Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИФінансування охорони праці. Фонди охорони праці.

Фінансування охорони праці здійснюєся власником. Працівник не несе ніяких витрат на заходи з охорони праці. Для фінансування заходів з охорони праці на підприємствах, в галузях і на державному рівні створюються фонди охорони праці.

Постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 1993 року № 838, було затверджено “Положення про державний, галузеві, регіональні фонди охорони праці та фонди охорони праці підприємств”.

В цьому Положенні, зокрема, закріплено, що фонди охорони праці створюються відповідно до Закону України «Про охорону праці» з метою доведення умов і безпеки праці до нормативних вимог, подальшого підвищення рівня охорони праці на виробництві, фінансування національної, галузевих, регіональних програм полішпення безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і комплексних заходів, що опрацьовуються і реалізуються безпосередньо на підприємствах, в установах і організаціях (надалі - підприємство).

Фонди охорони праці створюються:

- державний - при Держнаглядохоронпраці;

- галузеві - при міністерствах, інших центральних органах державної виконавчої влади, об'єднаннях державних підриємств, що здійснюють функції з управління майном цих підприємств;

- регіональні — в Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, крім районів у містах (у разі потреби);

- підприємств — на госпрозрахункових підприємствах незалежно від форм власності.

 

5.2.1 Державний фонд охорони праці

 

Управління державним фондом охорони праці здійснюється Держнаглядохоронпраці.

Держнаглядохоронпраці:

- акумулює кошти, що надходять з різних джерел відповідно до пункту 5 цього Положення, і спрямовує їх на вирішення проблем у найбільш пріоритетних напрямах охорони праці, на.забезпечення реалізації державноїі політики України у цій галузі;

- складає розрахунки витрат на здійснення конкретних заходів з охорони праці;

- забезпечує фінансування національної програми поліп­шення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;

- здійснює контроль за правильним і ефективним використанням коштів, а також за своєчасним і повним надходженням їх до державного фонду охорони праці від підприємств, громадських організацій та громадян у порядку добровільних внесків.

Кошти державного фонду охорони праці формуються за рахунок:

відрахувань коштів підприємств:

- коштів, передбачених на ці цілі у державному бюджеті;

- коштів, одержаних від застосування органами державного нагляду за охороною праці штрафних санкцій до підприємств за порушення нормативних актів про охорону праці, невиконання розпоряджень посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, а також від штрафів за нещасні випадки на виробництві та випадки професійних захворювань, що сталися з вини підприємств, штрафів з працівників, винних у порушенні вимог щодо охорони праці;

- добровільних внесків окремих підприємств, громадських організацій та громадян, а також інших надходжень.

Кошти державного фонду охорони праці згідно з кошторисом, затвердженим Держнаглядохоронпраці за погодженням з Мінфіном, спрямовуються на:

- фінансування заходів щодо комплексного розв'язання завдань охорони праці, передбачених національною програмою поліпшення ставу безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, проведення науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт, що виконуються в межах цієї програми; сприяння становленню і розвитку спеціалізованих підприємств і виробництв, творчих колективів, науково-технічних центрів, експертних груп;

- заохочення трудових колективів і окремих осіб, які плідно працюють над розв'язанням проблем охорони праці;

- організацію роз'яснювальної роботи у трудових колекти­вах і серед населення та здійснення інших заходів відповідно до завдань фонду.

 

5.2.2 Галузеві фонди охорони праці

Управління галузевими фондами охорони праці здійснюється міністерствами, іншими центральними органами державної виконавчої влади, об'єднаннями державних підприємств, що виконують функції з управління майном цих підприємств.

Органи, що здійснюють управління галузевими фондами, забезпечують:

- акумулювання коштів, що перераховуються підприємствами відповідно до чинного законодавства, і використання їх у найбільш пріоритетних напрямах охорони праці;

- цільове витрачання коштів на здійснення галузевих програм поліпшення безпеки, гігієни пралі та виробничого середовища, які погоджуються з Держнаглядохоронпраці.

Кошти галузевих фондів охорони праці формуються за рахунок:

- відрахувань коштів підприємств;

- коштів, одержаних від застосування органами державного нагляду за охороною праці штрафних санкцій до підприємств за порушення нормативних актів про охорону праці, за нещасні випадки та випадки професійних.захворювань, а також коштів від стягнення цими органами, штрафів з працівників, винних у порушенні вимог щодо охорони пралі;

- добровільних внесків окремих підприємств, громадських організацій та громадян, а також інших надходжень.

