Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТЕМА 10: БАГАТОШАРОВИЙ І ЗАЛОЗИСТИЙ ЕПІТЕЛІЙ

Зміст

Будова різних видів покривного епітелію. Залозистий епітелій.Будова і класифікація залоз. Секреторний цикл. Типи секреції.

Особливості фізіологічної і репаративної регенерації епітеліальних тканин.

Контрольні питання

1. Класифікація багатошарового епітелію.

2. Характеристика багатошарового плоского незроговілого епітелію.

3. Характеристика багатошарового плоского зроговілого епітелію.

4. Характеристика перехідного епітелію.

5. Залозистий епітелій. Характеристика гландулоцитів.

6. Секреція. Фази секреторного циклу.

6. Залози. Класифікація екзокринних залоз по будові.

Питання, винесені на СРС

1. Ендокринні, екзокринні залози.

2. Типи секреції за способом виведення секрету.

3. Особливості фізіологічної регенерації епітеліальних тканин.

4. Особливості репаративної регенерації епітеліальних тканин.

Мікропрепарати

1. Багатошаровий плоский незроговілий епітелій. Зріз рогівки ока. Забарвлення гематоксилін- еозином.

2. Багатошаровий плоский зроговілий епітелій шкіри пальця. Забарвлення гематоксилін- еозином.

3. Перехідний епітелій сечового міхура. Забарвлення гематоксилін- еозином.

 

Основна література

1. Луцик О.Д. Іванова А.Й., Кабак К.С. Гістологія людини. Львів. Мир. 1992. С.49-51.

2. Гістологія / Під ред. Ю.И.Афанасьева, Н.А.Юриної. М.: Медицина, 1989.С.142-151.

3. Гістологія / Під ред. Ю.И.Афанасьева, Н.А.Юриної. М.: Медицина, 2001. С.146-155.

 

Додаткова література

4. Лабораторні заняття по курсу гістології, цитології і ембріології / Під. Ред. Ю.И.Афанасьева. М.: Вища школа. 1990. .

5. Напханюк В.К., Сервецкий К.Л. Практикум по цитології, загальній гістології і ембріології. Навчальний посібник. Одеса, 1999. С.72-81.6. Практикум по гістології, цитології і ембріології / Під. Ред. Н.А.Юриної, А.И.Радостиної. М.: Вид-во УДН. 1989.

7. Алмазов И.В., СутуловЛ.С. Атлас по гістології і ембріології. М.:Медицина,1978.

8.Напханюк В.К. Основи цитології, загальної гістології і ембріології (курс лекцій) .Одесса.1999.

Тестові завдання М1 см2 т10

1. Згідно морфологічної класифікації, багатошарові покривні епітелії підрозділяються на плоскі, кубічні і призматичні. Який основний критерій вважається в основу цього розділення?

А. Форма базальних епітеліоцитів

В. Форма проміжних епітеліоцитів

С. Форма поверхневих епітеліоцитів

D. Висота базальних епітеліоцитів

Е. Расположення епітеліоцитів на базальній мембрані

 

2. Перехідний епітелій, що вистилає сечові шляхи, згідно морфологічної класифікації відноситься до багатошарових. Яка ознака дозволяє віднести його до багатошарових епітеліїв?

А. Зв’язок клітин базального шару з базальною мембраною

В. Зв’язок клітин проміжного шару з базальною мембраною

С. Зв’язок клітин поверхневого шару з базальною мембраною

D. Мінливість форми поверхневих епітеліоцитів

Е. Відсутністю зв'язкe поверхневого шару з базальною мембраною

 

3. Існує онтофілогенетична класифікація епітеліальних тканин, створена Н.Г. Хлопіним, в основу якої покладено походження епітеліїв. До якого типу епітелію, згідно цієї класифікації, відноситься багатошаровий плоский зроговілий?

А. Епідермальний

В. Ентеродермальний

С. Целонефродермальний

D. Епендімогліальний

Е. Ангіодермальний

 

4. Існує онтофілогенетична класифікація епітеліальних тканин, створена Н.Г. Хлопіним, в основу якої покладено походження епітеліїв. До якого типу епітелію, згідно цієї класифікації, відноситься багатошаровий перехідний?

