Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЗаняття з ХІМІЇ ЗА ІНТЕГРАЛЬНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ

Заняття з ХІМІЇ ЗА ІНТЕГРАЛЬНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ ,

I семестр

№ з/п Дата Тема заняття Тип заняття Опорні первинні поняття АОЗ  
Повторення питань курсу хімії основної школи (2 год.)
    Найважливіші класи неорганічних сполук УП   Основні класи неорганічних сполук  
    Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Будова атома й типи хімічного зв’язку УП   Типи хімічних зв’язків, будова атома  
Неметалічні елементи та їхні сполуки (14 год.)
    Загальна характеристика неметалічних елементів. Неметали як прості речовини. Явище алотропії, алотропні видозміни Оксигену й Карбону. Значення озонового шару для життя організмів на Землі. Поширення неметалічних елементів у природі, застосування неметалів. Поняття про адсорбцію. Основні фізичні й хімічні властивості неметалів ВП ВНМ (О) Алотропія, алотропні видозміни, адсорбція, озоновий шар Прості речовини, неметали, будова речовини  
 
    Властивості неметалів З (Т-М)   Прості речовини, неметали  
    Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном. Склад, фізичні властивості, добування в лабораторії амоніаку й хлороводню. Взаємодія амоніаку та хлороводню з водою. Солі амонію. Якісна реакція на іони амонію та хлорид-іони ВНМ (Д) Донорно-акцепторний зв’язок, солі амонію Типи хімічного зв’язку, якісна реакція  
    Амоніак і хлороводень, їх властивості. Солі амонію З (РДН)      
    Контрольна робота № 1 з теми «Неметалічні елементи та їх сполуки» КОН      
    Оксиди неметалічних елементів. Кислотний характер оксидів і гідратів оксидів неметалічних елементів ВП ВНМ (О)   Кислотні оксиди, кислоти  
    Сульфатна кислота й сульфати. Найважливіші природні сульфати, якісна реакція на сульфат-іон. Застосування сульфатної кислоти й сульфатів. Охорона навколишнього середовища від забруднення викидами сульфуровмісних речовин ВНМ (Д) Купорос, олеум Кислоти, солі, якісна реакція, розбавлені й концентровані розчини, електроліти, електролітична дисоціація  
    Нітратна кислота й нітрати, їх поширення в природі. Проблема вмісту нітратів у харчових продуктах. ВНМ (Д) Добрива, мінеральні добрива Кислоти, солі, розбавлені й концентровані розчини,  
    Загальні відомості про мінеральні добрива. Раціональне використання добрив та проблеми охорони природи. Роль хімії у розв’язуванні продовольчої проблеми     електроліти, електролітична дисоціація  
    Властивості сульфатної та нітратної кислот, сульфатів і нітратів З (РДН)   Кислоти, солі, якісна реакція, розведені й концентровані розчини, електроліти, електролітична дисоціація  
    Карбонатна кислота. Солі карбонатної кислоти, їх поширення в природі й застосування. Принцип дії вогнегасника. Якісна реакція на карбонат-іон. Будівельні матеріали: скло, цемент, бетон, їх використання. Кругообіг Оксигену, ВНМ (Д)   Кислоти, солі, якісна реакція, розведені й концентровані розчини, електроліти, електролітична дисоціація, кислі солі  
    Нітрогену, Карбону в природі        
    Практична робота № 1 «Добування вуглекислого газу. Взаємоперетворення карбонатів і гідрогенкарбонатів» З (РДН)      
    Узагальнювальне повторення УП      
    Контрольна робота № 2 з теми «Неметалічні елементи та їх сполуки» КОН      
16/14   Урок корегування знань КОР      

  

  Наочність Хімічний експеримент ТЗН Заплановані результати навчання Домашнє завдання
 
  Плакат «Основні класи неорганічних сполук»   Мультимедійний проектор Знати склад, властивості, добування оксидів, кислот, основ і солей. Уміти складати формули основних класів сполук і рівняння, що характеризують їх хімічні властивості, добування; складати іонні рівняння цих реакцій  
  ПСХЕ, плакат «Типи хімічних зв’язків»   Мультимедійний проектор Знати будову періодичної системи, типи хімічних зв’язків. Уміти описувати будову атома, встановлювати залежність будови атома і властивостей речовин, зображувати схеми утворення хімічних зв’язків  
 
