Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИГРАМАДСКА-ПАЛIТЫЧНЫ ЛАД I ПРАВА НА БЕЛАРУСI

Ў ПЕРЫЯД IСНАВАННЯ РЭЧЫ ПАСПАЛIТАЙ

Заняткi 11

Дзяржаўны лад Рэчы Паспалiтай. Кароль і Сойм, iх прававое становiшча ў ХVIII ст.

Адасобленасць ВКЛ. Спробы правядзення рэформаў у другой палове ХVIII ст.

Першы падзел Рэчы Паспалiтай.

Канстытуцыя Рэчы Паспалiтай 1791 г.

Таргавiцкая канфедэрацыя. Гродзенскі сойм 1793 г. Другi падзел Рэчы Паспалiтай.

Паўстанне пад кiраўнiцтвам А. Т. Касцюшкi.

Лiквiдацыя Рэчы Паспалiтай i далучэнне Беларусi да Расii.

 

Лiтаратура

 

1. Bardach Ju., Lesnodorski B., Pietrzak M. Historia ustroju i prawa Polskego. Warsawa, 2001.

2. Бардах Ю., Леснодорский Л., Пиетрчак Ю. История государства и права Польши. М.,1980.

3. Гісторыя Беларусі ў дакументах і матэрыялах (IХ - ХVIII стст.). 1936. Т.1.

4. Избранные произведения прогрессивных польских мыслителей. Т.1. М. 1956.

5. Иловайский Д. Гродненский сейм 1793 года. М., 1870.

6. Краткая история Польши. М., 1993.

7. Мартенс Ф. Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россиею с иностранными державами. СПб., 1875. Т.2.

8. Нарысы гісторыі Беларусі. Ч. 1. Мн., 1994

9. Хрестоматия по истории южных и западных славян. Мн., 1987.

Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6 тамах. Т.1-6. Мн., 1993 – 2001.

Юхо Я.А. За вольнасць нашу і вашу. Мн., 1990.

Тэма 6

Грамадска – палітычны лад і права

на Беларусі ў складзе Расійскай імперыі

 

Заняткі 12

1. Адміністрацыйна – тэрытарыяльны падзел Беларусі. Губерні, паветы (уезды), воласці. Органы мясцовага кіравання. Суды.

2. Спроба кадыфікацыиі права Заходніх губерняў. Праект Звода законаў Заходніх губерняў. Адмена дзеяння Статута 1588 г.

3. Скасаванне прыгоннага права. Прававое становішча сялян пасля рэформ. Органы мясцовай улады і сялянскае самакіраванне.

4. Земская рэформа. Асаблівасці яе правядзення на Беларусі.

5. Судовая рэформа. Асаблівасці яе правядзення на Беларусі.

6. Рэвалюцыя 1905-1907 гг. Царскі Маніфест 6 жніўня 1905 г. Царскі Маніфест 17 кастрычніка 1905 г. Беларускія дэпутаты ў складзе Дзяржаўнай думы Расіі.

 

Літаратура

 

Белоруссия в эпоху феодализма. Т. 3. Мн., 1961.

Виленский Б. В. Судебная реформа и контрреформа в России. Саратов, 1969.

Государственная Дума в России в документах и материалах. М., 1957.

Крестьянская реформа в России 1861 года. Сборник законодательных актов. М., 1954.

Каліноўскі К. За нашую вольнасць: Творы, дакументы. Мн., 1999

Нарысы гісторыі Беларусі. Частка 1. Мн., 1994. С. 303-319.

Полное собрание законов Российской империи. СПб, 1830-1916.

Российское законодательство Х-ХХ вв. В 9 т. М., 1987-1991 (т.т.5-9).

Свод местных законов Западных губерний (проект). СПб, 1910.

Слабожанин В. П. Земское самоуправление в Белоруссии (1905-1917) Мн., 1994.

Судебная реформа. Т. 1-2. М., 1915 г.

Фридман М. Б. Отмена крепостного права в Белоруссии. Мн., 1958.

Шелкопляс В. А. Судебные органы в Беларуси (конец ХVIII- пер. пол. ХІХ вв.). Мн., 1997.

 

Тэма 7

РЭВАЛЮЦЫЙНЫЯ ПЕРАМЕНЫ І ЗМАГАННЕ

ЗА АДРАДЖЭННЕ БЕЛАРУСКАЙ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ ДЗЯРЖАЎНАСЦІ (1917-1920 гг.)

 

Заняткі 13

Лютаўская рэвалюцыя 1917 г. Дзейнасць беларускіх нацыянальных арганізацый. Беларускі нацыянальны камітэт (БНК).

Усталяванне Савецкай ўлады на Беларусі. Абласны выканаўчы камітэт Заходняй вобласці і фронту, яго Прэзідыум і Савет народных камісараў.

Усебеларускі з'езд (Кангрэс) у Мінску ў снежні 1917 г. Рада Усебеларускага з'езду і яе выканаўчы камітэт.

Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі. Устаўныя граматы.