А. Епідермальний

В. Ентеродермальний

С. Целонефродермальний

D. Епендімогліальний

Е. Ангіодермальний

 

5. Після отримання легкої травми шкіри подряпина у дитини зникла через 10 діб. Камбіальні елементи якого шару епідермісу забезпечили його репаративную регенерацію?

А. Базального шаруючи

В. Шиповатого шаруючи

С. Зернистого шаруючи

D. Рогового шару

Е. Блестящего шаруючи

 

6. У гістологічному препараті биоптата епідермісу шкіри здорової дорослої людини в базальному шарі видно клітини, що діляться. Який процес забезпечують дані клітини?

А. Фізіологічну регенерацію.

У. Диференціювання.

С. Адаптацію.

D. Репаратівную регенерацію.

С. Апоптоз

 

7. На препараті видно секреторні клітини циліндрової форми, верхівки їх виступають в просвіт. Деякі з них зруйновані. У верхівках клітин визначаються секреторні гранули. Який це тип секреції?

А. Простий

В. Складний

С. Мерокриновий

D. Апокріновий

Е. Голокриновий

 

8. У умовному експерименті на невеликій ділянці шкіри видалені всі шари епідермісу. Як здійснюється регенерація?

А. За рахунок сосочкового шару дерми.

В. За рахунок розмноження клітин базального і шипуватого шарів.

С. За рахунок розмноження клітин росткового шаруючи з навколишньої непошкодженої шкіри.

D. За рахунок сітчастого шару дерми.

Е. За рахунок сосочкового і сітчастого шарудерма.

 

9. У експерименті значно понижена проникність базальної мембрани багатошарового плоского зроговілого епітелію. Як це відіб'ється на його життєдіяльності?

А. Порушиться транспорт речовин з клітини клітину.

В. Порушиться обмін речовин, прискориться і порушиться зроговіння.

С. Розвинеться аутоліз.

D. Відбудеться дедиференціювання.

Е. Посиляться репаративні процеси.

 

10. На препараті шкіри видно секреторний відділ залози. Виявлено, що у міру видалення від базальної мембрани в клітинах відбувається поступове накопичення секрету, пікноз і втрата ядра, центральна зона кінцевого відділу містить секрет і клітинний детрит. За яким типом секретує дана залоза?

А. Мерокриновий.

В. Макро-апокриновий

С. Мікро-апокриновий

D. Голокриновий

Е. Амфікриновий

 

11. На електронограмі секреторної клітини представлені всі органела. Добре розвинений апарат Гольджі з великою кількістю вакуолей і дрібних бульбашок. Апікальний полюс містить секреторні вакуолі, частина з яких відкривається на поверхню клітини шляхом екзоцитозу. Плазмолема не порушена. Якому типу секреції відповідає дана структура?

А. Мерокріновий.

У. Апокріновий.

С. Простий.

D. Складний.

Е. Голокриновий

 

12. В результаті обстеження хворого встановлена ерозія рогівки – відсутність поверхневого і шипуватого шарів епітелію. Які клітини забезпечать регенерацію пошкодженого епітелію?

А. Базальні

В. Клітини рогового шару

С. Клітини зернистого шару

D. Клітини блискучого шару

Е. Клітини поверхневого шару

 

13. Залозиста клітина, спеціалізована для синтезу значної кількості білка з подальшою його секрецією, містить добре розвинені:

А. Гладкую ендоплазматичну мережу, комплекс Гольджі

В. Свободні рибосоми, мітохондрії

С. Гранулярную ендоплазматичну мережу, комплекс Гольджі

D. Гладку ендоплазматичну мережу,мітохондрії

Е. Лізосоми, гладка ендоплазматична мережа

 

14. У блискучому шарі багатошарового плоского зроговілого епітелію знаходяться клітини, речовина яких володіє подвійним променезаломленням. Наявність якої речовини визначає дана властивість клітин блискучого шару?

А. Кератогіалін

В. Кератин

С. Ламінін

D. Цитокератин

Е. Елеідин

 

15. Фізіологічна регенерація епідермісу відбувається кожні 3-4 тижні. У якому шарі багатошарового плоского зроговілого епітелію знаходяться стовбурові клітини?