5.2.3. Регіональні фонди охорони праці

Рада Міністрів Республіки Крим, обласні Київська і Севастопольська міські та районні державні адміністрації створюють у разі потреби регіональні фонди охорони праці для фінансування програм заходів з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, що мають міжгалузеве значення.

Управління регіональними фондами охорони праці здійснюється в порядку, визначеному Радою Міністрів Республіки Крим та відповідними місцевими державними адміністраціями.

Кошти регіональних фондів охорони праці форму­ються за рахунок:

- відрахувань коштів підприємств;

- коштів місцевого бюджету;

- коштів, одержаних від застосування органами державного нагляду за охороною праці штрафних санкцій до підпри­ємств за порушення нормативних актів про охорону праці, за нещасні випадки та випадки професійних захворювань, а також коштів від стягнення цими органами штрафів з працівників, винних у порушенні вимог щодо охорони праці;

- добровільних внесків підприємств, громадських органі­зацій та громадян, а також інших надходжень.

5.2.4. Фонди охорони праці підприємств

 

Кошти фондів охорони праці підприємств використо­вуються тільки на виконання комплексних заходів, що забезпечують досягнення встановлених нормативів з охорони праці, які погоджуються з місцевими органами Держнаглядохоронпраці, а також на подальше підвищення рівня охорони праці на виробництві.

Ці кошти не повинні витрачатися на ремонтні та інші роботи, пов'язані з підтримкою основних фондів (включаючи інженерно-технічні засоби безпеки, засоби колективного та індивідуального захисту працюючих) у належному технічному стані, на придбання спецодягу, молока, змиваючих і знешкоджуючих засобів, надання різних пільг і компенсацій працюючим, організацію навчання кадрів, благоустрій та озеленення території, а також на природоохоронні заходи.

Кошти фондів охорони праці підприємств формуються за рахунок:

- частини прибутку від підприємницької діяльності, яка визначається колективними договорами і залежить від фактичного рівня безпеки і умов праці у конкретних виробництвах та обсягу нерозв'язаних проблем з питань охорони праці;

- відрахувань коштів підприємств згідно з Інструкцією про порядок перерахування, обліку та витрачання коштів державного, галузевих, регіональних фондів охорони праці та фондів охорони праці підприємств;

- коштів, одержаних від застосування органами державного нагляду за охороною праці штрафних санкцій до підприємств за порушення нормативних актів про охорону праці.

Власники підприємств або уповноважені ними органи визначають порядок управління фондами охорони праці підприємств, здійснюють контроль за правильним використанням та обліком цих коштів, призначають відповідальних за це посадових осіб. Рішення про використання фондів охорони праці приймаються за участю служб охорони праці та профспілок підприємств.

 

5.2.5. Відрахування госпрозрахунковими підприємствами коштів до фондів охорони праці

 

Госпрозрахункові підприємства відраховують кошти в розмірі 1 відсотка обсягу реалізації продукції (робіт, послуг), які відносяться на собівартість продукції (робіт, послуг) і спрямовуються на формування фондів охорони праці, зазначених у пункті 2 цього Положення, згідно з Інструкцією про порядок перерахування, обліку та витрачання коштів державного, галузевих, регіональних фондів охорони праці та фондів охорони праці підприємств.

За рішенням органів, що здійснюють управління державним, галузевими, регіональними фондами охорони праці та фондами охорони праці підприємств, частка коштів будь-якого фонду може передаватися до іншого фонду в порядку надання допомоги у вирішенні питань охорони праці та за згодою сторін. Передача коштів фондів охорони праці підприємств може бути здійснена за згодою відповідних трудових колективів.

 

Інструкція про порядок перерахування, обліку та витрачання коштів

державного, галузевих, регіональних фондів охорони праці та фондів охорони

праці підприємств затверджено наказом Держнаглядохоронпраці і Міністерст-

вом фінінсів України від 25 січня 1994 р. № 4.

 

5.2.6 Порядок визначеня розмірів коштів фондів та їх обліку

Асигнування, передбачені державним бюджетом на фінансування Національної програми поліпшення безпеки» гігієни праці та виробничого середовища, перераховуються в установленому порядкуМіністерством фінансів щоквар­тально на спеціальний рахунок Державного комітету по нагляду за охороною праці.

Госпрозрахункові підприємства, незалежно від форм власності, відраховують до фондів кошти в розмірі одного відсотка від фактичного обсягу

реалізованої продукції (робіт, послуг), за виключенням суми податку на добавленувартість і акцизного збору, з віднесенням до витрат виробництва і обігу.

