Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЗаняття 17. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2

Мета: вміти використовувати одержані знання під час контрольної роботи в процесі розв’язання завдань у тестовій формі.

Обладнання: ПСХЕ, індивідуальні завдання в тестовій формі.

Тип : контроль знань.

Форми проведення: індивідуальна робота за тестовими завданнями.

ХІД :

I. Організація .

II. Оголошення теми й мети .

III. Контрольна робота

Перед початком тестування викладач має проінструктувати студентів про послідовність виконання роботи. Треба звернути увагу на те, що в роботі є завдання з однією правильною відповіддю, з декількома правильними відповідями, завдання на послідовність, відповідність і завдання відкритої форми — перетворення й задачі.

І варіант

Завдання з однією правильною відповіддю

1. Укажіть, де метали розташовані в ПС:

а) у верхній правій частині;

б) у головних підгрупах;

в) у побічних підгрупах;

г) у лівій нижній частині, І—ІІІ групах і побічних підгрупах.

2. Укажіть амфотерний метал:

а) Mg;

б) Na;

в) Al;

г) Fe.

3. Укажіть метал з найбільшою температурою плавлення:

а) алюміній;

б) золото;

в) залізо;

г) цезій.

4. Укажіть метал, який використовується в літакобудуванні:

а) олово;

б) свинець;

в) мідь;

г) алюміній.

5. Укажіть лужний метал:

а) Ca;

б) K;

в) Cr;

г) Mn.

6. Укажіть сполуку, яка утворюється внаслідок взаємодії алюмінію з водою:

а) Al2O3;

б) Al(OH)3;

в) К3[Al(OH)6];

г) H2O2.

7. Укажіть, які властивості проявляють оксид і гідроксид алюмінію:

а) кислотні;

б) амфотерні;

в) основні;

г) окисні.

8. Укажіть речовину, яка може реагувати із залізом:

а) К;

б) MgO;

в) Cl2;

г) SO2.

Завдання з декількома правильними відповідями

9. Укажіть метали, які мають ступінь окиснення +3:

а) Алюміній;

б) Ферум;

в) Натрій;

г) Рубідій.

10. Укажіть речовини, з якими може реагувати алюміній оксид:а) Ba(OH)2;

б) MgO;

в) HCl;

г) CO2.

11. Укажіть сполуки, які спричиняють тимчасову твердість води:

а) Na2SO4;

б) MgSO4;

в) Mg (HCO3)2;

г) Ca(HCO3)2.

12. Укажіть фактори, які спричиняють корозію металів:

а) вологе повітря;

б) вугілля;

в) сульфур(ІV) оксид;

г) фосфор.

13. Укажіть речовини, з якими може реагувати ферум(ІІ) гідроксид:

а) H2SO4;

б) MgO;

в) N2;

г) HCl.

14. Укажіть особливості будови атомів металів:

а) у металів на зовнішній оболонці невелика кількість електронів (від одного до трьох);

б) у металів на зовнішній оболонці чотири й більше електронів;

в) менші радіуси атомів порівняно з неметалами;

г) більші радіуси атомів порівняно з неметалами.

Завдання на встановлення відповідності й послідовності

15. Укажіть послідовність посилення металічних властивостей:

а) Аl;

б) Si;

в) Mg;

г) Na.

       

16. Укажіть відповідність металу його електронній формулі.

17. Укажіть відповідність реагентів і продуктів реакції.

18. На 20,4 г алюміній оксиду подіяли сульфатною кислотою. Яка маса солі утворилась?

19. Запишіть рівняння реакцій за схемою:

20. Який об’єм водню (н. у.) утвориться внаслідок взаємодії заліза з 300 г 9,8%-го розчину сульфатної кислоти?

ІІ варіант

Завдання з однією правильною відповіддю

1. Укажіть, як називається руйнування металів у природних умовах:

а) алюмінотермія;

б) металургія;

в) корозія;

г) електроліз.

2. Укажіть формулу ферум(ІІ) гідроксиду:

а) Fe2O3;

б) Fe(OH)3;

в) Fe(OH)2;

г) FeO.

3. Укажіть, чим усувають постійну твердість води:

а) кип’ятінням;

б) дією соди;

в) дією вапняного молока;

г) кислотою.

4. Укажіть сполуку, яку можна використовувати для відновлення металів:

а) Na2SO3;

б) CO2;

в) CO;

г) K2O.

