Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТема 1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

Мета практичного заняття: Ознайомлення з сутністю, задачами, функціями та принципами маркетингу. Опанування основних концепцій маркетингу.

 

Питання для обговорення

1. У чому полягає сутність маркетингу як філософії бізнесу?

2. Що означає маркетинг для вас? Як він впливає на ваше повсякденне життя?

3. Яке з визначень маркетингу вам подобається більше і чому?

4. Які вітчизняні підприємства керуються у своїй діяльності принципами маркетингу?

5. Назвіть основні перешкоди, які можуть стати на заваді компанії при впровадженні концепції соціально-етичного маркетингу.

6. Чим пояснюється появлення нових підходів до управління маркетингом – маркетингу стосунків і маркетингу вражень?

7. Назвіть головні відмінності концепції маркетингу від інших концепцій.

8. Які існують основні категорії маркетингу, що розкривають його сутність?

9. Поясніть, у чому зміст моделі ієрархії потреб за А. Маслоу?

10. У чому ви бачите прояв соціальної відповідальності маркетингу перед суспільством?

Тестові завдання по темі

 

1. Термін „маркетинг” походить від слова:

а) ринок;

б) продукт;

в) прибуток.

 

2. До складу моделі „4Р” входять елементи:

а) товар; ціна; розподіл; персонал.

б) товар; персонал; просування, прибуток.

в) товар; ціна; розподіл; просування.

 

3. Елемент комплексу маркетингу, що є набором властивостей, які фірма пропонує цільовому ринку, називається:

а) товар;

б) розподіл;

в) ціна;

а) просування.

 

4. Елемент комплексу маркетингу, що є діяльністю фірми, завдяки якій відбувається розповсюдження інформації про переваги товару та зацікавлення цільових споживачів купувати його, називається:

а) просування товарів;б) розподіл;

в) ціна.

а) товар;

 

5. Зовнішня форма вияву потреби, яка набуває специфічної форми відповідно до культурного рівня й особистості індивіда, називається:

а) попит;

б) бажання;

в) товар.

 

6. Бажання, підкріплене купівельною спроможністю, тобто забезпечена грошима потреба в товарах, які реалізуються на ринку, називається:

а) попит;

б) товар;

в) потреба.

 

7. Епоха, в яку відбувався переважний розвиток галузей матеріального виробництва, і в першу чергу, промисловості, а виробництво було орієнтовано на ринки великої ємності і на вироби масового попиту, називається:

а) епоха насиченості попиту;

б) епоха масового виробництва;

в) епоха швидкого розвитку НТП.

 

8. Епоха, в яку формується ринок продавця, має назву епоха:

а) масового виробництва;

б) насиченості попиту;

в) швидкого розвитку НТП.

 

9. Концепція управління маркетингом, яка стверджує, що мета підприємства буде досягнута завдяки визначенню та задоволенню потреб цільових ринків більш ефективними ніж у конкурента способами, називається:

а) концепція інтенсифікації комерційних зусиль;

б) концепція маркетингу;

в) концепція вдосконалення товару.

 

10. Концепція управління маркетингом, що потребує збалансованості трьох чинників: прибутку, потреб споживачів, інтересів суспільства, називається:

а) концепція вдосконалення виробництва;

б) концепція інтенсифікації комерційних зусиль;

в) концепція соціально-етичного маркетингу.

 

Література [1, 2, 4, 8, 14, 16].

 

 

Тема 2. Класифікація та характеристики маркетингу

Мета практичного заняття: визначення сутності моделі «4-Р». Вивчення складових та характеристик маркетингу.

Питання для обговорення

1. Назвіть та розкрийте сутність елементів, з яких складається модель «4Р»?

2. Охарактеризуйте види сучасного маркетингу залежно від цілей обміну.

3. Охарактеризуйте види сучасного маркетингу залежно від виду діяльності.

4. Охарактеризуйте види сучасного маркетингу залежно від сфери застосування.

5. Охарактеризуйте види сучасного маркетингу за територіальною ознакою.

6. Дайте характеристику станам попиту та відповідним видам маркетингу.

7. Назвіть та розкрийте сутність новітніх видів маркетингу.

8. З яких елементів складається маркетингове середовище?

9. З яких елементів складається маркетингове мікро середовище?

10. Хто може бути постачальниками підприємства?

11. Назвіть основні напрями вивчення споживачів продукції підприємства.

12. Яким може бути вплив конкурентів на маркетингову діяльність підприємства?

13. Хто може бути маркетинговими посередниками?

14. З яких елементів складається маркетингове макросередовище?

15. Яким чином демографічні та природні чинники можуть впливати на прийняття маркетингових рішень?

 

Практичні завдання

Задача №1.

