Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИОформлення списку використаних джерел

Оформлення списку використаних джерел здійснюється із додержанням вимог згідно із ДСТУ (ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»). Приклади оформлення бібліографічного опису наведено в Бюлетені ВАК України, №3, 2008 (http://www.krok.edu.ua/download/fakhovi-vidannya/vimogi_lit_VAK.pdf). Наприклад,

2. Gemius SA – дослідження Інтернет – ринку [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.gemius.com.ua/ua/ru_about_company

3. Офіційний інформаційний портал «Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dknii.gov.ua/

Посилання подаються по тексту у квадратних дужках; на кожне використане джерело, зазначене у розділі Список використаних джерел, по тексту повинно бути як мінімум одне посилання.

Оформлення додатків

Кожен додаток повинен мати номер та назву, які розміщуються перед самим додатком.

Додатки послідовно нумеруються прописними літерами українського алфавіту (за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь), у форматі "Додаток [номер додатку]" (наприклад: Додаток В). Номер додатку вирівнюється вправо, текст звичайний, абзацний відступ відсутній.

Назва додатку розташовується після номеру, вирівнюється по центру, текст напівжирний, абзацний відступ відсутній.

Кожен додаток повинен починатись з нової сторінки.

Береги

Верхній та нижній береги — 2 см, лівий — 3 см, правий — 1 см.

Нумерація сторінок

Всі сторінки нумеруються послідовно, починаючи з номера 1. Номер розміщується у правому нижньому куті аркуша. На першій сторінці (титульному аркуші) номер не ставиться.

Колонтитули

На парній сторінці розміщено прізвище автора, на непарній – назва звіту (наприклад, Звіт с навчальної практики). Колонтитул на титульному аркуші не розміщується.

Текст колонтитулу – шрифт Times New Roman, розмір 14 пунктів, напівжирний, курсивний, одинарний інтервал.

Презентації

Презентація доповіді для захисту завдань практики розробляється засобами програми MS Power Point (або іншої програми для розробки комп’ютерних презентації).

За структурою повинна вміщувати:

- титульний слайд (назва завдання, автор),

- слайди з переліком виконаних завдань та основних отриманих результатів

- заключний слайд (висновки, рефлексія).

За рішенням студента презентація може вміщувати інші слайди.

Кількість слайдів повинні відповідати 10-хвилиній доповіді.

Структура презентації повинна бути логічною, з помірним використанням анімаційних та кольорових ефектів.

Підведення підсумків практики

Перелік матеріалів, які мають бути здані студентом керівнику практики за результатами проходження практики:

звіт з практики в друкованій формі з підписом студента на титульному аркуші;

звіт з практики в електронній формі;

презентація для захисту завдань практики в електронному вигляді.

Звітування з практики передбачає демонстрацію практичних навичок та результатів виконання завдань, тестів, отриманих сертифікатів. За кожним із завдань викладач (керівник практики) виставляє студенту відповідний бал (оцінку).

На останньому занятті з практики відбувається прилюдний захист практики з демонстрацією результатів і виступом кожного студенту з 10-ті хвилинною презентацією.

Після закінчення практики за виставленими балами (оцінками) формується рейтинг студента, відповідно до якого виставляється підсумкова оцінка з практики із занесенням її до заліково-екзаменаційної відомості та залікової книжки студента.


КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

Критерії оцінювання

Оцінювання здійснюється за модульно-рейтинговою системою. Максимальний рейтинг кожного студента складається з оцінювання в балах всіх видів завдань і задач, що передбачено практикою. Рейтинг виставляється під час захисту і демонстрації результатів виконання завдань з практики, перевірки викладачем (керівником практики) розроблених студентів матеріалів, отриманих сертифікатів, що передбачено програмою практики і переводиться в оцінку за національною шкалою та за шкалою ECTS відповідно до таких критеріїв:

90–100 балів — «відмінно» / A

80–89 бали — «добре» / B

70–79 бали — «добре» / C

60–69 бали — «задовільно» / D

50–59 балів — «задовільно» / E

Менше 49 балів — «незадовільно» / FX

Критерій Оцінка Інші можливі оцінки
1. відвідування занять з практики (формулювання питань, участь в обговоренні завдань, пошук ефективних засобів виконання завдань тощо)   0-9
  Виконання завдань практики   0-59
2. якість виконання завдання № 1   1-7
3. якість виконання завдання № 2   0, 1, 2
4. якість виконання завдання № 3   0, 1
5. якість виконання завдання № 4   0, 1
6. якість виконання завдання № 5   0-11
7. якість виконання завдання № 6   1, 2, 3, 4
8. якість виконання завдання № 7   1, 2, 3, 4
9. якість виконання завдання № 8   1, 2, 3
10. якість виконання завдання № 9   0, 1
11. якість виконання завдання № 10   0-11
12. якість виконання завдання № 11   1, 2, 3, 4
  Звіт з практики:   15-29
13. повнота опису результатів виконання завдань   1…4
14. ґрунтовність та самостійність висновків   1…4
15. оформлення роботи (форматування, ступінь дотримання вимог)   1 9
16. оцінка виступу (поведінка, якість викладу, співвіднесення виступу з презентацією)   0…9
17. оцінка презентації (оформлення, структура, інформативність)   0…4
  Всього:   50..99

Якщо підсумкова оцінка за звіт з практики менша 15 балів, студент до захисту практики не допускається.

За умови відвідування не менше 75% занять під керівництвом викладача, отримання не менше 45 балів за виконання завдань практики, отримання не менше 20 балів за розробку аналітичного звіту з практики, наявності Сертифікатів Все 10, MS Guru, п’яти пройдених модулів ECDL з кількістю балів не менше 80 студент за результатами проходження практики отримує Сертифікат від Коледжу економіки, права та інформаційних технологій Університету економіки та права «КРОК» про опанування професією «Оператор комп’ютерного набору».

 

 


 

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Базова

1. Бакушевич Я.М. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навчальний посібник/ Я.М. Бакушевич, Ю.Б. Капаціла. - Львів: Магнолія 2006, 2009. - 312 с.

2. Брикайло Л.Ф. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навчальний посібник/ Л. Ф. Брикайло. - К.: Видавець ПАЛИВОДА А.В., 2009. - 266 с.

3. Брикайло Л.Ф. Системи інформаційно-правового забезпечення ЛІГА: ЗАКОН: навчальний посібник/ Л. Ф. Брикайло. - К.: ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2011. - 236 с

4. Воробієнко П.П. Телекомунікаційні та інформаційні мережі: Підручник/ П. П. Воробієнко, Л. А. Нікітюк, П. І. Резніченко. - К.: Самміт-книга, 2010.

5. Дибкова Л.М. Інформатика і комп’ютерна техніка: Навчальний посібник/ Л. М. Дибкова. - 3-тє вид.. - К.: Академвидав, 2011. - 464 с.

6. Іванова Т. В. Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування: навчальний посібник / Т. В. Іванова, Л. П. Піддубна. - К.: Центр навчальної літератури, 2007. - 360 с.

7. Информатика: Базовый курс: Учебник для вузов/ Под ред. С.В.Симоновича. - 2-е изд.. - СПб.: Питер, 2009. - 640 с.

8. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: підручник/ За ред. Г.А. Шинкаренка, О.В. Шишова. - К.: Каравела, 2011. - 592 с.

9. Козловський А.В. Комп’ютерна техніка та інформаційні технології: Навчальний посібник/ А. В. Козловський, Ю. М. Паночишин, Б. В. Погріщук. - К.: Знання, 2011. - 463 с.

10. Комп’ютерні технології обробки облікової інформації: навчальний посібник/ В. Є. Ходаков [та інші]. - К.: Ліра-К; Херсон: Олді-плюс, 2012. - 534 с.

11. Макарова Н. В. Компьютерное делопроизводство.: учебное пособие / Н. В. Макарова. - 2-е изд. - СПб.: Питер, 2006. - 410 с.

12. Макарова М.В. Інформатика та комп'ютерна техніка: Навчальний посібник/ М.В. Макарова, Г.В. Карнаухова, С.В. Запара. - 3-тє вид., перероб. і доп.. - Суми: Університетська книга, 2008. - 665 с.

13. Мамченко С.Д. Основи інформатики та обчислювальної техніки: Практикум/ С. Д. Мамченко, В. А. Одинець. - К.: Знання, 2007. - 292 с.

14. Палеха Ю. І. Загальне документознавство: навчальний посібник / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. - К.: Ліра-К, 2008. - 395 с.

