Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИОператор комп’ютерного набору

І.О. Чернозубкін

Навчальна практика

 

Навчально-методичний комплекс для студентів зі спеціальностей

5.05010101 "Обслуговування програмних систем і комплексів",

5.05010301 "Розробка програмного забезпечення"

 

Оператор комп’ютерного набору

 

Київ 2014


 

Чернозубкін І.О.

 

Навчальна практика (Оператор комп’ютерного набору): навчально-методичний комплекс для студентів зі спеціальностей 5.05010101 "Обслуговування програмних систем і комплексів", 5.05010301 "Розробка програмного забезпечення". – К.: Університет економіки та права "КРОК". 2014. – 28 с.

 

Навчально-методичний комплекс містить вступ, завдання для студентів, рекомендації щодо організації та проведення практики, критерії підсумкового оцінювання, схему нарахування рейтингу (за модульно-рейтинговою системою), список базової, допоміжної літератури та інформаційних ресурсів. У додатках наведені зразки титульного аркуша звіту з практики, структури звіту з практики, узагальнений алгоритм виконання завдань практики, зразки Сертифікатів, що отримують студенти.

Навчально-методичний комплекс містить матеріали щодо опанування студентами робітничою професією "Оператор комп’ютерного набору" – (код 4112 Національний класифікатор України Класифікатор професій ДК 003:2010).

 

 

РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО

Педагогічною радою Коледжу економіки, права та інформаційних технологій

Протокол № __ від ________ 2014 р.

 

 

© Чернозубкін І.О., 2014

© Університет економіки та права "КРОК", 2014

© Коледж економіки, права та інформаційних технологій, 2014

 


 

ЗМІСТ

 

ВСТУП.. 5

Мета і завдання практики. 5

Перелік знань, вмінь та навичок, що формуються під час проходження практики. 9

Форми проведення практики. 10

Міждисциплінарні зв’язки. 10

ЗМІСТ ПРАКТИКИ.. 11

Завдання для практики. 11

Завдання 1 Оволодіння базовими основами десяти пальцевого набору текстів на клавіатурі комп’ютера з використанням клавіатурного тренажера. 11

Завдання 2 Оволодіння основами діловодства. 11

Завдання 3 Автоматизоване робоче місце оператора комп’ютерного набору. 12

Завдання 4 Огляд інструментів підвищення комп’ютерної грамотності працівника сучасного офісу (оператора комп’ютерного набору) 12

Завдання 5 Розробка типових документів. 12

Завдання 6 Інструменти оформлення документів. 13

Завдання 7 Використання програм групи Стандартні в діловодстві 13

Завдання 8 Огляд засобів тиражування, друку, збереження документів. Системи автоматизації діловодства. 13

Завдання 9 Огляд інструментів захисту документів та охорони документів, що містять державну таємницю.. 13

Завдання 10 Використання редактора електронних таблиць. 13

Завдання 11 Використання інформаційних систем оператором комп’ютерного набору. 14

Технічні та програмні засоби навчання. 14

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ.. 15

Вимоги до виконання завдань практики. 15

Структура звіту з практики. 15

Підведення підсумків практики. 18

КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ.. 20

Критерії оцінювання. 20

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 22

Базова. 22

Допоміжна. 23

Інформаційні ресурси. 23

ДОДАТКИ.. 25

Додаток А.. 25

Зразок титульного аркуша звіту з практики. 25

Додаток Б. 26

Структура звіту з практики. 26

Додаток В.. 27

Узагальнений алгоритм виконання основних завдань практики. 27

Додаток Г. 28

Зразок Сертифікату Все 10. 28

Додаток Д.. 28

Зразок Сертифікату Office Guru. 28

 

 


ВСТУП

Мета і завдання практики

Навчальна практика організовується і проводиться згідно навчального плану підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст":

Галузь знань 0501 "Інформатика та обчислювальна техніка"

Напрямів підготовки 6.050101 "Комп’ютерні науки", 6.050103 "Програмна інженерія"

Спеціальностей 5.05010101 "Обслуговування програмних систем і комплексів", 5.05010301 "Розробка програмного забезпечення"

Тривалість практики – 3 тижня.

