Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТЕМА 6. ПОРІВНЯЛЬНА ЕМБРІОЛОГІЯ. РАННІ ЕТАПИ ЕМБРІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ХРЕБЕТНИХ.

Зміст.

Предмет і значення порівняльної ембріології. Закон Мюллера-Геккеля. Періодизація розвитку тварин. Прогенез. Будова статевих клітин. Класифікація яйцеклітин. Запліднення. Основні стадії розвитку зародка. Дроблення – характеристики, види, залежність від типу яйцеклітини, види бластул. Гаструляція – характеристики, способи. Диференціювання зародкових листків, гісто- і органогенез. Особливості будови зародка хребетних на різних стадіях розвитку. Поняття про біологічні процеси, які лежать в основі розвитку зародка: індукція, детерміація, ділення, міграція клітин, зростання, диференціювання, взаємодія клітин, руйнування.

Контрольні питання

 1. Ембріологія, її роль і значення в підготовці лікаря.
 2. Основні етапи ембріогенезу.
 3. Прогенез. Статеві клітини, будова, функції.
 4. Будова і класифікація яйцеклітин.
 5. Запліднення. Фази запліднення.
 6. Дроблення. Види дроблення. Характеристика дроблення.
 7. Бластуляція. Типи бластул і їх будова.
 8. Гаструляція. Способи гаструляції.
 9. Диференціювання зародкової мезодерми. Гісто- і органогенез.
 10. Поняття про детерміацію, індукцію, диференціювання.

 

Питання, винесені на СРС

1. Прогенез. Будова сперматозоїда.

2. Ембріогенез ланцетника і нижчих хребетних.

3. Похідні зародкової ектодерми.

4. Похідні зародкової ентодерми.

5. Похідні зародкової мезодерми.

6. Джерела розвитку і диференціювання мезенхіми.

 

Мікропрепарати

1. Зародковий диск. Забарвлення залізним гематоксиліном.

 

Основна література

1. Луцик О.Д. Іванова А.Й., Кабак К.С. Гістологія людини. Львів. Мир. 1992. С.363-377.

2. Гістологія / Під ред. Ю.И.Афанасьева, Н.А.Юриної. М.: Медицина, 1989. С.96-100.

 

Додаткова література 1. Юріна Н.А.,Торбек В.Е., Румянцева Л.С. Основні етапи ембріогенезу хребетних тварин і людини. М.: Вид-во УДН, 1984. С.33-43..
 2. Лабораторні заняття по курсу гістології, цитології і ембріології / Під. Ред. Ю.И.Афанасьева. М.: Вища школа. 1990. С.50-56.
 3. Напханюк В.К., Сервецкий К.Л. Практикум по цитології, загальній гістології і ембріології. Навчальний посібник. Одеса, 1999. С.47-60 Практикум по гістології, цитології і ембріології / Під. Ред. Н.А.Юриної, А.И.Радостиної. М.: Вид-во УДН. 1989. С.39-52.
 4. Алмазов И.В., СутуловЛ.С. Атлас по гістології і ембріології. М.:Медицина,1978. С.
 5. Напханюк В.К. Основи цитології, загальної гістології і ембріології (курс лекцій). Одесса.1999. С.100-117.

 

Тестові завдання М1 см1 т6

1. Процес дроблення зиготи завершується утворенням бластули. Який тип бластули характерний для ссавців і людини?

А. Бластоциста.

У. Целобластула.

С. Діськобластула.

Д. Амфібластула.

Е. Перибластула.

 

2. На одному з етапів ембріогенезу розмір зародка практично не змінюється. Яку назву має цей етап ?

А. Гістогенез

В. Дроблені

С. Органогенез

D. Гаструляція

Е. Системогенез

 

3. Яйцеклітини хребетних тварин мають в цитоплазмі трофічні включення – жовток. У яких тварин кількість жовтка в яйцеклітинах найменша ?

А. Ссавці

В. Рептилій

С. Птахи

D Амфібії

Е. Риби

 

4. Яйцеклітини хребетних розрізняються по кількості і розміщенню жовтка в цитоплазмі. До якого типу відноситься яйцеклітина птахів?

А. Вторично ізолецитальна

В. Помірно тілолецитальна

С. Первинно ізолецитальна

D. Різко тілолецитальна

Е. Мезолецитальна

 

5. Яйцеклітини хребетних розрізняються по кількості і розміщенню жовтка в цитоплазмі. До якого типу належить яйцеклітина ланцетника?

