Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТЕМА 8: ДІАГНОСТИКА МІКРОПРЕПАРАТІВ 1

Перелік препаратів, винесених на діагностику

1. Комплекс Гольджі в клітинах спинномозкового вузла. Імпрегнація сріблом.

2. Жирові включення в клітинах печінки. Забарвлення сафраніном, осмієвою кислотою.

3. Включення глікогену в клітинах печінки. Забарвлення по Бесту (кармін Беста, гематоксилін).

4. Пігментні включення в клітинах шкіри аксолотля. Нефарбований препарат.

5. Гетерохроматин в лейкоцитах мазка крові. Забарвлення по Романовському-гимзе.

6. Еухроматин в ядрах клітин спинального ганглія. Забарвлення гематоксилін – еозином.

7. Каріокінез в клітинах корінця лука. Забарвлення залізним гематоксиліном.

8. Зародковий диск. Забарвлення залізним гематоксиліном.

 

Перелік електронних мікрофотографій, винесених на діагностику

1. Еукаріотічеськая клітина. 2. Плазмолема. 3. Система міжклітинних контактів. 4. Фагоцитоз. 5. Піноцитоз. 6. Вії. 7. Мікроворсинки. 8. Мітохондрія. 9. Гранулярна ендоплазматична мережа. 10. Гладка ендоплазматична мережа. 11. Внутріклітинний сітчастий апарат Гольджі. 12. Лізосоми. 13. Включення глікогену. 14. Включення жиру. 15. Секркторні включення. 16. Ядро. 17. Ядерна оболонка. 18. Ядерце.

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2

ЗАГАЛЬНА ГІСТОЛОГІЯ

Конкретні цілі:

- Трактувати поняття „тканина”.

- Робити висновки про роль тканин в будові різних органів.

- Аналізувати вікові особливості тканин.

- Інтерпретувати ембріональний і постембріональний розвиток тканин.

- Оцінювати фізіологічну і репаративную регенерацію тканин.

ТЕМА 9: ПОНЯТТЯ ПРО ТКАНИНИ. ЕПІТЕЛІАЛЬНА ТКАНИНА. ОДНОШАРОВИЙ

ЕПІТЕЛІЙ.

 

Зміст

Поняття про тканини. Системний підхід при визначенні поняття тканини багатоклітинного організму. Клітини і клітинні похідні як елементи тканини.Утворення тканин на основі диференціювання клітин ембріональних зачатків. Механізми гістогенезу. Закономірності виникнення і еволюції тканин, теорії паралелізму і дивергентної еволюції. Поняття про клітинні популяції. Стовбурові клітини, їх властивості. Детерміація і диференціювання клітин, їх молекулярно-генетичні основи. Поняття про гістоогенетичний ряд (диферон).

Класифікація тканин. Типи фізіологічної регенерації. Поняття про репаративну регенерацію і метаплазію.

Епітеліальна тканина і залози. Загальна морфофункціональна характеристика епітелію. Організація епітеліального пласта. Цитокератини як маркери різних видів епітеліальних тканин. Сучасні уявлення про будову, походження і функцію базальної мембрани. Трофіка епітелію. Гістогенез епітеліальних тканин. Генетична і морфофункціональна класифікації.

Контрольні питання

1. Визначення поняття тканини. Загальна характеристика тканин.

2. Класифікація тканин.

3. Джерела розвитку тканин.

4. Епітеліальні тканини. Загальна характеристика.

5. Морфологічна класифікація епітеліальних тканин

6. Класифікація філогенезу епітеліальних тканин

7. Характеристика одношарового плоского епітелію.

8. Характеристика одношарового кубічного епітелію

9. Характеристика одношарового призматичного епітелію.

10. Характеристика епітелію багаторядного (псевдобагатошарового).

Питання, винесені на СРС

1. Закономірності виникнення і еволюції тканин, теорії паралелізму і дивергентної еволюції.

2. Поняття про клітинні популяції. Стовбурові клітини, їх властивості.

3. Детерміація і диференціювання клітин, їх молекулярно-генетичні основи.

4. Поняття про гістоогенетичний ряд (диферон).

5. Цитокератини як маркери різних видів епітеліальних тканин.

6. Сучасні уявлення про будову, походження і функцію базальної мембрани.

Мікропрепарати

1. Одношаровий плоский епітелій (мезотелій). Імпрегнація сріблом, забарвлення гематоксиліном.

2. Одношаровий кубічний епітелій канальців нирок. Забарвлення гематоксилін- еозином.

3. Одношаровий призматичний епітелій канальців нирок. Забарвлення гематоксилін-еозином.