Заняткі 14

Беларускі нацыянальны камісарыят (Белнацкам), аддзел Народнага камісарыята па справах нацыянальнасцей РСФСР і яго дзейнасць.

Дырэктывы Народнага камісарыята па справах нацыянальнасцяў РСФСР пра ўтварэнне ўрада БССР.

Першы з'езд Кампартыі Беларусі і яго рашэнні. Пытанне аб тэрыторыі Беларускай ССР.

Часовы Рабоча – Сялянскі урад БССР і яго Маніфест.

Дзейнасць урада БССР.

Першы з'езд Саветаў Беларусі. Зварот і дэкларацыі з'езда. Пастанова Прэзідыўма Ўсерасійскага Цэнтральнага Выканаўчага камітэта аб прызнанні незалежнасці БССР.

Змяншэнне тэрыторыі БССР.

 

Заняткі 15

1. Канстытуцыя Сацыялістычнай Савецкай Рэспублікі Беларусі.

2. Вышэйшыя органы дзяржаўнай улады і кіравання ССРБ.

3. Утварэнне і дзейнасць Літоўска – Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі.

4. Аднаўленне Беларускай ССР. Дэкларацыя аб абвяшчэнні незалежнай ССРБ 1920 г.

5. Другі з'езд Саветаў Беларусі. Дапаўненні да Канстытуцыі ССРБ.

 

Літаратура да заняткаў 13, 14, 15

 

1 Борьба за Советскую власть в Белоруссии. 1918-1920. Т. Т. 1-2. Мн., 1968-1971.

2 Архівы БНР. Мн., 1999.Т.1. Ч.1-2.

3 Васілевіч Р.А., Доўнар Т.І., Юхо І.А. Гісторыя канстытуцыйнага права Беларусі. Мн., 2001.

4 Декреты Советской власти. Т. Т. 1-4. М., 1957 – 1968.

5 Довнар Т. И. Краткий очерк истории государства и права Беларуси. Мн., 1997.

6 Из истории установления Советской власти в Белоруссии и образования БССР. Т. IV. Мн., 1954.

7 История государства и права Белорусской ССР. Т.1. Мн.,1970.

8 История Советской Конституции / под ред. С.С.Студеникина (1917-1956). М., 1957.

9 Круталевич В. А. История Беларуси: становление национальной державности (1917-1922). Мн., 1999.

10 Круталевіч В. А., Юхо І. А. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі (1917 – 1945 гг.) Мн., 2000.

11 Ладысеў У. Ф., Брыгадзін П. І. На пераломе эпох: станаўленне Беларускай дзяржаўнасці. (1917-1920) Мн., 1999.

12 Маргунский С. П. Создание и упрочнение белоруской государственности. Мн., 1958.

13 Нарысы гісторыі Беларусі. Ч. 2. Мн., 1995.

14 Турук Ф. Белорусское движение. Очерк истории национального и революционного движения белорусов. М., 1921. (Переиздано: Минск, 1993).

15 Цвикевич А. Краткий очерк возникновения Белорусской Народной Республики. Киев, 1919 (переиздано: Минск,1992).

16 Широков А.Т. ЦИК Белорусской ССР в 1919-1936 гг. Мн., 1979.

17 Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6 Т. Т.1-6. Мн., 1993-2001.

18 Юхо Я.А. Фарміраванне тэрыторыі беларусаў / Спадчына, 1991, № 6.

19 Юхо Я.А.Беларускія ўрады у 1918-1921 гг. і іх паўнамоцтвы / Беларускі гістарычны часопіс. 1993, № 4.

 

ТЭМА 8

ДЗЯРЖАВА І ПРАВА БЕЛАРУСКАЙ ССР Ў МІЖВАЕННЫ ЧАС (1920-1940 гг.)

 

Заняткі 16

1. Пераход да Новай эканамічнай палітыкі. Структура і кампетэнцыя вышэйшых і мясцовых органаў Беларускай ССР у 1921-1923 гг.

2. Узаемаадносіны БССР з РСФСР да 1923 г. Саюзны Рабоча – Сялянскі дагавор паміж РСФСР і ССРБ.

3. Утварэнне СССР.

4. Вяртанне ў склад Беларускай ССР усходніх раёнаў Беларусі ў 1924-1926 г.

5. Змены ў Канстытуцыі БССР у 1924 г. Асноўныя моманты ў правядзенні нацыянальнай палітыкі ў Беларускай ССР у 1922 – 1927 гг.

6. Канстытуцыя БССР 1927 г.

 

Заняткі 17

1. Эканамічнае становішча БССР. Калектывізацыя сельскай гаспадаркі.

2. Парушэнне законнасці і рэпрэсіі на Беларусі ў 30-я гады.

3. Разваццё права БССР у 20-30-я гады.

4. Канстытуцыя СССР 1936 г. Канстытуцыя БССР 1937 г.

5. Структура і кампетэнцыя вышэйшых і мясцовых органаў дзяржаўнай улады ў БССР.

6. Змены ў адміністрацыйным, грамадзянскім праве. Калгаснае, зямельнае права і інш.