А. Вторинно ізолецитальна

В. Помірно тілолецитальна

С. Первинно ізолецитальна

D. Різко тілолецитальна

Е. Мезолецитальная

 

6. Яйцеклітини хребетних розрізняються по кількості і розміщенню жовтка в цитоплазмі. До якого типу належить яйцеклітина комах?

А. Вторинно ізолецитальна

В. Помірно тілолецитальна

С. Первинно ізолецитальна

D. Різко тілолецитальна

Е. Центролецитальная

 

7. Яйцеклітини хребетних розрізняються по кількості і розміщенню жовтка в цитоплазмі. До якого типу належить яйцеклітина амфібій?

А. Вторинно ізолецитальна

В. Помірно тілолецитальна

С. Первинно ізолецитальна

D. Різко тілолецитальна

Е. Мезолецитальная

 

8. На препараті видно зародок, який складається з парної кількості бластомерів однакової величини. Визначите, який тип дроблення характерний для цього зародка:

А. Повне, нерівномірне асинхронне

B. Повне, рівномірне, синхронне

C. Неповне, рівномірне, асинхронне

D. Меробластичне

E. Акробластичне.

 

9. Дроблення зиготи дискоїдальне. Визначите тип яйцеклітини і вид тварин, для яких характерний такий тип дроблення:

А. Мезолецитальна; риби, птахи

B. Оліголецитальна; ланцетник

C. Ізолецитальна; людина

D. Різко тілолецитальна; риби, птахи, рептилії

E. Мезолецитальна; амфібії

 

10. Запліднена яйцеклітина, в цитоплазмі якої є помірна кількість жовтка з переважним його скупченням на одному з полюсів. Яким буде дроблення зиготи?

А. Полное рівномірне синхронне

В.Полное нерівномірне асинхронне

С. Неполное рівномірне синхронне

D. Повне рівномірне асинхронне

E. Неповне нерівномірне асинхронне

 

11. На препараті видно зародок на стадії бластули, що складається з бластомерів різної величини, створюючих багатошарову бластодерму з ексцентрично розташованою порожниною. Для яких хребетних характерний такий тип бластули?

А. Ссавці

В. Рептилії

С. Риби

D.Птахи

E. Амфібії

 

12. На 5-6-й день після запліднення ембріон людини потрапляє в порожнину матки. Стадія дроблення завершується. Що утворюється із зиготи у ссавцям до кінця стадії дроблення?

А. Бластоциста

В. Зародковий щиток

С. Епібласт і гіпобласт

D. Зародкові листки

E. Позазародкові органи

 

13. Дроблення зиготи неповне, нерівномірне, асинхронне. Визначите тип яйцеклітини, для якої характерний такий тип дроблення:

А. Мезолецитальна

B. Повторно ізолецитальна

C. Первинно ізолецитальна

D. Різко тілолецитальна

E. Помірно тілолецитальна

 

14. Дроблення зиготи повне, нерівномірне, асинхронне. Визначите для яких видів тварин характерний такий тип дроблення:

А. Для риб

B. Для ланцетника

C. Для ссавцям

D. Для птахів

E. Для рептилій

 

15. Целобластула утворюється при повному рівномірному синхронному дробленні. Для яких хребетних характерний такий тип бластули?

А. Ссавці

В. Ланцетник

С. Риби

D.Птахи

E. Амфібії

 

16. Визначите, який тип дроблення характерний для зиготи ссавців плацентарних

А. Повне, нерівномірне асинхронне

B. Повне, рівномірне, синхронне

C. Неповне, рівномірне, асинхронне

D. Меробластичне

E. Акробластичне

 

17. Під час гаструляції у зародку недостатньо сформувався первинний вузлик Гензеновський. Розвиток якого осьового органу порушиться?

А. Хорди

В. Нервових гребінців

С. Нервового жолобка

D. Нервової трубки

Е. Мантійного пласта нервової трубки.

 

18. Процес дроблення зиготи завершується утворенням бластули. Який вид бластули характерний для плацентарних ссавців?

А. Бластоцель

В. Дискобластула

С. Бластоциста

D. Амфібластула

Е. Целобластула

 

19. Процес дроблення зиготи завершується утворенням бластули. Який вид бластули характерний для птахів?

