Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИМета та завдання навчальної дисципліни

Мета дисципліни – сформувати у студентів уявлення про те, що маркетинг являє собою динамічну систему узагальнення світового досвіду діяльності підприємств в ринковому середовищі, який в умовах гострої конкуренції неупереджено і суворо перевіряє її ефективність, вміння приймати правильні та обґрунтовані щодо можливостей фірми та вимог ринку рішення і наполягати на їх виконанні. Маркетинг розглядається як комплексна концепція управління, спрямована на вивчення ринкового середовища та запитів споживачів з метою їх задоволення.

Основними завданнями дисципліни є надання студентам знання з теорії маркетингу, проведення маркетингових досліджень, формування оточуючого середовища, проведення ефективної товарної, цінової, розподільчої і комунікаційної політики; сформувати у студентів чітке уявлення про маркетинг як про концепцію внутрішньо фірмового управління та цілісної системи організації підприємницької діяльності, спрямованої на вирішення завдань фірми щодо організації виробництва і пропонування на ринку товарів і послуг, які якнайкраще задовольняють потреби активних і потенційних покупців.

В теперішній час компанії працюють в умовах великої невизначеності. Їм доводиться розв’язувати багато складних проблем. Вони мають конкурувати не лише з вітчизняними, але й з іноземними компаніями, пропозиції яких інколи виглядають привабливішими. Тому кожна компанія повинна шукати шляхи виходу на міжнародні ринки, скористатися можливостями маркетингових технологій, щоб визначити і оцінити свої перспективи. В цій ситуації роль маркетингу полягає в тому, щоб привести виробництво у відповідність із попитом на продукцію. Тому поява маркетингу як визначеної системи господарювання, метода вирішення виробничо-ринкових питань – це відповідна реакція компаній на такі процеси у світі, як ускладнення проблеми виробництва і реалізації товарів внаслідок стрімкого розширення їх асортименту, змін у структурі ринкового попиту, загострення конкуренції на світовому ринку. Роль дисципліни «Маркетинг» полягає в тому, що вона в комплексі з іншими створює теоретичну і практичну базу для формування спеціалістів, які зможуть вирішувати складні проблеми.У результаті вивчення і опанування основних положень дисципліни «Маркетинг» студент повинен:

знати:

– визначення маркетингу, функції маркетингу;

– концепції управління маркетингом;

– зміст моделі «4Р», сутність маркетингового міксу;

– основні поняття маркетингу;

– склад маркетингового середовища підприємства;

– визначення та етапи проведення маркетингових досліджень;

– сутність і принципи сегментації ринку;

– методи виходу на цільовий ринок і стратегії охоплення ринку;

– сутність позиціювання;

– сутність стратегічного маркетингового планування;

– визначення цілей підприємства;

– склад господарського портфеля фірми;

– різновиди маркетингових стратегій зростання підприємства;

– поняття «товару» в маркетингу, маркетингова «цибулина» товару ;

– поняття нового товару, етапи розроблення нових товарів;

– зміст життєвого циклу товарів, основні стадії життєвого циклу;

– сутність ринкової атрибутики товару;

– сутність політики розподілу;

– класифікацію каналів розподілу;

– системи управління каналами розподілу;

– сутність просування товарів;

– складові комплексу просування;

– сутність маркетингової цінової політики;

– види цін та методи їх встановлення;

– етапи процесу ціноутворення;

– сутність організації і контролю маркетингової діяльності на

підприємстві.

уміти :

– застосовувати концепції управління маркетингом на підприємстві;

– визначати склад маркетингового середовища;

– визначити систему управління каналами розподілу, яку застосовує підприємство;

– досліджувати складові маркетингового міксу;

– проводити сегментування ринку за різними ознаками;

– аналізувати поведінку споживачів;

– проводити позиціювання товарів підприємства;

– визначати цілі підприємства;

– аналізувати склад господарського портфеля фірми;

– розробляти матрицю Бостонської консультативної групи і визначати стратегії господарського портфеля фірми на її основі;

– будувати матрицю «товар/ринок»;

– розробляти стратегії розвитку підприємства;

– аналізувати товарний асортимент;

– досліджувати ширину і глибину товарів підприємства;

– визначати життєвий цикл товарів;

– визначати структуру збуту;

– визначати рівні каналів розподілу підприємства;

– визначати структуру витрат на товарорух;

– визначати цілі просування;

– визначати комплекс просування товарів підприємства;

– визначати стратегії ціноутворення;

– визначати організаційну будову служби маркетингу на підприємстві;

– визначати показники для проведення контролю маркетингової діяльності.