5. Укажіть лужний метал:

а) Ba;

б) Be;

в) Cu;

г) Fr.

6. Укажіть сполуку, яка утворюється внаслідок взаємодії заліза з водою:

а) Fe2O3;

б) Fe(OH)3;

в) Fe(OH)2;

г) FeO.

7. Укажіть властивості, які проявляють ферум(ІІІ) оксид і ферум(ІІІ) гідроксид:

а) відновні;

б) основні;

в) амфотерні;

г) кислотні.

8. Укажіть речовину, яка може реагувати із залізом:

а) K2O;

б) S;

в) NaOH;

г) SO3.

Завдання з декількома правильними відповідями

9. Укажіть метали, які мають ступінь окиснення +2:

а) Калій;

б) Барій;

в) Ферум;

г) Алюміній.

10. Укажіть речовини, з якими може реагувати алюміній гідроксид:

а) HCl;

б) SO3;

в) H2O;

г) KOH.

11. Укажіть фактори, які спричиняють корозію металів:

а) вологе повітря;

б) вугілля;

в) сульфур(ІV) оксид;

г) фосфор.

12. При дії яких речовин або чинників на ферум(ІІІ) гідроксид буде відбуватися хімічна реакція:

а) H2SO4;

б) MgO;

в) N2;

г) нагрівання.

13. Укажіть правильні твердження:

а) у металів на зовнішній оболонці невелика кількість електронів (від одного до трьох);

б) у металів на зовнішній оболонці чотири й більше електронів;

в) менші радіуси атомів порівняно з неметалами;

г) більші радіуси атомів порівняно з неметалами.

14. Укажіть сполуки, які спричиняють постійну твердість води:

а) Na2SO4;

б) MgSO4;

в) Mg(HCO3)2;

г) CaCl2.

Завдання на встановлення відповідності й послідовності

15. Укажіть послідовність послаблення металічних властивостей:

а) Al;

б) Na;

в) Si;

г) Mg.

       

16. Укажіть відповідність металу його електронній формулі.

17. Укажіть відповідність реагентів і продуктів реакції.

18. На ферум(ІІ) оксид подіяли 19,6 г сульфатної кислоти. Яка маса солі утворилась?

19. Запишіть рівняння реакцій за схемою:

20. На метал масою 28 г подіяли хлоридною кислотою. При цьому утворилось 1,12 л (н. у.) газу. Визначте метал, якщо відомо, що він двовалентний.

ІІІ варіант

Завдання з однією правильною відповіддю

1. Укажіть, як називається сплав заліза, що містить до 2 % Карбону:

а) чугун;

б) цементит;

в) сталь;

г) бронза.

2. Укажіть формулу ферум(ІІІ) гідроксиду:

а) FeO;

б) Fe(OH)3;

в) Fe2O3;

г) Fe(OH)2.

3. Укажіть, чим можна пояснити спільне у фізичних властивостях металів:

а) утворенням іонів;

б) утворенням спільних електронних пар;

в) особливостями будови металічної кристалічної ґратки;

г) утворенням диполів.

4. Укажіть сполуку, яка належить до оксидних руд:

а) Na2CO3;

б) FeS2;

в) Fe2O3;

г) FrO.

5. Укажіть сполуку, яка утворюється внаслідок взаємодії алюмінію із сіркою:

а) AlS;

б) AlS2;

в) Al2S3;

г) Al2S.

6. Укажіть сполуку, яка утворюється внаслідок взаємодії заліза з водою:

а) FeO2;

б) Fe(OH)2;

в) Fe(OH)3;

г) Fe3O4.

7. Укажіть властивості, які проявляють оксид і гідроксид алюмінію:

а) окисні;

б) кислотні;

в) амфотерні;

г) основні.

8. Укажіть речовину, яка не може реагувати з алюмінієм:

а) H2O;

б) S;

в) HCl;

г) SO2.

Завдання з декількома правильними відповідями

9. Укажіть пари металів, які мають ступінь окиснення +3:

а) Алюміній і Барій;

б) Алюміній і Ферум;

в) Кобальт і Ферум;

г) Калій і Алюміній.

10. Укажіть речовини, які можна використати для доведення амфотерності алюміній гідроксиду:

а) HCl;

б) CO;

в) KOH;

г) P2O5.