  ПСХЕ Лабораторний дослід 1 Мультимедійний проектор. ЕЗН «Віртуальна хімічна лабораторія» Знати положення елементів-неметалів у ПС, особливості простих речовин неметалів, їх поширення в природі, застосування, властивості; значення озонового шару для життя організмів на Землі. Вміти пояснити на прикладах поняття «алотропія», «адсорбція»; складати рівняння реакцій, що характеризують основні властивості неметалів  
      Мультимедійний проектор Закріпити знання про елементи-неметали та їх прості речовини й уміння складати хімічні рівняння, що характеризують властивості неметалів  
  ПСХЕ Демонстрації 1, 2, 3, 4. Лабораторний дослід 4 Мультимедійний проектор. ЕЗН «Віртуальна хімічна лабораторія» Знати склад сполук неметалічних елементів з Гідрогеном, властивості й добування амоніаку і хлороводню, будову солей амонію і якісну реакцію на іони амонію та хлорид-іон. Уміти складати формули сполук і рівняння реакцій, що характеризують властивості та способи добування сполук неметалічних елементів з Гідрогеном  
    Лабораторні досліди 2, 3 Мультимедійний проектор Закріпити знання про амоніак, хлороводень, солі амонію, їх властивості та вміння складати хімічні формули сполук і хімічні рівняння  
  Роздавальний матеріал     Перевірити знання й уміння з теми «Неметалічні елементи та їхні сполуки»  
  Таблиця «Основні класи неорганічних сполук» Демонстрація 5 Мультимедійний проектор. ЕЗН «Віртуальна хімічна лабораторія» Знати відомості про оксиди неметалічних елементів, їх добування і властивості, знати формули й характер відповідних їм гідратів. Уміти складати формули сполук і хімічні рівняння, що характеризують властивості й добування оксидів неметалів  
  Таблиця «Основні класи неорганічних сполук» Демонстрації 6-8 Лабораторний дослід 4 Мультимедійний проектор. ЕЗН «Віртуальна хімічна лабораторія» Знати склад сульфатної кислоти й сульфатів, їх властивості й застосування, найважливіші природні сульфати, особливості охорони навколишнього середовища від забруднення викидами сульфуровмісних речовин. Уміти складати формули сульфатів і рівняння реакцій, що характеризують властивості сульфатної кислоти й сульфатів  
  Таблиця «Основні класи неорганічних сполук» Лабораторний дослід 6 Мультимедійний проектор. Знати склад нітратної кислоти й нітратів, їх властивості, поширення в природі та застосування, загальні відомості  
    Лабораторний дослід 7 ЕЗН «Віртуальна хімічна лабораторія» про мінеральні добрива, раціональне використання добрив і проблеми охорони природи, роль хімії в розв’язуванні продовольчої проблеми. Вміти складати формули нітратів і рівняння реакцій, що характеризують властивості нітратної кислоти й нітратів  
    Лабораторний дослід 5 Мультимедійний проектор Закріпити знання про сульфатну й нітратну кислоти, сульфати й нітрати, їх властивості та вміння складати формули сполук і хімічні рівняння, що характеризують їх властивості  
  Таблиця «Основні класи неорганічних сполук» Демонстрація 9 Лабораторний дослід 8 Мультимедійний проектор. ЕЗН «Віртуальна хімічна лабораторія» Знати склад і властивості карбонатної кислоти й карбонатів, їх поширення в природі й застосування, принцип дії вогнегасника, склад та особливості використання будівельних матеріалів, кругообіг Оксигену, Нітрогену, Карбону в природі. Вміти складати рівняння реакцій, що характеризують властивості карбонатної кислоти й карбонатів  
  Інструктивні картки   ЕЗН «Віртуальна хімічна лабораторія» Закріпити й перевірити знання про спосіб добування вуглекислого газу в лабораторії та виявлення його з допомогою взаємоперетворення карбонатів і гідрогенкарбонатів; формувати вміння виконувати досліди практично  
  Роздавальний матеріал     Повторити й закріпити знання про неметали, їх оксигеновмісні сполуки та вміння складати формули цих сполук і хімічні рівняння, що характеризують їх властивості  
  Роздавальний матеріал     Перевірити знання та вміння з теми «Неметалічні елементи та їх сполуки»  
        Удосконалити знання й уміння з теми «Неметалічні елементи та їхні сполуки»  

 

 