Обсяг за навчальним планом – 142 години.

Місце проведення – Університет економіки та права "КРОК", Коледж економіки, права та інформаційних технологій, циклова комісія з комп'ютерних наук, циклова комісія з програмної інженерії, Центр інформаційних технологій, Навчально-наукова бібліотека.

Метою практики є оволодіння основними кваліфікаційними характеристиками професії "Оператор комп’ютерного набору" (код 4112 Національний класифікатор України Класифікатор професій ДК 003:2010).

Основні кваліфікаційні характеристики професії.

Професія “Оператор комп’ютерного набору” – це підготовка кваліфікованих робітників до ефективного використання сучасної комп’ютерної техніки, оргтехніки, діловодства у процесі розв’язання завдань економіки та управління господарчої діяльності.

Оператор комп’ютерного набору повинен

знати:

правила експлуатації комп’ютерної техніки і систем зв’язку;

технологію опрацювання даних, робочі інструкції, програмне забезпечення, що використовується;

послідовність виконання операцій у комп’ютерних системах (мережах);

стандарти уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації;

діловодство;

правила орфографії та пунктуації;

технічні вимоги до цифрових носіїв інформації, паперу, витратних матеріалів для принтера;

правила захисту інформації;

основи організації праці та основи законодавства про охорону праці та безпеку під час проведення робіт за професією;

уміти:

виконувати роботи щодо підготовки різноманітних типів документів і шаблонів з використанням офісного програмного забезпечення;

готувати до роботи устаткування та матеріали для збереження інформації (магнітні та оптичні диски, картки, папір);

працювати в текстовому редакторі з введенням тексту та його редагуванням;

оперувати з файлами, записувати текст на цифрові носії або переносити на папір за допомогою друкувальних пристроїв;

виконувати операції з базами даних на комп’ютерному устаткуванні (введення, опрацювання, накопичення, систематизація та виведення інформації) відповідно до затверджених процедур та інструкцій з використанням периферійного обладнання, систем передавання (приймання) даних;

виконувати інші операції технологічного процесу опрацювання інформації (приймати і контролювати вхідні дані, готувати, виводити та передавати вихідні тощо);

керувати режимами роботи периферійного обладнання згідно із робочими завданнями (підготовка текстів і графічних документів, розрахунків таблиць, переліків, списків тощо);

своєчасно застосовувати коригувальні дії в разі появи недоліків у роботі устаткування;

доповідати відповідальному працівникові про виявлені відхилення від установлених норм функціонування комп’ютерного устаткування;

здійснювати передавання (приймання) інформації по мережах відповідно до вимог програмного забезпечення;

постійно вдосконалювати уміння та навички роботи з клавіатурою;

у разі необхідності виконувати обов’язки секретаря керівника (організації, підприємства, установи), вести діловодство.

Основні вимоги до роботи оператора комп’ютерного набору

Медичні вимоги

Медичними протипоказаннями для оволодіння професією оператора комп'ютерного набору є хвороби очей, хребта (радикуліти), нервово-психічні та затримки фізичного та статевого розвитку. Допускається освоєння професії і виконання роботи за наявності короткозорості малого і середнього ступеня

Психофізіологічні та психологічні обмеження, швидка втомлюваність, слабка концентрація та низький рівень розподілу уваги, порушена комбінаторика, погіршена координація рухів, неврівноваженість, імпульсивність або загальмованість перебігу нервових процесів.

