Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТехніко-економічна характеристика підприємства.

2. Споживачі та основні фактори, що впливають на їх поведінку − виконується на основі аналізу літературних джерел. У ньому необхідно викласти характеристику споживачів; сутність споживчого ринку; фактори, що впливають на поведінку покупців продукції.

 

3. Дослідження цільових сегментів ринку та позиціювання продукції підприємства на них. Виконати сегментування ринку товарів досліджуваного підприємства на групи споживачів за географічними, демографічними, психографічними та поведінковими ознаками.

Сегментування за географічним принципом використовується для вибору

регіонів збуту, адаптації товару до різних кліматичних умов територій, де він споживається.

Сегментування за демографічним принципом допомагає оцінити розміри сегменту, вибрати для реклами торгової марки ті чи інші засоби масової інформації, яким віддають перевагу різні за доходами, віком, рівнем освіти групи споживачів.

Сегментування за психографічним принципом використовується при виборі стилю, дизайну вибору, маркетингового комплексу просування на різних етапах життєвого циклу товару.

Сегментування за поведінковим принципом застосовується при розробленні видів виробів з відмінними характеристиками, складанні рекламних звернень, що акцентують увагу на відмінних вигодах товару; навчанні торгового персоналу; спеціальних програмах підтримки інтенсивного споживання тощо.

Сегментування виконується за двома параметрами (за вибором студента). Інформацією для здійснення сегментування є результати проведеного опитування споживачів. Розробити анкету, провести опитування 20 респондентів, за результатами анкетування провести сегментування. Можливі питання для включення до анкети наведені у темі 3.Приклад сегментування за двома параметрами поданий у табл. 5.1.

Таблиця 5.1

Сегментування продукції за рівнем цін і регіонами

  Рівень цін, грн. Питома вага цінового сегменту в загальному обсязі продажу по регіонах, %
Київська область Одеська область Закарпатська область
3 – 5
6 – 8
9 – 11
12 –14
15 – 17
Всього по сегменту

 

Далі необхідно визначити позицію товару, тобто місце, яке цей товар займає у свідомості покупців порівняно з аналогічними товарами-конкурентами. Основою для вибору позиції є: характеристики товару, ціна, співвідношення «ціна-якість», сервіс, вигоди, умови застосування, позитивні особливості технології, імідж тощо. Графічно зобразити позиції торгової марки на карті-схемі сприйняття, яка являє двомірну діаграму різних пар характеристик, що відображують позиції конкуруючих торгових марок.

 

4. Стратегічне маркетингове планування на … підприємстві.

Визначити, які цілі для підприємства є довгостроковими, середньостроковими і короткостроковими. Навести приклади якісних та кількісних цілей підприємства.

 

Побудувати модифіковану матрицю BCG на основі даних підприємства (табл. 5.2).

Таблиця 5.2

Вихідна інформація для побудови модифікованої матриці

  Найменування СГП Обсяги продажу продукції підприємства, тис. грн. Ціна одиниці продукції, грн. Повні витати на виробництво і реалізацію одиниці продукції, грн.
Минулий рік Поточний рік
  1. 2. 3. …        

 

Проаналізувати структуру господарського портфеля у розрізі стратегічних господарських підрозділів.

Таблиця 5.3

Структура господарського портфеля

Показники Минулий рік Поточний рік Відхилен–ня
тис грн. % тис грн. % %(+,-)
Загальний обсяг реалізації, в. т. ч.: СГП «Зірка» СГП «Дійна корова» СГП«Важка дитина» СГП «Собака»      

 

Прокоментувати одержані результати, зробити відповідні висновки.

5. Аналіз маркетингової товарної політики на … підприємстві.

Необхідно весь товарний асортимент розбити на групи і підгрупи. Кількість асортиментних груп характеризує ширину, а кількість різновидів товарів у кожній асортиментній групі – глибину асортименту. Результати подати в табл. 5.4.

 

Таблиця 5.4

Ширина і глибина асортименту

Ширина Глибина
1. 2. 3. …      

Зробити відповідні висновки.

Побудувати і описати «маркетингову цибулину товару».

6. Дослідження маркетингової цінової політики на … підприємстві.

