Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТЕМА 4: ЦИТОЛОГІЯ. ЦИТОПЛАЗМА, ЇЇ СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ.

Зміст

Основні компоненти цитоплазми - гіалоплазма, органела, включення.

Гіалоплазма - призначення, цитозоль і цитоматрикс, фізіко-хімічні властивості, хімічний склад, значення для клітинного метаболізму.

Органели- призначення, класифікація. Органела загального і спеціального призначення. Мембранна органела (гранулярна і агранулярна ендоплазматична мережа, комплекс Гольджі, лізосоми, пероксисоми, мітохондрії). Немембранна органела (рибосоми, центросома, мікротрубочки, мікрофіламенти і проміжні філаменти). Синтетичні процеси в клітині. Взаємодія структурних компонентів клітини при синтезі білків і небілкових речовин.

Включення - призначення, класифікація, значення.

 

Контрольні питання.

 1. Основні компоненти цитоплазми.
 2. Класифікація органели .
 3. Морфофункціональна характеристика мембранної органели (ендоплазматична мережа, комплекс Гольджі, лізосоми, пероксисоми, мітохондрії).
 4. Морфофункціональна характеристика немембранної органели (рибосоми, центріолі, мікротрубочки і мікрофіламенти).
 5. Включення. Визначення, класифікація, значення.

 

Питання, винесені на СРС

 1. Взаємодія клітинних структур у фізіологічних процесах синтезу, секреції, біоенергетики, рухи, розмноження, захисних реакціях.
 2. Гіалоплазма, фізико-хімічні властивості, значення для клітинного метаболізму.
 3. Морфофункціональна характеристика органели спеціального призначення.

 

Мікропрепарати.

1. Комплекс Гольджі в клітинах спинномозкового вузла. Імпрегнація сріблом.

2. Жирові включення в клітинах печінки. Забарвлення сафраніном, фіксація осмієвою кислотою.

3. Включення глікогену в клітинах печінки. Забарвлення по Бесту (кармін Беста, гематоксилін).4. Пігментні включення в клітинах шкіри аксолотля. Нефарбований препарат.

Електронні мікрофотографії.

1. Мітохондрії.

2. Гранулярна ендоплазматична мережа.

3. Гладка ендоплазматична мережа.

4. Комплекс Гольджі.

5. Лізосоми.

6. Включення глікогену.

7. Включення жиру.

8. Секреторні включення.

 

Основна література.

 1. Луцик О.Д. Іванова А.Й., Кабак К.С. Гістологія людини. Львів. Мир. 1992. С.22-30
 2. Гістологія / Під ред. Ю.И.Афанасьева, Н.А.Юриної. М.: Медицина, 2001. С.56-73.
 3. Гістологія / Під ред. Ю.И.Афанасьева, Н.А.Юриної. М.: Медицина, 1989.С.44-61.44-60.

 

Додаткова література.

 1. Лабораторні заняття по курсу гістології, цитології і ембріології / Під. Ред. Ю.И.Афанасьева. М.: Вища школа. 1990. С.33-41.
 2. Напханюк В.К., Сервецкий К.Л. Практикум по цитології, загальній гістології і ембріології. Навчальний посібник. Одеса, 1999. С. 27-38.
 3. Практикум по гістології, цитології і ембріології / Під. Ред. Н.А.Юриної, А.И.Радостиної. М.: Вид-во УДН. 1989. С.28-34.
 4. Алмазов И.В., СутуловЛ.С. Атлас по гістології і ембріології. М.:Медицина,1978. С.
 5. Напханюк В.К. Основи цитології, загальної гістології і ембріології (курс лекцій) .Одесса.1999. С.32-44.

 

 

Тестові завдання М1 см1 т4

1. Назвати, який зв'язок білка і структури цитоскелета характерний для хемомеханічної взаємодії у віях?

A. Дінєїн, мікротрубочки

B. Міозин, мікротрубочки

C. Актин, мікрофіламенти

D. Тубулін, проміжні філаменти

E. Кинезін, проміжні філаменти

 

2. Тривалий вплив на організм токсичних речовин привів до значного скорочення синтезу білка в гепатоцитах. Яка органела більше всього постраждала від інтоксикації?

