Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЗаняття 7. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1 З ТЕМИ «НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ»

Цілі: перевірити й закріпити знання про прості речовини неметали, леткі сполуки неметалів з Гідрогеном, їх склад, властивості, добування; формувати вміння складати хімічні формули й рівняння реакцій.

Обладнання: роздавальний матеріал.

Тип : контроль знань.

Форми роботи: письмова тестова перевірка.

ХІД

I. Організація .

II. Інструктаж щодо виконання завдань

III. Самостійне виконання завдань за роздавальним матеріалом

I варіант

1. До неметалів належить:

а) Li;

б) Be;

в) Se;

г) Mn.

2. Найвищий ступінь окиснення Фосфору:

а) +5;

б) +3;

в) -3;

г) +6.

3. Хлор утворює летку сполуку з Гідрогеном типу:

a) EH3;

б) EH4;

в) НЕ;

г) H2E.

4. Озоновий шар знаходиться від Землі на відстані:

а) 10-15 км;

б) 15-20 км;

в) 20-25 км;

г) 40 км.

5. Нашатирний спирт — це:

а) розчин HCl;

б) розчин NH3;

в) розчин HNO3;

г) розчин H2S.

6. Найнижчий ступінь окиснення Карбону:

а) 0;

б) -2;

в) -3;

г) -4.

7. У водному розчині гідроген хлориду лакмус набуває забарвлення:

а) синього;

б) червоного;

в) фіолетового;

г) малинового.

8. Кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні в атома Нітрогену дорівнює:

a) 3;

б) 4;

в) 5;

г) 6.

9. Сульфур може проявляти валентності:

a) І;

б) ІІ;

в) ІІІ;

г) VІ.

10. Із графіту виготовляють:

a) синтетичні алмази;

б) свердла;

в) електроди;

г) шліфувальні диски.

11. Які іони утворяться під час дисоціації (NH4 )2 SO4 ?

a) N3-;

б) NH4+;

в) H+;

г) SO42-.

12. Внаслідок взаємодії яких сполук утворюється NH4NO3?

a) H2O;

б) HNO3;

в) NH3;

г) N2O.

13. Гідроген хлорид можна одержати внаслідок взаємодії таких речовин:

a) NaCl(тв.);

б) розчин KCl;

в) H2SO4(конц.);

г) HNO3.

14. Виберіть ознаки, що характеризують властивості речовин.

Речовина Фізичні властивості

1) HCl а) Важчий за повітря

2) NH3 б) Легший за повітряв) Безбарвний

г) Жовто-зелений

15. Складіть рівняння реакцій:

а) C + Н2

б) H2S + O2

в) N2 + Na

16. Складіть рівняння реакції та розставте коефіцієнти методом електронного балансу:

17. Складіть рівняння можливої реакції, запишіть для неї повне і скорочене іонне рівняння:

а) K2S + HNO3

б) AgCl + HPO3

18. Обчисліть об’єм амоніаку, що утвориться внаслідок взаємодії азоту масою 4,2 г з воднем.

19. Запишіть рівняння реакцій, що відповідають перетворенням, і дайте назви сполукам:

NH3 NH3 · H2O NH4NO3 NH3 N2.

20. Обчисліть об’єм амоніаку, що виділиться під час нагрівання розчину, утвореного зливанням розчину амоній сульфату масою 45 г з масовою часткою солі 10 % і розчину натрій гідроксиду.

II варіант

1. До неметалів належить:

а) Rb;

б) As;

в) Al;

г) Cr.

2. Найвищий ступінь окиснення Нітрогену:

a) +6;

б) +5;

в) +4;

г) +3.

3. Сульфур утворює летку сполуку з Гідрогеном типу:

a) EH3;

б) EH4;

в) НЕ;

г) H2E.

4. Роль озонового шару:

а) затримка ультрафіолетової радіації Сонця;

б) забруднення атмосфери;

в) підтримка дихання живих організмів;

г) участь у процесі фотосинтезу.

5. Іон амонію — це:

a) H3O+;

б) NO3-;

в) NH4+;

г) NO2-.

