Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИВизначення структурних підрозділів, служб АП та відповідних посад

Приклад схеми організаційної побудови авіакомпанії наведено на рис. 10.3.

       
 
   
 

 


Віце-президент з комерції та маркетингу

Вице-президент з фінансів

       
 
Вице-президент з правових та адміністративних питань
   
Віце-президент з виробництва
 

 


Финансовое управління Льотний загін

Бухгалтерія Юридичний відділ Комерційне

управління

Відділ бюджетного планування


 

Відділ економічного анализу та виробничого обліку
ЦВ

Управління забезпечення

авіаперевезень та обслуговування

на борту

 

 

Рисунок 10.3. - Схема організаційної побудови авіакомпанії

Фінансове управління є одним з найважливіших підрозділів авіакомпанії. Центр взаєморозрахунків (ЦВР) - забезпечує контроль продажу авіаперевезень авіакомпанії, своєчасності та повноти отримання виручки, обліку доходів і витрат, пов'язаних з авіаперевезеннями, веде взаєморозрахунки з партнерами по авіа бізнесу.

• Здійснює облік і контроль фінансової діяльності Представництв Авіакомпанії;

• Веде облік руху та залишків бланків суворої звітності (БСЗ) в підрозділах Авіакомпанії, представництвах та незалежних фірмах;

• Проводить обробку польотної та розрахунково - фінансової документації.

Співробітники відділу бюджетного планування:

• здійснюють технологію планування, обліку та аналізу фінансових результатів;

• визначають стратегію розвитку підприємства в цілому та окремих його підрозділах;

• моделюють бізнес-процеси.

Основними завданнями відділу є:

• розробка бюджетних технологій, бюджетних програм;

• формування бюджету компанії, всіх структурних підрозділів;• аналіз фактичного і планованого бюджету;

• контроль виконання бюджету; Вироблення рекомендацій;

• створення бізнес моделі;

• формування плану за доходами;

• розрахунок фінансових показників (фін. стійкість, платоспроможність, рентабельність, ділова активність, прибутковість);

• формування економічного мислення керівників усіх структурних підрозділів допомогою бюджетування;

Цілі відділу «Управлінський та виробничий облік» зводяться до наступних:

1. Визначення методики облікової політики спільно з бухгалтерією, формує собівартість;

2.Аналіз економічної ефективності діяльності авіакомпанії та її структурних підрозділів;

3. Аналіз виробничих витрат і визначення способів їх мінімізації;

4. Облік і аналіз фінансових результатів при виконанні довгострокових планів;

5. Аналіз та облік курсових різниць та дисконтування грошових потоків;

6. Аналіз та використання чистого прибутку;

7. Планування і контроль рівня запасів.

А функції відділу включають:

• складання урядових звітів авіакомпанії;

• надання інформації з управлінського і виробничого аналізу керівництву та структурних підрозділів авіакомпанії;

• розрахунок основних нормативних показників економічної ефективності.

Відділ праці та заробітної плати - займається складанням штатного розпису авіакомпанії, складанням статистичних звітів, встановленням посадових окладів.

Комерційне управління здійснюють такі відділи:

Відділ розкладу - складає розклад руху повітряних сил.

Відділ організації авіакомпаній - складання та укладання договорів на аеропортове обслуговування, аеронавігації, наземне і технічне обслуговування.

Управління по організації польотів та руху повітряних сил-підтримують зв'язок з бортом протягом усього польоту і супроводжують до місця стоянки.

Управління матеріально - технічного забезпечення та наземного обслуговування - займається матеріально технічним постачанням для обслуговування і ремонту АТ, а також постачанням спец.одяг льотного складу, папером і канцелярськими товарами та ін., здійснює поточний ремонт повітряних суден, стежить за станом ПС.

Управління сервісу на борту - займається підготовкою борт / провідників, укладанням договорів на бортове харчування.

Управління з льотної експлуатації - до нього відноситься льотний загін (командири ПС, штурмани, 2-е пілоти, борт / інженера і борт / механіки), займається оформлення завдань на політ.

Юридичне управління-розглядає претензії і позови як всередині авіакомпанії, так і спрямовані на адресу авіакомпанії, займається правовим забезпеченням діяльності авіакомпанії.

Господарська служба - займається капітальним і поточним ремонтом будівель і споруд (склади, доки та ін.) Здійснює контроль за засобами індивідуального захисту, господарського інвентарю тощо

Управління по роботі з персоналом здійснюється через такі підрозділи;

Відділ кадрів-здійснює контроль за правильністю оформлення документів при прийомі на роботу і стежить за дотримання виконання трудового кодексу.

Відділ охорони праці - проводить інструктаж і навчання з техніки безпеки при надходженні на роботу, інструктаж на робочому місці (плановий і позаплановий), стежить за змістом запасних виходів і пожежного обладнання.

Метрологічна служба - проводить перевірку приладів, що знаходяться безпосередньо на ПС.

Надається коротке обґрунтування доцільності поданої організаційної схеми в порівнянні з раніше діючою та схемами, прийняття в інших авіакомпаніях.

