Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИМета, завдання та функції системи управління безпекою руху поїздів (СУБРП)

Головною метою СУБРП є убезпечення процесу перевезення пасажирів і вантажів.

Головним завданням СУБРП є систематизація роботи з безпеки руху, підвищення її ефективності та цілеспрямованості шляхом раціонального й планомірного використання всіх організаційних, економічних та технічних можливостей Укрзалізниці.

На кожному рівні управління організаційної структури Укрзалізниці для реалізації завдань управління безпекою руху поїздів використовуються типові елементи управлінського циклу (планування, організація, оперативне керівництво та координація, контроль, облік, аналіз та оцінка).

До функцій управління безпекою руху поїздів належать:

1. Організація та координація робіт, які передбачають:

- визначення органів управління безпекою руху поїздів;

- установлення функціональних зв’язків між структурними підрозділами та порядок їх взаємодії, розподіл обов’язків і відповідальності між структурними підрозділами, посадовими особами та працівниками;

- регламентацію діяльності керівників та посадових осіб;

- нормативно-правове забезпечення управління безпекою руху поїздів.

2. Інформаційно-аналітичне забезпечення, що передбачає:

- отримання оперативної й остаточної інформації про транспортні події;

- облік, накопичення, систематизацію й аналіз інформації про транспортні події з визначенням їх передумов, причин та причинно-наслідкових зв’язків;

- розрахунок і оцінку показників аварійності та стану безпеки руху;

- передавання інформації за рівнями організаційної структури Укрзалізниці.

3. Оперативне реагування на транспортні події та їх розслідування, що включає:

- проведення аварійно-відновлювальних робіт;

- розслідування транспортних та інших надзвичайних подій, встановлення причин їх виникнення;

- оцінку стану безпеки руху на підприємствах (залізницях), де сталися транспортні та інші надзвичайні події.

4. Планування та виконання робіт із безпеки руху, що передбачає:

- розроблення та реалізацію заходів щодо усунення або зведення до мінімуму ризиків повторного виникнення транспортних подій;

- забезпечення виконання прийнятих рішень;

- супроводження виконання рішень на всіх етапах;

- оцінку результатів виконання прийнятих рішень, прийняття в установленому порядку виконаних завдань.

5. Контрольні функції, які забезпечують здійснення планових та позапланових заходів зі здійснення нагляду (контролю), які проводять органи, що здійснюють нагляд (контроль) за безпекою руху поїздів.

6. Пропаганда безпеки руху, яка здійснюється шляхом:

- проведення роз’яснювальної роботи;

- організації та проведення конференцій, виставок, семінарів тощо;

- використання наочної агітації та засобів масової інформації.

7. Управлінські рішення.

Організація та координація роботи. Інформаційно-аналітичне забезпечення. Аварійно-відновлювальні роботи

Функціонування СУБРП передбачає формування органів управління, визначення функціональних обов’язків структурних підрозділів та посадових осіб, що беруть участь в управлінні, а також регламентування їх діяльності.

Організацію та забезпечення роботи з безпеки руху поїздів здійснюють головні управління та управління у межах своєї компетенції. Для цього у головних управліннях та управліннях призначають фахівця з безпеки руху поїздів (в окремих головних управліннях такі обов’язки покладаються на одного з керівників).

У службах та структурних підрозділах залізниць призначають фахівця з безпеки руху поїздів.

Інші структурні підрозділи беруть участь у роботі з питань безпеки руху поїздів згідно з функціональними обов'язками.

Підприємство чи структурний підрозділ, розробляються посадові інструкції працівників, що зазначені у штатному розписі підприємства.

Контроль за виконанням посадових обов`язків працівників всіх рівнів покладається на відповідні структурні підрозділи та органи управління вищого рівня. Нагляд за виконанням посадових обов’язків, пов’язаних із забезпеченням безпеки руху, здійснюється працівниками апаратів головних ревізорів з безпеки руху.

Робота із запобігання транспортним подіям, організація постійного контролю за рівнем безпеки руху, вивчення його стану, надання профілактичної допомоги здійснюються за розробленими місячними, квартальними або річними планами, які передбачають систематичну роботу всіх керівників та фахівців.

Виявлення чинників, що впливають на стан безпеки руху, відбувається під час:

- здійснення заходів нагляду (контролю) в частині безпеки руху;

- технічного нагляду, технічних оглядів рухомого складу, устаткування, споруд та пристроїв, інших об'єктів транспорту, колії;

- перевірок підприємств, рухомого складу, колії, споруд та пристроїв тощо;

- аналізу стану безпеки руху й організації експлуатації рухомого складу та інфраструктури;

- службових розслідувань транспортних подій.

