Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТЕМА 22: НЕРВОВА ТКАНИНА. НЕЙРОЦИТИ. НЕЙРОГЛІЯ

Зміст

Загальна морфофункціональна характеристика. Гістогенез. Нейроцити (нейрони). Морфологічна і функціональна класифікація. Будова перикаріона, аксона, дендритів. Органела загального і спеціального призначення. Процеси транспорту речовин в нейроні. Поняття про нейромедіатори. Секреторні нейрони.

Нейроглія. Загальна характеристика, основні різновиди. Центральні гліоцити. Макроглія (епендимоцити, астроцити, олігодендроцитии). Мікроглія. Периферичні гліоцити.

 

Контрольні питання

1. Загальна морфофункціональна характеристика нервової тканини.

2. Класифікація нейронів (морфологічна і функціональна).

3. Ультрамікроскопічна характеристика нейронів.

4. Спеціальна органела нейронів.

5. Нейрогліальні клітини. Класифікація нейроглії.

6. Функції, будова і походження кожного виду макроглії

7. Гліальні макрофаги : функції, будова і походження.

 

Питання, винесені на СРС

1. Аксональний транспорт: види, функціональне значення.

2. Поняття про рефлекторні дуги і їх нейронний склад.

3. Джерела розвитку нейроцитів і глиоцитів

4 Поняття про нейромедіатори.

5. Секреторні нейрони.

 

Мікропрепарати

1. Хроматофільна субстанція у нейронах спинного мозку. Забарвлення по Нісслю.

2. Нейрофібрили в нейроцитах спинного мозку. Імпрегнація сріблом.

 

Електронні мікрофотографії

1. Нейроцит. 2. Нейросекреторна клітина. 3. Астроцит.

 

 

Основна література

1. Луцик О.Д. Іванова А.Й., Кабак К.С. Гістологія людини. Львів. Мир. 1992. С.116-119, 120-122.

2. Гістологія / Під ред. Ю.И.Афанасьева, Н.А.Юриної. М.: Медицина, 2001. С.268-284.

3. Гістологія / Під ред. Ю.И.Афанасьева, Н.А.Юриної. М.: Медицина, 1989.С.270-278

 

Додаткова література4. Лабораторні заняття по курсу гістології, цитології і ембріології / Під. Ред. Ю.И.Афанасьева. М.: Вища школа. 1990.

5. Напханюк В.К., Сервецкий К.Л. Практикум по цитології, загальній гістології і ембріології. Навчальний посібник. Одеса, 1999.

6. Практикум по гістології, цитології і ембріології / Під. Ред. Н.А.Юриної, А.И.Радостиної. М.: Вид-во УДН. 1989.

7. Алмазов И.В., СутуловЛ.С. Атлас по гістології і ембріології. М.:Медицина,1978.

8. Напханюк В.К. Основи цитології, загальної гістології і ембріології (курс лекцій). Одесса.1999.

 

Тестові завдання М1 см2 т22

1. У дітей на першому році життя легко виникають судоми, які можна пов'язати з неповною мієлінізацією нервових волокон. Які клітини нейроглії утворюють мієлінову оболонку?

A. Олігодендроцити

B. Епендімоцити

C. Волокнисті астроцити

D. Клітини мікроглії

E. Протоплазматичні астроцити

 

2. Функціональне виснаження нейрона супроводжується хроматолізом – розпадом базофільної субстанції. Яка органела утворює цю субстанцію?

A. Гранулярна ендоплазматична мережа

B. Нейрофібрили

C. Лізосоми

D. Комплекс Гольджі

E. Мітохондрії

3. При гістологічному вивченні нервової тканини було виявлено наявність декількох видів нейроцитів. Всі вказані нейрони позначені згідно морфологічної класифікації, окрім:

А. Ассоціативні

B. Уніполярні

C. Біполярні

D. Мультиполярні

E. Псевдоуніполярні

 

4. На гістологічному препараті видно нервові клітини, цитоплазма яких заповнена глибками базофільної забарвленої речовини - хроматофільною субстанцією. На рівні електронної мікроскопії вона представлена:

А. Цистернами гранулярній ендоплазматичній мережі

B. Скупченнями мітохондрій

C. Скупченнями вільних рибосом

D. Комплексом Гольджі

E. Гладкою ендоплазматичною мережею

 

5. На гістологічному препараті нервової тканини серед численних нейроцитів присутні нейрогліальні елементи. Яка з приведених функцій не властива нейроглії?

А. Передача нервового імпульсу

B. Розмежувальна

C. Опорна

D. Трофічна

E. Секреторна

 

6. На електронограмі представлені гліальні клітини отростчатой форми, здібні до амебоїдних рухів. Крупні відростки мають на поверхні короткі вторинні і третинні галуження. До якого типу глиоцитів відносяться ці клітинні елементи?

А. Мікрогліоцити

В. Епендимоцити

С. Астроцити протоплазматичні

D. Астроцити фіброзні

E. Олігодендроцити

 

7. У хворого, що поступив в неврологічне відділення, втрата чутливості, пов'язана з поразкою псевдоуніполярних нейронів. Де локалізуються ці нейрони ?

А. Спинальні ганглії

В. Спиральний ганглій вуха

С. Інтрамуральні вегетативні ганглії

D. Сітківка ока

Е. Таламічний горб

 

8. В ході проведення експерименту визначали локалізацію функціонально і морфологічно різних нервових клітин. Що враховують в морфологічній класифікації нейронів?