мати навички:

– аналізу складових маркетингового середовища;

– складання анкет щодо проведення опитування споживачів продукції підприємства;

– дослідження поведінки споживачів;

– проведення сегментування ринку;

– здійснення позиціювання продукції;

– аналізу цілей підприємства і побудови «дерева цілей»;

– визначення показників щодо побудови матриці Бостонської консультаційної групи;

– побудови матриці Бостонської консультаційної групи і визначення становища стратегічних господарських підрозділів;

– прийняття рішення щодо вибору відповідної стратегії для СГП;

– виявлення нових можливостей підприємства шляхом розроблення сітки розвитку «товар/ринок»

– дослідження структури товарного асортименту підприємства;

– графічного зображення стадій життєвого циклу товарів підприємства ;

– аналізу рівнів каналів розподілу підприємства;

– дослідження структури витрат на товарорух;

– аналізу інтенсивності використання каналів збуту;

– аналізу цілей просування;

– прийняття рішення щодо структури комплексу просування;

– аналізу цілей ціноутворення;

– прийняття рішення щодо вибору організаційної будови відділу маркетингу на підприємстві;

– аналізу показників, які характеризують маркетингову діяльність підприємства.

Опис навчальної дисципліни наведено у табл. 1.1, 1.2, 1.3.


Таблиця 1.1

Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни  
денна форма навчання заочна форма навчання Перепідготовка спеціалістів  
Кількість кредитів – 4 Галузь знань 0305 – «Економіка і підприємництво» (шифр, назва) Нормативна  
Модулів – 1 Напрям підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» Рік підготовки:  
Змістових модулів – 3 2-й 2-й 4-й  
Семестр  
Індивідуальне завдання – контрольна робота    
Загальна кількість годин – 144/144/90 4-й 4-й 8-й  
Лекції  
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4,0 самостійної роботи студента – 3,5 Освітньо-кваліфікаційні рівні: «бакалавр»; «спеціаліст» 38 год. 4 год. 2 год.  
Практичні, семінарські  
38 год. 4 год. 2 год.  
Лабораторні  
- - -  
Самостійна робота  
68 год. 126 год. 76 год.  
Індивідуальне завдання:  
- 10 год. 10 год.  
Вид контролю:  
екзамен екзамен екзамен  

Таблиця 1.2

Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни  
денна форма навчання заочна форма навчання Перепідготовка спеціалістів  
Кількість кредитів – 4 Галузь знань 0305 – «Економіка і підприємництво» (шифр, назва) Нормативна  
Модулів – 1 Напрям підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" Рік підготовки:  
Змістових модулів – 3 3-й 3-й 4-й  
Семестр  
Індивідуальне завдання – контрольна робота    
Загальна кількість годин – 144 6-й 7-й 8-й  
Лекції  
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4,0 самостійної роботи студента – 3,5 Освітньо-кваліфікаційні рівні: «бакалавр»; «спеціаліст» 38 год. 4 год. 4 год.  
Практичні, семінарські  
38 год. 2 год. 2 год.  
Лабораторні  
- - -  
Самостійна робота  
68 год. 128 год. 128 год.  
Індивідуальне завдання:  
- 10 год. 10 год.  
Вид контролю:  
екзамен екзамен екзамен  

Таблиця 1.3

Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни  
денна форма навчання заочна форма навчання Перепідготовка спеціалістів  
Кількість кредитів – 4 Галузь знань 0305 – «Економіка і підприємництво» (шифр, назва) Нормативна  
Модулів – 1 Напрям підготовки 6.030509 "Облік і аудит" Рік підготовки:  
Змістових модулів – 3 3-й 3-й 4-й  
Семестр  
Індивідуальне завдання – контрольна робота    
Загальна кількість годин – 144 5-й 6-й 8-й  
Лекції  
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4,0 самостійної роботи студента – 5,0 Освітньо-кваліфікаційні рівні: «бакалавр»; «спеціаліст» 32 год. 4 год. 4 год.  
Практичні, семінарські  
32 год. 2 год. 2 год.  
Лабораторні  
- - -  
Самостійна робота  
80 год. 128 год. 128 год.  
Індивідуальне завдання:  
- 10 год. 10 год.  
Вид контролю:  
екзамен екзамен екзамен  

 

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.