Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИВимоги Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях.

 

Це Положення, затверджено постановою Кабінету міністрів України від 10 серпня 1993 р. № 623 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 1998 р. № 923 “Про внесення змін і доповнень до Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях”.

Дія цього Положення поширюється на підприємства, ус­танови і організації усіх форм власності, що діють на території України (далі - підприємства), всіх громадян (у тому числі іноземців та осіб без громадянства), які є власниками цих підприємств або уновповаженими ними особами (далі - влас­ники), а також на громадян, які виконують на цих підпри­ємствах роботу аа трудовим договором (контрактом), про­ходять виробничу практиу або залучаються до роботи з інших підприємств.

Розслідування нещасних випадків (професійних захворю­вань), що сталися з працівниками, які перебували у відряд­женні за кордоном, а також з громадянами іноземних дер­жав, які працюють на підприємствах, проводиться згідно з цим Положенням, якщо інше не передбачено міжнародни­ми договорами України.

Дія цього Положення не поширюється на осіб, які пра­цюють або проходять службу та з якими не укладаються тру­дові договори на підвідомчих підприємствах і у військавих частинах, підрозділах Міноборони, МВС, держкомкордону, Національної гвардії, СБУ. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій вста-новлюється зазначеними органами за погодженням з Держнаглядохоронпраці.

Порядок розслідування та обліку нещасних випадків з учнями і студентами навчальних закладів під час навчально-виховного процесу, трудового і професійного навчання в навчальному закладі визначається Міносвіти.

 

6.2 Порядок розслідування нещасних випадків

 

Розслідуванню підлягають травми, у тому числі отри­мані внаслідок тілесних ушкоджень, заподіяних іншою осо­бою, гострі професійні захворювання і гострі професійні отруєння та інші отруєння, теплові удари, опіки, обморо­ження, утоплення, ураження електричним струмом, блискав­кою та іонізуючим випромінюванням, ушкодження, отримані внаслідок аварій, пожеж, стихійного лиха (землетруси, зсуви, повені, урагани та інші надзвичайні події), контакту з тва­ринами, комахами та іншиии представниками фауни і флори (далі - нещасні випадки, що призвели до втрати працівником працездатності на один робочий день чи більше або до необхідності перевести потерпілого на іншу (легшу роботу) терміном не менш як на один робочий день, а також випад­ки смерті на підприємстві.

За результатами розслідування складається акт за формою Н-1 (додаток 1) і беруться на облік нещасні випад­ки, що сталися з працівниками під час виконання трудовим (посадових) обов'язків, у тому числі у відрядження, а та­кож ті, що сталися під час:

- перебування на робочому місці, на території підприєм­ства або а іншому місці роботи протягом робочого часу, або за дорученням власника в неробочий час, під час відпу­стки, у відхідні та святкові дні;

- приведення в порядок знарядь виробництва, засобів за­хисту, одягу перед початком роботи і після її закінчення, ви­конання заходів особистої гігієни;

- проїзду на роботу чи з роботи на транспорті підприєм­ства або на транспорті сторонньої організації, яка надала його згідно з договором (заявкою), за наявності розпорядження власника;

- використання власного транспорту в інтересах підприє­мства з дозволу або за дорученням власника;

- провадження дій в інтересах підприємства, на якому пра­цює потерпілий;

- ліквідації аварій, пожеж та наслідків стихійного лиха на виробничих об'єктах і транспортних засобах, що використо­вуються підприємствам;

- надання підприємствам шефської допомоги;

- перебування на транспортному засобі або на його сто­янці, на території вахтового селища, у тому числі піл час змінного відпочинку, якщо причина нещасного випадку по­в'язана з виконанням потерпілим трудових (посадових) обо­в'язків або з дією на нього виробничого фактора чи сере­довища;

- прямування працівника до (між) об'єкта(ми) обслугову­вання за затвердженими маршрутами або до будь-якого об'єкта аа дорученням власника.

За результатами розслідування беруться на облік і складаються акти за формою Н-1 також у випадках:

- природної смерті працівників під час перебування на підземних роботах або після виїзду на поверхню внаслідок гос­трої серцево-судинної недостатності;

- самогубства працівників плавскладу на суднах морського та рибопромислового флотів у разі перевищення строку перебування їх у рейсі, обумовленого колективним договором, або їх природної смерті внаслідок впливу психофізіологічних, небезпечних та шкідливих виробничих факторів.

