Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПровідник із струмом в магнітному полі

 

Якщо провідник із струмом розташовано в магнітному полі, виникає електромагнітна сила (сила Лоренца), яка діє на цей провідник. Припустимо, що провідник довжиною l знаходиться у однорідному магнітному полі з індукцією В і напрям струму не перпендикулярний до вектора магнітної індукції (рис. 1.2.4). Величину електромагнітної сили можна знайти з визначення електромагнітної індукції :

(1.2.2)

 
 

Напрям сили знаходять заправилом лівої руки: якщо розташувати долоню лівої руки так, щоб вектор магнітної індукції входив в неї і чотири витягнуті пальці були спрямовані за струмом, то відхилений під прямим кутом великий палець вкаже напрям сили.

Якщо кут а між напрямом струму і вектором індукції не дорівнює 90°, то сила F пропорційна sinα, тобто в цьому випадку:

(1.2.3)

 

Електромагнітні сили знаходять широке використання в техніці. Завдяки ним працюють електродвигуни, вимірювальні прилади тощо.

Електрон в магнітному полі

 

Розглянемо частинку з величиною заряду Q, яка рухається в однорідному магнітному полі із швидкістю v перпендикулярно до магнітних силових ліній. Цю частинку можна розглядати як частинку струму у провіднику, на який діє електромагнітна сила. Отже, і на заряджену частинку діятиме сила з боку магнітного поля. Спробуємо встановити величину цієї сили за вже відомою формулою (1.2.2).

Якщо замінити силу струму за визначенням і врахувати, що швидкість v, одержимо:

(1.2.4)

Таким чином, видно, що електромагнітна сила залежить від величини заряду та швидкості руху частинки. Напрям сили можна визначити за правилом лівої руки, якщо заряд частинки позитивний. Якщо ж заряд її негативний, напрям сили буде протилежний визначеному за правилом лівої руки.Вплив магнітного поля на потік заряджених часток широко використовується в техніці для розподілу частинок з різними характеристиками, для фокусування електронних променів в електронно-променевих трубках тощо.

 

Електромагнітна індукція.

 

Як ми вже з'ясували раніше, на кожну заряджену частинку, що рухається у магнітному полі, діє електромагнітна сила. Напрям цієї сили визначається за правилом лівої руки.

Електромагнітні сили викликають переміщання електронів на один кінець провідника, утворюючи в ньому негативний заряд. На другому його кінці виникає позитивний заряд, бо електронів там не вистачає. Таким чином на кінцях провідника утворюється різниця потенціалів, або виникає електрорушійна сила (ЕРС) електромагнітної індукції.

Електрорушійна сила виникає також у контурі (котушці), якщо магнітний потік, зчеплений з ним, змінюється. При цьому напрям ЕРС буде позитивним (згідно з правилом свердлика), якщо магнітний потік зменшуватиметься, і негативним (протилежним), якщо потік збільшуватиметься. Ці явища були встановлені М. Фарадеєм у 1831 p. і одержали назву електромагнітної індукції.

Електромагнітною індукцією називається явище виникнення ЕРС у провіднику при перетині ним магнітного потоку, або в контурі при зміні зчепленого з ним магнітного потоку.

Закон електромагнітної індукції для лінійного провідника: ЕРС, що виникає у провіднику при перетині ним магнітного потоку, дорівнює добутку магнітної індукції поля, швидкості та активної довжини провідника і залежить від кута між напрямами швидкості та магнітної індукції.

 
 

Напрям ЕРС визначається заправилом правої руки (рис. 1.2.5): якщо праву руку розташувати так, щоб силові лінії магнітного поля входили в долоню, а відхилений великий палець вказував напрям швидкості переміщання провідника, то витягнуті чотири пальці вкажуть напрям ЕРС.

Закон електромагнітної індукції для контуру: ЕРС електромагнітної індукції, що виникає в замкненому контурі при зміні зчепленого з ним магнітного потоку, дорівнює швидкості зміни потокозчеплення, взятої з від'ємним знаком.

 

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.