Основні завдання практики

Відповідно до основних кваліфікаційних характеристик професії, якостей, знань та навичок, які їх формують, основними завданнями практики є:

вдосконалення практичних навичок роботи на сучасних комп’ютерах;

формування та вдосконалення практичних навичок у використанні офісного програмного забезпечення (текстових редакторів, електронних таблиць, редакторів комп’ютерних презентацій);

оволодіння базовими основам швидкісного десяти пальцевого “сліпого” набору текстів на клавіатурі комп’ютера;

оволодіння основами діловодства та правилами розробки типових документів виробничого середовища (організації, підприємства, установи, компанії) з використанням офісного програмного забезпечення;

підвищення загального рівня комп’ютерної грамотності шляхом проходження сертифікаційних курсів та тестів (Все10, Microsoft Guru, ECDL);

вивчення передового досвіду сучасних інформаційних та комунікаційних технологій;

формування та вдосконалення практичних навичок у використанні програмного забезпечення для роботи в мережі Інтернет та інформаційних системах (Ліга: Закон);

формування та вдосконалення практичних навичок використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет;

ознайомлення з правилами організації робочого місця оператора комп’ютерного набору, правил і норм охорони праці.

Форми проведення практики

Основними формами проведення практики є:

заняття під керівництвом викладача (керівника практики), прилюдний захист виконаних завдань практики – 60 год., в тому числі

робота в малих групах для формування навичок колективної роботи над документами та комунікації – 12 год.;

індивідуальна самостійна робота студентів (вивчення питань програми практики, виконання практичних та індивідуальних завдань) – 70 год.

Міждисциплінарні зв’язки

Навчальна практика базується на таких дисциплінах, як Інформатика, Економічна теорія, Іноземна мова за професійним спрямуванням, Українська мова за професійним спрямуванням.


 

ЗМІСТ ПРАКТИКИ

Проходження практики передбачає виконання низки завдань, результати виконання яких оформлюється у вигляді аналітичного звіту. За окремими завданнями передбачено проходження сертифікації або тестування з отриманням сертифікатів.

Завдання для практики

Структура звіту з практики

Структура звіту повинна містити таки елементи (див. Додаток Б):

- Титульний аркуш,

- Зміст,

- Вступ,

- Розділ 1 Опис професії оператор комп’ютерного набору,

- Розділ 2 Результати виконання завдань практики,

- Список використаних джерел,

- Висновки,

- Додатки.

Кожен елемент структури повинен розміщуватися на новій сторінці.

Титульний аркуш оформлюється згідно із зразком (див. Додаток А).

Зміст повинен створюватись спеціальними інструментами текстового редактора шляхом використання відповідного стильового оформлення заголовків структури звіту і повинен містити посилання на структурні елементи звіту (включаючи номери сторінок).

Вступ повинен вміщувати обов’язкові елементи щодо актуальності виконуваних завдань і практики в цілому, мету завдань, предмет дослідження, методичне забезпечення дослідження (які технології було використано дослідником в процесі виконання завдань), короткі відомості про структуру звіту (наприклад, звіт з практики складається зі вступу, двох розділів, що вміщують __таблиць, __діаграм, __ рисунків, висновків, додатку. Загальний об’єм звіту __ сторінок).

Розділ 1 містить параграф про основні кваліфікаційні характеристики професії оператор комп’ютерного набору.

Розділ 2 містить параграфи з описом результатів виконання завдань з практики.

Висновки повинні містити узагальнення одержаних результатів та авторські підсумки щодо виконаних завдань (за кожним із завданням повинно бути сформовано висновок).

Список використаних джерел містить повні адреси інформаційних ресурсів Інтернет, що було використано під час виконання завдань практики із дотриманням правил оформлення посилань на Інтернет – джерела, інші джерела, які було використано студентом під час розв’язання завдань практики.

Додатки повинні містити:

1) копії отриманих сертифікатів;

2) презентацію доповіді під час захисту завдань практики (друкується засобами Microsoft Power Point в режимі 6 слайдів на аркуш).

Оформлення тексту звіту

Оформлення тексту звіту повинно базуватись виключно на використанні стильового оформлення текстових елементів.

Всі елементи — шрифт Times New Roman, розмір 14 пунктів, одинарний інтервал.