Планування чисельності працівників та фонду заробітної плати на АП

 

 

У бізнес-плані обов’язково приводиться чисельність керівного персоналу за відповідними підрозділами з зазначенням форм оплати праці (посадових окладів, інших доплат, середньої заробітної плати), коротко охарактеризовуються функціональні обов’язки персоналу (або функції служб, відділів та ін.), кваліфікаційні вимоги до керівного складу та спеціалістів.

На повітряному транспорті склалася єдина система оплати праці, при цьому оклади, доплати, надбавки, відрядні розцінки, співвідношення між окремими категоріями працівників, авіапідприємства визначають самостійно.

Витрати по заробітній платі льотного складу можна представити у вигляді суми трьох складових оплати - погодинною, відрядною і виплат за змістом.

При розрахунку погодинної заробітної плати враховуються оклади членів екіпажів, надбавки за клас, премії, доплати за високу професійну підготовку, за знання та застосування в роботі іноземної мови, виплати по районному коефіцієнту і північним надбавкам, винагорода за вислугу років у цивільній авіації, відпускні, інші компенсуючі і стимулюючі виплати, гарантовані Тарифним угодою та встановлені у колективному договорі.

При визначенні відрядної оплати в розрахунок приймаються відрядні розцінки, умови виконання польотів і наліт годин.

До витрат по заробітній платі, що включається в собівартість, також відносяться: витрати на харчування екіпажів в рейсі, в оборотних аеропортах, при знаходженні на запасному аеродромі при затримці рейсів; витрати з оплати один раз в рік санаторно-курортних путівок, при наявності висновків лікарсько- льотної комісії; витрати по оплаті прольоту до місця проведення відпустки, витрати з оплати наданої безкоштовно форменого одягу та суми пільг по наданому у власність спецлетному обмундируванню.

Витрати по заробітній платі льотного складу в розрахунку на льотну годину можна представити у вигляді наступної формули:

 

Э=К*(∑ЗПп + ∑ ЗПсд + ∑ ЗПсод )/( ∑Н) (10.1)

де:

Е - заробітна плата льотного складу, грн. / Год;

ΣЗПп - погодинна заробітна плата льотного складу за квартал, грн.;

Σ ЗПсд - відрядна заробітна плата льотного складу за квартал, грн.

Σ ЗПсод - витрати на утримання льотного складу, віднесені на квартал, грн.;

ΣН - наліт годин з розглядуваного типу ПС , за квартал;

К - коефіцієнт, що враховує витрати на оплату праці командно-льотного складу, не враховані в заробітній платі льотного складу. У нашому випадку цей коефіцієнт дорівнює 1.

Погодинна частина заробітної плати екіпажів залежить від наступних факторів:

- чисельність льотного складу за типами ПС;

- мінімального гарантованого рівня заробітної плати в відросли, привласнених тарифних розрядів і окладів, встановлених в авіапідприємствах;

- встановлених для льотного складу компенсаційних і стимулюючих доплат і надбавок (за клас кваліфікації, за знання та застосування в роботі іноземної мови, за виконання робіт, пов'язаних із забезпеченням безпеки польотів, за складність трас, інтенсивність посадок, премій та інші доплати).

- виплат по районним коефіцієнтам і північним надбавкам, винагород за вислугу років, відрахувань на відпустку та інших.

Відрядна оплата визначається з урахуванням таких факторів:

- встановлених часових розрахункових ставок, кілометрових, порейсових і інших, які застосовуються в авіапідприємствах, розцінок за виконання льотної роботи;

- складу екіпажу за типами ПС;

- понижуючих коефіцієнтів для погодинної оплати праці членів екіпажу;

- груп складності робіт; часу польотів вночі.

Мінімальні гарантовані годинні розцінки для оплати командирів кораблів встановлюються в галузевих тарифних угод. При збільшенні мінімальної заробітної плати годинні ставки індексуються.

В авіапідприємствах ставки відрядної оплати, встановлюються з урахуванням наявних фінансових можливостей, але не нижче мінімальних, гарантованих Тарифним угодою та колективними договорами.

 

Витрати по заробітній платі бортпровідників в розрахунку на льотну годину визначаються за наступною формулою:

 

Эб=К*(∑ЗПпб + ∑ ЗПсдб + ∑ ЗПсодб )/( ∑Н) (10.2)

 

де:

Еб - заробітна плата бортпровідників, грн. / год.;

ΣЗПп - погодинна заробітна плата бортпровідників за квартал, грн.;

Σ ЗПсд - відрядна заробітна плата бортпровідників за квартал, грн.

Σ ЗПсод - витрати на утримання бортпровідників, віднесені на квартал, грн.;

ΣН - наліт годин з розглядуваного типу ПС, за квартал;

К - коефіцієнт, що враховує витрати на оплату праці командно-льотного складу, не враховані в заробітній платі льотного складу. У нашому випадку цей коефіцієнт дорівнює 1.

Для включення до собівартості рейсів витрати по заробітній платі льотного складу і бортпровідників у відповідному кварталі, розраховані на льотну годину множаться на час рейсів.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.