11. Укажіть фактори, які спричиняють корозію металів:

а) дія кислот;

б) волога;

в) пісок;

г) сірка.

12. Укажіть речовини, з якими не може реагувати алюміній оксид:

а) H2SO4;

б) BaO;

в) N2;

г) NaOH.

13. Укажіть правильні твердження:

а) метали у природі поширені переважно у вигляді сполук;

б) у металах ковалентний зв’язок;

в) метали з оксидних руд добувають відновленням;

г) метали в хімічних реакціях приєднують електрони.

14. Укажіть сполуки, які належать до сплавів:

а) сталь;

б) алюмосилікати;

в) дюралюміній;

г) магнітний залізняк.

Завдання на встановлення відповідності й послідовності

15. Укажіть послідовність посилення металічних властивостей:

а) К;

б) Сu;

в) Fe;

г) Br.

       

16. Укажіть відповідність металу його електронній формулі.

17. Укажіть відповідність реагентів і продуктів реакції.

18. На залізо подіяли 43,8 г хлоридної кислоти. Який об’єм (н. у.) водню утворився?

19. Запишіть рівняння реакцій за схемою:

20. На алюміній оксид подіяли 40 г 6,3%-го розчину нітратної кислоти. Яка маса солі утворилась?

IV варіант

Завдання з однією правильною відповіддю

1. Укажіть, де розташований Ферум у ПС:

а) у верхній правій частині;

б) у VIII групі головній підгрупі;

в) у VIII групі побічній підгрупі;

г) у III групі побічній підгрупі;

2. Укажіть лужний метал:

а) Ва;

б) Са;

в) Al;

г) Fr.

3. Укажіть сплав заліза, який містить > 2 % Карбону:

а) дюралюміній;

б) золото;

в) сталь;

г) чавун.

4. Укажіть метал, який міститься в земній корі в магнітному залізняку:

а) золото;

б) свинець;

в) залізо;

г) алюміній.

5. Укажіть назву методу добування металів з оксидних руд алюмінієм:

а) силікотермія;

б) алюмінотермія;

в) електроліз;

г) термоліз.

6. Укажіть сполуку А, яка утворюється в схемі перетворень Al(OH)g3 A Al2(SO4)g3

а) AlCl3;

б) Al2O3;

в) H2O;

г) Аl.

7. Укажіть властивості, які проявляє алюміній оксид:

а) кислотні;

б) амфотерні;

в) основні;

г) окисні.

8. Укажіть речовину, яка не може реагувати із залізом:

а) Ca(OH)2;

б) HCl;

в) Cl2;

г) O2.

Завдання з декількома правильними відповідями

9. Укажіть сполуки, які проявляють амфотерні властивості:

а) Fe2(SO4)3;

б) Fe(OH)3;

в) Al2(SO4)3;

г) Аl.

10. Укажіть речовини А і С у схемі Fe + A Fe3O4 + C:

а) H2;

б) Аl;

в) H2O;

г) O2.

11. Укажіть, чим можна зменшити тимчасову твердість води:

а) Na2CO3;

б) Na2SO4;

в) Ca(OH)2;

г) Ca(HCO3)2.

12. Укажіть газоподібні речовини, які спричиняють корозію металів:

а) Cl2;

б) O2;

в) H2S;

г) NO2.

13. Укажіть речовини, з якими може реагувати ферум(ІІ) оксид:

а) H2;

б) HNO3;

в) Br2;

г) SO3.

14. Укажіть правильні твердження:

а) у металів менші радіуси атомів порівняно з неметалами;

б) у металів більші радіуси атомів порівняно з неметалами;

в) у металів на зовнішній оболонці невелика кількість електронів (від одного до трьох);

г) у металів на зовнішній оболонці чотири й більше електронів.

Завдання на встановлення відповідності й послідовності

15. Укажіть послідовність послаблення металічних властивостей:

а) Са;

б) Fe;

в) Ті;

г) Sс.

       

16. Укажіть відповідність металу його електронній формулі.

17. Укажіть відповідність реагентів і продуктів реакції.

18. На алюміній гідроксид подіяли 39,6 г сульфатної кислоти. Яка маса солі утворилась?

19. Запишіть рівняння реакцій за схемою:

20. На метал масою 10,8 г подіяли сульфатною кислотою. При цьому утворився водень об’ємом 13,44 л (н. у.). Визначте метал, якщо відомо, що він має ступінь окиснення +3.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.