4. Одношаровий війчастий епітелій багаторядний. Зріз трахеї. Забарвлення гематоксилін- еозином.

Електронні мікрофотографії

1. Одношаровий циліндричний епітелій. 2. Одношаровий епітелій багаторядний.

 

Основна література

1. Луцик О.Д. Іванова А.Й., Кабак К.С. Гістологія людини. Львів. Мир. 1992. С.44-48.

2. Гістологія / Під ред. Ю.И.Афанасьева, Н.А.Юриної. М.: Медицина, 1989.С.136-142.

3. Гістологія / Під ред. Ю.И.Афанасьева, Н.А.Юриної. М.: Медицина, 2001. С.138-146.

Додаткова література

4. Лабораторні заняття по курсу гістології, цитології і ембріології / Під. Ред. Ю.И.Афанасьева. М.: Вища школа. 1990. С..

5. Напханюк В.К., Сервецкий К.Л. Практикум по цитології, загальній гістології і ембріології. Навчальний посібник. Одеса, 1999. С.62-70 .

6. Практикум по гістології, цитології і ембріології / Під. Ред. Н.А.Юриної, А.И.Радостиної. М.: Вид-во УДН. 1989. С.

7. Алмазов И.В., СутуловЛ.С. Атлас по гістології і ембріології. М.:Медицина,1978.

8. Напханюк В.К. Основи цитології, загальної гістології і ембріології (курс лекцій) .Одесса.1999.

 

Тестові завдання М1 см2 т9

1. На електронній мікрофотографії фрагмента внутрішньої оболонки судини визначаються клітини, лежачі на базальній мембрані і зв'язані між собою за допомогою десмосом і щільних контактів. Назвіть дані клітини.

А. Ендотелій.

B. Мезотелій.

С. Епідерміс.

D. Епітеліоретикулярні клітини.

Е. “Берегові” макрофаги.

 

2. У працівника хімічного виробництва після вдихання їдкої пари відбулася загибель частини війчастих епітеліоцитів бронхів. За рахунок яких клітин слизистої оболонки відбудеться регенерація війчастих клітин?

А. Фібробластів

В. Бокаловидних клітин

С. Ендокринних клітин

D. Клітин Лангенгарса

Е. Вставочних клітин

 

3. У працівника хімічного виробництва після вдихання їдкої пари посилилося виділення слизу в дихальних шляхах. Які клітини епітелію дихальних шляхів беруть участь в зволоженні слизистої оболонки?

А. Фібробласти

В. Келихоподібні клітини

С. Ендокринні клітини

D. Клітини Лангенгарса

Е. Вставочні клітини

 

4. Внутрішню оболонку судини (інтиму) зсередини вистилає епітелій. Назвіть його.

А. Мезотелій

У. Ендотелій.

С. Епідерміс.

D. Перехідний епітелій.

Е. Багаторядний епітелій.

 

5. На гістологічному препараті трахеї у складі багаторядного миготливого епітелію видно невисокі клітини які не досягають апікальної поверхні епітелію, в частині клітин видно фігури мітоза. Яку функцію виконують дані клітини?

А. Камбіальну.

У. Бар'єрну.

С. Опорную.

D. Ендокринну.

Е. Екзокринну.

 

6. У умовному експерименті зруйнована структура щільного контакту між епітеліоцитами. Яка функція епітелію постраждає?

А. Рецепторная

В. Трансепітеліального транспорту

С. Бар'єрна

D. Секреторна

Е. Екскреторна

 

7. У хворого сухим плевритом аускультується шум тертя плеври. При ураженні якого виду епітелію наголошується даний симптом?

А. Ендотелія

В. Уротелія

С. Каємчатого епітелію

D. Перехідного епітелію

Е. Мезотелія

 

8. Який тип контактів між клітинами епітеліального пласта запобігає проникненню молекул із зовнішнього середовища у внутрішнє?

А. Щілевой

В. Контакт за типом замку

С. Десмосома

D. Щільний

Е. Полудесмосома

 

9. У хворого гострим ринітом спостерігається гіперемія і сухість слизистої оболонки носової порожнини. Які клітини епітелію слизової оболонки відповідають за її зволоження?

А. Келихоподібні

В. Вставочні

С. Мікроворсинчаті

D. Базальні

Е. Ендокринні

 

10. На плівковому гістологічному препараті епітелію, імпрегнованого солями срібла, видно клітини полігональної форми з нерівними зубчатими краями, деякі з них містять 2-3 ядра. Який це епітелій

А. Перехідний

В. Мезотелій очеревини

С. Одношаровій кубічний епітелій

D. Однорядний війчастий

Е. Багаторядний війчастий

 

11. Епітеліальні клітини пов'язані один з одним за допомогою різних контактів. Який тип міжклітинних контактів забезпечує перехід іонів і низькомолекулярних речовин з клітини в клітину?