№ з/п Дата Тема уроку Тип уроку Методи проведення  
Тема 2. Металічні елементи та їхні сполуки (14 годин + 4 резервні)
1/17   Загальна характеристика металічних елементів за їх положенням у періодичній системі й будовою атомів. Метали як прості речовин. Металічний зв’язок, металічні кристалічні ґратки ВП ВНМ (О) Лекція, бесіда, «Мозковий штурм», демонстрація 10  
2/18   Загальні фізичні властивості металів. Поширеність металічних елементів та їхніх сполук у природі. Металічні руди. Загальні методи добування металів ВНМ (О) Лекція, бесіда,складання опорних схем, таблиць, робота з підручником, лабораторний дослід 9  
3 /19   Загальні хімічні властивості металів. Корозія металів, захист від корозії ВНМ (О) Лекція, бесіда, демонстраційний експеримент 16, складання таблиці, прийоми «Творча лабораторія», «Власні приклади»  
4 /20   Вивчення будови атомів, фізичних, хімічних властивостей металів З (Т-М) Бесіда, робота в гетерогенних групах, прийом взаємоопитування  
5 /21   Лужні, лужноземельні елементи й Магній. Фізичні й хімічні властивості простих речовин, основний характер їх оксидів і гідроксидів, біологічна роль елементів ВНМ (Д) Лекція, бесіда, самостійна робота, демонстраційний експеримент 11, 12, лабораторні досліди 10, 11  
6 /22   Поняття про твердість води (постійну, тимчасову) і методи її усунення (зменшення) ВНМ (Д) Лекція, бесіда, хімічна розминка, хімічний крос, лабораторний дослід 12, демонстраційний експеримент 13  
7 /23   Вивчення фізичних і хімічних властивостей лужних, лужноземельних елементів і Магнію, видів твердості води та методів її усунення З (РДН) Корегувальна частина — фронтально, навчальна частина — робота в гетерогенних групах, контрольна частина — індивідуальні диференційовані завдання  
8 /24   Узагальнювальне повторення УП Мозковий штурм, міні-тести, самоперевірка, робота в гомогенних групах за диференційованими завданнями  
9 / 25   Контроль знань КОН Тестові завдання по варіантам  
10/26   Алюміній як хімічний елемент і проста речовина. Фізичні й хімічні властивості алюмінію ВНМ (О) Лекція, фронтальна бесіда, робота з підручником, прийоми «Дивуй», «Учитель — учень», «Чомучка»  
11/27   Амфотерні властивості алюміній оксиду й алюміній гідроксиду ВНМ (Д) Лекція, фронтальна бесіда, експеримент — лабораторний дослід 13, прийоми «Творча лабораторія», «Приваблива мета», «Власні приклади», складання схем, самостійна робота з підручником  
12/28   Вивчення амфотерних властивостей алюмінію, алюміній оксиду й алюміній гідроксиду З (Т-М)    
13/29   Ферум як представник металічних елементів побічних підгруп. Фізичні й хімічні властивості заліза, сполуки Феруму(ІІ) і Феруму(ІІІ) ВНМ (Д) Лекція, бесіда, експеримент  
14/30   Метали та сплави в сучасній техніці. Застосування алюмінію, заліза та їх сплавів. Розвиток металургійних виробництв в Україні. Охорона навколишнього середовища під час виробництва й використання металів З (РДН) Лекція, бесіда, робота з підручником, експеримент  
15/31   Практична робота № 2 З (РДН) Практична робота  
16/32   Узагальнювальне повторення УП    
17/33   Контрольна робота за рік КОН Тестові завдання по варіантах  
18/34   Корекція знань КОР Робота з тестовими завданнями  

 

 