A. Гранулярна ендоплазматична мережа

B. Мітохондрії

C. Мікротрубочки

D. Лізосоми

E. Комплекс Гольджі

 

3. Для запуску механізму скорочення м'язової тканини необхідна достатня кількість іонів кальцію. У якій органелі відбувається його накопичення?

A. Гранулярна ендоплазматична мережа

B. Мітохондрії

C. Лізосоми

D. Агранулярна ендоплазматична мережа

E. Комплекс Гольджі

 

*4. Клітину обробили речовиною, яка блокує процес фосфорилювання нуклеотидів в мітохондріях. Який процес життєдіяльності клітини буде порушений?

A. Синтез мітохондріальних білків

B. Синтез АТФ

C. Окислювальне фосфорилювання

D. Інтеграція функціональних білкових молекул

E. Фрагментація крупних мітохондрій на менші

 

*5. В цитоплазмі клітин підшлункової залози в процесі секреторного циклу в апікальній частині з'являються і зникають гранули секрету. Яких структурних елементів клітини це стосується

A. Включення

B. Мікрофіламенти

C. Лізосоми

D. Фагоцитарні вакуолі

E. Рибосоми

 

6. У крові хворого виявлений низький рівень Альбуміну і Фібриногену. Зниження активності якої органели гепатоцитів найймовірніше спричиняє це явище?

A. Лізосоми

B. Пероксисоми

C. Апарат Гольджі

D. Гранулярна ЕПС

E. Агранулярна ЕПС

 

7. У хворого, що отруївся СCl4, спостерігається порушення цілісності мембран лізосом в більшості клітин печінки. Яким буде результат впливу отруйної речовини на клітини печінки?

A. Не впливає

B. Розвивається аутоліз

C. Активується фагоцитоз

D. Активується піноцитоз

E. Активується екзоцитоз

 

*8. В клітині пошкоджена структура рибосом. Які процеси в першу чергу будуть порушені?

A. Синтез білка

B. Синтез ДНК

C. Синтез вуглеводів

D. Синтез ліпідів

E. Синтез мінеральних речовин

 

9. На препараті видно клітини, цитоплазма яка забарвлена базофільно. Які речовини, присутні в клітині, зумовлюють це явище?

А. ДНК

В. Меланин

С. РНК

D. Вуглеводи

Е. Ліпіди

 

10. За допомогою мікроманіпулятора з клітини видалили органелу, внаслідок чого порушився синтез вуглеводів, утворення лізосом, упаковка, дозрівання і виведення секреторних продуктів клітини. Яку органелу видалили?

A. Агранулярну ЕПС

B. Гранулярну ЕПС

C. Апарат Гольджі

D. Клітинний центр

E. Мікротрубочки

 

11. Мікроманіпулятором пошкодили структуру однієї з частин клітини, що порушило здатність клітини контролювати формування і деструкцію органели цитоскелету – мікротрубочок, здібність до ділення. Яка структура була пошкоджена найімовірніше?

A. Центросома

B. Глікокалікс

C. Пластинчастий комплекс

D. Мікрофібрили

E. Мітохондрії

 

12. На вільній поверхні клітини були виявлені структури, в яких під електронним мікроскопом видно 9 пар периферичних мікротрубочок і 2 центральних. Як називають ці утворення?

А. Кутикула

В. Мікроворсинки

С. Псевдоподії

D. Вії

Е. Центриолі

 

13. В процесі життєдіяльності клітини різко збільшується кількість цистерн і канальців агранулярної ендоплазматичної мережі. Синтез яких речовин активується в клітині?

A. Вуглеводів і ліпідів

B. Білків і ліпідів

C. ДНК

D. РНК, білка

E. Глікопротеїнів

 

14. Методом електронної мікроскопії встановлено, що в цитоплазмі клітин печінки в процесі життєдіяльності можуть з'являтися і зникати структури глибкоподбного вигляду, у складі яких знаходиться глікоген. Як можна назвати ці клітинні структури?

А. Мітохондрії

В. Ядерце

С. Лізосоми

D. Пероксисоми

E. Включення

 

15. У цитоплазмі пігментних клітин під дією сонячних променів можуть з'являтися гранули пігменту. До яких структурних елементів клітини треба відносити ці гранули?

