Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИОподаткування суб’єктів малого підприємництва

Світовий досвід і практика господарювання показують, що найважливішим компонентом ринкової економіки є існування і взаємодія безлічі великих, середніх і малих підприємств, а також оптимальне їх співвідношення. Найбільш динамічний елемент в структурі економіки- цесаме мале підприємництво.

Малий бізнес є безпосереднім структурним елементом ринкової економіки. Цей сектор економіки історично і логічно грав роль необхідної передумови створення ринкового середовища. Мале підприємництво є найчисельнішим, а тому і найпоширенішим сектором економіки. В цілому в малому підприємництві зайнято понад 2,1 млн. осіб, а частина малих підприємств у виробленому ВВП країни складає близько 7%.

Аналіз світового досвіду і досвіду перших кроків вітчизняного малого підприємництва свідчать, що значна економічна і соціальна роль малого підприємництва можлива тільки за умови зваженої державної політики всебічної підтримки цього сектора економіки.

Спрощену систему оподаткування, обліку та звітності су­б'єктів малого підприємництва запроваджено з 1 січня 1999 р. відповідно до Указу Президента України (№ 727) від 3 липня 1998 р., зі змінами, передбаченими Указом Президента Украї­ни № 746/99 від 28 червня 1999 р., — із 19 вересня 1999 р. Ця система, яка поширюється як на юридичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності, так і на фізичних осіб, які здій­снюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, передбачає:

—заміну сплати визначених законодавством податків та обов'язкових платежів сплатою єдиного податку;

—сплату фізичними особами — підприємцями замість податків і обов'язкових платежів єдиного податку та отримання свідоцтва на здійснення певного виду діяльності;

—застосування спрощеної форми ведення документів бухгалтерського обліку та звітності.

Суб'єктами малого підприємництва, які можуть викори­стовувати спрощену систему оподаткування, обліку та звіт­ності, визнано:

—юридичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких за рік середньооблікова чисельність працюючих становить не більше 50 осіб, а величина виторгу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 1 млн. грн.;

фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, в яких кількість осіб, що перебувають у трудових відносинах із такою особою, включно з членами її сім'ї, за рік становить не більше 10 осіб і величина виторгу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) не пе­ревищує 500 тис. грн.

Обмеження щодо використання спрощеної системи оподат­кування, обліку та звітності полягають у тому, що на цю си­стему не можуть бути переведені:

—довірчі товариства, страхові компанії, банки, інші фінансово-кредитні та небанківські фінансові установи;

—суб'єкти підприємницької діяльності, на яких поширюється дія Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" у частині придбання спеціального торговельного патенту;

—суб'єкти підприємницької діяльності, у статутному фонді яких частки, що належать юридичним особам — учасникам та засновникам цих суб'єктів (які не є суб'єктами малого підприємництва), перевищують 25 %;

—фізичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи і здійснюють торгівлю лікеро-горілчаними та тютюновими виробами, пально-мастильними матеріалами.

Суб'єкти малого підприємництва, які сплачують єдиний по­даток, звільняються від сплати таких податків і зборів (обо­в'язкових платежів), як:

—податок на додану вартість, крім випадку, коли юридична особа обрала спосіб оподаткування доходів за єдиним податком за ставкою 6%;

—податок на прибуток;

—податок на доходи фізичних осіб (для фізичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності);

—плата (податок) за землю;

—збір за спеціальне використання природних ресурсів;

—збір на обов'язкове державне пенсійне страхування;

—збір на обов'язкове соціальне страхування;

—комунальний податок;

—податок на промисел;

—збір за видавання дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг;

—внески до Фонду соціального захисту інвалідів;

—внески до Державного фонду сприяння зайнятості населення;

—плата за патенти згідно із Законом "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності".

Єдиним податком обкладається виторг від реалізації про­дукції (товарів, робіт, послуг) без урахування акцизного збо­ру, який фактично надійшов на розрахунковий рахунок або в касу за здійснення операцій із продажу товарів, робіт чи по­слуг (при продажу основних засобів виторгом вважають різни­цю між отриманою сумою грошових коштів і залишковою вар­тістю основних фондів на момент продажу).

Таким чином з-під оподаткування виведено весь дохід, не пов'язаний із реалізацією, дохід від володіння корпоративни­ми правами, суми відсотків, що підлягають отриманню за до­говорами депозиту, а також суми безповоротної фінансової до­помоги тощо.

