Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИКомунікаційна та рекламна політика авіакомпанії

План рекламної діяльності на оцінці рекламних заходів, що проводиться авіакомпанією, і аналізу ринку рекламних послуг всередині країни і за її межами. У результаті розроблюється комплексний план рекламної діяльності, що вміщує відповідні структурні ланцюги, види і методи реклами, розрахунок вартості рекламних заходів табл. 9.2.

Таблиця 9.2

Бюджет витрат на рекламну діяльність фірми (грн.)

Види засобів поширення рекламної інформації Місяць У цілому за рік
 
1. Радіо                          
2. Газети                          
3. Телебачення                          
4. Часописи                          
5. Буклети                          
6. Розсилка поштою                          
7. Щитова реклама                          
8. Світлова реклама                          
9. Інші види                          
Усього                          

Охарактеризувати концепцію рекламної діяльності фірми і політику підтримки її послуг:

Ø які засади покладено в основу рекламної політики фірми?

Ø які засоби реклами передбачається використовувати в бізнесі фірми?Ø яким засобам розповсюдження рекламної інформації буде віддано перевагу?

Ø скільки коштуватиме організація рекламної кампанії фірми? Як ці витрати розподіляються за окремими періодами?

Ø як буде організовано сервіс продукції фірми? Чи буде він здій­снюватися власними силами чи спеціалізованими фірмами?

Ø які спеціальні послуги фірма запропонує споживачам? Скільки коштуватиме сервісне обслуговування?

Ø як змінюватимуться пріоритети маркетингової діяльності фірми в процесі її розвитку?

В процесі розробки рекламної кампанії потрібно:

визначити концепцію та творчий зміст усієї рекламної кампанії;

вибрати засоби розповсюдження рекламної інформації (радіо, газети, листівки, телебачення, рекламні щити тощо;

прийняти рішення щодо масштабів та термінів використання кожного засобу реклами;

скласти кошторис витрат на організацію та проведення рекламної кампанії фірми.

Окрім реклами можуть бути заплановані такі засоби впливу на споживачів табл. 9.3:

«паблік-рилейшнз» — взаємини з громадськістю, подання інформації у ЗМІ у вигляді статей, інтерв'ю, відгуків, участь у ярмарках, виставках, презентаціях з метою стимулювання збуту;

персональний продаж — персональна увага споживачеві під час продажу (ознайомлення одного або декількох покупців з товарами (послугами) фірми).

Таблиця 9.3

Оцінка видів реклами споживачами послуг авіакомпанії

Вид реклами Віддають перевагу (%)
Телевізійна реклама 61,2
Не звертають увагу ні на які види реклами 26,2
Реклама в газетах и журналах
Реклама по радіо 14,9
Стендова реклама 6,6
Реклама на транспорті 4,7
Реклама, що надсилається поштою 2,5
Реклама в сети Inernet 0,5
Складно відповісти

Резюме

1.Головна мета маркетинг-плану полягає в роз’ясненні заінтересованим юридичним і фізичним особам стратегії виходу фірми на свій цільовий ринок, а також можливості її впливу на ситуацію на цьому ринку задля забезпечення збуту своєї продукції. процес формулювання цілей маркетингової діяльності фірми охоплює два етапи: 1) визначення орієнтирів (основних спрямувань) маркетингової діяльності; 2) формулювання кількох конкретних цілей з кількісним їх визначенням виходячи з особливостей цільового ринку, специфіки продукції та умов конкуренції.

2.Орієнтирами маркетингової діяльності фірми на певних стадіях життєвого циклу товару можуть бути: а) створення початкового попиту — на стадії виходу на ринок; б) підвищення початкового попиту збільшенням асортименту товарів — на стадії зростання попиту; в) утримання й збільшення частки ринку фірмою-лідером та забезпечення власного виживання дрібними фірмами — на стадії стабілізації попиту.

Кількісному визначенню підлягають частка ринку фірми, обсяг продажу, структури системи збуту, знижок з ціни, витрат на рекламу тощо.