 

Літаратура да заняткаў 16-17

 

Адамушка У. Палітычныя рэпрэсіі 20-50 –ых гадоў на Беларусі. Мн., 1994.

Васілевіч Р.А., Доўнар Т.І., Юхо І.А. Гісторыя канстытуцыйнага права Беларусі. Мн., 2001.

Декреты Советской власти. Т. 1-4. М., 1957 – 1968.

Довнар Т. И. Краткий очерк истории государства и права Беларуси. Мн., 1997.

Вишневский А. Ф. Довнар Т. И. История государства и права Беларуси (1917-1996) Мн., 1996.

Вишневский А. Ф. Очерки истории государства и права Республики Беларусь. Мн., 1995.

Ігнатоўскі У.М. Гісторыя Беларусі ў ХIХ і ў пачатку ХХ стагоддзя. Мн., 1923.

История государства и права БССР. Т. 2. Мн., 1976.

История Советской Конституции / под ред. С.С. Студеникина (1917-1956 г.г.). М., 1957.

Касцюк М.. Сталiншчына i Беларусь // Беларускi гiстарычны часопiс. 1995, N 1.

Круталевич В. А. Рождение Белорусской Советской Республики. Мн.,1976.

Круталевич В. А. Рождение Белорусской Советской Республики. Мн., 1979.

Касцюк М. Бальшавіцкая сістэма ўлады на Беларусі. Мн., 2000.

Круталевіч В. А., Юхо І. А. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі. Мн., 1998.

Мартинович И.И. История суда в БССР. Мн., 1958.

Нарысы па гісторыі Беларусі. Ч.II. Мн., 1995.

Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi. Т. 1-6. Мн., 1993-2001.

ТЭМА 9

Дзяржава і права БССР у перыяд другой сусветнай вайны

 

Заняткі 18

1. Заходняя Беларусь пад прыгнетам палiцэйска-бюракратычнага рэжыму Польшчы.

2. Мясцовыя органы дзяржаўнай улады ў Заходняй Беларусi ў 1921-1938г.г.

3. Гiтлераўская агрэсiя супраць Польшчы i пачатак Другой сусветнай вайны. Пакт Молатава - Рыбентропа.

4. Уступленне Чырвонай Армii на тэрыторыю Заходняй Беларусi. Утварэнне часовых органаў улады ў Заходняй Беларусi.

5. Народны (Нацыянальны) сход Заходняй Беларусi i яго дзяржаўна-прававыя акты.

6. Утварэнне Савецкiх органаў улады ў заходнiх раёнах Беларускай ССР.

 

Літаратура

 

1. Бардах Ю., Леснодорский С., Пиетрчак Ю. История государства и права Польши. М., 1980.

2. Бергман А. Слова права Браніслава Тарашкевіча. Мн., 1996.

3. Борьба трудящихся Западной Белоруссии за социальное и национальное освобождение и воссоединение с БССР. Документы и материалы. Т.1-2. Мн., 1962.

4. История государства и права БССР. Т. 2. Мн., 1976.

5. Круталевіч В. А., Юхо І. А. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі. Мн., 2000.

6. Очерки истории государства и права БССР. Выпуск 2. Мн., 1969г. Приложение № 2,3,4.

7. Павлов Я.С. Советско-германские договоры 1939-1941 гг.: трагедия тайных сделок. Мн., 1996.

8. Палуян У.А. Беларуская сялянска-рабочая грамада. Мн., 1967.

 

Заняткi 19

Напад гiтлераўскай Германii на Савецкi Саюз. Прычыны няўдач Чырвонай Армii ў першыя месяцы вайны.

Нямецкі акупацыйны рэжым на Беларусi.

Вызваленне Беларусi ад нямецка-фашыстскай акупацыi і адбудова дзяржаўнага апарата рэспублiкi.

Пачатак аднаўлення замежных сувязяў БССР. Удзел БССР у ААН.

Змены ў заканадаўстве.

 

Літаратура

 

1. Бровка Ю. П. Белорусская ССР – суверенный участник международного общения. Мн., 1974.

2. Великая Отечественная война Советского Союза 1941-1945 г.г. М., 1970.

3. Гiсторыя Беларусi: вучэбны дапаможнiк. Мн., 1994.

4. История гоударства и права БССР. Ч.2. Мн., 1976.

5. Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. М., 1969.

6. Круталевич В.А., Юхо I.А. Гiсторыя дзяржавы i права Беларусi. Ч.II. Мн., 1998.

7. Нарысы гісторыі Беларусі. Ч. 2. Мн., 1995.

8. Павлова Л.В. Органы власти и управления БССР в период Великой Отечественной войны // Правоведение. 1979. № 1.

9. Туронак Ю. Беларусь пад нямецкай акупацыяй. Мн., 1993.

10. Сборник документов и материалов по истории СССР (1917-1958). М., 1959.

11. Сборник законов Белорусской ССР.1938-1967. Мн., 1968-1969.Т.1-2.

12. Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi. Т. 1-6. Мн., 1993-2001 (т. 3 «акупацыйны рэжым» і інш.).

 

ТЭМА 10ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.