Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЛЕКЦІЯ 5 Служба охорони праці

Питання:

1. Типове положення про службу охорони праці.

2. Основні завдання служби охорони праці.

3. Функціональні обов’язки та права служби охорони праці.

4. Відповідальність працівників служби охорони праці.

5. Фінансування охорони праці. Фонди охорони праці.

 

5.1 Типове положення про службу охорони праці.

Згідно з Законом України “Про охорону праці” (ст.23) служба охорони праці створюється власником або уповноваженим ним органом на підприємстві, в установах, організаціях незалежно від форм власності та видів їх діяльності для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадків, професійним захворюванням і аваріям в процесі праці.

Наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 3 серпня 1993 року № 73 затверджено Типове положення про службу охорони праці.

В наказі зокрема говориться:

1. Затвердити Типове положення про службу охорони праці.

2. З метою поліпшення роботи, спрямованої на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям на виробництві, міністерствам, відомствам, концернам, корпораціям та іншим об’єднанням підприємств, що створені за галузевим принципом, підприємствам, установам і організаціям:

2.1 Розробити з урахуванням специфіки виробництва і затвердити до 1 грудня 1993 року на основі цього Типового положення відповідно Положення про службу охорони праці.

2.2 Організувати, начинаючи з 1994 року, перенавчання спеціалістів з охорони праці за програмами, розробленими Міністерством освіти і Державним комітетом по нагляду за охороною праці.

3. Начальникам управлінь і відділів комітету, територіальних управлінь та інспекцій, державними інспекторам Державного комітету по нагляду за охороною праці встановити дійовий контроль за приведенням служб охорони праці у відповідність до Типового положення про службу охорони праці.

 

5.1.1. Основні завдання служби охорони праці

 

Відповідно до цілей, зазначених в Типовому положенні служба охорони праці вирішує завдання:

а) забезпечення безпеки виробничих процесів, устаткування, будівель і споруд;

б) забезпечення працюючих засобами індивідуального та колективного захисту;

в) професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці, пропаганди безпечних методів праці;

г) вибору оптимальних режимів роботи і відпочинку працюючих;

д) професійного добору виконавців для визначених видів робіт.

Ліквідація служби охорони праці допускається тільки в разі ліквідації підприємства.

Служба охорони праці в залежності від чисельності працюючих може функціонувати як самостійний структурний підрозділ або у вигляді групи спеціалістів чи одного спеціаліста, у тому числі за сумісництво.

На підставі цього Типового положення з урахуванням специфіки виробництва опрацьовуються та затверджуються власниками Положенням про службу охорону праці підприємств, установ та організацій.

Працівники служби охорони праці мають право видавати керівникам підприємств, установ, організацій та їх структурних підрозділів обов’язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків.

Додаток

до Типового положення

про службу охорони праці

 

Форма І-ОП

 

Служба охорони праці

_____________________________________________________________

(найменування підприємства, установи, організації, якій належить служба охорони праці)

 

ПРИПИС

 

№__від “___”_____________19__року

 

Кому ____________________________________________________

(п.і.п., посада особи, якій видається припис)

 

Відповідно до Закону України “Про охорону праці”, з метою створення безпечних та нешкідливих умов праці пропоную Вам усунути такі порушення та недоліки:

 

№№ п/п Виявлені порушення та недоліки Запропонований термін усунення порушень та недоліків Відмітка про виконання
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Порушення, що вказані в пунктах___________припису, привели до створення виробничої ситуації, що загрожує життю (здоров’ю) працюючих (населенню, що проживає на цій території).

Керуючись ст.23 Закону України “Про охорону праці”, забороняю з

 

 

____годин “___”_______19__року експлуатацію________________________

_________________________________________________________________

(вказати назву об’єкта, дільниці, цеху, виробництва)

Припинені роботи можуть бути поновлені з мого письмового (усного) дозволу після усунення вказаних порушень.

Про виконання припису по закінченню вказаних в ньому термінів прошу письмово (усно) повідомити мене.

 

Припис видав

_______________________________ ______________

(п.і.п., посада спеціаліста з охорони праці) (підпис)

 

 

Припис одержав

____________________________________ _________________

(п.і.п.) (підпис)

 

Пояснення до заповнення припису служби охорони праці:

1. Припис складається в 2 екземплярах, один з яких видається керівникові перевіреного об’єкту, цеху, підприємства, другий залишається у службі охорони праці.

2. Припис реєструється в службі охорони праці і зберігається протягом 5 років.

3. В графі 2 “Виявлені порушення та недоліки” зазначається сутність порушень, пункти та найменування порушених нормативних актів про охорону праці, а також недоліки в системі управління охороною праці.

4. В графі 3 “запропонований термін усунення порушень та недоліків” зазначається дата, місяць та рік усунення порушень. Не рекомендується замість конкретних термінів писати “постійно”, “протягом місяця, кварталу” тощо.

5. В графі 4 “Відмітка про виконання” особа, що видала припис, і особа, що його отримала, після усунення вказаних в приписі порушень зазначають дату фактичного виконання заходів і підписуються.

6. Якщо дозвіл на поновлення зупинених робіт дається представником служби охорони праці цього підприємства (або керівником цього підприємства), то ним робиться запис “Експлуатацію дозволяю” (підпис) в графі 4, напроти пунктів виявлених порушень.

7. У разі зупинення робіт представником служби охорони праці вищої господарської організації або місцевого органу державної виконавчої влади дозвіл на відновлення робіт дається телефонограмою з наступною відміткою в приписі.

8. Якщо керівник структурного підрозділу підприємства відмовляється від припису в одержанні припису, спеціаліст з охорони праці напроти напису “Припис одержав” робить запис: “Від підпису відмовився” та вказує дату. Припис з відповідним поданням направляється на ім’я керівника, якому адміністративно підпорядкований цей керівник структурного підрозділу, або керівникові підприємства.

9. У випадку, якщо керівник підприємства відмовляється від підпису в одержанні припису і дане підприємство не має вищестоячої господарської організації, то спеціаліст з охорони праці запрошує двох свідків (членів комісії з питань охорони праці або від профспілки) і вони розписуються напроти напису “Від підпису відмовився” з зазначенням дати і свого прізвища. Цей припис з відповідними поясненнями може бути направлений в районну прокуратуру за місцем находження підприємства.

 

Припис спеціаліста з охорони праці, в тому числі про зупинення робіт, може скасувати в письмовій формі лише посадова особа, якій підпорядкована служба охорони праці.

 Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.