Заголовки 1 рівня — вирівнювання по центру, текст напівжирний, всі прописні. Абзац починається з нової сторінки, абзацний відступ відсутній.

Заголовки 2 рівня — вирівнювання по ширині, текст напівжирний. Абзацний відступ 1,25 см.

Абзаци тексту — вирівнювання по ширині, текст звичайний. Абзацний відступ 1,25 см.

Елементи змісту 1-го рівня — текст напівжирний.

Елементи змісту 2-го рівня — текст звичайний.

Текст у таблицях — абзацний відступ відсутній, шрифт Times New Roman, розмір не менше 10 пунктів, одинарний інтервал.

Оформлення рисунків

Рисунки в звіті повинні мати підписи типу "Рис. [номер рисунку]. Назва рисунку" (наприклад: Рис. 2. Приклад блок-схеми алгоритму). Підпис розташовується під рисунком і не може від нього відриватись (переноситись на нову сторінку).

Рисунки та підписи до них вирівнюються по центру, текст звичайний, абзацний відступ відсутній.

В тексті звіту повинно бути зроблено посилання на рисунок (наприклад: Приклад блок-схеми алгоритму зображено на рис. 2).

Оформлення таблиць

Таблиці повинні мати номер та назву.

Номер таблиці зазначається таким чином: "Таблиця [номер]" (наприклад, Таблиця 4). Номер таблиці вирівнюється вправо, текст звичайний, абзацний відступ відсутній.

Назва таблиці розташовується після номеру таблиці перед самою таблицею, вирівнюється по центру, текст звичайний, абзацний відступ відсутній.

Номер таблиці та назва таблиці не можуть відриватись від самої таблиці (знаходитись на різних сторінках).

Таблиця повинна мати заголовочну частину, яка містить назви стовпчиків. Текст комірок заголовочної частини вирівнюється по центру, текст напівжирний, абзацний відступ відсутній. Якщо частина таблиці переноситься на нову сторінку, заголовочна частина повинна повторюватись на кожній сторінці.

Оформлення додатків

Кожен додаток повинен мати номер та назву, які розміщуються перед самим додатком.

Додатки послідовно нумеруються прописними літерами українського алфавіту (за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь), у форматі "Додаток [номер додатку]" (наприклад: Додаток В). Номер додатку вирівнюється вправо, текст звичайний, абзацний відступ відсутній.

Назва додатку розташовується після номеру, вирівнюється по центру, текст напівжирний, абзацний відступ відсутній.

Кожен додаток повинен починатись з нової сторінки.

Береги

Верхній та нижній береги — 2 см, лівий — 3 см, правий — 1 см.

Нумерація сторінок

Всі сторінки нумеруються послідовно, починаючи з номера 1. Номер розміщується у правому нижньому куті аркуша. На першій сторінці (титульному аркуші) номер не ставиться.

Колонтитули

На парній сторінці розміщено прізвище автора, на непарній – назва звіту (наприклад, Звіт с навчальної практики). Колонтитул на титульному аркуші не розміщується.

Текст колонтитулу – шрифт Times New Roman, розмір 14 пунктів, напівжирний, курсивний, одинарний інтервал.

Презентації

Презентація доповіді для захисту завдань практики розробляється засобами програми MS Power Point (або іншої програми для розробки комп’ютерних презентації).

За структурою повинна вміщувати:

- титульний слайд (назва завдання, автор),

- слайди з переліком виконаних завдань та основних отриманих результатів

- заключний слайд (висновки, рефлексія).

За рішенням студента презентація може вміщувати інші слайди.

Кількість слайдів повинні відповідати 10-хвилиній доповіді.

Структура презентації повинна бути логічною, з помірним використанням анімаційних та кольорових ефектів.