3.У цілому логіка (послідовність) розробки маркетинг-плану має передбачати: по-перше, визначення цілей і завдань маркетингової діяльності; по-друге, вибір та обґрунтування стратегії маркетингу; по-третє, розрахунок бюджету маркетингу; по-четверте, формулювання аналітичних припущень щодо можливих обсягів продажу товарів фірми.

4.Стратегію маркетингу треба кваліфікувати як певну сукупність конкретних стратегій стосовно: 1) вибору цільового ринку фірми, номенклатури та асортименту її продукції; 2) визначення системи збуту й реалізації продукції фірми; 3) формування політики ціноутворення і підтримки продукції фірми; 4) виокремлення вибраних способів організації рекламної кампанії фірми. При цьому загальна маркетингова стратегія фірми має передбачати: по-перше, обґрунтування конкретного типу маркетингового підходу фірми; по-друге, опис економічних переваг продукції фірми як порівняти з іншими продуцентами. Крім цього, основу розробки стратегії маркетингу завжди становить вибір цільового ринку, а в межах цієї основи застосовуються різні типи маркетингових підходів до формулювання стратегії залежно від структурних характеристик цільового ринку; стадії життєвого циклу товару; ресурсних можливостей фірми; маркетингової стратегії конкурентів.

5.Процес формулювання конкретної стратегії збуту й реалізації продукту фірми охоплює:

· вибір типу каналу товаропросування;

· визначення чисельності персоналу і принципів побудови служби збуту (за географічною ознакою чи за видами товарів);

· розробку системи підготовки, добору і стимулювання працівників служби збуту фірми.

6.Остаточне рішення щодо вибору каналу товаропросування і збуту фірма приймає з урахуванням кількох реальних факторів. Канал нульового рівня фірма вибирає за наявності покупців великих партій продукції фірми або великої заінтересованості споживача в післяпродажному обслуговуванні виробів продуцента. За низької ціни одиниці продукції, комплектної закупівлі товару споживачем або територіальної розгалуженості ринків збуту варто застосовувати систему товаропросування з посередниками. кількість посередників у конкретному каналі збуту залежатиме від особливостей продукції фірми (товари широкого вжитку, засоби виробництва тощо).

7.Політика ціноутворення фірми здійснюється поетапно. Основні етапи такі:

· ідентифікація ситуації, тобто визначення конкретних причин необхідності прийняття рішення щодо рівня ринкової ціни (проектування нової продукції; вихід із продукованим фірмою товаром на нові сегменти ринку; перегляд цін з урахуванням змін у ринковому середовищі тощо);

· визначення цілей цінової політики фірми на ринку (збільшення частки ринку та обсягів продажу продукції фірми; підтримання досягнутої фірмою позиції на ринку тощо);

· аналіз цін на продукти-конкуренти з метою встановлення цінової еластичності попиту і верхньої межі ціни;

· вибір однієї з моделей ціноутворення (орієнтованої або на виробничі витрати, або на попит, або на галузеву конкуренцію);

· визначення стратегії ціноутворення (проникнення на ринок, «зняття вершків», цінових ліній, преміальних цін тощо);

· прийняття остаточного рішення щодо рівня ціни на відповідний товар на конкретних ринках збуту.

8.У процесі проведення рекламної кампанії необхідно: а) чітко визначити цілі й завдання рекламної діяльності фірми; б) прийняти виважене рішення щодо способів поширення рекламної інформації; в) розрахувати обґрунтований бюджет (кошторис) витрат на рекламу товарів, що їх просувають на ринок.

9.Прогнозування обсягів продажу продукції фірми належить до головних цілей маркетинг-плану. Його можна здійснювати за часом, за окремими видами продукції, за певними групами споживачів. Здебільшого треба розробляти й варіантні прогнози (консервативний, найімовірніший, оптимістичний) і порівнювати їх з динамікою обсягів продажу основних конкурентів на ринку.

 

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.