Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТема 3. Маркетингові дослідження

Мета практичного заняття: ознайомлення з алгоритмом процесу маркетингового дослідження та збору маркетингової інформації.

Питання для обговорення

1. Дайте визначення маркетингових досліджень.

2. Охарактеризуйте основні етапи проведення маркетингових досліджень.

3. Назвіть основні завдання маркетингових досліджень.

4. За якими ознаками класифікуються маркетингові дослідження?

5. Поясніть сутність, переваги та недоліки маркетингової інформаційної системи.

6. Назвіть джерела первинної та вторинної маркетингової інформації.

7. Які існують методи збирання первинної інформації?

8. У чому полягає сутність опитування як методу збору інформації для проведення маркетингових досліджень?

9. Які переваги і недоліки мають методи збору інформації?

10. За якими основними правилами складаються опитувальні листи?

Практичні завдання та методичні вказівки до їх виконання

Задача №1.

Підприємство по виробництву морозива хоче з’ясувати ставлення споживачів до продукції підприємства і до тих нових виробів, які воно планує в майбутньому вивести на ринок. Скласти опитувальний лист (анкету) для проведення цього маркетингового дослідження.

 

Приклад анкети

 

АНКЕТА

Шановні споживачі!

ВАТ «Житомирський маслозавод» – ТМ «Рудь», який є лідером серед українських виробників морозива, проводить маркетингове дослідження з метою з’ясування Вашого ставлення до продукції нашого підприємства.

Отримані дані будуть використані для покращення смакових характеристик продукції і створення нових видів морозива.

Просимо Вас прийняти участь у проведенні даного дослідження і висловити свою думку щодо питань анкети.

 

1. Чи вживаєте Ви морозиво?

* Так

* Ні

2. Як часто Ви купуєте морозиво?

* Постійно протягом року

* Іноді

* Влітку

3. Морозиво яких виробників Ви купуєте найчастіше?

* ВАТ «Житомирський маслозавод» – ТМ «Рудь»

* ТОВ «Ласуня»

* ЗАТ «Геркулес»

* Фірма «Ласка»

* Львівський холодокомбінат

* Інших виробників (назвати)

4. Чи вважаєте Ви, що морозиво виробництва ВАТ «Житомирський маслозавод» – ТМ «Рудь» є смачним?

* Так

* Ні

5. При купівлі морозива ціна для Вас є:

* Найважливішим чинником

* Суттєвим чинником

* Важливим чинником

* Не дуже важливим чинником

* Не важливим чинником

6. Які чинники, окрім ціни, Ви вважаєте для себе важливими при купівлі морозива?

* Якість

* Смак

* Упакування

* Екологічно чиста сировина

* Відсутність небезпечних домішок

* Інші (назвіть)

7. Чи влаштовує Вас співвідношення ціни та якості при купівлі морозива виробництва ВАТ «Житомирський маслозавод» – ТМ «Рудь»?

* Так

* Ні

8. Чи знаєте Ви про те, що ВАТ«Житомирський маслозавод» – ТМ «Рудь» налагодив виробництво нової колекції морозива «Світ потурання своїм бажанням»?

* Так

* Ні

9. Які чинники будуть для Вас важливими при купівлі нової колекцію морозива ВАТ«Житомирський маслозавод» «Світ потурання своїм бажанням»?

* Якість

* Ціна

* Новий оригінальний смак

* Нове яскраве упакування

* Екологічно чиста сировина

* Поєднання фруктів і морозива

* Інші

10. Звідки Ви дізналися про нову колекцію морозива ВАТ«Житомирський маслозавод» «Світ потурання своїм бажанням»?

* З рекламного ролику на телебаченні

* З рекламних проспектів підприємства

* З рекламного ролику у метро

* Від знайомих

* З інших джерел

Будь ласка, наведіть деякі дані про Вас.

Ваш вік:

□ 18 – 25

□ 26 – 35

□ 36 – 50

□ 50 і більше

Стать:

□ Чоловіча

□ Жіноча

Рівень доходів:

□ Низький

□ Середній

□ Високий

Ваш підпис _____________________.

Дякуємо за допомогу!

 

Анкетування проводиться відділом маркетингу ВАТ «Житомирський маслозавод»

 

Відповідальний ____________________ Підпис ______________

 

Тестові завдання по темі

 

1. Показник попиту на товари, що визначається як можливий обсяг продажу товарів при даному рівні цін за конкретний проміжок часу, називається:

а) місткість ринку;

б) частка ринку фірми;

в) насиченість ринку.

2. Показник попиту на товари, який характеризує перспективи зміни попиту (%) і визначається як відношення кількості покупців, які вже придбали товари, до загальної кількості споживачів, називається:

а) місткість ринку;

б) частка ринку фірми;

в) насиченість ринку.