Визначити, які методи ціноутворення використовує підприємство. Дослідити види знижок на продукцію підприємства. Подати склад та структуру ціни. Охарактеризувати етапи процесу ціноутворення конкретного виду продукції підприємства (за вибором студента). Обґрунтувати, яка стратегія ціноутворення є оптимальною для окремих видів продукції. Виявити недоліки існуючої цінової політики підприємства.

 

7. Аналіз маркетингової політики розподілу на … підприємстві.

Охарактеризувати процес розподілу продукції підприємства, визначити, через канали якого рівня реалізується та чи інша продукція, динаміку продаж, структуру каналів розподілу. Результати аналізу подати в табл. 5.5.

Таблиця 5.5

Види продукції, що реалізуються

Відповідними каналами розподілу

Рівні каналів розподілу Реалізована продукція (назва видів або асортиментних груп)
Нульовий Перший Другий …  

 

Проаналізувати, за допомогою яких каналів збуту продукція від виробника потрапляє до споживача. Зобразити схематично канали розподілу підприємства.

8.Дослідження маркетингової політики комунікацій на … підприємстві.

Назвати основні та синтетичні елементи комплексу просування, що їх використовує підприємство. Проаналізувати структуру витрат на просування за минулий та звітний періоди. Запропонувати програму стимулювання збуту для продукції (за вибором студента) підприємства. Розробити рекламну кампанію для окремого виду (видів) продукції.

 

 

Питання для підготовки до ЕКЗАМЕНУ

1. Визначення маркетингу. Значення терміну «маркетинг».

2. Причини розвитку маркетингу.

3. Цілі маркетингової діяльності.

4. Причини та умови виникнення маркетингової концепції.

5. Формування «ринку продавця» і «ринку покупця».

6. Сутність та характеристика концепцій управління маркетингом.

7. Порівняльні характеристики маркетингових орієнтацій на збут і на споживача.

8. Цілі та функції маркетингу.

9. Сутність моделі «4Р», зміст маркетингового міксу.

10. Основні категорії маркетингу.

11. Класифікація потреб за А. Маслоу.

12. Стани попиту та види маркетингу.

13. Умови застосування маркетингу вітчизняними підприємствами.

14. Склад маркетингового середовища.

15. Мікросередовище маркетингу, його складові.

16. Характеристика постачальників підприємства, їх відбір.

17. Характеристика конкурентів підприємства, їхні сильні та слабкі сторони.

18. Характеристика посередників підприємства, критерії їх відбору.

19. Споживачі продукції підприємства. П’ять типів клієнтурних ринків.

20. Склад контактних аудиторій.

21. Вплив зовнішніх та внутрішніх чинників на формування стратегії підприємства.

22. Макросередовище маркетингу, його складові.

23. Значення та процес маркетингових досліджень.

24. Визначення маркетингових досліджень та їх роль у прийнятті управлінських рішень.

25. Види та класифікаційні ознаки маркетингових досліджень.

26. Етапи проведення маркетингових досліджень.

27. Суб’єкти та об’єкти маркетингових досліджень.

28. Система маркетингової інформації. Інформаційне забезпечення маркетингових досліджень.

29. Основні складові маркетингової інформаційної системи.

30. Первинна маркетингова інформація, її переваги та недоліки.

31. Вторинна маркетингова інформація, її переваги та недоліки.

32. Процес проведення кабінетних досліджень.

33. Процес проведення польових досліджень.

34. Формування вибірки.

35. Характеристика видів вибірки.

36. Методи збору первинної інформації.

37. Складання анкет.

38. Чинники, що впливають на спосіб мислення споживача під час купівлі товару.

39. Модель поведінки покупця за Ф. Котлером.

40. Модель поведінки кінцевого споживача.

41. Методи виходу на цільовий ринок.

42. Головна мета масового маркетингу.

43. Цілі сегментування ринку.

44. Об’єкти сегментування.

45. Критерії сегментування.

46. Основні принципи сегментування споживчих ринків.

47. Вибір найпривабливіших сегментів ринку.

48. Стратегії охоплення ринку.

49. Визначення та пошук «ринкового вікна» та «ринкової ніші».

50. Позиціювання товару на ринку, його мета.

51. Сутність стратегічного планування маркетингу, його переваги.

52. Постановка цілей фірми, їхні види.

53. Склад господарського портфеля фірми.

54. Етапи побудови матриці Бостонської консультаційної групи.

55. Основні види стратегій господарських підрозділів в залежності від частки на ринку.