Суб'єктам малого бізнесу (юридичним особам) пропонуєть­ся самостійний вибір ставки єдиного податку:

—або в розмірі 6 % суми виторгу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без урахування акцизного збору. Але при цьому платник єдиного податку залишається платником ПДВ (тобто має право на податковий кредит і на виписування податкових накладних);

—або в розмірі 10 % суми виторгу від реалізації продукції (робіт, товарів, послуг) без урахування акцизного збору, не будучи при цьому платником ПДВ (тобто підприємство у випадку купівлі товарів (робіт, послуг) не має права на податковий кредит і виписування своїм покупцям податкових накладних).

Суб'єкти підприємницької діяльності (фізичні особи) мають право обирати спосіб оподаткування доходів, одержуючи сві­доцтво про сплату єдиного податку.

Фіксований сільськогосподарський податок для оподатку­вання сільськогосподарських товаровиробників, котрі викори­стовують землю як засіб виробництва, запроваджено з 1 груд­ня 1999 р. відповідно до Закону України "Про фіксований сільськогосподарський податок" від 17 грудня 1998 р.

Фіксований сільськогосподарський податок справляється з одиниці земельної площі. Його введено замість численних по­датків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджету та держав­них цільових фондів, зокрема:

—податку на прибуток підприємства;

—плати (податку) за землю;

—податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів;

—комунального податку;

—збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за кошти з державного бюджету;

—збору на обов'язкове соціальне страхування;

—збору на обов'язкове державне пенсійне страхування;

—плати за придбання торговельного патенту на здійснення торговельної діяльності;

—збору за спеціальне використання природних ресурсів (за користування водою для потреб сільського господарства).

Інші податки та збори, встановлені Законом України "Про систему оподаткування", сільськогосподарські товаровиробни­ки повинні сплачувати в порядку і розмірах, визначених відпо­відними законодавчими актами.

Платниками фіксованого сільськогосподарського податку є сільськогосподарські підприємства різних організаційно-пра­вових форм господарювання та власності (колективні й дер­жавні сільськогосподарські підприємства, акціонерні товари­ства, агрофірми, фермерські господарства), які займаються виробництвом (вирощуванням), переробкою та збутом сіль­ськогосподарської продукції, а їхній валовий дохід від опера­цій із продажу сільськогосподарської продукції власного ви­робництва та продуктів її переробки за попередній звітний (податковий) рік перевищує 50 % загальної суми валового до­ходу підприємства.

Валовий дохід платника фіксованого податку визначається як загальна сума доходів від усіх видів його діяльності, отри­мана (нарахована) за звітний період у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, її конти­нентальному шельфі, виключній (морській) економічній зоні, так і за їх межами. До валового доходу включають:

—вартість реалізованої продукції рослинництва і тваринництва власного виробництва;

—вартість реалізованої сільськогосподарської продукції, виробленої із сільськогосподарської сировини власного виробництва на власних переробних підприємствах;

—вартість реалізованої продукції, виробленої з власної сировини на давальницьких умовах, незалежно від територіального розміщення переробного підприємства;

—вартість наданих послуг (послуги машинно-тракторного парку, будівельних і ремонтних бригад, інші послуги), пов'язаних із сільськогосподарським виробництвом.

Якщо у звітному періоді валовий дохід підприємства від операцій із реалізації сільськогосподарської продукції власно­го виробництва та продуктів її перероблення становить менше, ніж 50 % загального обсягу реалізації, підприємство сплачу­ватиме податки в наступному податковому періоді на загаль­них підставах.

Платники фіксованого сільськогосподарського податку ма­ють право на вибір форми сплати вказаного податку — гроши­ма або поставками сільськогосподарської продукції.

Ставки фіксованого сільськогосподарського податку вста­новлюються з одного гектара сільськогосподарських угідь у від­сотках до грошової їх оцінки у таких розмірах:

—для ріллі, сіножатей та пасовищ — 0,5;

—для багаторічних насаджень — 0,3.

Спрощені системи оподаткування дають змогу не тільки значно зменшити затрати часу на роботу з податковими орга­нами, скоротити витрати, пов'язані зі сплатою податків, об­ліком і звітністю, зменшити суми штрафних санкцій, а й у ба­гатьох випадках знизити податкове навантаження на підприєм­ство. Проте, рівень цього зниження, як свідчать теоретичні розрахунки та практичні результати діяльності підприємств, які використовують ці системи оподаткування, залежать від багатьох чинників, зокрема від структури витрат виробництва та обігу, частки заробітної платні у витратах, рівня рентабель­ності тощо.

 Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.