  Нові поняття Наочність і експеримент Заплановані результати навчання
 
  Металічні кристалічні ґратки, металічний зв’язок, електронний газ Демонстрація 10 Знати загальну характеристику металічних елементів за їх положенням у періодичній системі й будовою атомів; мати уявлення про метали як прості речовини; вміти пояснювати будову металічного зв’язку, металічної кристалічної ґратки
  Легкоплавкі й тугоплавкі метали, легкі й важкі метали, пластичність, сплав, мінерал,руда, пуста порода, металургія, збагачення руди, концентрат, металотермія, силікотермія, алюмінотермія Лабораторний дослід 9 Знати загальні фізичні властивості металів; поширеність металічних елементів та їхніх сполук у природі; металічні руди й загальні методи добування металів; уміти пояснювати фізичні властивості металів з точки зору будови металічного зв’язку, металічної кристалічної ґратки, складати рівняння хімічних реакцій, що ілюструють добування металів
  Корозія, лудіння, інгібітор, нікелювання, хромування, оцинковування, золотіння Демонстрація 16 Знати загальні хімічні властивості металів; мати уявлення про корозію металів і способи захисту металів від корозії; вміти складати рівняння хімічних реакцій, що ілюструють хімічні властивості металів і суть корозії металів
      Уміти давати загальну характеристику металічним елементам за їх положенням у періодичній системі й будовою атомів; пояснювати фізичні властивості металів з точки зору будови металічного зв’язку, металічної кристалічної ґратки; складати рівняння хімічних реакцій, що ілюструють хімічні властивості металів і суть корозії металів, добування металів
  Кам’яна сіль, сильвініт, сильвін, трона, карналіт Демонстрації 11, 12. Лабораторні досліди 10, 11. Знати положення в ПС, будову атомів лужних, лужноземельних елементів і Магнію, біологічну роль цих елементів; фізичні й хімічні властивості простих речовин, утворених цими елементами; уміти складати рівняння хімічних реакцій, що ілюструють основний характер їх оксидів і гідроксидів
  Твердість води, постійна, тимчасова, гашене й негашене вапно, вапняна вода, вапняне молоко Демонстрації 13. Лабораторний дослід 12 Знати, що таке твердість води, її види (постійна, тимчасова), методи її усунення (зменшення); вміти складати рівняння хімічних реакцій, що ілюструють методи усунення обох видів твердості води
      Знати положення в ПС, будову атомів лужних, лужноземельних елементів і Магнію, біологічну роль цих елементів; фізичні й хімічні властивості простих речовин, утворених цими елементами; твердість води, її види (постійна, тимчасова), методи її усунення (зменшення); вміти складати рівняння хімічних реакцій, що ілюструють основний характер оксидів і гідроксидів лужних, лужноземельних елементів і Магнію, методи усунення обох видів твердості води
      Знати зміст основних понять теми й уміти застосовувати їх на конкретних прикладах
      Уміти використовувати одержані знання під час розв’язання тестових завдань
  Силікати, алюмосилікати, кальцит, доломіт, флюорит, фосфорити, апатити   Знати положення в ПС, будову атома Алюмінію, його фізичні й хімічні властивості; вміти складати рівняння хімічних реакцій, що ілюструють амфотерні властивості Алюмінію
    Лабораторний дослід 13 Знати способи добування, фізичні властивості алюміній оксиду й алюміній гідроксиду; вміти складати рівняння хімічних реакцій, що ілюструють їх амфотерний характер
      Уміти давати характеристику Алюмінію за положенням у ПС і будовою атома, характеризувати його фізичні й хімічні властивості, способи добування, фізичні властивості алюміній оксиду й алюміній гідроксиду; складати рівняння хімічних реакцій, що ілюструють амфотерні властивості Алюмінію, алюміній оксиду й алюміній гідроксиду
    Демонстрація 15. Лабораторний дослід 14 Знати положення в ПС, будову атома Феруму, способи добування, фізичні властивості сполук Феруму(ІІ) і Феруму(ІІІ); уміти складати рівняння хімічних реакцій, що ілюструють хімічні властивості заліза, якісне визначення сполук Феруму(ІІ) і Феруму(ІІІ)
  Сплав, дюралюміній, бронза Лабораторний дослід 15 Знати відомості про метали та сплави в сучасній техніці; застосування алюмінію, заліза та їх сплавів, про розвиток металургійних виробництв в Україні й охорону навколишнього середовища під час виробництва й використання металів
      Закріпити знання про фізичні й хімічні властивості алюмінію, заліза та їх сполук; уміти експериментально доводити амфотерність алюмінію та його сполук, розрізняти сполуки алюмінію, Феруму(ІІ) та Феруму(ІІІ). Мати уявлення про сплави в сучасній техніці, застосування алюмінію, заліза та їх сплавів
      Знати зміст основних понять теми й уміти застосовувати їх на конкретних прикладах
      Уміти використовувати одержані знання під час розв’язання тестових завдань
      Уміти знаходити й виправляти свої помилки

Заняття 18. КОРЕКЦІЯ ЗНАНЬ

Мета: навчитися знаходити й виправляти допущені помилки.