56. Аналіз ринкових можливостей підприємства.

57. Сутність методу SWOT-аналізу.

58. Характеристика сітки розвитку товару і ринку.

59. Стратегії зростання фірми, їх характеристика.

60. Маркетинговий зміст товару.

61. Асортиментна політика підприємства.

62. Показники, що характеризують товарний асортимент підприємства.

63. Стратегія розроблення нових товарів.

64. Зміст і призначення життєвого циклу товару.

65. Ринкова атрибутика товару.

66. Марочні позначення.

67. Сутність франчайзингу.

68. Сутність політики розподілу продукції підприємства.

69. Характеристика та класифікація каналів розподілу.

70. Інтенсивність використання каналів розподілу.

71. Критерії вибору каналів розподілу.

72. Вибір і стимулювання посередників.

73. Організація систем товароруху, визначення його цілей.

74. Методи та системи збуту.

75. Складові комплексу просування товарів.

76. Реклама та її види.

77. Стимулювання збуту.

78. Персональний продаж.

79. Паблік рилейшнз.

80. Прямий маркетинг.

81. Виставки та ярмарки як форми прямого маркетингу.

82. Сутність маркетингової цінової політики.

83. Цілі ціноутворення.

84. Фактори, що впливають на ціну.

85. Етапи процесу ціноутворення.

86. Методи ціноутворення.

87. Організаційні структури маркетингу на підприємстві.

88. Етапи процесу контролю маркетингу.

89. Контроль результатів маркетингової діяльності.

90. Маркетинговий аудит.

 


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова

1. Армстронг Г. Маркетинг. Загальний курс [Текст]: уч.посіб. / Г.Армстронг, Ф. Котлер; пер. з англ. [5-те вид.] – М.: Видавничий дім «Вільямс», 2007. – 608 с.

2. Ассэль Г. Маркетинг: принципы и стратегия [Текст]: уч. для вузов./ Г.Ассэль ; пер. з англ. – М.: ИНФРА–М, 2001.– 804 с.

3. Гаркавенко С. С. Маркетинг: підруч. [для студ. екон. спец. вищ. навч. закл.] / С.С. Гаркавенко. – [6-е вид., допов.]. – К.: Лібра, 2008. – 720 с.

3. Балабанова Л. В. Маркетинг [Текст]: підручник / Л.В. Балабанова. – [2-ге вид., переробл. і доп.]. – К.: Знання-Прес, 2004. – 645 с.

4. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер, Г. Армстронг; пер. с англ. О. Л. Пелявского, пер. с англ. под ред. А. В. Назаренко. – [12-е изд.]. – М.; Киев; С.Пб.: Издательский дом «Вільямс», 2009. – 1072 с.

5. Скибінський С. В. Поведінка споживачів у маркетингу [Текст]: навч. посіб. / С. В. Скибінський. – Л. : Вид-во Львівськ. комерц. акад, 2009. – 260 с.

 

 

Допоміжна

 

1. Бородкіна Н.О. Маркетинг [Текст]: навч. посіб./ Н.О. Бородкіна – К.: Кондор, 2007. – 362с.

2. Войчак А.В. Маркетингові дослідження [Текст]: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / А.В. Войчак. – К.: КНЕУ, 2001. – 119 с.

3. Голубков Е. П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика [Текст]: учеб. / Е. П. Голубков. – [4-е изд., перераб. и доп.]. – М.: Финпресс, 2008. – 496 с.

4. Джоббер Д. Принципы и практика маркетинга: учеб. пособие./ Д . Джоббер; пер. с англ. – М.: Изд. дом «Вильямс», 2000. – 688 с.

5. Дибб С. Практическое руководство по сегментированию рынка [Текст]: учеб. / С. Дибб, Л. Симкин. – СПб: Питер, 2001. – 249 с.

6. Дойль П. Маркетинг, ориентированный на стоимость [Текст]: учеб. / П. Доль; пер. с англ. – СПб.: Питер, 2001. – 480 с.

7. Зозулев А.В. Маркетинговые исследования : теория, методология, статистика [Текст]: учеб. пособие. / А.В. Зозулев, С.А. Солнцев. – М. : Рыбари; К. : Знання, 2008. – 643 с. – ( Высшее образование XXI века).

