Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТема 8. Розділ «Маркетингове дослідження ринку авіаційних послуг та робіт»: сегментування, споживачі, конкуренти. Прогнозування попиту – 2 години

 

Лекція № 8

Розділ «Маркетингове дослідження ринку авіаційних послуг та робіт»: сегментування, споживачі, конкуренти. Прогнозування попиту» – 2 години

8.1. Маркетингове дослідження у бізнес-плані, вимоги до проведення та оформлення.

8.2. Елементи та етапи проведення аналізу ринку авіаційних послуг та робіт: внутрішній та міжнародний ринок.

8.3. Аналіз динаміки попиту на міжнародному та внутрішньому ринку авіаційних послуг та робіт (за видами авіапослуг та робіт, за категоріями пасажирів, вантажу, пошти, цілей та об’єктів перевезень).

8.4. Оцінка стану конкуренції та конкурентоспроможності АП.

8.5. Прогнозування рівня попиту на послуги, роботи АП.

 

Навчальні цілі

Прочитавши цей розділ, Ви:

· з’ясуєте логіку проведення маркетингового дослідження на ринку авіаційних перевезень;

· зрозумієте, як оформлюється отримана інформація;

· з’ясуєте структуру показників, що обов’язково аналізуються;

· усвідомите, яким чином визначається динаміка попиту на авіаційному ринку.

Ключові терміни й поняття

v Сегментація ринку;

v Цільовий ринок фірми;

v Місцезнаходження фірми;

v Конкурентна позиція фірми;

v Потенційний споживач;

v Виробники туристичних послуг.

Маркетингове дослідження у бізнес-плані, вимоги до проведення та оформлення

Маркетингові дослідження — це система збирання, класифікація, аналіз і узагальнення даних щодо поведінки, потреб, відносин, мотивацій і т.д. окремих осіб і організацій в контексті їхньої економічної, політичної, суспільної і побутової діяльності.

Маркетингове дослідження – це систематична підготовка й проведення різних обстежень, аналіз отриманих даних і подання результатів і висновків у вигляді, що відповідає конкретному маркетинговому завданню, що коштує перед компанією.

Основні завдання маркетингових досліджень у бізнес-плані:

- аналіз та прогнозні дослідження ринку;

- визначення величини і динаміки попиту;

- розрахунок місткості ринку та його окремих сегментів;

- прогнозні дослідження обсягів збуту;

- визначення конкурентних позицій підприємства;

- визначення конкурентоспроможності авіа продукції та послуг АП;

- дослідження поведінки споживачів авіакомпанії;

- прогнозування обсягів попиту.

Маркетингові дослідження підприємства. Проводять для визначення рівня власної конкурентоспроможності як здатності посісти відповідну позицію на конкретному ринку на підставі його реальних конкурентних переваг. Оцінка конкурентоспроможності підприємства — це порівняння його економічних характеристик, властивостей та марок товарів із аналогічними показниками пріоритетних конкурентів, що дозволяє визначити свої переваги над ними в конкретній сфері діяльності. Існують зовнішні та внутрішні конкурентні переваги:

· зовнішні — базуються на відмінних якостях товару, що збільшує „ринкову силу” підприємства;

· внутрішні — полягають у скороченні витрат чи налагодженні ефективнішої системи менеджменту, ніж у конкурентів, що дозволяє виробнику знизити собівартість товарів, а отже, і ціни.

На підставі цих типів конкурентних переваг можна визначитися зі стратегією підприємства (рис.8.1).

 

Рисунок 8.1. - Типи конкурентних переваг і стратегій підприємства

Макро-і мікросередовище

Основні фактори мікро- і макросередовища, що впливають на обсяг авіаперевезень, представлені в таблиці 8.1.

Таблиця 8.1.

Фактори, що впливають на обсяг авіаперевезень

 

Фактори Стимулюючий ріст Стримуючий ріст
Макроекономічні - всесвітній і національний ріст; - ріст особистого доходу; - поява нових сегментів ринку; - зм'якшення валютних обмежень; - ріст населення; знижки й реклама. - спад виробництва; - девальвація валюти; - спад ВНП; - ріст вартості подорожей.
  Мікроекономічнні - модернізація ПС; - ріст паливної ефективності ПС; - здешевлення капіталу; - зниження собівартості; - поліпшення технології. - ріст цін для покриття видатків; - експлуатаційні видатки перевищують інфляцію; - видатки на контроль шуму й емісії; - недолік капіталу.
Эксеційні - розширення повітряної мережі; - нові аеропорти; - лібералізація ринку. - державне регулювання; - перевантаження аеропортів; - погані комунікації.

Експлуатаційні фактори, характерні для ринків авіаперевезень, містять елементи як макро-, так і мікросередовища

Поза контролем авіакомпанії перебувають історична спадщина й етнічні особливості, вікова структура жителів і середній дохід на душу населення; міжнародні й ділові зв'язки підприємств, інфляція, податки.