А. Бластоцель

В. Дискобластула

С. Бластоциста

D. Амфібластула

Е. Целобластула

 

20. Процес дроблення зиготи завершується утворенням бластули. Який вид бластули характерний для земноводних?

А. Бластоцель

В. Дискобластула

С. Бластоциста

D. Амфібластула

Е. Целобластула

 

21. Після утворення бластули починається гаструляція. Які типи гаструляции характерні для ланцетника?

А. Інвагінація, імміграція

У. Епіболія, імміграція

С. Делямінація, епіболія

D. Інвагінація, епіболія

Е. Делямінація, імміграція

 

22. Після утворення бластули починається гаструляція. Які типи гаструляции характерні для амфібій?

А. Інвагінація, імміграція

У. Епіболія, імміграція

С. Делямінація, епіболія

D. Інвагінація, епіболія

Е. Делямінація, імміграція

 

23. Після утворення бластули починається Гаструляція. Які типи гаструляции характерні для ссавцям?

А. Інвагінація, імміграція

У. Епіболія, імміграція

С. Делямінація, епіболія

D. Інвагінація, епіболія

Е. Делямінація, імміграція

 

24. У експерименті у ембріона зруйнований склеротом дорзальної частини зародкової мезодерми. Розвиток яких тканин буде порушений?

А. М’язової тканини

В. Нервова тканина

С. Скелетні тканини

D. Дерма шкіри

Е. Епітеліальна тканина

 

26. У експерименті у ембріона зруйнований міотом дорзальної частини зародкової мезодерми. Розвиток яких тканин буде порушений?

А. Гладка м'язова тканина

В. Скелетная м'язова тканина

С. Скелетні тканини

D. Дерма шкіри

Е. Епітеліальна тканина

 

27. У експерименті у ембріона зруйнований дерматом дорзальної частини зародкової мезодерми. Розвиток яких тканин буде порушений?

А. М’язової тканини

В. Нервова тканина

С. Скелетні тканини

D. Дерма шкіри

Е. Епітеліальна тканина

 

28. У експерименті у ембріона зруйнований вісцелярний листок спланхнотома. Розвиток яких тканин буде порушений?

А. Гладка м'язова тканина

В. Серцева м'язова тканина

С. Скелетні тканини

D. Дерма шкіри

Е. Скелетна м'язова тканина

 

29. У експерименті у ембріона зруйнована проміжна частина зародкової мезодерми. Розвиток яких органів і систем буде порушений?

А. Головного мозку

В. Сечовивідної системи

С. Ендокринної системи

D. Дерма шкіри

Е. Дихательної системи

 

30. Складний процес хімічних і морфологічних змін, що супроводжується розмноженням, зростанням, направленим переміщенням і диференціюванням клітин, - це:

А. Індукція

В. Гаструляція

С. Детерминація

D. Імплантація

Е. Комітування

 

31. На 7-у добу після запліднення в порожнині бластоцисти можна визначити розщеплювання зародкового матеріалу з утворенням 2-х листків:

А. Ектодерма і мезодерма

В. Трофобласт і ембріобласт

С. Епібласт і гіпобласта

D. Ентодерма і мезодерма

E. Амніон і аллантоїс

 

*32. В експерименті у зародка птаха зруйнували склеротом. Порушення розвитку якої структури викличе ця маніпуляція?

A. Осьового скелета

B. Сполучної тканини шкіри

C. Строми внутрішніх органів.

D. Строми гонад.

E. Хорди

 

*33. В експерименті на зародку жаби зруйнували зовнішній зародковий листок – ектодерму. Яка морфологічна структура з нижче перерахованих надалі не розвиватиметься?

A.Епідерміс

B.Соміти

C. Нефротом

D.Спланхнотом

E.Кісткова тканина

 

*34. В експерименті у зародка кролика зруйнували міотом. Розвиток якої структури буде порушений?

A. Скелетної мускулатури

B. Осьового скелета

C. Сполучної тканини шкіри

D. Гладкої мускулатури

E. Сірозних оболонок

 

*35. На гістологічному препараті видно зародок курки на стадії диференціювання мезодерми на соміти, сегментарні ніжки і спланхнотом. З якого матеріалу розвивається осьовий скелет?

A. Склеротом.

B.Дерматом.

C. Нефротом.

D.Спланхнотом.

E.Міотом.

 

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.