 

3. Показник попиту на товари, що визначається як питома вага товарів фірми в загальній місткості даного ринку збуту (%), називається:

а) місткість ринку;

б) частка ринку фірми;

в) насиченість ринку.

 

4. Показник, що характеризує рівень монополізації ринку – індекс Харфіндела-Хіршмана (ІХХ), визначається як:

а) сума ринкових часток фірм, що діють на ринку;

б) квадрат суми ринкових часток фірм, що діють на ринку;

в) сума квадратів ринкових часток фірм, що діють на ринку.

 

5. Збирання інформації шляхом ставлення запитань респондентам, що проводитися в усній формі (віч-на-віч), по телефону або поштою, називається:

а) опитування;

б) експеримент;

в) спостереження.

 

6. Дослідження, під час якого має бути встановлено, як зміна однієї чи кількох незалежних змінних впливає на одну (або кілька) залежних змінних, називається:

а) експеримент;

б) опитування;

в) спостереження.

 

7. Спосіб отримання інформації, за якого спостерігач не вступає в безпосередній контакт з об’єктом, який спостерігається, називається:

а) опитування;

б) експеримент;

в) спостереження.

 

8. Періодичне збирання даних в однієї і тієї ж групи респондентів, називається:

а) панель;

б) експеримент;

в) спостереження.

 

9. Шкала виміру суб’єктивних характеристик при кількісних дослідженнях, яка має серію біполярних (протилежних) визначень, що характеризують властивості об’єкта, називається:

а) шкала порядку;

б) шкала Лайкерта;

в) семантичний диференціал.

 

10. Цілеспрямований безперервний збір, аналіз та оброблення інформації про стан економіки, товарного ринку, аналіз і виявлення особливостей та тенденцій їхнього розвитку, прогнозування основних параметрів і розроблення можливих альтернатив для прийняття рішень, називається:

а) дослідження ринку;

б) маркетингові дослідження;

в) кон’юнктурні дослідження.

Література [1, 2, 4, 5, 8, 13, 14, 16, 20].

 

Тема 4. Сегментування ринку. Позиціювання товару на ринку

Мета практичного заняття: з’ясування сутності сегментування ринку та позиціювання товару на ринку.

Питання для обговорення

1. Назвіть чинники, які впливають на спосіб мислення споживача під час купівлі товару.

2. Охарактеризуйте модель поведінки покупця за Ф. Котлером.

3. Назвіть методи виходу підприємства на цільовий ринок.

4. Охарактеризуйте критерії і принципи сегментування ринку.

5. Поясніть алгоритм процесу сегментування ринку.

6. За якими критеріями здійснюється вибір найпривабливіших сегментів ринку?

7. Які фактори має врахувати підприємство під час вибору стратегії охоплення ринку?

8. Як здійснюється позиціювання товару на ринку?

Тестові завдання по темі

1. Принцип сегментації ринку, коли до уваги приймається щільність населення, належить до:

а) поведінкового;

б) географічного;

в) демографічного.

 

2. Принцип сегментації ринку, який враховує статус постійного клієнта, називається:

а) демографічним;

б) психографічним;

в) поведінковим.

 

3. Принцип сегментації ринку, який враховує рівень освіти клієнта, називається:

а) демографічним;

б) психографічним;

в) поведінковим.

 

4. Принцип сегментації ринку, який враховує тип особистості клієнта, називається:

а) демографічним;

б) психографічним;

в) поведінковим.

 

5. Процес розбиття ринку на чіткі групи споживачів на основі різниці в потребах, характеристиках чи поведінці, для кожної з яких потрібен окремий комплекс маркетингу, називається:

а) сегментування ринку;

б) ринкова ніша;

в) позиціонування товару на ринку.

 

6. Сегмент ринку, яким нехтують інші підприємства, називається:

а) ринкове вікно;

б) ринкова ніша;

в) цільовий ринок.

 

7. Один або декілька сегментів, або увесь ринок у цілому, які відібрані фірмою для маркетингового дослідження, розробки та подальшої маркетингової діяльності з метою досягнення поставлених цілей, називається:

а) ринкове вікно;

б) ринкова ніша;

в) цільовий ринок.

 

8. Сегмент ринку, для якого найбільш оптимальним є товар даної фірми, називається:

а) ринкове вікно;

б) ринкова ніша;

в) цільовий ринок.

 

9. Забезпечення товару бажаного місця на ринку і в свідомості цільових споживачів, яке чітко відрізняється від інших товарів, називається:

а) сегментування ринку;

б) ринкова ніша;

в) позиціонування товару на ринку.

10. Особливим чином відокремлена частина ринку, група споживачів або підприємств, які мають певні загальні ознаки і однаково реагують на один і той же набір збудних стимулів маркетингу, називається:

а) панель;

б) сегмент ринку;

в) цільовий ринок.

Література [1, 2, 4, 5, 8, 13, 14, 26].ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.