А. Щільний

В. Десмосома

С. Полудесмосома

D. Щілинний

Е. Всі вищеперелічені

 

12. У полярно диференційованому циліндровому епітелії, що розвивається з проміжної мезодерми, частина клітин в апікальному відділі несе аксонему. Вкажіть епітелій.

А. Каемчатий кишечника

В. Залозистий шлунку

С. Миготливий трахеї

D. Миготливий яйцепровода

Е. Каемчатий канальців нирки

 

13. На поперечному зрізі канальців нирки видно епітеліальні клітини, які лежать на базальній мембрані, в один шар. Який це епітелій?

А. Одношаровий кубічний

В. Одношаровий циліндричний каймистий

С. Мезотелій

D. Ендотелій

Е. Одношаровий циліндричний залозистий

 

14. На гістологічному препараті стінки тонкої кишки видно епітеліоцити призматичної форми, на апікальній поверхні видно мікроворсинки. Епітелій виконує функцію всмоктування. Який це епітелій?

А. Одношаровий кубічний

В. Одношаровий циліндричний каймистий

С. Мезотелій

D. Ендотелій

Е. Одношаровий циліндричний залозистий

 

15. На гістологічному препараті трахеї видно епітелій, велика частина клітин якого має циліндричну форму з миготливими віями в апікальній частині. Між ними розташовуються келихоподібні клітини, базальні і вставні. Який це епітелій?

А. Одношаровий кубічний

В. Псевдобагаторядний циліндричний миготливий

С. Мезотелій

D. Ендотелій

Е. Одношаровий циліндричний залозистий

 

16. Епітеліальна тканина граничить із сполучною тканиною. Яка структура знаходиться між ними?

А. Аморфна речовина

В. Колагенові волокна

С. Еластичні мембрана

D. Цитолема

Е. Базальная мембрана

 

17. Епітеліальні тканини виконують різні функції. Яка з перерахованих функцій не характерна для них?

А. Секреторна

В. Захисна

С. Трофічна

D. Покривна

Е. Скоротлива

 

18. Слизиста оболонка шлунку захищає його стінку від грубого впливу іжі і переварюючої дії шлункового соку. До якого морфологічного типу епітеліальних тканин відноситься епітелій слизової оболонки шлунку?

А. Одношаровий плоский

В. Одношаровий кубічний

С. Одношаровий циліндричний каймистий

D. Багаторядний війчастий

Е.Одношаровий циліндричний залозистий

 

19. У яйцепроводах просування статевої клітини забезпечується рухом вій епітеліоцитів. До якого морфологічного типу епітеліальних тканин відноситься епітелій яйцепровода?

А. Одношаровий плоский

В. Одношаровий кубічний

З Одношаровий циліндричний залозистий

D. Багаторядний війчастий

Е.Одношаровий циліндричний миготливий

 

20. Існує онтофілогенетична класифікація епітеліальних тканин, створена Н.Г. Хлопіним. Які критерії цієї класифікації?

А. Слойность

В. Форма клітин

С. Полярна диференціювання

D. Функції

Е. Походження

 

21. Існує онтофілогенетична класифікація епітеліальних тканин, створена Н.Г. Хлопіним, в основу якої покладено походження епітеліїв. До якого типу епітелію, згідно цієї класифікації, відноситься одношаровий призматичний залозистий?

А. Епідермальний

В. Ентеродермальний

С. Целонефродермальний

D. Епендімогліальний

Е. Ангіодермальний

 

22. Існує онтофілогенетична класифікація епітеліальних тканин, створена Н.Г. Хлопіним, в основу якої покладено походження епітеліїв. До якого типу епітелію, згідно цієї класифікації, відноситься одношаровий призматичний каймистий кишечника?

А. Епідермальний

В. Ентеродермальний

С. Целонефродермальний

D. Епендімогліальний

Е. Ангіодермальний

 

23. Існує онтофілогенетична класифікація епітеліальних тканин, створена Н.Г. Хлопіним, в основу якої покладено походження епітеліїв. До якого типу епітелію, згідно цієї класифікації, відноситься ендотелій?

А. Епідермальний

В. Ентеродермальний

С. Целонефродермальний

D. Епендімогліальний

Е. Ангіодермальний

 

24. Існує онтофілогенетична класифікація епітеліальних тканин, створена Н.Г. Хлопіним, в основу якої покладено походження епітеліїв. До якого типу епітелію, згідно цієї класифікації, відноситься мезотелій?