6. Найнижчий ступінь окиснення Фосфору:

a) 0;

б) -2;

в) -3;

г) -4.

7. У водному розчині амоніаку лакмус набуває забарвлення:

a) синього;

б) червоного;

в) фіолетового;

г) малинового.

8. Кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні в атома Карбону дорівнює:

a) 3;

б) 4;

в) 5;

г) 6.

9. Фосфор може проявляти валентності:

a) ІІ;

б) ІІІ;

в) ІV;

г) V.

10. З алмазу виготовляють:

a) синтетичні алмази;

б) свердла;

в) електроди;

г) шліфувальні диски.

11. Які іони утворяться під час дисоціації NH4NO3?

a) N3-;

б) NH4+;

в) H+;

г) NO3-.

12. Внаслідок взаємодії яких сполук утворюється (NH4 )2 SO4 ?

a) H2O;

б) H2SO4;

в) NH3;

г) N2.

13. Амоніак можна одержати внаслідок взаємодії таких речовин:

a) NH4Cl;

б) Ca(OH)2;

в) H2O;

г) HCl.

14. Виберіть ознаки, що характеризують властивості речовин.

Речовина Фізичні властивості

1) NH3 а) Без запаху

2) HCl б) З різким запахом

в) Добре розчинний у воді

г) Погано розчинний у воді

15. Складіть рівняння реакцій:

а) NH3 + H3PO4

б) H2 + Cl2

в) Mg + P

16. Складіть рівняння реакції та розставте коефіцієнти методом електронного балансу: NH3 + O2

17. Складіть рівняння можливої реакції, запишіть для неї повне і скорочене іонне рівняння:

а) NH4Cl + NaOH

б) KCl + HCl

18. Обчисліть масу солі, яку можна одержати внаслідок дії нітратною кислотою на амоніак об’ємом 11,2 л?

19. Запишіть рівняння реакцій, що відповідають перетворенням, і дайте назви сполукам:

N2 NH3 (NH4)2 SO4 NH3 NO.

20. Обчисліть об’єм повітря з об’ємною часткою кисню 21 %, що витратиться на випалювання ферум(ІІ) сульфату масою 30,16 г.

III варіант

1. До неметалів належить:

а) I;

б) Cd;

в) Sn;

г) Co.

2. Найвищий ступінь окиснення Сульфуру:

а) +4;

б) +7;

в) +2;

г) +6.

3. Карбон утворює летку сполуку з Гідрогеном типу:

а) EH3;

б) EH4;

в) НЕ;

г) H2E.

4. Явище існування хімічного елемента у вигляді кількох простих речовин — це:

а) адсорбція;

б) дисоціація;

в) асоціація;

г) алотропія.

5. Розчин амоніаку у воді проявляє властивості:

а) кислотні;

б) основні;

в) амфотерні.

6. Найнижчий ступінь окиснення Нітрогену:

а) 0;

б) -2;

в) -3;

г) -4.

7. У водному розчині гідроген хлориду метиловий оранжевий набуває забарвлення:

а) жовтого;

б) рожевого;

в) оранжевого;

г) фіолетового.

8. Кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні в атома Оксигену дорівнює:

а) 3;

б) 4;

в) 5;

г) 6.

9. До алотропних видозмін Карбону належать:

а) озон;

б) графіт;

в) алмаз;

г) кисень.

10. Азот використовується для:

а) добування амоніаку;

б) виробництва гуми;

в) виробництва сірників;

г) наповнення електроламп.

11. Які іони утворяться під час дисоціації (NH4 )PO4 ?

а) PO43-;

б) H+;

в) N3-;

г) NH4+.

12. Внаслідок розкладу під час нагрівання NH4NO3 утворюються сполуки:

а) H2O;

б) N2O;

в) HNO3;

г) NH3.

13. Гідроген хлорид можна одержати внаслідок взаємодії таких речовин:

а) КСl(тв.);

б) H3PO4;

в) розчин CaCl2;

г) H2SO4 (конц.).

