Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИРозташування військової частини табором (у наметах)

369. У разі розташування військової частини табором (у наме-
тах) розбиття табору проводиться відповідно до вказівок, викладених у
додатку 18 до цього Статуту.

Для несення внутрішньої служби у військовій частині призна-
чається добовий наряд згідно з цим Статутом. Розвід добового наряду
проводиться у визначений командиром військової частини час, попереду
передньої лінійки, фронтом до поля, навпроти середини табору.

370. У роті призначаються три зміни днювальних: перша черго-
ва зміна несе службу на передній лінійці біля постового грибка; друга -
охороняє приміщення (намети), зброю; третя - відпочиває. Днювальні
роти виконують обов'язки згідно із статтею 314 цього Статуту. Крім то-
го, днювальні зобов'язані: подавати голосом команди військовослужбов-
цям, які перебувають у наметах, і днювальним рот, розташованих поруч;
стежити, щоб природні потреби військовослужбовці задовольняли у ви-
значеному для цього місці.

371. Для ранкового огляду й вечірньої перевірки старшини рот
шикують підрозділи на передніх або бокових лінійках. За негоди розпо-
рядженням чергового частини перевірку дозволяється проводити в наме-
тах.

372. Перевірка проводиться за командою чергового частини
(табірного збору) "Розпочати перевірку".

Для перевірки чергові рот виходять на лінію і стають на право-
му фланзі своїх рот за крок перед днювальним, який несе службу біля
свого постового грибка.

Старшини рот шикують підрозділи на передніх або бокових лі-
нійках і проводять вечірню перевірку.

У час, визначений розпорядком дня, черговий частини (табірно-
го збору) подає команду "Струнко" й наказує грати "Зорю". Оркестр (си-
гналіст-барабанщик) грає "Зорю", після чого черговий частини (табірно-
го збору) командує "Вільно. По наметах". Оркестр виконує марш.У встановлений час подається сигнал "Відбій".


 

 

Після вечірньої перевірки чергові рот прибувають з доповіддю
до чергового частини (табірного збору).

У разі проведення загальної полкової (табірної) вечірньої пере-
вірки керуються положеннями статті 209 цього Статуту.

373. За сприятливої погоди вдень і в теплі ночі за розпоряджен-
ням чергового частини (табірного збору) днювальні піднімають поли на-
метів. За сухої погоди табірні лінійки, дороги і доріжки між наметами
поливаються водою.

Виклик чергових на лінію

374. Чергові викликаються на лінію, коли до табору прибуває
Президент України, Голова Верховної Ради України, Прем'єр-міністр
України, Міністр оборони України, його заступники, всі прямі начальни-
ки від командира військової частини і вище, а також особи, призначені
для керівництва проведенням інспектування (перевірки).

375. Чергові викликаються на лінію за наказом чергового час-
тини (табірного збору).

Чергові на лінію викликаються через днювальних на лінійці, які
передають команду "Чергові, на лінію" або "Черговий першої роти, на
лінію".

Після сигналу "Відбій" до сигналу "Підйом" команда для ви-
клику чергових на лінію не подається.

376. Під час виклику чергових на лінію вони стають обличчям
до поля:

чергові рот, крім лівофлангових, розміщуються на правих флан-
гах за крок перед черговим днювальним, черговий лівофлангової роти
батальйону - на лівому фланзі;

черговий частини (табірного збору) - навпроти прапорової сош-
ки, за три кроки перед нею; його помічник - за крок позаду нього;

черговий сигналіст-барабанщик - за крок позаду помічника чер-
гового частини (табірного збору), на лінії чергових рот.

377. Для зустрічі осіб, зазначених у статті 374 цього Статуту,
черговий частини (табірного збору) виходить на той фланг військової ча-
стини, звідки очікується прибуття; з прибуттям зазначених осіб він допо-
відає і супроводжує прибулих.

Якщо прибулого командира (начальника) зустрічає і доповідає
йому командир військової частини, черговий частини (табірного збору)
лише відрекомендовується.


 

 

Розділ 12.
Особливості внутрішньої служби під час перевезення військ

Загальні положення

378. Військові частини, підрозділи й команди великої чисельно-
сті для перевезення залізничним, морським і річковим транспортом фор-
муються у військові ешелони.

Під час перевезення повітряним транспортом для кожного літа-
льного апарата комплектуються військові команди. Кожному військово-
му ешелону (команді) надається номер.