А. Базальному

У. Зернистому

С. Шипуватому

D. Роговому

Е. Блискучому

 

16. У епітелії шкіри пальців, долонь і підошов розрізняють п'ять шарів. Який шар відсутній в епітелії решти ділянок?

А. Блестящий

В. Роговий

С. Базальний

D. Шипуватий

Е. Зернистий

 

17. Фізіологічна регенерація епітелію відбувається завдяки відмиранню старих і розмноженню нових епітеліоцитів. У якому шарі багатошарового плоского зроговілого епітелію відбувається загибель і відторгнення епітеліоцитів?

А. У шипуватому

У. У блискучому

С. В зернистому

D. У базальному

Е. У роговому

 

18. Згідно морфологічної класифікації покривний епітелій ділиться на одношаровий і багатошаровий. Який критерій визначає багатошаровість епітелію?

А. Зв’язок всіх клітин з базальною мембраною

В. Різна форма клітин

С. Зв’язок клітин базального шару з базальною мембраною

D. Розташування ядер епітеліоцитів в декілька рядів

Е. Розміщення клітин в декілька шарів

 

19. Згідно морфологічної класифікації покривний епітелій ділиться на одношаровий і багатошаровий. Який критерій визначає одношаровість епітелію?

А. Зв’язок всіх клітин з базальною мембраною

В. Різна форма клітин

С. Зв’язок клітин базального шару з базальною мембраною

D. Розташування ядер епітеліоцитів в декілька рядів

Е. Розміщення клітин в декілька шарів

 

20. Згідно морфологічної класифікації одношаровий епітелій ділиться на однорядний і багаторядний. Який критерій визначає баготорядність епітелію?

А. Зв’язок всіх клітин з базальною мембраною

В. Різна форма клітин

С. Зв’язок клітин базального шару з базальною мембраною

D. Розташування ядер епітеліоцитів в декілька рядів

Е. Розміщення клітин в декілька шарів

 

21. Багатошаровий плоский незроговілий епітелій вистилає зовні рогівку ока, порожнину рота і стравохід. У ньому розрізняють декілька шарів. Назвіть кількість цих шарів.

А. Чотири

В. Три

С. Два

D. Один

Е. Пять

 

22. Ендокринні залози виробляють високоактивні речовини – гормони. Які з перерахованих ознак характерні для ендокринних залоз?

А. Секрет виводиться в кров

В. Секрет виводиться на поверхню органу

С. Секрет виводиться на поверхню тіла

D. Секрет виводиться в порожнину тіла

Е. Все невірно

 

23. По місцю виведення секрету залози розділяють на ендокринні і екзокринні. Їх відрізняють також деякі морфологічні особливості. Які з перерахованих ознак є характерним для ендокринних залоз?

А. Наявність вивідних проток

В. Відсутністю вивідних проток

С. Дольчата будова залози

D. Трабекулярна будова залози

Е. Все невірно

 

24. По місцю виведення секрету залози розділяють на ендокринні і екзокринні. Їх відрізняють також деякі морфологічні особливості. Які з перерахованих ознак характерні для екзокринних залоз?

А. Наявність вивідних проток

В. Відсутністю вивідних проток

С. Дольчата будова залози

D. Трабекулярна будова залози

Е. Все невірно

 

25. Хімічний склад секрету, що виробляється екзокринними залозами, може бути різним. Як розрізняються екзокринні залози залежно від властивостей секрету, що виділяється?

А. Білкові

В. Слизові

С. Змішані

D. Сальні

Е. Всі перераховані

 

26. Секреція є процесом утворення і виділення синтезованих клітиною речовин за її межі. Вона складається з декількох стадій. Які з перерахованих нижче стадій відносяться до секреторного циклу?

А. Поглинання початкових речовин

В. Синтез і накопичення секрету

С. Виведені секрету

D. Відновлення

Е. Всі перераховані

 

27. У ряді випадків важливою діагностичною ознакою злоякісного переродження епітелію служать зміни нормальній експресії специфічних білків, створюючих тонофіламенти. Назвіть ці білки:

А. Тубуліни

В. Сфінгоміеліни

С. Цитокератини

D. Ламініни

E. Плакоглобіни

 

28. Хворому встановлений діагноз вульгарної пухирчатки – важке аутоіммунне захворювання шкіри і слизових оболонок, при якому відбувається втрата епітеліальними клітинами зв'язку один з одним із-за пошкодження десмосом антитілами. Які специфічні білки містять десмосоми?