14. Виберіть ознаки, що характеризують властивості речовин.

Речовина Фізичні властивості

1. HCl а) Бурий

2. NH3 б) Безбарвний

в) Погано розчинний у воді

г) Добре розчинний у воді

15. Складіть рівняння реакцій:

а) Li + S

б) NH3 + HCl

в) N2 + Н2

16. Складіть рівняння реакції і розставте коефіцієнти методом електронного балансу: CH4 + O2

17. Складіть рівняння можливої реакції, запишіть для неї повне і скорочене іонне рівняння:

а) N2 + HNO3

б) CaCl2 + AgNO3

18. Обчисліть об’єм амоніаку, який виділиться внаслідок взаємодії амоній хлориду масою 5,35 г з натрій гідроксидом.

19. Запишіть рівняння реакцій, що відповідають перетворенням, і дайте назви сполукам:

Cl2 HCl NH4Cl CaCl2 AgCl.

20. Обчисліть об’єм гідроген сульфіду, який виділиться внаслідок дії розчину хлоридної кислоти об’ємом 100 мл (густина 1,098 г/мл) з масовою часткою гідроген хлориду 20 °% на натрій сульфід.

IV варіант

1. До неметалів належать:

а) V;

б) Те;

в) Ni;

г) K.

2. Найвищий ступінь окиснення Карбону:

a) +6;

б) +4;

в) +2;

г) 0.

3. Нітроген утворює летку сполуку з Гідрогеном типу:

a) EH3;

б) EH4;

в) НЕ;

г) H2E.

4. Здатність притягувати до своєї поверхні молекули речовин з навколишнього середовища — це:

a) адсорбція;

б) дисоціація;

в) асоціація;

г) алотропія.

5. Розчин гідроген хлориду у воді проявляє властивості:

a) кислотні;

б) основні;

в) амфотерні.

6. Найнижчий ступінь окиснення Сульфуру:

a) 0;

б) -2;

в) -3;

г) -4.

7. У водному розчині амоніаку метиловий оранжевий набуває забарвлення:

a) жовтого;

б) рожевого;

в) оранжевого;

г) фіолетового.

8. Кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні в атома Сульфуру дорівнює:

a) 3;

б) 4;

в) 5;

г) 6.

9. До алотропних видозмін Оксигену належать:

a) озон;

б) графіт;

в) карбін;

г) кисень.

10. Сірка використовується для:

a) добування амоніаку;

б) виробництва гуми;

в) виробництва сірників;

г) наповнення електроламп.

11. Які іони утворяться під час дисоціації NH4Cl?

a) NH4+;

б) H+;

в) N3-;

г) Cl-.

12. Внаслідок розкладу під час нагрівання (NH4)2СО3 утворюються сполуки:

a) CO2;

б) NH3;

в) N2O;

г) H2.

13. Амоніак можна одержати внаслідок взаємодії таких речовин:

a) H2O;

б) NaOH;

в) (NH4)2SO4;

г) HCl.

14. Виберіть ознаки, що характеризують властивості речовин.

Речовина Фізичні властивості

1. NH3 а) Легший за повітря

2. HCl б) Важчий за повітря

в) З різким запахом

г) Без запаху

15. Складіть рівняння реакцій:

а) NH3 + H2SO4

б) Al + S

в) N2 + О2

16. Складіть рівняння реакції та розставте коефіцієнти методом електронного балансу: ZnS + O2

17. Складіть рівняння можливої реакції, запишіть для неї повне і скорочене іонне рівняння:

а) LiCl + HNO3

б) (NH )2SO4 + KOH

18. Обчисліть об’єм кисню, який витратиться на окиснення азоту масою 5,6 г.

19. Запишіть рівняння реакцій, що відповідають перетворенням, і дайте назви сполукам:

N2 NH3 NH4Cl BaCl2 AgCl.

20. Обчисліть масу осаду, що утвориться внаслідок взаємодії розчину натрій хлориду з розчином арґентум нітрату масою 20 г з масовою часткою солі 2 %.

IV. Домашнє завдання

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.