379. Особовий склад військового ешелону (команди) повинен
знати й додержувати встановлених правил поведінки та заходів безпеки
під час перевезення військ.

У кожному військовому ешелоні наказом командира військової
частини (начальника) призначаються начальник військового ешелону та
його заступники з бойового забезпечення, виховної роботи, постачання,
начальник зв'язку та лікар (фельдшер) ешелону.

У військовій команді призначається начальник команди.

Старші вагонів (корабельних приміщень) з людьми признача-
ються командирами підрозділів, які перевозяться в них, або начальником
військового ешелону, а днювальні салонів літальних апаратів - началь-
ником військової команди.

Військове звання і прізвище начальника військового ешелону
(команди), номер військового ешелону (команди) оголошуються всьому
особовому складові.

Начальник військового ешелону (команди) перед відправлен-
ням повинен одержати у військовій частині маршрутний листок, військо-
ві перевізні документи, відомість наряду варти, табель постів, інструкцію
начальника варти, а також бланки чеків-вимог для одержання матеріаль-
них засобів у ході перевезення.

Начальник військової команди перед відправленням повинен
одержати у військовій частині документи згідно з вимогами статті 223
цього Статуту, а у військового коменданта на шляхах сполучення - ін-
структаж з правил техніки безпеки і пред'явити йому маршрутний листок
на команду.

380. Для несення внутрішньої і вартової служб у військовому
ешелоні призначаються:

черговий військового ешелону та його помічник;
чергові рот (відповідних їм підрозділів);


 

 

днювальні вагонів (корабельних приміщень, салонів літального
апарата) з людьми;

варта;

черговий підрозділ;

черговий сигналіст.

381. Особовому складові військового ешелону (команди) забо-
ронено:

втручатися в роботу посадових осіб органів військових сполу-
чень і транспорту;

затримувати поїзд (корабель, літальний апарат) довше, ніж по-
трібно для стоянки;

здійснювати посадку та висадку (залишати свої місця на літаль-
ному апараті) до подання встановленої команди або сигналу, стрибати у
вагони (на палубу корабля) або вистрибувати з них під час руху поїзда
(корабля);

зупиняти поїзд стоп-краном, крім випадків виникнення загрози
безпеці рухові поїзда або життю людей;

робити на вагонах (кораблях) написи, наклеювати й вивішувати
плакати, гасла, прапорці;

повідомляти в листах і телеграмах найменування військової ча-
стини і згадувати про перевезення, а також вести про це розмови із сто-
ронніми особами; залишати на місцях вантаження (розвантаження) та у
вагонах (корабельних приміщеннях, літальних апаратах) листи, газети,
папери тощо;

перебувати на дахах вагонів, платформах, гальмівних майдан-
чиках, у кабінах і кузовах машин, баштах танків, а на електрифікованих
ділянках залізниці, крім того, торкатися металевих опор і пристроїв за-
землення контактної мережі, наближатися до контактного дроту ближче,
ніж на 2 метри;

перебувати у службових приміщеннях, місцях роботи корабе-
льної команди, рятувальних шлюпках; підніматися на мури шлюзів;

сидіти або стояти у дверях вагонів, на борту корабля, спиратися
на дверні закладки вагонів;

застосовувати у вагонах (кораблях) не передбачені правилами
види освітлення та опалення;

заправляти (дозаправляти) пальним техніку після завантаження;

ходити без потреби залізничними коліями (територією порту,
аеропорту), засмічувати територію й розпалювати багаття в межах стан-
цій (портів, аеропортів); самостійно користуватися транспортним май-
ном;


 

 

викидати на стоянках і під час руху будь-які речі з вагонів (ко-
раблів).

382. Заборонено перевозити військовим ешелоном сторонніх
осіб, а також вантажі, не передбачені для перевезення. Проїзд військовим
ешелоном посадових осіб транспорту, а також попутних військових ко-
манд дозволяється військовим комендантом на шляхах сполучення. Не-
безпечні вантажі перевозяться у суворій відповідності з вимогами вста-
новлених на транспорті правил.

383. Військовослужбовець, який відстав від військового ешело-
ну (команди), зобов'язаний прибути до військового коменданта на шля-
хах сполучення, а за його відсутності - до начальника станції (порту, ае-
ропорту), доповісти (повідомити) про причину відставання, назвати но-
мер військового ешелону (команди) й діяти за вказівкою військового ко-
менданта або начальника станції (порту, аеропорту).

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.