А. Включення

В. Органели

С. Гіалоплазма

D. Хроматин

E. Ядерце

 

*16. В культурі тканини опромінюванням пошкоджені ядерця в ядрі. Відновлення якої органели в цитоплазмі клітини стане проблематичним?

A. Лізосом

B. Рибосом

C. Ендоплазматичній мережі

D. Мікротрубочок

E. Комплексу Гольджі

 

17. За допомогою мікроманіпулятора з клітини видалили органелу, у складі якої можна розрізнитки дві мембрани (зовнішню гладку і внутрішню з виростами). Крім того, органела має власний генетичний апарат. Яку органелу видалили?

A. Рибосому

B. Комплекс Гольджі

C. Мітохондрію

D. Клітинний центр

E. Лізосому

 

18. Ряд клітин організму можуть рухатися, як амеби, формуючи тимчасові короткі вирости. Які клітинні структури забезпечують виконання цієї функції?

А. Мікрофіламенти

В. Рибосоми

С. Мітохондрії

D. Лізосоми

E. Мікрофібрили

 

19. За допомогою мікроманіпулятора з клітини видалили органелу, без якої неможливе формування мікротрубочок і веретена ділення в період мітозу. Яку органелу видалили?

A. Рибосому

B. Комплекс Гольджі

C. Мітохондрію

D. Клітинний центр

E. Лізосому

 

20. Агранулярна ендоплазматична мережа виконує ряд важливих функцій. Які функції для неї не характерні?

А. Синтез ліпідів

В. Синтез білків

С. Синтез вуглеводів

D. Депо іонів кальцію

Е. Детоксикація токсичних речовин

 

21. За допомогою мікроманіпулятора з клітини видалили органелу, що складається з двох субодиниць, кожна їх котрих представлена рибонуклеопротеїновим тяжом. Яку органелу видалили?

A. Рибосому

B. Комплекс Гольджі

C. Мітохондрію

D. Клітинний центр

E. Лізосому

 

22. За допомогою мікроманіпулятора в клітині пошкодили органелу, яка в своєму складі містить протеолітичні ферменти, здатні розщеплювати біополімери. Яку органелу видалили?

A. Рибосому

B. Комплекс Гольджі

C. Мітохондрію

D. Клітинний центр

E. Лізосому

 

23.У клітині деякі органели здатні синтезувати білок. В яких із перерахованих органел не відбувається цей процес??

A. Рибосоми

B. Полісоми

C. Мітохондрії

D. Гранулярна ЕПС

E. Лізосому

 

24. У цитоплазмі клітин досліджували органелу, що є системою замкнутих мембран, покритих рибосомами, яка забезпечує синтез і транспорт білків. Що це за органела?

A. Гранулярна ЕПС

B. Апарат Гольджі

C. Агранулярная ЕПС

D. Клітинний центр

E. Мітохондрія

 

25. У цитоплазмі виявлені утворені біомембранами мішечки округлої форми діаметром 0,2.0,5 мкм, заповнені ферментами, серед яких маркерним є каталаза. Функціонально забезпечують утилізацію хімічно активного кисню. Назвіть їх.

A. Пероксисоми

B. Центріолі

C. Рибосоми

D. Лізосоми

E. Мітохондрії

 

26. У клітинах досліджувалася система мембранних трубочок, канальців, бульбашок, функціонально пов'язана з метаболізмом ліпідів і вуглеводів, детоксикацією шкідливих для клітини хімічних сполук, депонуванням іонів кальцію. Назвіть органелу.

A. Агранулярная ЕПС

B. Апарат Гольджі

C. Гранулярна ЕПС

D. Клітинний центр

E. Мітохондрія

 

27. У цитоплазмі клітин досліджували порожнисті фіблярні структури, діаметром близько 25 нм, побудовані з глобулярних білкових субодиниць. Що це за структури і який білок в їх складі?

A. Полісоми, тропонін

B. Мікрофіламенти, актин

C. Центріоль, кальмодулін

D. Мікротрубочки, динеїн

E. Мікротрубочки, тубулін

 

28. На основі аналізу ультраструктурної картини клітини дослідник зробив висновок, що в клітині найсильніше розвинені гранулярні ЕПС і комплекс Гольджі. На чому імовірно спеціалізується дана клітина?