Від загальної суми відрахувань підприємства направ­ляють:

60 відсотків — до фонду охорони праці підприємства;

10 відсотків - до фонду охорони праці Республіки Крим, областей, міст Києва

і Севастополя;

30 відсотків — до галузевого фонду охорони праці.

Галузевий фонд 50 відсотків одержаних сум перераховує до державного фонду.

Філіали підприємств, що не с юридичними особами, перераховують кошти у таких розмірах:

70 відсотків — до фонду охорони праці підприємств;

30 відсотків — до галузевого фонду охорони праці.

Галузевий фонд 50 відсотків одержаних сум перераховує до державного фонду.

Посередницькі, оптові, постачально-збутові і торговельні госпрозрахункові підприємства визначають суми відраху­вань, виходячи з розміру валового доходу, одержаного ними від реалізації товарів, виконаних робіт, наданих послуг, за виключенням суми податку на добавлену вартість і акцизного збору.

Наукові організації і установи здійснюють відрахування тільки по наукових і прикладних розробках, виконаних для підприємств і організацій інших галузей народного господарства не за рахунок бюджетних асигнувань.

Кошти від застосування органами державного нагля­ду за охороною праці штрафних санкцій до підприємств перераховуються підприємствами у фонди в таких розмірах:

50 відсотків загальної суми штрафу - до фонду підприємства, з якого стягнуто штраф;

20 відсотків — до фонду охорони праці Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя;

30 відсотків — до галузевого фонду охорони праці.

Галузевий фонд 50 відсотків одержаної суми перераховує державному фонду.

Кошти від сплати штрафів за нещасні випадки та професійні захворювання, які сталися на виробництві, підприємства перераховують на рахунки фондів у таких розмірах:

50 відсотків загальної суми штрафу - до фонду охорони праці Республіки Крим, областей, міст Києва і Сева­стополя;

50 відсотків - до галузевого фонду охорони праці.

Галузевий фонд 50 відсотків одержаної суми перераховує державному фонду.

Кошти від стягнення органами державного нагляду за охороною праці штрафу з працівників, винних порушенні вимог щодо охорони праці, підприємства перераховують на рахунки фондів у таких розмірах:

50 відсотків загальної суми штрафу - до фонду охорони праці Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя;

50 відсотків - до галузевого фонду охорони праці.

Галузевий фонд 50 відсотків одержаної суми перераховує державному фонду.

Якщо госпрозрахункове підприємство не перебуває у віданні органу управління, воно зобов'язане за погодженням з місцевим органом Державного комітету понагляду за охороною праці та спорідненим по галузі фондом перераховувати внески до цього фонду.

У разі відсутності галузевого або регіонального фонду належна їм частина коштів надсилається державному фонду.

При створенні у Республіці Крим, області міських та районних фондів розміри відрахувань коштів до них визначає Рада Міністрів Республіки Крим, обласна державна адміністрація в загальних межах відрахувань для Республіки Крим, області, передбачених цісю Інструкцією.

У бухгалтерському обліку відрахування до фонду охорони праці у розмірі 1 відсотка виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) відображаються по дебету рахунків 26 «Загальногосподарські витрати», 44 «Витратні обігу» і кредиту рахунку 96 «Цільове фінансування і цільові надходження» з включенням до елементу затрат «Інші витрати» собівартості продукції (робіт, послуг).

Штрафи, накладені органами державного нагляду за охороною праці на підприємство, відображаються по дебету рахунку 81 «Використання прибутку» та кредиту рахунку 96 «Цільове фінансування і цільові надходження».

Штрафи, накладені органами державного нагляду за охороною праці на працівників, винних у порушенні вимог охорони праці, відображаються по дебету рахунку 72 «Розрахунки по відшкодуванню матеріального збитку» субрахунок 2 у кореспонденції з рахунком 65 «Розрахунків по позабюджетних платежах».

Належні державному та галузевому фондам охорони праці кошти підприємство відображає по дебету рахунку 96 «Цільове фінансування і цільові надходження» у кореспонденції з рахунком 65 «Розрахунки по позабюд­жетних платежах».

 

5.2.7. Порядок і строки перерахування коштів до фондів

Для зберігання коштів фондів Державний комітет по нагляду за охороною праці відкриває у Національному банку України балансовий рахунок «Кошти державного фонду охорони праці».. Міністерства, інші центральні органи державної виконавчої влади, об’єднання державних підприємств, що здійснюють функції з управління майном цих підприємств. Рада Міністрів Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські, районні державні адміністрації, виконкоми Рад народних депутатів міст, районів та госпрозрахункові підприємства відкривають у відповідних установах комерційних банків балансові рахунки «Кошти фонду охорони праці».