Обладнання: картки з індивідуальними завданнями в тестовій формі.

Тип : корекція знань.

Форми проведення: групова робота.

ХІД

I. Організація

II. Оголошення теми й мети

III. Корекція знань

Студенти сідають групами на початку уроку відповідно до виконаних варіантів і починають роботу над помилками. Викладач під час перевірки робіт не виправляє помилки, а тільки ставить відмітку про неправильно виконане завдання. Студенти мають знайти помилку й виправити її.

Консультантами є студнти, які добре виконали роботу, і викладач.

IV. Підбиття підсумків .

V. Домашнє завдання

Викладач задає додому индивідуальний матеріал і завдання, в яких студенти припустилися найбільше помилок з метою корегування знань удома.

 

Заняття з ХІМІЇ ЗА ІНТЕГРАЛЬНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ ,

I семестр

№ з/п Дата Тема заняття Тип заняття Опорні первинні поняття АОЗ  
Повторення питань курсу хімії основної школи (2 год.)
    Найважливіші класи неорганічних сполук УП   Основні класи неорганічних сполук  
    Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Будова атома й типи хімічного зв’язку УП   Типи хімічних зв’язків, будова атома  
Неметалічні елементи та їхні сполуки (14 год.)
    Загальна характеристика неметалічних елементів. Неметали як прості речовини. Явище алотропії, алотропні видозміни Оксигену й Карбону. Значення озонового шару для життя організмів на Землі. Поширення неметалічних елементів у природі, застосування неметалів. Поняття про адсорбцію. Основні фізичні й хімічні властивості неметалів ВП ВНМ (О) Алотропія, алотропні видозміни, адсорбція, озоновий шар Прості речовини, неметали, будова речовини  
 
    Властивості неметалів З (Т-М)   Прості речовини, неметали  
    Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном. Склад, фізичні властивості, добування в лабораторії амоніаку й хлороводню. Взаємодія амоніаку та хлороводню з водою. Солі амонію. Якісна реакція на іони амонію та хлорид-іони ВНМ (Д) Донорно-акцепторний зв’язок, солі амонію Типи хімічного зв’язку, якісна реакція  
    Амоніак і хлороводень, їх властивості. Солі амонію З (РДН)      
    Контрольна робота № 1 з теми «Неметалічні елементи та їх сполуки» КОН      
    Оксиди неметалічних елементів. Кислотний характер оксидів і гідратів оксидів неметалічних елементів ВП ВНМ (О)   Кислотні оксиди, кислоти  
    Сульфатна кислота й сульфати. Найважливіші природні сульфати, якісна реакція на сульфат-іон. Застосування сульфатної кислоти й сульфатів. Охорона навколишнього середовища від забруднення викидами сульфуровмісних речовин ВНМ (Д) Купорос, олеум Кислоти, солі, якісна реакція, розбавлені й концентровані розчини, електроліти, електролітична дисоціація  
    Нітратна кислота й нітрати, їх поширення в природі. Проблема вмісту нітратів у харчових продуктах. ВНМ (Д) Добрива, мінеральні добрива Кислоти, солі, розбавлені й концентровані розчини,  
    Загальні відомості про мінеральні добрива. Раціональне використання добрив та проблеми охорони природи. Роль хімії у розв’язуванні продовольчої проблеми     електроліти, електролітична дисоціація  
    Властивості сульфатної та нітратної кислот, сульфатів і нітратів З (РДН)   Кислоти, солі, якісна реакція, розведені й концентровані розчини, електроліти, електролітична дисоціація  
    Карбонатна кислота. Солі карбонатної кислоти, їх поширення в природі й застосування. Принцип дії вогнегасника. Якісна реакція на карбонат-іон. Будівельні матеріали: скло, цемент, бетон, їх використання. Кругообіг Оксигену, ВНМ (Д)   Кислоти, солі, якісна реакція, розведені й концентровані розчини, електроліти, електролітична дисоціація, кислі солі  
    Нітрогену, Карбону в природі        
    Практична робота № 1 «Добування вуглекислого газу. Взаємоперетворення карбонатів і гідрогенкарбонатів» З (РДН)      
    Узагальнювальне повторення УП      
    Контрольна робота № 2 з теми «Неметалічні елементи та їх сполуки» КОН      
16/14   Урок корегування знань КОР      