A. Фагоцитоз

B. Синтез і секреція ліпідів

С. Всмоктування

D. Синтез і секреція білка

E. Накопичення і зберігання поживних речовин

 

29. Дифузна базофілія цитоплазми часто спостерігається в швидкорослих ракових клітинах, нормальних клітинах зародків, що розвиваються, клітина швидко проліферує в процесі відновлення пошкоджених тканин. З присутністю великої кількості якої органели можна зв'язати це явище?

A. Комплексу Гольджі

B. Агранулярної ЕПС

C. Пероксисом

D. Вільних рибосом

E. Мітохондрій

 

30. Порушення нормальної метаболічної функції лізосом служить причиною ряду захворювань – так званих хвороб накопичення. З формуванням і накопиченням яких структур це пов'язано?

A. Залишкових тілець

B. Первинних лізосом

C. Фаголізосом

D. Аутолізосоми

E. Вторинних лізосом

 

31. На основі аналізу ультраструктурної картини клітини дослідник зробив вивід про активний синтез нею і виведенні з клітини речовин, що відносяться до групи холестерину. Сильний розвиток якої органели найбільш характерний для такої клітини?

A. Агранулярна ЕПС

B. Гранулярна ЕПС

C. Рибосоми

D. Мікротрубочки

E. Лізосоми

 

32. У лікуванні злоякісних новоутворень використовується алкалоїд вінбластин, лікувальна дія якого заснована на здатності викликати агрегацію білка тубуліна в кристалоподібні структури і тим самим запобігати його полімеризації в мікротрубочки. Який процес в розвитку пухлин припиняється?

A. Дедиференціювання

B. Зростання клітин

C. Міграція клітин

D. Дезинтеграція

E. Поділ клітин

 

33. Клітини печінки беруть участь в детоксикації деяких лікарських препаратів, наприклад барбітуратів. Від кількості якої органели в клітинах залежить стійкість індивідуума до його патологічної дії?

A. Гладка ендоплазматична мережа

B. Гранулярна ендоплазматична мережа

C. Комплекс Гольджі

D. Лізосоми

E. Пероксисоми

 

34. У електронному мікроскопі має вид гомогенної або тонкозернистої речовини; з фізико-хімічної крапки зір – складна колоїдна система, здатна переходити із золеподібного стану в гелеподібний і назад. Назвіть структуру клітини.

A. Нуклеоплазма

B. Тоноплазма

C. Цитоплазма

D. Гіалоплазма

E. Ергастоплазма

 

*35. Цитохімічне дослідження виявило високий вміст в цитоплазмі гідролітичних ферментів. З активністю якої органели пов'язаний цей факт?

A. Лізосом

B. Мітохондрій

C. Полісом

D. Ендоплазматичній мережі

E. Клітинного центру

 

*36. В раціоні людини велика кількість вуглеводів. Які структури виявлятимуться при цьому в цитоплазмі гепатоцитів?

A. Гранули глікогену

B. Краплі жиру

C. Одна велика жирова крапля

D. Збільшення кількості вільних рибосом

E. Включення ліпофусцину

 

37. При проведенні наукового експерименту дослідник зруйнував структуру однієї з частин клітини, що порушило здібність клітини до ділення. Яка структура найймовірніше була пошкоджена?

A. Центросома

B. Глікокалікс

C. Пластинчастий комплекс

D. Мікрофібрили

E. Мітохондрії

 

*38. У дитини 7 років з природженим захворюванням в клітинах організму виявлені аномальні біополімери. Про порушення функції якої органели йде мова?

A. Лізосом

B. Рибосом

C. Гранулярній ендоплазматичній мережі

D. Мітохондрій

E. Пероксисом.

 

*39. В крові хворого виявлений низький рівень Альбуміну і Фібриногену. Зниження активності якої органели гепатоцитів печінки найймовірніше пояснює це явище?

A. Гранулярною ЕПС

B. Агранулярною ЕПС

C. Мітохондрій

D. Комплексу Гольджі

E. Лізосом

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.