15. Палеха Ю. І. Організація загального діловодства (зі зразками сучасних ділових паперів): навчальний посібник / Ю. І. Палеха. - 2-ге вид. перероб і доп. - К.: Ліра-К, 2009. - 458 с.

16. Плескач В.Л. Інформаційні системи і технології на підприємствах: підручник/ В. Л. Плескач, Т. Г. Затонацька. - К.: Знання, 2011. - 718 с.

17. Скібіцька Л. І. Діловодство: навчальний посібник / Л. І. Скібіцька. - Вид. 2-ге. - К.: Кондор, 2009. - 220 с.

18. Тітенко Л. А. Діловодство з використанням комп'ютерної техніки: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Л.А. Тітенко. - К.: КНЕУ, 2006. - 192 с.

Допоміжна

19. Веверка П. Microsoft Office 2007 для чайников. Полный справочник / Питер Веверка. — М.: Диалектика, 2009. — 768 с.

20. Вонг У. Microsoft Office 2010 для чайников / Уоллес Вонг. — М.: Вильяме, 2010.— 368 с.

21. Забродська Л.М. Інформатика (базовий курс): Підручник/ Л.М. Забродська, В.Ю. Савченко. - К.: Дієз-продукт, 2005. - 368 с.

22. Завадський І.О. Microsoft Eхсel у профільному навчанні: Навч.посібник/ І. О. Завадський, А. П. Забарна. - К.: Видавнича група BHV, 2011. - 272 с.

23. Інформатика. Комп‘ютерна техніка. Комп‘ютерні технології: Підручник/ За ред. Г.А. Шинкаренко, О.В. Шишова. - 2-ге вид.. - К.: Каравела, 2008. - 640 с.

24. Маннинг К.Д. Введение в информационный поиск / Кристофер Д. Маннинг, Прабхакар Рагхаван, Хайнрих Шютце. - М.: Вильямс, 2010. - 528 с.

25. Петров В. Н. Информационные системы: монография / В.Н. Петров. - СПб.: Питер, 2002. - 688 с.

26. Попов И.И., Максимов И.В., Партыка Т.Л. Современные информационные технологии. – М.: Инфра - М Форум, 2010. – 512 с.

27. Попов И.И., Максимов Н.В., Голицына О.Л. Информационные технологии. – М.: Инфра - М Форум, 2011. – 608 с.

28. Шеховцов В.А. Операційні системи: Підручник/ В.А. Шеховцов. - К.: Видавнича група BHV, 2005. - 576 с. - (Інформатика: За заг. ред. академіка НАН України М.З. Згуровського)

Інформаційні ресурси

1. Web Site Pidruchniki. Інформатика. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mobile.pidruchniki.ws/informatika/

2. Офіційний сайт компанії Майкрософт (офісне програмне забезпечення) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://office.microsoft.com/uk-ua/

3. Dmoz. Open directory project. Open Source. (матеріали щодо ПЗ з відкритим кодом) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: / http://www.dmoz.org/World/Russian/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B/Open_Source/

4. Советы по созданию и представлению эффективных презентацій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://office.microsoft.com/ru-ru/powerpoint-help/HA010207864.aspx

5. Компьютерный Ликбез. Блог о компьютерах, компьютерных программах, интернете и всем, что с этим связано. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://antonkozlov.ru/kak-sdelat/kak-sdelat-prezentaciyu-na-kompyutere.html

6. Эффективная презентация товара и услуг. Примеры. Технология презентации для клиентов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://smogy.ru/index.php/prodazhi/item/24-effektivnaja-prezentacija-tovara-i-uslug-primery-tehnologija-prezentacii-dlja-klientov

7. Клавіатурний тренажер Все 10 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vse10.ru

8. Українські підручники онлайн. Документознавство. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/dokumentoznavstvo/

9. Європейська Сертифікація комп’ютерних користувачів України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ecdl.com.ua/index.php?lang=ukr

10. Стань Office Guru. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.microsoft.com/ukraine/officeguru/

11. Бесплатные загрузки для настройки, защиты и усовершенствования комп’ютера. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows/downloads

12. Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.intuit.ru/

13. Microsoft Digital Literacy. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.microsoft.com/about/corporatecitizenship/citizenship/giving/

programs/up/digitalliteracy/rus/default.mspx

 

 


 

ДОДАТКИ

Додаток АКонфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.