А. Десмоглеіни

В. Десмокальмін

С. Десмоплакін

D. Плакоглобін

E. Всі перераховані

 

29. Процес зроговіння епітелію полягає в перетворенні його живих епітеліальних клітин в рогові лусочки – механічно міцні і хімічно стійкі клітинні структури. Назвіть основні процеси, що відбуваються в клітинах в ході зроговіння:

А. Зміна форми клітини

В. Утворення кератину

С. Розпад органел і ядра

D. Дегідратація цитоплазми

E. Всі перераховані

 

30. У хворого виявлений гіперкератоз – стан шкіри, при якому порушений процес відторгнення рогових лусочок епідермісу. Назвіть фізіологічний механізм видалення клітин поверхневого шару багатошарового епітелію:

А. Десквамація

В. Мацерація

С. Міграція

D. Автоліз

E. Апоптоз

 

31. Багатошаровий кубічний епітелій, зазвичай двошаровий, в організмі людини зустрічається досить рідко – у вивідних протоках деяких залоз, зокрема:

А. Печінки

В. Підшлункової

С. Потових

D. Дуоденальних

E. Передміхурової

 

32. Багатошаровий призматичний епітелій, зазвичай двошаровий, в організмі людини зустрічається досить рідко – у вивідних протоках деяких залоз, зокрема:

А. Печінки

В. Підшлункової

С. Потових

D. Дуоденальних

E. Передміхурової

 

33. Багатошарові кубічний і призматичний епітелії в організмі людини зустрічаються досить рідко – зазвичай у вивідних протоках деяких залоз. До якого типу, згідно онтофілогенетичною класифікації, відносяться ці епітелії?

А. Епідермальному

В. Ентеродермальному

С. Целонефродермальному

D. Ангіодермальному

E. Епендімогліальному

 

34. Відповідно до морфологічної класифікації екзокринні залози бувають простими і складними. Який критерій покладений в основу такого підрозділу?

А. Форма кінцевих відділів

В. Форма вивідних проток

С. Розгілковування кінцевих відділів

D. Галуження вивідних проток

E. Відношення до епітеліального пласта

 

35. Відповідно до морфологічної класифікації екзокринні залози бувають розгалуженими і нерозгалуженими. Який критерій покладений в основу такого підрозділу?

А. Форма кінцевих відділів

В. Форма вивідних проток

С. Розгілковування кінцевих відділів

D. Галуження вивідних проток

E. Відношення до епітеліального пласта

 

36. Відповідно до морфологічної класифікації екзокринні залози бувають альвеолярними, трубчастими і альвеолярно-трубчастими. Який критерій покладений в основу такого підрозділу?

А. Форма кінцевих відділів

В. Форма вивідних проток

С. Розгілковування кінцевих відділів

D. Галуження вивідних проток

E. Відношення до епітеліального пласта

 

*37. В гістоопрепарате визначаються кінцеві відділи залоз, утворені клітинами з центрально розташованим круглим ядром і базофільною цитоплазмою. Визначите вид кінцевих відділів.

A. Сірозні (білкові).

B. Слизові оболонки.

C. Змішані.

D. Сальні.

E. Сіромукозні

 

*38. На обмеженій ділянці епідермісу унаслідок травми відсутні шари, окрім рогового. Назвіть клітини, які є основним джерелом регенерації.

A. Шар базальних клітин.

B. Шар шиповидних клітин

C. Шар зернистих клітин

D. Шари шиповидних і зернистих клітин непошкодженої ділянки

E. Клітини блискучого шару непошкодженого

 

*39. У хворий унаслідок опіку стравоходу оцетовою есенцією пошкоджений епітелій слизистої оболонки. Які клітинні структури покривного епітелію є джерелом репаративної регенерації?

A. Стовбурові клітини

B. Плоскі клітини

C. Шипуваті клітини

D. Війчасті клітини

E. Ендокринні клітини

 

*40. При падінні дитина поранила шкіру долоні. Який епітелій був пошкоджений?

A. Багатошаровий зроговілий

B. Багатошаровий незроговілий

C. Одношаровий призматичний

D. Перехідний

E. Одношаровий плоский

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.