Критерії оцінювання

Оцінювання здійснюється за модульно-рейтинговою системою. Максимальний рейтинг кожного студента складається з оцінювання в балах всіх видів завдань і задач, що передбачено практикою. Рейтинг виставляється під час захисту і демонстрації результатів виконання завдань з практики, перевірки викладачем (керівником практики) розроблених студентів матеріалів, отриманих сертифікатів, що передбачено програмою практики і переводиться в оцінку за національною шкалою та за шкалою ECTS відповідно до таких критеріїв:

90–100 балів — «відмінно» / A

80–89 бали — «добре» / B

70–79 бали — «добре» / C

60–69 бали — «задовільно» / D

50–59 балів — «задовільно» / E

Менше 49 балів — «незадовільно» / FX

Критерій Оцінка Інші можливі оцінки
1. відвідування занять з практики (формулювання питань, участь в обговоренні завдань, пошук ефективних засобів виконання завдань тощо)   0-9
  Виконання завдань практики   0-59
2. якість виконання завдання № 1   1-7
3. якість виконання завдання № 2   0, 1, 2
4. якість виконання завдання № 3   0, 1
5. якість виконання завдання № 4   0, 1
6. якість виконання завдання № 5   0-11
7. якість виконання завдання № 6   1, 2, 3, 4
8. якість виконання завдання № 7   1, 2, 3, 4
9. якість виконання завдання № 8   1, 2, 3
10. якість виконання завдання № 9   0, 1
11. якість виконання завдання № 10   0-11
12. якість виконання завдання № 11   1, 2, 3, 4
  Звіт з практики:   15-29
13. повнота опису результатів виконання завдань   1…4
14. ґрунтовність та самостійність висновків   1…4
15. оформлення роботи (форматування, ступінь дотримання вимог)   1 9
16. оцінка виступу (поведінка, якість викладу, співвіднесення виступу з презентацією)   0…9
17. оцінка презентації (оформлення, структура, інформативність)   0…4
  Всього:   50..99

Якщо підсумкова оцінка за звіт з практики менша 15 балів, студент до захисту практики не допускається.

За умови відвідування не менше 75% занять під керівництвом викладача, отримання не менше 45 балів за виконання завдань практики, отримання не менше 20 балів за розробку аналітичного звіту з практики, наявності Сертифікатів Все 10, MS Guru, п’яти пройдених модулів ECDL з кількістю балів не менше 80 студент за результатами проходження практики отримує Сертифікат від Коледжу економіки, права та інформаційних технологій Університету економіки та права «КРОК» про опанування професією «Оператор комп’ютерного набору».

 

 


 

Базова

1. Бакушевич Я.М. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навчальний посібник/ Я.М. Бакушевич, Ю.Б. Капаціла. - Львів: Магнолія 2006, 2009. - 312 с.

2. Брикайло Л.Ф. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навчальний посібник/ Л. Ф. Брикайло. - К.: Видавець ПАЛИВОДА А.В., 2009. - 266 с.

3. Брикайло Л.Ф. Системи інформаційно-правового забезпечення ЛІГА: ЗАКОН: навчальний посібник/ Л. Ф. Брикайло. - К.: ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2011. - 236 с

4. Воробієнко П.П. Телекомунікаційні та інформаційні мережі: Підручник/ П. П. Воробієнко, Л. А. Нікітюк, П. І. Резніченко. - К.: Самміт-книга, 2010.

5. Дибкова Л.М. Інформатика і комп’ютерна техніка: Навчальний посібник/ Л. М. Дибкова. - 3-тє вид.. - К.: Академвидав, 2011. - 464 с.

6. Іванова Т. В. Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування: навчальний посібник / Т. В. Іванова, Л. П. Піддубна. - К.: Центр навчальної літератури, 2007. - 360 с.

7. Информатика: Базовый курс: Учебник для вузов/ Под ред. С.В.Симоновича. - 2-е изд.. - СПб.: Питер, 2009. - 640 с.

8. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: підручник/ За ред. Г.А. Шинкаренка, О.В. Шишова. - К.: Каравела, 2011. - 592 с.