 

 

  Наочність Хімічний експеримент ТЗН Заплановані результати навчання Домашнє завдання
 
  Плакат «Основні класи неорганічних сполук»   Мультимедійний проектор Знати склад, властивості, добування оксидів, кислот, основ і солей. Уміти складати формули основних класів сполук і рівняння, що характеризують їх хімічні властивості, добування; складати іонні рівняння цих реакцій  
  ПСХЕ, плакат «Типи хімічних зв’язків»   Мультимедійний проектор Знати будову періодичної системи, типи хімічних зв’язків. Уміти описувати будову атома, встановлювати залежність будови атома і властивостей речовин, зображувати схеми утворення хімічних зв’язків  
 
  ПСХЕ Лабораторний дослід 1 Мультимедійний проектор. ЕЗН «Віртуальна хімічна лабораторія» Знати положення елементів-неметалів у ПС, особливості простих речовин неметалів, їх поширення в природі, застосування, властивості; значення озонового шару для життя організмів на Землі. Вміти пояснити на прикладах поняття «алотропія», «адсорбція»; складати рівняння реакцій, що характеризують основні властивості неметалів  
      Мультимедійний проектор Закріпити знання про елементи-неметали та їх прості речовини й уміння складати хімічні рівняння, що характеризують властивості неметалів  
  ПСХЕ Демонстрації 1, 2, 3, 4. Лабораторний дослід 4 Мультимедійний проектор. ЕЗН «Віртуальна хімічна лабораторія» Знати склад сполук неметалічних елементів з Гідрогеном, властивості й добування амоніаку і хлороводню, будову солей амонію і якісну реакцію на іони амонію та хлорид-іон. Уміти складати формули сполук і рівняння реакцій, що характеризують властивості та способи добування сполук неметалічних елементів з Гідрогеном  
    Лабораторні досліди 2, 3 Мультимедійний проектор Закріпити знання про амоніак, хлороводень, солі амонію, їх властивості та вміння складати хімічні формули сполук і хімічні рівняння  
  Роздавальний матеріал     Перевірити знання й уміння з теми «Неметалічні елементи та їхні сполуки»  
  Таблиця «Основні класи неорганічних сполук» Демонстрація 5 Мультимедійний проектор. ЕЗН «Віртуальна хімічна лабораторія» Знати відомості про оксиди неметалічних елементів, їх добування і властивості, знати формули й характер відповідних їм гідратів. Уміти складати формули сполук і хімічні рівняння, що характеризують властивості й добування оксидів неметалів  
  Таблиця «Основні класи неорганічних сполук» Демонстрації 6-8 Лабораторний дослід 4 Мультимедійний проектор. ЕЗН «Віртуальна хімічна лабораторія» Знати склад сульфатної кислоти й сульфатів, їх властивості й застосування, найважливіші природні сульфати, особливості охорони навколишнього середовища від забруднення викидами сульфуровмісних речовин. Уміти складати формули сульфатів і рівняння реакцій, що характеризують властивості сульфатної кислоти й сульфатів  
  Таблиця «Основні класи неорганічних сполук» Лабораторний дослід 6 Мультимедійний проектор. Знати склад нітратної кислоти й нітратів, їх властивості, поширення в природі та застосування, загальні відомості  
    Лабораторний дослід 7 ЕЗН «Віртуальна хімічна лабораторія» про мінеральні добрива, раціональне використання добрив і проблеми охорони природи, роль хімії в розв’язуванні продовольчої проблеми. Вміти складати формули нітратів і рівняння реакцій, що характеризують властивості нітратної кислоти й нітратів  
    Лабораторний дослід 5 Мультимедійний проектор Закріпити знання про сульфатну й нітратну кислоти, сульфати й нітрати, їх властивості та вміння складати формули сполук і хімічні рівняння, що характеризують їх властивості  
  Таблиця «Основні класи неорганічних сполук» Демонстрація 9 Лабораторний дослід 8 Мультимедійний проектор. ЕЗН «Віртуальна хімічна лабораторія» Знати склад і властивості карбонатної кислоти й карбонатів, їх поширення в природі й застосування, принцип дії вогнегасника, склад та особливості використання будівельних матеріалів, кругообіг Оксигену, Нітрогену, Карбону в природі. Вміти складати рівняння реакцій, що характеризують властивості карбонатної кислоти й карбонатів  
  Інструктивні картки   ЕЗН «Віртуальна хімічна лабораторія» Закріпити й перевірити знання про спосіб добування вуглекислого газу в лабораторії та виявлення його з допомогою взаємоперетворення карбонатів і гідрогенкарбонатів; формувати вміння виконувати досліди практично  
  Роздавальний матеріал     Повторити й закріпити знання про неметали, їх оксигеновмісні сполуки та вміння складати формули цих сполук і хімічні рівняння, що характеризують їх властивості  
  Роздавальний матеріал     Перевірити знання та вміння з теми «Неметалічні елементи та їх сполуки»  
        Удосконалити знання й уміння з теми «Неметалічні елементи та їхні сполуки»  

