді на них.

У механізмі фінансового менеджменту важлива роль належить системам і методам внутрішнього фінансового контролю і контролю за виконанням прийнятих рішень, який являє собою організований самим підприємством процес перевірки виконання і забезпечення реалізації управлінських рішень у сфері управління фінансами підприємства з метою досягнення стратегічних цілей і попередження кризових ситуацій, які можуть призвести до банкрутства.

Контрольє функцією управління, завданням якого є кількісна і якісна оцінка та облік відхилень від очікуваних результатів діяльності. Головні інструменти виконання такої функції менеджменту – це спостереження, перевірка всіх сторін діяльності, і фінансово-економічної зокрема, оцінка і аналіз. У процесі управління контроль виступає як елемент зворотного зв’язку, так як за його даними коректуються раніше прийняті фінансові рішення і плани [60].

Інтеграцію інформаційних функцій забезпечує фінансовий контролінг– сукупність методів фінансового менеджменту, обліку, планування, аналізу, і контролю. Це система контролю за фінансовою діяльністю підприємства, своєчасне виявлення відхилень фактичних значень контрольних показників від планових і визначення чинників, що зумовили ці відхилення, використання оперативних заходів для нормалізації фінансового стану.

Контролінг можна назвати останньою ланкою попереднього обліково-аналітичного циклу і водночас він є початком нового – безперервний господарський процес вносить свої корективи у фінансово-господарську діяльність і знову відбувається введення первинної документації у систему технічних засобів, її автоматизована обробка, аналіз прийняття фінансових рішень і т.д.

 

2.6.Система фінансового планування та фінансового аналізу

Під фінансовим плануванням розуміють- процес розробки системи фінансових планів і планових (нормативних) показників із забезпечення розвитку підприємства необхідними фінансовими ресурсами і підвищення ефективності його фінансової діяльності у майбутніх періодах.

Менеджери повинні постійно складати фінансові плани, щоб оцінювати майбутні фінансові потреби.

Процес фінансового планування включає такі етапи: аналіз поточного фінансового стану підприємства, прогнозування майбутніх значень планових показників, безпосереднє складання планів та розробка процедури внесення коректив в процес реалізації планів.

Системи фінансового планування на підприємстві передбачає складання, затвердження фінансових планів і контроль за їх виконанням.

Аналіз поточного фінансового стану дає змогу сформулювати реальні фінансові цілі, а прогнозування майбутньої діяльності підприємства — визначити найбільш оптимальні шляхи досягнення цих цілей.

Прогнозування є досить складним етапом фінансового планування, який потребує від фінансового менеджера високого рівня фахової підготовки у сфері не тільки фінансів, а й вищої математики та програмування, а також розуміння того, що математичні методи — це лише ефективний інструментарій, який не може замінити здатність фінансиста виділяти найважливішу інформацію, правильно її оцінювати та передбачати майбутні зміни на ринку. Прогнозування передбачає багатоваріантність, оскільки фінансові плани можуть складатись при різних припущеннях щодо очікуваних змін у діяльності підприємства і кон'юнктурі ринку. оцінити.

Під фінансовим аналізом розуміютьпроцес дослідження фінансового стану і основнихрезультатів фінансової діяльності підприємства з метою виявлення резервів підвищення його ринкової вартості і забезпечення ефективного розвитку.

З метою вирішення конкретних завдань фінансового менеджменту застосовується ряд специфічних систем і методів аналізу, що дозволяють отримати кількісну оцінку результатів фінансової діяльності у розрізі окремих її видів. Розрізняють наступні системи фінансового аналізу. (рис.2.14).

Залежно від горизонту планування розрізняють коротко - (до 1 року), середньо - (від 1 до 3—5 років) та довгострокові (від З—5 років) плани. Різні види фінансових планів вирішують різні завдання.

Фінансовий план —це документ, який розкриває спосіб досягнення фінансових цілей підприємства та узгоджу є доходи з витратами.

Усі системи внутрішньофірмового фінансового планування знаходяться у взаємозв'язку і реалізуються через перспективне фінансове прогнозування, поточне планування фінансової діяльності та оперативне фінансове планування.

Рис.2.14. Системи фінансового аналізу

За допомогою такого види фінансового планування, як прогнозування фінансової діяльності здійснюється загальна фінансова стратегія і фінансова політика (період планування -3-5 років). Для складання бюджетів використовують оперативне планування фінансової діяльності.

Поточне фінансове планування здійснюється з метою складання фінансових планів з окремих аспектів фінансової діяльності.(період планування - 1рік).

Одним із найважливіших інструментів планування в середньо - та довгостроковому періоді є бізнес - план,який розкриває суть діяльності новоствореного підприємства або запропонованого нового напряму діяльності існуючого підприємства і відображує ключові показники, що обґрунтовують доцільність того чи іншого варіанта капіталовкладень

 
Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.