9. Козловський А.В. Комп’ютерна техніка та інформаційні технології: Навчальний посібник/ А. В. Козловський, Ю. М. Паночишин, Б. В. Погріщук. - К.: Знання, 2011. - 463 с.

10. Комп’ютерні технології обробки облікової інформації: навчальний посібник/ В. Є. Ходаков [та інші]. - К.: Ліра-К; Херсон: Олді-плюс, 2012. - 534 с.

11. Макарова Н. В. Компьютерное делопроизводство.: учебное пособие / Н. В. Макарова. - 2-е изд. - СПб.: Питер, 2006. - 410 с.

12. Макарова М.В. Інформатика та комп'ютерна техніка: Навчальний посібник/ М.В. Макарова, Г.В. Карнаухова, С.В. Запара. - 3-тє вид., перероб. і доп.. - Суми: Університетська книга, 2008. - 665 с.

13. Мамченко С.Д. Основи інформатики та обчислювальної техніки: Практикум/ С. Д. Мамченко, В. А. Одинець. - К.: Знання, 2007. - 292 с.

14. Палеха Ю. І. Загальне документознавство: навчальний посібник / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. - К.: Ліра-К, 2008. - 395 с.

15. Палеха Ю. І. Організація загального діловодства (зі зразками сучасних ділових паперів): навчальний посібник / Ю. І. Палеха. - 2-ге вид. перероб і доп. - К.: Ліра-К, 2009. - 458 с.

16. Плескач В.Л. Інформаційні системи і технології на підприємствах: підручник/ В. Л. Плескач, Т. Г. Затонацька. - К.: Знання, 2011. - 718 с.

17. Скібіцька Л. І. Діловодство: навчальний посібник / Л. І. Скібіцька. - Вид. 2-ге. - К.: Кондор, 2009. - 220 с.

18. Тітенко Л. А. Діловодство з використанням комп'ютерної техніки: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Л.А. Тітенко. - К.: КНЕУ, 2006. - 192 с.

Допоміжна

19. Веверка П. Microsoft Office 2007 для чайников. Полный справочник / Питер Веверка. — М.: Диалектика, 2009. — 768 с.

20. Вонг У. Microsoft Office 2010 для чайников / Уоллес Вонг. — М.: Вильяме, 2010.— 368 с.

21. Забродська Л.М. Інформатика (базовий курс): Підручник/ Л.М. Забродська, В.Ю. Савченко. - К.: Дієз-продукт, 2005. - 368 с.

22. Завадський І.О. Microsoft Eхсel у профільному навчанні: Навч.посібник/ І. О. Завадський, А. П. Забарна. - К.: Видавнича група BHV, 2011. - 272 с.

23. Інформатика. Комп‘ютерна техніка. Комп‘ютерні технології: Підручник/ За ред. Г.А. Шинкаренко, О.В. Шишова. - 2-ге вид.. - К.: Каравела, 2008. - 640 с.

24. Маннинг К.Д. Введение в информационный поиск / Кристофер Д. Маннинг, Прабхакар Рагхаван, Хайнрих Шютце. - М.: Вильямс, 2010. - 528 с.

25. Петров В. Н. Информационные системы: монография / В.Н. Петров. - СПб.: Питер, 2002. - 688 с.

26. Попов И.И., Максимов И.В., Партыка Т.Л. Современные информационные технологии. – М.: Инфра - М Форум, 2010. – 512 с.

27. Попов И.И., Максимов Н.В., Голицына О.Л. Информационные технологии. – М.: Инфра - М Форум, 2011. – 608 с.