Випадки зникнення працівника під час виконання тру­дових (посадових) обов'язків розслідуються відповідно до цього Положення. Якщо комісія з розслідування виходячи з конкретних обставин прийде до висновку, шо зникнення пра­цівника пов'язане з можливістю нещасного випадку під час виконання трудових (посадових) обов'язків, акт спеціально­го розслідування з такими висновками комісії видається сім'і цього працівника або особі, яка представляє його інтереси, для звернення по суду із заявою про оголошення працівни­ка померлим. Після оголошення судом працівника померлим власник зобов'язаний відповідно до акта спеціального розслідування скласти акт за формою Н-1 і взяти випадок на облік.

Нещасні випадки, пов'язані із заподіянням тілесних ушкоджень іншою особою, або вбивство працівника під час виконання, або у зв'язку з виконанням ним трудових (посадових) обов'язків незалежно від порушення кримінальної справи розслідуються відповідно до цього Положення. Такі випадки беруться на облік і про них складаєтеся акт за формою Н-1.

Нещасні випадки, що сталися внаслідок захворюван­ня, погіршення стану здоров'я працівника, розслідуються згідно з вимогами цього Положення.

Про такі нещасні випадки складається акт за формою Н-1 за умови, що погіршення стану здоров'я працівника ста­лося внаслідок впливу небезпечних чи шкідливий виробни­чий факторів або якщо робота, що виконувалась, була про­типоказана потерпілому відповідно до медичного висновку про стан його здоров'я, а також якщо потерпілий не проходив медичного огляду, передбаченого законодавством.

Нещасні випадки, що сталися а. працівниками на те­риторії підприємства або в іншому міст роботи, під час пе­рерви для відпочинку та харчування, яка встановлюється згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку, а також під час перебування працівників на території підприє­мства у зв'язку.з проведенням власником наради, отриман­ням заробітної плати, обов'язковим проходженням медогля­ду; а також у випадках, передбачених колективним догово­ром (угодою), розслідуються і про них складається акт за формою Н-1, якщо буде встановлено факт впливу на потерпілого виробничого фактора чи середовища.

За результатами розслідування не складаються акти за формою Н-1 і не беруться на облік нещасні випадки, що ста­лися з працівниками:

- під час прямування на роботу чи з роботи пішки, на гро­мадському, власному або іншому транспортному засобі, який не належить підприємству і не використовувався в інтересах цього підприємства;

- за місцем постійного проживання на території польових і вахтових селищ;

- під час використання ними в особистих шлях транспортних засобів підприємства без дозволу власника, а також устаткування, механізмів, інструментів, крім випадків, що сталися внаслідок несправності цього устаткування, механізмів, інструментів;

- внаслідок отруєння алкоголем, наркотичними або інши­ми отруйними речовинами, а також внаслідок іх дії (асфік­сія, інсульт, зупинка серця тощо) за наявності медичного висновку, якщо це не викликано застосуванням цих речовин у виробничих процесах або порушенням вимог безпеки щодо їх зберігання і транспортування, або якщо потерпілий, який перебував у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, був відсторонений від робот;

- під час скоєння крадіжок або інших злочинів, якщо ці дії зафіксовані і на них є офіційний висновок суду або прокура­тури;

- у разі природної смерті або самогубства за винятком випадків, зазначених у пункті 3 цього Положення, що під­тверджено висновками відповідник органів.

Якщо за підсумками розслідування буде вирішено, що нещасний випадок не підлягає обліку і на нього не пови­нен складатися акт за формою Н-1, то в такому разі скла­дається акт за формою НТ (невиробничий травматизм). Ви­моги цього Положення на такий випадок не поширюються.

Про кожний нещасний випадок свідок, працівник, який його виявив, або сам потерпілий повинні терміново повідо­мити безпосереднього керівника робіт чи іншу посадову осо­бу і вийти заходів до надання необхідної допомоги.

Керівник (посадова особа) у свою чергу зобов'язаний:

- терміново організувати медичну допомогу потерпілому, у разі необхідності доставити його до лікувально-профілак­тичного закладу. Повідомити про те, що сталося, власника, а також відповідну профспілкову організацію підприємства. Якщо потерпілий є працівником іншого підприємства - по­відомити власника цього підприємства, у разі нещасного випадку, що стався внаслідок пожежі, - місцеві органи дер­жавної пожежної охорони, а при гострому професійному захворюванні (отруєнні) - санепідстанцію;

- зберегти до прибуття комісії з розслідування обстановку на робочому місці та устаткування у такому стані, в якому вони були на момент події (якщо це не загрожує життю і здоров'ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків), а також вжити заходів до недопущення подібних випадків у ситуації, що склалася.