А. Кількість відростків

В. Розміри клітин

С. Форму тіла клітин

D. Розташування відростків

Е. Функції клітин

 

9. Розвиток гіпертензійно-лікворного синдрому, пов'язано з порушенням секреції і відтоку цереброспінальної рідини епендимоцитами. Де знаходяться епендимоцити?

А. Вистилают порожнини центральної нервової системи

У. У сірій речовині мозку

С. На поверхні тіл нейронів

D. У білій речовині мозку

Е. На відростках нейронів

 

10. На препаратах представлено три нейроцити: псевдоуніполярний, біполярний і мультиполярний. Скільки аксонів можна визначити у кожного з них?

А. Один

В. Пять

С. Два

D. Три

Е. Ни одного

 

11. На схемі представлені клітинні елементи нейроглії: клітини циліндрової форми, які мають на апікальній поверхні вії. До якого типу глиоцитів відносяться ці клітинні елементи?

А. Епендимоцити

В. Астроцити волокнисті

С. Астроцити протоплазматичні

D. Мікрогліоцити

Е. Олігодендрогліоцити

 

12. Тварині під час експерименту наносили тривалі і надмірні больові роздратування, що викликали функціональне виснаження нейронів. Які структурні зміни спостерігатимуться в клітині при забарвленні по Нісслю під світловим мікроскопом?

А. Зникнення базофільній субстанції

В. Порушення функціонування синапсів

С. Порушення деполяризації оболонок

D. Збільшення кількості відростків

E. Ділення нейроцита

 

13. На препараті спинного мозку представленни два типи глиоцитів з численними відростками. Перший вид глиоцитів локалізується в сірій речовині, другий – в білій речовині мозку. До якого типу глиоцитів відноситься перший вид клітин?

А. Протоплазматичні астроцити

В. Мікрогліоцити

С. Олігодендрогліоцити

D. Волокнисті астроцити

E. Епендімоцити

 

14. На препараті спинного мозку представленни два типи глиоцитів з численними відростками. Перший вид глиоцитів локалізується в сірій речовині, другий – в білій речовині мозку. До якого типу глиоцитів відноситься другий вид клітин?

А. Волокнисті астроцити

В. Мікрогліоцити

С. Олігодендрогліоцити

D.Протоплазматичні астроцити

E. Епендімоцити

 

15. На електронній мікрофотогафии представлена нервова клітина з великою кількістю органели в цитоплазмі. До якого типу структур клітини відноситься хроматофільна субстанція нейрона?

А. Органели белоксинтезируючого апарату

В. Лізосоми

С. Диктиосоми комплексу Гольджі

D. Цитоскелет

Е. Мітохондрії

 

16. На електронній мікрофотогафии представлена нервова клітина з великою кількістю органели в цитоплазмі. До якого типу структур клітини відноситься нейрофібрили?

А. Мікротрубочки

В. Лізосоми

С. Мітохондрії

D. Комплекс Гольджі

Е. Пероксисоми

 

17. В ході експерименту тварині ушкоджували нервові закінчення, добиваючись втрати різних видів чутливості. Яка структура нейрона бере участь в проведенні нервового імпульсу?

А.Плазмолемма

В. Хроматофільная субстанція

С. Комплекс Гольджі

D. Мітохондрії

E. Нейрофібрили

 

18. В процесі ембріонального розвитку під час диференціювання клітин нервової тканини відбувається зміна кількості відростків у нейроцитів. Які з перерахованих нейронів є мультиполярними?

А. Нейрони сірої речовини головного і спинного мозку

В. Нейробласти

С. Нейрони спінального вузла

D. Частина нервових клітин сітківки ока

Е. Нейрони спинномозкового вузла

 

19. В ході експерименту було виявлено транспортування медіатора ацетілхоліну в термінальну частину відростка нейроцита. Вкажіть вид струму цитоплазми в нейроні, за допомогою якого відбулося переміщення медіатора?

А. Бистрий аксональний

В. Перемінний

С. Повільний дендритний

D. Хвилеподібний

Е. Ретроградний аксональний

 

20. В ході експерименту проводилося вивчення особливостей швидкого антеградного транспорту в нейроцитах. Переміщення яких компонентів відбувається шляхом швидкого транспорту?

А. Попередників нейромедіаторів

В. Викоистання матеріалів для деградації в лізосомах

С. Компонентів для оновлення аксоплазми

D. Нейрофібрил і тигроїда

E. Мітохондрій

 

21. В ході експерименту проводилося вивчення особливостей ретроградного транспорту в нейроцитах. Переміщення яких компонентів відбувається шляхом ретроградного транспорту?

А. Викоистання матеріалів для деградації в лізосомах

В. Нейрофібрилл і тигроїда

С. Компонентів для оновлення аксоплазми

D. Попередників нейромедіаторів, мітохондрій

E. Амінокислот і білків

 

22. В ході експерименту вивчалися клітини нервової тканини, що є нащадками стовбурової кровотворної клітини, мононуклеарних фагоцитів, що відносяться до системи. Вивчання яких клітин відбувалося?

А. Мікроглії

В. Шванновских

С. Астроцитів

D. Макроглії

E. Епендімоцитів

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.