28. Шеховцов В.А. Операційні системи: Підручник/ В.А. Шеховцов. - К.: Видавнича група BHV, 2005. - 576 с. - (Інформатика: За заг. ред. академіка НАН України М.З. Згуровського)

Інформаційні ресурси

1. Web Site Pidruchniki. Інформатика. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mobile.pidruchniki.ws/informatika/

2. Офіційний сайт компанії Майкрософт (офісне програмне забезпечення) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://office.microsoft.com/uk-ua/

3. Dmoz. Open directory project. Open Source. (матеріали щодо ПЗ з відкритим кодом) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: / http://www.dmoz.org/World/Russian/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B/Open_Source/

4. Советы по созданию и представлению эффективных презентацій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://office.microsoft.com/ru-ru/powerpoint-help/HA010207864.aspx

5. Компьютерный Ликбез. Блог о компьютерах, компьютерных программах, интернете и всем, что с этим связано. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://antonkozlov.ru/kak-sdelat/kak-sdelat-prezentaciyu-na-kompyutere.html

6. Эффективная презентация товара и услуг. Примеры. Технология презентации для клиентов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://smogy.ru/index.php/prodazhi/item/24-effektivnaja-prezentacija-tovara-i-uslug-primery-tehnologija-prezentacii-dlja-klientov

7. Клавіатурний тренажер Все 10 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vse10.ru

8. Українські підручники онлайн. Документознавство. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/dokumentoznavstvo/

9. Європейська Сертифікація комп’ютерних користувачів України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ecdl.com.ua/index.php?lang=ukr

10. Стань Office Guru. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.microsoft.com/ukraine/officeguru/

11. Бесплатные загрузки для настройки, защиты и усовершенствования комп’ютера. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows/downloads

12. Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.intuit.ru/

13. Microsoft Digital Literacy. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.microsoft.com/about/corporatecitizenship/citizenship/giving/

programs/up/digitalliteracy/rus/default.mspx

 

 


 

ДОДАТКИ

Додаток А

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ЗВІТ

З навчальної практики

(оператор комп’ютерного набору)

студент (-ка) ІІ курсу групи ___ Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент (науковий ступінь, вчене звання або посада)    
*** *** *** (прізвище, ім’я та по батькові) Чернозубкін Ігор Олександрович (прізвище, ім’я та по батькові)
   
  ____________________ (резолюція «До захисту»)
______________ (підпис студента) ___________ (дата) _____________ (підпис)

 

 

Київ — 2014

 


Додаток Б

Структура звіту з практики

Титульний аркуш

Організація, де виконано роботу

Назва роботи (Звіт з практики)

Виконавець

Зміст

Розробляється засобами автоматизації текстового процесора (застосування стильового оформлення до заголовків документу (стиль Заголовок 1, Заголовок 2, Заголовок 3. Заголовок 4; стиль за замовчуванням) та інструменту Вставка/Оглавление)

Вступ

Методика проходження практики, цілі і завдання практики, інструменти виконання завдань практики, результати практики

Основи діловодства

2.2.1 Базові поняття про документ, діловодство, документообіг.

2.2.2 Основні вимоги, що пред’являється до складання та оформлення управлінських документів.

2.2.3 Інструменти захисту документів та охорони документів, що містять державну таємницю.

Висновки

Чому Ви навчилися під час практики

Список використаних джерел

Адреси використаних джерел з коротким описом

Додатки

Додаток А

Додаток Б

Видачі розроблених презентацій (6 слайдів на 1 аркуші)

 

Додаток В

Додаток Г

Зразок Сертифікату Все 10

 

Додаток Д

І.О. Чернозубкін

Навчальна практика

 

Навчально-методичний комплекс для студентів зі спеціальностей

5.05010101 "Обслуговування програмних систем і комплексів",

5.05010301 "Розробка програмного забезпечення"

 

Оператор комп’ютерного набору

 

Київ 2014


 

Чернозубкін І.О.

 

Навчальна практика (Оператор комп’ютерного набору): навчально-методичний комплекс для студентів зі спеціальностей 5.05010101 "Обслуговування програмних систем і комплексів", 5.05010301 "Розробка програмного забезпечення". – К.: Університет економіки та права "КРОК". 2014. – 28 с.