Залізниці, підприємства та структурні підрозділи Укрзалізниці періодично надають узагальнену оперативну інформацію стосовно катастроф, аварій, серйозних інцидентів, інцидентів, дорожньо-транспортних пригод, нещасних випадків, пожеж, екологічного лиха, актів незаконного втручання в транспортну діяльність та інших надзвичайних ситуацій.

Головне управління безпеки руху та екології Укрзалізниці складає щомісячні довідки щодо стану безпеки руху поїздів та причин транспортних подій. За результатами розслідування транспортних подій це управління щокварталу готує та видає аналіз стану безпеки руху поїздів. За результатами аналізу розробляють рекомендації з підвищення рівня безпеки руху поїздів.

Проведення аварійно-відновлювальних робіт здійснюють відповідно до Інструкції з організації відбудовних робіт при ліквідації наслідків транспортних подій на залізницях України.

Координація робіт аварійно-відновлювальних формувань Укрзалізниці здійснюється оперативним штабом Укрзалізниці.

Для оперативного реагування на можливі надзвичайні ситуації та координації роботи аварійно-відновлювальних формувань Укрзалізниця встановлює чергування відповідальних працівників.

Планування та виконання робіт. Нагляд за безпекою руху поїздів

Планування робіт здійснюють на державному, галузевому рівнях та на підприємствах.

Заходи планують як на середньостроковий (п'ятирічний), так і на поточний (річний) періоди.

Конкретні заходи, спрямовані на виконання певного завдання або усунення конкретних недоліків з питань безпеки руху поїздів, розробляють на строк, достатній для їх виконання.

Під час планування заходів необхідно дотримуватися таких принципів: 1) конкретності завдань; 2) можливості реалізації заходів; 3) ефективності завдань; 4) можливості контролю за виконанням завдань.

Завдання заходів розробляють на підставі:

- вимог законодавства;

- результатів аналізу стану аварійності;

- результатів, обстежень, оглядів тощо;

- рекомендацій комісій з розслідування транспортних подій;

- приписів, актів перевірок органів, що здійснюють нагляд за станом безпеки руху.

Заходами передбачають завдання організаційного та технічного характеру.

На підставі завдань середньострокових заходів Укрзалізниця щорічно розробляє уточнений робочий план виконання завдань на рік.

Нагляд (контроль) за безпекою руху поїздів здійснюється з метою виявлення та запобігання порушенням нормативних документів з безпеки руху, а також забезпечення прийнятного рівня безпеки руху на залізничному транспорті.

Основна мета контролю – своєчасне виявлення відхилень від вимог безпеки руху поїздів для оперативного вжиття ефективних заходів з їх усунення.

Контроль за станом безпеки руху повинен ґрунтуватися на таких принципах:

1) ефективність,

2) повнота та об’єктивність,

3) безперервність та регулярність,

4) своєчасність та оперативність.

Контроль за станом безпеки руху включає такі основні етапи:

1) вибір об’єктів, що перевіряються, та параметрів контролю;

2) обстеження вибраних об'єктів;

3) оцінку відповідності фактичних даних встановленим вимогам;

4) визначення необхідності прийняття рішень, заходів з усунення невідповідностей, відхилень від норм.

Планові та позапланові заходи нагляду (контролю) здійснюються шляхом проведення перевірок, ревізій, оглядів, обстежень та інших дій. З урахуванням значення прийнятного ризику усі підприємства та структурні підрозділи Укрзалізниці належать до одного з трьох ступенів ризику: високого, середнього та низького.

Залежно від ступеня ризику ревізорськими апаратами з безпеки руху залізниць та Укрзалізниці визначаються переліки питань для здійснення планових заходів.

Планові заходи здійснюються відповідно до річних планів, які затверджуються наказами керівників Укрзалізниці та залізниць.

Результати заходів нагляду (контролю) структурних підрозділів не пізніше одного місяця з дати закінчення мають бути розглянуті в структурних підрозділах та в службах залізниці; служб – заступниками начальника залізниці у разі потреби.

Результати ревізії залізниці розглядає особисто начальник залізниці або особа, яка виконує його обов'язки.

Ревізорські апарати з безпеки руху залізниць та Укрзалізниці щорічно до 1 лютого готують аналіз виконання річного плану нагляду (контролю) за суб’єктами господарювання за попередній рік.

Планові заходи – це всебічна ретельна перевірка стану безпеки руху на підприємстві та в структурних підрозділах залізничного транспорт.

Позапланові заходи здійснюються на визначеному об'єкті, підприємстві, в організації, як правило, протягом одного дня в присутності керівника об'єкта, що перевіряється.

Позапланові заходи можуть проводитися за фактами катастроф та аварій, які сталися з вини працівників залізниці, а також у разі погіршення стану безпеки руху за результатами проведеного аналізу.

Позапланові заходи нагляду (контролю) проводяться з метою забезпечення контролю за виконанням заходів, спрямованих на усунення недоліків, виявлених під час здійснення планових заходів нагляду (контролю).Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.