8. Зозулев А.В. Поведение потребителей [Текст]: учеб. пособие./ А.В. Зозулев. – К.: Знання, 2004. – 364 с.

9. Зозулев А.В. Сегментирование рынка [Текст]: учеб. пособие./ А.В. Зозулев. – Х.: Студцентр, 2003. – 232 с.

10. Зозульов О.В. Ринкове позиціювання: з чого починається створення успішних брендів [Текст]: підруч. / О.В. Зозульов, Н.Л. Писаренко. – К.: Знання-Прес, 2004. – 199 с.

11. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика [Текст]: підруч. / В. Я. Кардаш, О. К. Шафалюк, М. Ю. Антонченко. – [2-е вид., зі змінами]. – К.: КНЕУ, 2009. – 419 с.

12. Келлер К.Л. Стратегический брэнд-менеджмент: создание, оценка и управление марочным капиталом [Текст]: учеб. / К.Л. Келлер; пер. с англ. – [2-е изд.] – М.: Изд. дом «Вильямс», 2005. – 704 с.

13. Костерин А.Г. Практика сегментирования рынка [Текст]: учеб. пособие./ А.Г. Костерин. – СПб.: Питер, 2002.– 288 с.

14. Крофт М. Дж. Сегментирование рынка [Текст]: учеб. пособие./ М. Дж. Крофт; пер. с англ. – СПБ.: Питер, 2001. – 128 с.

15. Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок [Текст]: учеб. / Ж.-Ж. Ламбен; пер. с англ. – СПб.: Питер, 2008. – 800 с.

16. Маркетинг [Текст]: підруч. / [Павленко А. Ф., Решетнікова І. Л., Войчак А. В. та ін.]; за наук. ред. А.Ф. Павленка. – К.: КНЕУ, 2008. – 600 с.

17. Маркетинг [Текст]: підруч. / [Старостіна А. О., Гончарова Н. П., Крикавський Є. В. та ін.]; за ред. А.О. Старостіної. – К.: Знання, 2009. – 1071 с.

18. Маркетинговий менеджмент : Навч. посіб. / За ред. Л.В. Балабанової. – 3-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2004. – 354 с. – (Вища освіта XXI століття ).

19. Мельникова О.Т. Фокус-группы в маркетинговом исследовании: Методология и техника качественных исследований в социальной психологии [Текст]: учеб. пособие./ О.Т.Мельникова. – М.: Изд. центр «Академия», 2003. – 272 с.

20. Павленко А.Ф. Маркетинг [Текст]: підручник./ А.Ф.Павленко, А.В. Войчак. – К.: КНЕУ, 2003. – 246 с.

31.Павленко А.Ф. Теорія і практика маркетингу в Україні [Текст]: навч. посіб. / А.Ф. Павленко. – К.: КНЕУ, 2005. – 584 с.

21. Примак Т.О. Маркетин. [Текст]: навч.посіб. / Т.О. Примак – К.:МАУП, 2001. – 200 с.

32. Примак Т.О. Маркетингова політика комунікацій [Текст]: навч. посіб. / Т. О. Примак. – К. : Атіка: Ельга-Н, 2009. – 328 с.

22. Ромат Є.В. Основи реклами [Текст]: навч. посіб./ Є.В. Ромат. – Х.: Студцентр, 2006. – 288 с.

23. Скибінський С. В. Поведінка споживачів у маркетингу [Текст]: навч. посіб. / С. В. Скибінський. – Л. : Вид-во Львівськ. комерц. акад, 2009. – 260 с.

24. Старостіна А.О. Маркетинг [Текст]: навч. посіб./ А.О. Старостіна, О.В. Зозульов. – [3-те вид., перероб.]. – К.: Знання, 2006. – 327 с.

25. Траут Дж. Новое позиционирование [Текст]: учеб. / Дж Траут. – СПб.: Питер, 2000. – 192 с.

26. Шевченко Л. С. Введение в маркетинг [Текст]: учеб.- практ. пособ. / Л.С. Шевченко. – Х.: Консум, 2000. – 672 с.

27. Хулей Г. Маркетинговая стратегия и конкурентное позиционирование [Текст]: учеб. / Г.Хулей, Д. Сондерс, Н.Пирси ; пер. с англ. – Д.: Баланс Бизнес Букс, 2005. – 800 с.

 


Додаток А

Приклад оформлення титульної сторінки

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.