Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИСамоіндукція та взаємоіндукція.

Явище електромагнітної індукції, відбувалось у зовнішньому магнітному полі. Але ЕРС в контурі (котушці) виникає також при зміні його власного магнітного потоку, який, в свою чергу, змінюється при зміні струму в контурі.

Явище збудження ЕРС в контурі при зміні його власного магнітного потоку називаєтьсясамоіндукцією.

ЕРС самоіндукції згідно із законом електромагнітної індукції залежить від швидкості зміни потокозчеплення самоіндукції:

(1.2.5)

тобто залежить від швидкості зміни струму в контурі, протидіючи будь-якій його зміні. Коефіцієнт L (індуктивність) можна вважати показником магнітної інерційності електричного контуру (котушки).

Зрозуміло, що ЕРС буде також збуджуватися в контурі при зміні магнітного потоку (струму) в іншому контурі, який з ним магнітно зв'язаний .

Явище збудження ЕРС в одному контурі при зміні магнітного потоку іншого контуру називаєтьсявзаємоіндукцією.

ЕРС взаємоіндукції, які виникають у магнітно зв'язаних контурах, залежать від швидкості зміни потокозчеплення взаємоіндукції, тобто від їх взаємної індуктивності та швидкості зміни струмів в контурах.

Явище взаємоіндукції широко використовується в техніці, наприклад, в електричних трансформаторах.

 

Вихрові струми.

Як було показано раніше, в замкненому контурі, який перетинається змінним магнітним потоком, виникає ЕРС електромагнітної індукції. Якщо контур провідний, то під впливом ЕРС в ньому протікає струм. Струми виникають у будь-яких провідних тілах, розташованих у змінному магнітному полі. Ці струми замикаються у контурах, площини яких перпендикулярні напряму магнітного потоку, і називаються вихровими струмами.Наприклад, при проходженні змінного струму по котушці із суцільним осердям (рис. 1.2.6 а) в ньому будуть наводитися вихрові струми (показані штриховими лініями).

 
 

Вони утворюють власне магнітне поле, яке послаблює магнітне поле котушки та розмагнічує осердя. Крім того, вихрові струми, нагріваючи осердя, викликають зміну його магнітних характеристик і непродуктивні втрати енергії, знижуючи ККД електромагнітних пристроїв. Ці втрати енергії називаютьсявтратами від вихрових струмів.

Враховуючи величезну кількість трансформаторів, електродвигунів та інших електромагнітних пристроїв, що використовуються в народному господарстві, стає зрозумілим, яке важливе значення для збереження електроенергії має боротьба з вихровими струмами.

Але у ряді випадків вихрові струми використовуються в електротехніці, наприклад, у вимірювальних приладах індукційної системи, при індукційному нагріві та плавленні металів тощо.

G Запам’ятайте:

Для зменшення вихрових струмів застосовуються:

1) магнітопроводи з листової електротехнічної сталі з домішкою кремнію, які мають збільшений питомий електричний опір;

2) магнітопроводи, виконані з окремих ізольованих один від одного листів сталі (рис. 10, б) товщиною 0,35-0,5 мм, внаслідок чого збільшується опір магнітопроводу для вихрових струмів.

 

s Питання для самоконтролю:

1. Що таке магнітне поле? Явища, в яких проявляється дія магнітного поля.

2. Накреслити петлю гістерезисну, пояснити характерні точки на ній.

3. Що таке магнітна проникність і як її обчислюють?

4. Явище електромагнітної індукції, закон електромагнітної індукції.

5. Поясніть принцип перетворення механічної енергії в електричну і навпаки.

6. Причини виникнення вихрових струмів, їх властивості, застосування та методи зменшення їх величин.

œ Тести:

1. Яким співвідношенням зв’язані магнітна індукція (В) та напруженість магнітного поля (Н)?

А. .

Б. .

В. .

2. Яку відносну магнітну проникність (µ) має феромагнітне середовище?

А. μ <1.

Б. μ ≥ 1.

В. μ >>1.

3. Яку відносну магнітну проникність (µ) має парамагнітне середовище?

А. μ <1.

Б. μ ≥ 1.

В. μ >>1.

 

4. Яку відносну магнітну проникність (µ) має діамагнітне середовище?

А. μ <1.

Б. μ ≥ 1.

В. μ >>1.

5. Максимальну індукцію, котру може забезпечити феромагнетик називають:

А. Залишковою індукцією (Br).

Б. Індукцією насичення (Вm).

В. Коерцитивною силою (Нс).

6. Індукцію котра встановлюється у феромагнетиці при вимкненні поля називають:

А. Залишковою індукцією (Br).

Б. Індукцією насичення (Вm).

В. Коерцитивною силою (Нс).

7. Значення напруженості поля, необхідного для розмагнічення феромагнетика (для встановлення індукції В = 0) називають:

А. Залишковою індукцією (Br).

Б. Індукцією насичення (Вm).

В. Коерцитивною силою (Нс).

8. За „правилом лівої руки” знаходять:

А. Напрям магнітної індукції.

Б. Напрям електромагнітної сили.

В. Напрям напруженості магнітного поля.

9. Явище виникнення ЕРС у провіднику при перетині ним магнітного потоку, або в контурі при зміні зчепленого з ним магнітного потоку називається:

А. Вихровими струмами.

Б. Електромагнітною індукцією

В. Напруженістю магнітного поля.

10. За „правилом правої руки” знаходять:

А. Напрям магнітної індукції.

Б. Напрям електромагнітної сили.

В. Напрям ЕРС.

11. ЕРС електромагнітної індукції, що виникає в замкненому контурі при зміні зчепленого з ним магнітного потоку, дорівнює швидкості зміни потокозчеплення, взятої з від'ємним знаком. Таке визначення має:

А. Явище самоіндукції.

Б. Правило свердлика .

В. Закон електромагнітної індукції для контуру.

12. Явище збудження ЕРС в одному контурі при зміні магнітного потоку іншого контуру називається:

А. Електромагнітною індукцією

В. Взаємоіндукцією.

Б. Напруженістю магнітного поля.

13. Утворюють власне магнітне поле, яке послаблює магнітне поле котушки та розмагнічує осердя, нагріваючи осердя, викликають зміну його магнітних характеристик і непродуктивні втрати енергії, знижуючи ККД електромагнітних пристроїв:

А. Вихрові струми.

В. Сили Лоренца.

Б. Петлі гестирезису.

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.