Черкаський хлібокомбінат одержує маргарин з трьох заводів. Менеджер з маркетингу ознайомився з умовами постачання сировини, визначив критерії, за якими буде здійснюватися оцінка постачальників, їх важливість для підприємства (вагові коефіцієнти), а також ранг (стан показника на рівні підприємства) за п’ятибальною шкалою.

Вихідна інформація наведена в табл. 4.1.

Таблиця 4.1

Вихідна інформація

    Критерії оцінки постачальників Постачальник 1 Постачальник 2 Постачальник 3
  Ранг Ваго–вий коефі–цієнт   Ранг Ваго–вий коефі–цієнт   Ранг Ваго– вий коефі–цієнт
1. Ціна 0,2 0,2 0,2
2. Термін постачання 0,2 0,2 0,2
3. Якість сировини 0,3 0,3 0,3
4. Умови оплати 0,1 0,1 0,1
5. Технічне обслуговування 0,1 0,1 0,1
6. Можливість зменшення витрат 0,1 0,1 0,1
Разом

Завдання: виконати рейтингову оцінку і визначити найоптимальнішого постачальника.

Розв’язок

Рейтинг постачальників визначається шляхом добутку рангу на ваговий коефіцієнт.

Результати розрахунків наведені в табл. 4.2.

Таблиця 4.2

Розрахунок рейтингу постачальників

  Критерії оцінки постачальників Постачальник 1 Постачальник 2 Постачальник 3
  Ранг Ваговий коефі–цієнт Загаль– ний рей–тинг   Ранг Ваговий коефі–цієнт Загаль–ний рей–тинг   Ранг Ваговий коефі–цієнт Загаль–ний рей–тинг
1. Ціна 0,2 0,2 0,8 0,2 0,8
2. Термін поставки 0,2 0,8 0,2 0,4 0,2 0,6
3. Якість 0,3 1,5 0,3 1,5 0,3 1,5
4. Умови оплати 0,1 0,3 0,1 0,4 0,1 0,2
5. Технічне обслуговування 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,4
6.Можливість зменшення витрат 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2
Разом 3,9 3,5 3,7

За результатами розрахунків кращий результат (3,9 бали) у першого постачальника. Він є найоптимальнішим для підприємства.

 

Тестові завдання по темі

 

1. Елемент маркетингового мікросередовища – групи, які виявляють зацікавленість до організації та впливають на її здібність досягати поставлених цілей, мають назву:

а) постачальники;

б) посередники;

в) контактні аудиторії.

 

2. Тип клієнтурного ринку – організації, що купують товари та послуги для використання їх в процесі виробництва, має назву:

а) споживчий ринок;

б) ринок виробників;

в) ринок проміжних продавців.

 

3. Середовище представлене силами (постачальники, маркетингові посередники, клієнти, конкуренти та контактні аудиторії), що мають безпосереднє відношення до можливостей фірми з обслуговування споживачів, називається:

а) внутрішнє середовище;

б) макросередовище;

в) мікросередовище.

 

4. Елемент маркетингового макросередовища, що враховує вплив рівня безробіття, належить до:

а) політичного середовища;

б) економічного середовища;

в) демографічного середовища.

 

5. Маркетинг, спрямований на задоволення потреб споживачів у нематеріа-льних видах товарів або у корисному ефекті, для отримання прибутку, це:

а) промисловий маркетинг;

б) споживчий маркетинг;

в) маркетинг послуг.

 

6. Елемент маркетингового макросередовища, що враховує вплив дефіциту деяких видів сировини та подорожчання енергії, належить до:

а) політичного середовища;

б) економічного середовища;

в) природного середовища.

 

7. Маркетинг, орієнтований на кінцевих споживачів товарів, які купують їх для особистого, домашнього або сімейного використання, називається:

а) соціальний маркетинг;

б) споживчий маркетинг;

в) маркетинг послуг.

 

8. Форма міжнародного маркетингу, при застосуванні якого діяльність фірми виходить з того, що кожен ринок є унікальним і фірма має максимально адаптуватися до національних особливостей закордонних ринків, належить до:

а) зовнішньоекономічного маркетингу;

б) багатонаціонального маркетингу;

в) глобального маркетингу.

9. Вид маркетингу, який застосовують, коли ринок знаходиться у стані нерегулярного попиту, мета якого – пошук способів згладжування коливань в розподілі попиту в часі за допомогою цін та заходів стимулювання, називається:

а) ремаркетинг;

б) синхромаркетинг;

в) демаркетинг.

10. Вид маркетингу, який застосовують, коли ринок знаходиться у стані надмірного попиту, мета якого – зниження попиту за допомогою підвищення цін, послаблення методів стимулювання та скорочення сервісу, називається:

а) підтримуючий маркетинг;

б) синхромаркетинг;

в) демаркетинг.

 

Література [1, 4, 5, 8, 14].

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.