Лікувально-профілактичний заклад про кожне звер­нення потерпілого від нещасного випадку без направлвння підприємства повинен протягом доби повідомити власника підприємства, де працює потерпілий, а в разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння) - також сан-епідстанцію, надсилаючи екстрене повідомлення про кожного потерпілого за встановленою формою (додаток 3).

Власник, одержавши повідомлення про нещасний ви­падок, організує його розслідування комісією, до складу якої включаються: керівник (спеціаліст) служби охорони праці підприємства {голова комісії), керівник структурного підроз­ділу або головний спеціаліст, представник профспілкової організації, членом якої є потерпілий, або уповноважений тру­дового колективу з питань охорони праці, якщо потерпілий не є членом профспілки, а у разі гострих професійних захворювань (отруень) також спеціаліст санепідстанціі.

На підприємствах, де немає спеціалістів а охорони праці, головою комісії з розслідування призначається посадова особа (спеціаліст), на яку наказом власника покладені функції з питань охорони праці в порядку сумісництва.

На суднах морського, річкового та рибопромислового флотів під час плавання аби перебування в іноземних портах комісія з розслідування утворюється капітаном. Про це повідомляється власник судна.

Комісія з розслідування нещасного випадку зобов'я­зана протягом трьох діб:

- обстежити місце нещасного випадку, опитати свідків і осіб, які причетні до нього, та одержати пояснення потерпілого, якщо це можливо;

- розглянути і оцінити відповідність умов праці вимогам нормативних актів про охорону праці;

- установити обставини і причини, що призвели до нещас­ного випадку, визначити осіб, які допустили порушення нор­мативних актів, а також розробити заходи щодо запобігання подібним випадкам;

- скласти акт за формою Н-1 у п'яти примірниках і пере­дати його на затвердження власникові;

- у випадках гострих професійних захворювань (отруень) крім акта за формою Н-1 складаєтьса також карта обліку професійного захворювання (отруєння) за встановленоо фор­мою (додаток 15).

До акта за формою Н-1 додаються пояснення свідків, потерпілого, а у разі необхідності також витяги з експлуа­таційної документації, схеми, фотографії та інші документи, що характеризують стан робочого місця (устаткування, ма­шини, апаратури тощо), медичний висновок щодо діагнозу уш­кодження здоров'я потерпілого в результаті нещасного випадку, а у разі необхідності також про наявність в його ор­ганізмі алкоголю, отруйних чи наркотичних речовин.

Нещасні випадки, про які складаються акти за формой Н-1 реєструються на підприємстві у спеціальному журналі за встановленою формою (додаток 10).

Власник повинен розглянути і затвердити акти за фор­мою Н-1 протягом доби після закінчення розслідування, а щодо випадків, які сталися за межами підприємства, - після отримання необхідних матеріалів.

Затверджені акти протягом трьох діб надсилаються; по­терпілому або особі, яка представляє його інтереси; керів­никові цеху або іншого структурного підрозділу, де стався нещасний випадок, для здійснення заходів щодо запобіган­ня подібним випадкам; державному інспекторові охорони праці; профспілковій організації, членом якої є потерпілий; керівникові (спеціалістові) служби охорони праці підприємства, якому акт надсилається разом з іншими матеріалами роз­слідування.

На вимогу потерпілого власник зобов'язаний ознайоми­ти потерпілого або особу, яка представляє його інтереси, з матеріалами розслідування нещасного випадку.

Копія акта за формою Н-1 надсилається органу, до сфе­ри управління якого належить підприємства, у разі відсут­ності такого органу - місцевому органу виконавчої влади.

Копія акта за формою Н-1 у разі гострого професійного захворювання (отруення) надсилається також до санепідстанціі, яка здійснює облік випадків гострих професійних зах­ворювань (отруєнь).

Акт за формою Н-1 разом з матеріалами розсліду­вання підлягає зберіганню протягом 45 років на підприємстві, працівником якого є (був) потерпілий. Інші примірники акта та його копії зберігаються до здійснення всіх намічених у них заходів, але не менш як два роки.

 Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.