 

 

№ з/п Дата Тема уроку Тип уроку Методи проведення  
Тема 2. Металічні елементи та їхні сполуки (14 годин + 4 резервні)
1/17   Загальна характеристика металічних елементів за їх положенням у періодичній системі й будовою атомів. Метали як прості речовин. Металічний зв’язок, металічні кристалічні ґратки ВП ВНМ (О) Лекція, бесіда, «Мозковий штурм», демонстрація 10  
2/18   Загальні фізичні властивості металів. Поширеність металічних елементів та їхніх сполук у природі. Металічні руди. Загальні методи добування металів ВНМ (О) Лекція, бесіда,складання опорних схем, таблиць, робота з підручником, лабораторний дослід 9  
3 /19   Загальні хімічні властивості металів. Корозія металів, захист від корозії ВНМ (О) Лекція, бесіда, демонстраційний експеримент 16, складання таблиці, прийоми «Творча лабораторія», «Власні приклади»  
4 /20   Вивчення будови атомів, фізичних, хімічних властивостей металів З (Т-М) Бесіда, робота в гетерогенних групах, прийом взаємоопитування  
5 /21   Лужні, лужноземельні елементи й Магній. Фізичні й хімічні властивості простих речовин, основний характер їх оксидів і гідроксидів, біологічна роль елементів ВНМ (Д) Лекція, бесіда, самостійна робота, демонстраційний експеримент 11, 12, лабораторні досліди 10, 11  
6 /22   Поняття про твердість води (постійну, тимчасову) і методи її усунення (зменшення) ВНМ (Д) Лекція, бесіда, хімічна розминка, хімічний крос, лабораторний дослід 12, демонстраційний експеримент 13  
7 /23   Вивчення фізичних і хімічних властивостей лужних, лужноземельних елементів і Магнію, видів твердості води та методів її усунення З (РДН) Корегувальна частина — фронтально, навчальна частина — робота в гетерогенних групах, контрольна частина — індивідуальні диференційовані завдання  
8 /24   Узагальнювальне повторення УП Мозковий штурм, міні-тести, самоперевірка, робота в гомогенних групах за диференційованими завданнями  
9 / 25   Контроль знань КОН Тестові завдання по варіантам  
10/26   Алюміній як хімічний елемент і проста речовина. Фізичні й хімічні властивості алюмінію ВНМ (О) Лекція, фронтальна бесіда, робота з підручником, прийоми «Дивуй», «Учитель — учень», «Чомучка»  
11/27   Амфотерні властивості алюміній оксиду й алюміній гідроксиду ВНМ (Д) Лекція, фронтальна бесіда, експеримент — лабораторний дослід 13, прийоми «Творча лабораторія», «Приваблива мета», «Власні приклади», складання схем, самостійна робота з підручником  
12/28   Вивчення амфотерних властивостей алюмінію, алюміній оксиду й алюміній гідроксиду З (Т-М)    
13/29   Ферум як представник металічних елементів побічних підгруп. Фізичні й хімічні властивості заліза, сполуки Феруму(ІІ) і Феруму(ІІІ) ВНМ (Д) Лекція, бесіда, експеримент  
14/30   Метали та сплави в сучасній техніці. Застосування алюмінію, заліза та їх сплавів. Розвиток металургійних виробництв в Україні. Охорона навколишнього середовища під час виробництва й використання металів З (РДН) Лекція, бесіда, робота з підручником, експеримент  
15/31   Практична робота № 2 З (РДН) Практична робота  
16/32   Узагальнювальне повторення УП    
17/33   Контрольна робота за рік КОН Тестові завдання по варіантах  
18/34   Корекція знань КОР Робота з тестовими завданнями  

 

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.