А. Епідермальний

В. Ентеродермальний

С. Целонефродермальний

D. Епендімогліальний

Е. Ангіодермальний

 

25. Існує онтофілогенетична класифікація епітеліальних тканин, створена Н.Г. Хлопіним, в основу якої покладено походження епітеліїв. До якого типу епітелію, згідно цієї класифікації, відноситься одношаровий кубічний сечових канальців?

А. Епідермальний

В. Ентеродермальний

С. Целонефродермальний

D. Епендімогліальний

Е. Ангіодермальний

 

26. Як відомо, ендотелій вистилає кровоносні судини. Яку форму мають клітини судинного ендотелію?

А. Кубічну

В. Призматичну

С. Шиповату

D. Двоввігнуту

Е. Плоску

 

27. Як відомо, ендотелій вистилає кровоносні судини. Яка основна функція клітин судинного ендотелію?

А. Секреторна

В. Опорная

С. Скоротлива

D. Всмоктуюча

Е. Активний транспорт речовин

 

28. Як відомо, через мезотелій відбувається виділення і всмоктування сірозної рідини. До якого типу, згідно морфологічної класифікації, відноситься мезотелій?

А. Псевдобагатошаровий епітелій

В. Одношаровий циліндричний епітелій

С. Одношаровий кубічний епітелій

D. Одношаровий залозистий епітелій

Е. Одношаровий плоский епітелій

 

29. Війчастий багаторядний епітелій складається з декількох видів клітин. Які з перерахованих клітин не входять в його склад?

А. Війчасті

В. Короткі і довгі вставні

С. Келихоподібні

D. Ендокринні

Е. Шиповаті

 

30. Для епітеліальних тканин характерна висока здатність до регенерації. Які клітини в одношаровому багаторядному війчастому епітелії є камбіальними?

А. Келихоподібні

В. Війчасті

С. Ендокринні

D. Базальнозернисті

Е. Вставочні

 

31. У чоловіка 57 років, страждаючого цукровим діабетом, при обстеженні виявлена діабетична мікроангіопатія, обумовлена значним потовщенням базальної мембрани ендотелію. Яка з перерахованих нижче функцій не є характерною для базальної мембрани?

А. Вибіркова фільтрація

В. Зв’язок зі сполучній тканиною

С. Підтримування диференціювання епітелію

D. Підтримка поляризації епітелію

Е. Забеспечення інвазивного росту епітелію

 

32. Згідно морфологічної класифікації, покривні епітелії підрозділяються на одношарові і багатошарові. Який основний критерій вважається в основу цього розділення?

А. Кількість шарів епітелію

В. Кількість рядів, утворених ядрами епітеліоцитів

С. Зв’язок клітин з базальною мембраною

D. Висота базальних епітеліоцитів

Е. Форма поверхневих епітеліоцитів

 

33. Згідно морфологічної класифікації, одношарові покривні епітелії підрозділяються на однорядний і багаторядний. Який основний критерій вважається в основі цього розділення?

А. Кількість шарів епітелію

В. Кількість рядів, утворених ядрами епітеліоцитів

С. Зв’язок клітин з базальною мембраною

D. Висота базальних епітеліоцитів

Е. Форма поверхневих епітеліоцитів

 

34. Згідно морфологічної класифікації, призматичний багаторядний епітелій відноситься до одношарових. Який основний критерій дозволяє віднести його до одношарових?

А. Кількість шарів епітелію

В. Кількість рядів, утворених ядрами епітеліоцитів

С. Зв’язок клітин з базальною мембраною

D. Висота базальних епітеліоцитів

Е. Форма поверхневих епітеліоцитів

 

35. Епітелій як тканина має декілька морфофункціональних ознак. Яка ознака не властива епітеліальній тканині?

А. Розташовужться на базальній мембрані

В. Відсутні судинт

С. Наявність міжклітинної речовини

D. Прикордонне положення

Е. Формує пласти

 

*36. В умовах експерименту порушені структури щільного контакту між епітеліоцитами. Яка функція епітелію постраждає?

A. Механічна

B. Всмоктуюча

C. Вітамін “Д”-продукуюча

D. Секреторна

E. Екскреторная

 

*37. Внутрішня поверхня кровоносних судин покрита епітелієм, який синтезує речовини, що запобігають процесу осідання крові в судинах. Який це епітелій?

A. Одношаровий плоский (ендотелій)

B. Багатошаровий плоский незроговілий

C. Багатошаровий плоский зроговілий

D. Одношаровий плоский (мезотелій)

E. Одношаровий багаторядний призматичний

 

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.