Першим кроком є дослідження зовнішнього середовища: оцінка змін, що впливають на різні аспекти поточної стратегії; визначення факторів, що представляють загрозу для поточної стратегії фірми; контроль і аналіз діяльності конкурентів, визначення факторів, що представляють більше можливості для досягнення Загальнофірмові цілей шляхом коригування планів.

Аналіз зовнішнього середовища допомагає контролювати зовнішні по відношенню до фірми фактори, отримати важливі результати (час для розробки системи раннього попередження на випадок можливих загроз, час для прогнозування можливостей, час для складання плану на випадок непередбачених обставин і час на розробку стратегій). Для цього необхідно з'ясувати, де знаходиться організація, де вона повинна знаходитися в майбутньому і що для цього має зробити керівництво.

Загрози і можливості, з якими стикається фірма, можна виділити у дев'ять областей:

1. Економічні чинники.

Економічні чинники не менш важливі, ніж демографічні. Мало знати, скільки у фірми потенційних клієнтів. Важливо визначити, скільки і які послуги вони захочуть придбати. На платоспроможний процес населення впливає багато факторів, серед яких і рівень економічного розвитку самої країни, і розмір заробітної плати, і інфляція, і безробіття. Необхідно враховувати високу залежність попиту на туристичні послуги від рівня доходу.

2. Політичні фактори.

Активну участь підприємницьких фірм в політичному процесі є вказівкою на важливість державної політики для організації.

3. Ринкові фактори.

Ринкова середу являє собою постійну небезпеку для фірми. До факторів, що впливає на успіхи і провали організації, ставляться розподіл доходів населення, рівень конкуренції в галузі, що змінюються демографічні умови, легкість проникнення на ринок.

4. Технологічні чинники.

Аналіз технологічного середовища може враховувати зміни в технології виробництва, застосування ЕОМ в проектуванні і наданні товарів і послуг або успіхи в технології засобів зв'язку.

5. Фактори соціальної поведінки.

Ці чинники включають мінливі відносини, очікування і звичаї суспільства (роль підприємництва, роль жінок і національних меншин в суспільстві, рух на захист інтересів споживачів).

6. Міжнародні чинники.

Керівництво фірм, що діють на міжнародному ринку, має постійно оцінювати і контролювати зміни в цій широкій середовищі.

7. Демографічні чинники.

Вивчення демографічних чинників макросередовища займає важливе місце при аналізі ринкових можливостей туристичного підприємства. Маркетинг повинен розглядати питання, що стосуються чисельності населення, розміщення його по окремих країнах та регіонах, вікової структури з виділенням працездатного населення, учнів та пенсіонерів. Так, ринок туризму людей похилого віку є в даний час найбільш швидкозростаючим.

8. Природні фактори.

Природні чинники не можуть не впливати на діяльність туристичного підприємства, тим більше що питання раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього середовища переходять в розряд глобальних. Крім того, природні фактори (клімат, топографія, флора і фауна) - найважливіший елемент спонукання клієнтів до здійснення подорожі та залучення туристів в той чи інший регіон або країну.

Отже, аналіз зовнішнього середовища дозволяє організації створити перелік небезпек і можливостей, з якими вона стикається в цьому середовищі. Для успішного планування керівництво повинно мати повне уявлення не тільки про істотні зовнішні проблеми, а й про внутрішні потенційні можливості і недоліки організації.

Оцінка впливу чинників макросередовища представлена в табл. 8.2.

Таблица 8.2

Оценка факторів мікросередовища авіакомпанії

Фактори зовнішнього середовища Вплив Ступінь впливу
Економічні розвиток економіки + Сильний
рівень інфляції Сильний
розвиток МЕВ + Помірний
Політико-правові Прийняття сприятливого закону в галузі туризму + Помірний
Підвищення ставок оподаткування Сильний
Підписання договорів та угод із зарубіжними країнами + Помірний
Науково-технічні Розвиток нових технологій + Слабкий
Удосконалення виробничих процесів + Слабкий
Розвиток наукових технологій + Слабкий
Демографічні Підвищення рівня народжуваності + Слабкий
Зростання рівня освіти населення + Слабкий
Високий рівень безробіття Сильний
Соціально-культурні Розвиток культури, культурних центрів + Сильний
Проведення фестивалів, тренінгів конкурсів, конференцій в регіоні + Сильний
Державна підтримка соціальних програм + Помірний
Природні Забруднення навколишнього середовища Сильний

Як видно з даної таблиці 8.2, найбільш слабку ступінь впливу надають наступні чинники: науково-технічні і демографічні, а найбільш сильну - економічні та природні. Досить істотний вплив виявляють соціально-культурні і політико-правові чинники.

Основне завдання бізнес-середовища та мікро середовища — це маркетингові дослідження ринку, конкуренції на ньому та конкурентних можливостей підприємства.Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.