Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЗавдання 8 Огляд засобів тиражування, друку, збереження документів. Системи автоматизації діловодства

Методика виконання завдання.

1. Ознайомитися з основними типами друку (тиражування) документів.

2. Ознайомитися з основними типами і характеристиками сканерів, принтерів, багатофункціональних пристроїв.

3. Ознайомитися з основними типами і характеристиками засобів збереження інформації (документів).

4. Провести огляд систем автоматизації діловодства.

Завдання 9 Огляд інструментів захисту документів та охорони документів, що містять державну таємницю

Методика виконання завдання.

Ознайомитися з матеріалами підручнику Іванова Т.В., Піддубна Л.П. Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування, стор. 225-255. Відповісти на контрольні питання в підручнику.

Завдання 10 Використання редактора електронних таблиць

Методика виконання завдання.

1. Застосування інструментів MS Excel під час розробки документів на підприємстві (організації, установі): форматування таблиць, розрахунки, шаблони.

2. Знайомство з Excel 2007. Введення формул (пройти курс http://office.microsoft.com/uk-ua/training/RZ010074593.aspx?CTT=1)

3. Використання таблиць MS Excel 2010 для керування інформацією (пройти курс http://office.microsoft.com/uk-ua/excel-help/RZ102252956.aspx?CTT=1)

Завдання 11 Використання інформаційних систем оператором комп’ютерного набору

Методика виконання завдання.

1. Основні можливості інформаційно-правової системи Ліга: Закон.

2. Пошук та робота з документами в системі Ліга: Закон.

Технічні та програмні засоби навчання

Технічні засоби:

комп’ютерні класи Університету, Коледжу.

Програмні засоби:

текстовий редактор Microsoft Word;

редактор електронних таблиць Microsoft Excel;

редактор презентацій Microsoft Power Point;

веб - браузер (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox);

пошукові системи Інтернет (Google, Яндекс, Rambler тощо)

інформаційно-правова система Ліга: Закон 9.1.

 


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ

Вимоги до виконання завдань практики

Під час проходження практики студент зобов’язаний виконати всі завдання, які сформульовані (надані) викладачем (керівником практики).

Завдання повинно бути виконаним якісно, з дотриманням всіх вимог та належним чином оформлене (див. § Вимоги до оформлення звіту з практики).

При виконанні завдань студент повинен дотримуватися таких вимог:

всі аналітичні розрахунки, обробка числової інформації, здійснюється з використанням програми Microsoft Excel;

звіт оформлюється засобами текстового редактора Microsoft Word;

діаграми в звіти повинні бути вставлені як об’єкти Діаграма Microsoft Excel або Діаграма програми Microsoft Word;

в процесі набору та редагування тексту слід використовувати засоби перевірки правопису;

за результатами виконання завдань практики обов’язково студентом розробляється комп’ютерна презентація засобами Microsoft Power Point;

для пошуку інформації, яка необхідна для виконання завдань практики, використовуються відкриті ресурси мережі Інтернет та джерела, що рекомендовано викладачем (керівником практики).

Примітка. Обробка даних (розробка звіту, розрахунки, розробка презентацій тощо) може проводитися з використанням альтернативних програмних засобів (наприклад Writer, Pages, Calc, Numbers, Impress, Keynote тощо).

Структура звіту з практики

Структура звіту повинна містити таки елементи (див. Додаток Б):

- Титульний аркуш,

- Зміст,

- Вступ,

- Розділ 1 Опис професії оператор комп’ютерного набору,

- Розділ 2 Результати виконання завдань практики,

- Список використаних джерел,

- Висновки,

- Додатки.

Кожен елемент структури повинен розміщуватися на новій сторінці.

Титульний аркуш оформлюється згідно із зразком (див. Додаток А).

Зміст повинен створюватись спеціальними інструментами текстового редактора шляхом використання відповідного стильового оформлення заголовків структури звіту і повинен містити посилання на структурні елементи звіту (включаючи номери сторінок).

Вступ повинен вміщувати обов’язкові елементи щодо актуальності виконуваних завдань і практики в цілому, мету завдань, предмет дослідження, методичне забезпечення дослідження (які технології було використано дослідником в процесі виконання завдань), короткі відомості про структуру звіту (наприклад, звіт з практики складається зі вступу, двох розділів, що вміщують __таблиць, __діаграм, __ рисунків, висновків, додатку. Загальний об’єм звіту __ сторінок).

Розділ 1 містить параграф про основні кваліфікаційні характеристики професії оператор комп’ютерного набору.

Розділ 2 містить параграфи з описом результатів виконання завдань з практики.

Висновки повинні містити узагальнення одержаних результатів та авторські підсумки щодо виконаних завдань (за кожним із завданням повинно бути сформовано висновок).

Список використаних джерел містить повні адреси інформаційних ресурсів Інтернет, що було використано під час виконання завдань практики із дотриманням правил оформлення посилань на Інтернет – джерела, інші джерела, які було використано студентом під час розв’язання завдань практики.

Додатки повинні містити:

1) копії отриманих сертифікатів;

2) презентацію доповіді під час захисту завдань практики (друкується засобами Microsoft Power Point в режимі 6 слайдів на аркуш).

Оформлення тексту звіту

Оформлення тексту звіту повинно базуватись виключно на використанні стильового оформлення текстових елементів.

Всі елементи — шрифт Times New Roman, розмір 14 пунктів, одинарний інтервал.

Заголовки 1 рівня — вирівнювання по центру, текст напівжирний, всі прописні. Абзац починається з нової сторінки, абзацний відступ відсутній.

Заголовки 2 рівня — вирівнювання по ширині, текст напівжирний. Абзацний відступ 1,25 см.

Абзаци тексту — вирівнювання по ширині, текст звичайний. Абзацний відступ 1,25 см.

Елементи змісту 1-го рівня — текст напівжирний.

Елементи змісту 2-го рівня — текст звичайний.

Текст у таблицях — абзацний відступ відсутній, шрифт Times New Roman, розмір не менше 10 пунктів, одинарний інтервал.

Оформлення рисунків

Рисунки в звіті повинні мати підписи типу "Рис. [номер рисунку]. Назва рисунку" (наприклад: Рис. 2. Приклад блок-схеми алгоритму). Підпис розташовується під рисунком і не може від нього відриватись (переноситись на нову сторінку).

Рисунки та підписи до них вирівнюються по центру, текст звичайний, абзацний відступ відсутній.

В тексті звіту повинно бути зроблено посилання на рисунок (наприклад: Приклад блок-схеми алгоритму зображено на рис. 2).

Оформлення таблиць

Таблиці повинні мати номер та назву.

Номер таблиці зазначається таким чином: "Таблиця [номер]" (наприклад, Таблиця 4). Номер таблиці вирівнюється вправо, текст звичайний, абзацний відступ відсутній.

Назва таблиці розташовується після номеру таблиці перед самою таблицею, вирівнюється по центру, текст звичайний, абзацний відступ відсутній.

Номер таблиці та назва таблиці не можуть відриватись від самої таблиці (знаходитись на різних сторінках).

Таблиця повинна мати заголовочну частину, яка містить назви стовпчиків. Текст комірок заголовочної частини вирівнюється по центру, текст напівжирний, абзацний відступ відсутній. Якщо частина таблиці переноситься на нову сторінку, заголовочна частина повинна повторюватись на кожній сторінці.ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.