 

Навчально-методичний комплекс містить вступ, завдання для студентів, рекомендації щодо організації та проведення практики, критерії підсумкового оцінювання, схему нарахування рейтингу (за модульно-рейтинговою системою), список базової, допоміжної літератури та інформаційних ресурсів. У додатках наведені зразки титульного аркуша звіту з практики, структури звіту з практики, узагальнений алгоритм виконання завдань практики, зразки Сертифікатів, що отримують студенти.

Навчально-методичний комплекс містить матеріали щодо опанування студентами робітничою професією "Оператор комп’ютерного набору" – (код 4112 Національний класифікатор України Класифікатор професій ДК 003:2010).

 

 

РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО

Педагогічною радою Коледжу економіки, права та інформаційних технологій

Протокол № __ від ________ 2014 р.

 

 

© Чернозубкін І.О., 2014

© Університет економіки та права "КРОК", 2014

© Коледж економіки, права та інформаційних технологій, 2014

 


 

ЗМІСТ

 

ВСТУП.. 5

Мета і завдання практики. 5

Перелік знань, вмінь та навичок, що формуються під час проходження практики. 9

Форми проведення практики. 10

Міждисциплінарні зв’язки. 10

ЗМІСТ ПРАКТИКИ.. 11

Завдання для практики. 11

Завдання 1 Оволодіння базовими основами десяти пальцевого набору текстів на клавіатурі комп’ютера з використанням клавіатурного тренажера. 11

Завдання 2 Оволодіння основами діловодства. 11

Завдання 3 Автоматизоване робоче місце оператора комп’ютерного набору. 12

Завдання 4 Огляд інструментів підвищення комп’ютерної грамотності працівника сучасного офісу (оператора комп’ютерного набору) 12

Завдання 5 Розробка типових документів. 12

Завдання 6 Інструменти оформлення документів. 13

Завдання 7 Використання програм групи Стандартні в діловодстві 13

Завдання 8 Огляд засобів тиражування, друку, збереження документів. Системи автоматизації діловодства. 13

Завдання 9 Огляд інструментів захисту документів та охорони документів, що містять державну таємницю.. 13

Завдання 10 Використання редактора електронних таблиць. 13

Завдання 11 Використання інформаційних систем оператором комп’ютерного набору. 14

Технічні та програмні засоби навчання. 14

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ.. 15

Вимоги до виконання завдань практики. 15

Структура звіту з практики. 15

Підведення підсумків практики. 18

КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ.. 20

Критерії оцінювання. 20

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 22

Базова. 22

Допоміжна. 23

Інформаційні ресурси. 23

ДОДАТКИ.. 25

Додаток А.. 25

Зразок титульного аркуша звіту з практики. 25

Додаток Б. 26

Структура звіту з практики. 26

Додаток В.. 27

Узагальнений алгоритм виконання основних завдань практики. 27

Додаток Г. 28

Зразок Сертифікату Все 10. 28

Додаток Д.. 28

Зразок Сертифікату Office Guru. 28

 

 


ВСТУП

Мета і завдання практики

Навчальна практика організовується і проводиться згідно навчального плану підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст":

Галузь знань 0501 "Інформатика та обчислювальна техніка"

Напрямів підготовки 6.050101 "Комп’ютерні науки", 6.050103 "Програмна інженерія"

Спеціальностей 5.05010101 "Обслуговування програмних систем і комплексів", 5.05010301 "Розробка програмного забезпечення"

Тривалість практики – 3 тижня.

Обсяг за навчальним планом – 142 години.

Місце проведення – Університет економіки та права "КРОК", Коледж економіки, права та інформаційних технологій, циклова комісія з комп'ютерних наук, циклова комісія з програмної інженерії, Центр інформаційних технологій, Навчально-наукова бібліотека.

Метою практики є оволодіння основними кваліфікаційними характеристиками професії "Оператор комп’ютерного набору" (код 4112 Національний класифікатор України Класифікатор професій ДК 003:2010).Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.