Підприємства не пізніше 15 числа першого місяця наступного кварталу перераховують регіональним та галузевим фондам відрахування згідно з пунктами 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 цієї Інструкції..

Галузеві фонди не пізніше 25 числа першого місяця наступного кварталу перераховують частину відрахувань, що надійшли до них відповідно до пунктів 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 цієї Інструкції, до державного фонду.

 

5.2.8. Порядок використання коштів фондів

Кошториси фондів на наступний рік розробляються на основі Національної, галузевих, регіональних програм поліпшення охорони праці та програм поліпшення охорони праці підприємств і затверджуються відповідно Державним комітетом по Нагляду за охороною прані, міністерствами, іншими центральними органами державної виконавчої влади, об Єднаннями державних підприємств, що здійснюють функції з управління майном цих підприємств, Радою Міністрів Республіки Крим, обласними. Київською та Севастопольською міськими, районними державними адміністраціями, виконкомами Рад народних депутатів міст, районів та керівниками госпрозрахункових підпри­ємств.

Державний комітет по нагляду за охороною праці, міністерства, інші центральні органи державної виконавчої влади, об’єднання державних підприємств, що здійснюють функції з управління майном цих підприємств, Рада Міністрів Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські, районні державні адміністрації, виконком Рад народних депутатів міст, районів та госпрозрахункові підприємства розпоряджаються коштами фондів у межа) затверджених кошторисів для фінансування відповідниі програм поліпшення охорони праці з свого рахунку.

За рішенням органів, що здійснюють управління фондами, частка коштів будь-якого фонду може передаватися до іншого фонду в порядку надання допомоги у вирішенні питань охорони праці та за угодою сторін. Передача коштів фондів охорони праці підприємств може бути здійснена за згодою відповідних трудових колективів.

Не використані у звітному році кошти фондів вилученню не підлягають, а переходять на наступний рік і використовуються за своїм призначенням.

Додаток № І до Інструкції про порядок перераху­вання, обліку та витрачання коштів державного, галузевих, регіональ­них фондів охорони пращ та фондів охорони прані, підприємств

 

ДОВІДКА ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ

у регіональному (галузевому) фонді охорони праці

1._____________________________________________________________

(повне найменування підприємства, установи, організації)

2______________________________________________________________.

(скорочене найменуваная підприємства, установи, організації)

3. Район ___________Адреса_______________________Факс____________

4. Розрахунковий (поточний) рахунок________________________________

 

(найменування банку)

5. В чиєму відомсті знаходиться підприємство, установа, організація (міністерство, інший центральний, місцевий орган державної виконавчої влади, корпорація, концерн та ін.), що реєструється_____________________________________________________

Керівник підприємства, установи, організації _________Підпис

Головний бухгалтер ______________ Підпис

«__»_________ 199_ р;

І

Додаток № 2

до Інструкції про порядок перераху­вання, обліку та витрачання коштів державного, галузевих, регіо­нальних

фондів охорони прані та фондів охорони прані підприємств

 

РЕЄСТРАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ

платнику внесків

 

1. Керівнику підприємства (платнику внесків)________________________

2. Адреса_______________________________________________________

3. Регіональний (галузевий) фонд охорони праці повідомляє, що згідно з поданими Вами відомостями________________________________________

(назва підприємства, установи, організації)

зареєстроване (а) під №___, який необхідно вказувати на всіх документах, що будуть надсилатися до регіональ­ного (галузевого) фонду охорони праці стосовно розрахунків з фондом.

4. Внески до регіонального (галузевого) фонду охорони праці прошу Вас щоквартально перераховувати в_______________________________________

(відділення до 15 числа першого місяця на-банку, рахунок)

ступного кварталу.

Особа, яка здійснює керівництво фондом охорони праці

_________Підпис

«__»__________ 199_ р.

 

Питання до теми лекції № 5:

1. Типове положення про службу охорони праці.

2. Основні завдання служби охорони праці.

3. Функціональні обов’язки та права служби охорони праці.

4. Відповідальність працівників служби охорони праці.

5. Вимоги до складання припису служби охорони праці.

6. Фінансування охорони праці та “Положення про державний, галузеві, регіональні фонди охорони праці та фонди охорони підприємства”.

7. Основні положення Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачення коштів державного, галузевих, регіональних фондів охорони праці та фондів охорони праці підприємства.

 

 ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.