Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИБанно-пральне обслуговування

263. Військовослужбовці повинні митися у лазні не рідше одно-
го разу на тиждень, а кухарі і пекарі, крім того, щоденно приймати душ.
Механіки-водії (водії), інші військовослужбовці, робота яких пов'язана з
експлуатацією та обслуговуванням озброєння, бойової та іншої техніки,
приймають душ у разі потреби.

Під час миття у лазні (приймання душу) військовослужбовці
строкової служби забезпечуються милом, рушниками та продезінфікова-
ними мочалками.

Час миття у лазні підрозділів встановлюється заздалегідь.

264. Рота направляється до лазні під командою старшини роти.
Військовослужбовці, які перебувають у наряді або відсутні з якихось ін-
ших причин, а також ті, що повернулися з відряджень і відпусток, напра-
вляються до лазні за наказом старшини роти в інший час під команду-
ванням старшого з числа сержантів.

Заарештовані особи, взяті під варту, направляються до лазні
окремо, у спеціально відведений для них час.


 

 

Для нагляду за додержанням порядку у лазні призначається
черговий лазні із сержантів, а для проведення медичного огляду і подан-
ня медичної допомоги на час миття особового складу - черговий фельд-
шер (санітарний інструктор).

Для прибирання приміщень лазні та їх дезінфекції після кожної
зміни у розпорядження чергового лазні призначається необхідна кіль-
кість рядових.

265. Прання білизни проводиться у пральнях. Порядок прання
встановлюється заступником командира військової частини з тилу. Якщо
в пральнях немає можливості для прання бавовняного обмундирування,
військовослужбовцям строкової служби дозволяється прати його у відве-
дених старшиною роти обладнаних для цього місцях. Сушіння обмунди-
рування проводиться в сушарнях або відведених для цього місцях.Натільна та постільна білизна, рушники, онучі й шкарпетки
підлягають зміні раз на тиждень - у дні миття у лазні; кухарям і пекарям
натільна білизна видається не рідше ніж двічі на тиждень. Чиста натільна
білизна, рушники, онучі і шкарпетки видаються, а брудна білизна здаєть-
ся безпосередньо в лазні.

У разі потреби зміна білизни, рушників, онуч і шкарпеток про-
водиться частіше.

266. Спеціальне оброблення обмундирування, натільної і пості-
льної білизни проводиться за окремим розпорядженням командира вій-
ськової частини.

Розділ 7.
Добовий наряд

Загальні положення

267. Добовий наряд призначається для підтримання внутріш-
нього порядку, охорони особового складу, озброєння, боєприпасів, бойо-
вої та іншої техніки, приміщень і майна військової частини (підрозділу),
контролю за станом справ у підрозділах і своєчасного вжиття заходів для
запобігання правопорушенням, а також для виконання інших обов'язків
внутрішньої служби.

268. Склад добового наряду оголошується наказом по військо-
вій частині на період навчання.

Добовий наряд військової частини призначається у такому
складі:

черговий частини;


 

 

помічник чергового частини;

черговий підрозділ;

варта;

черговий і днювальні парку, а також механіки-водії (водії) чер-
гових тягачів;

черговий фельдшер або санітарний інструктор і днювальні ме-
дичного пункту; \

черговий і помічники чергового контрольно-пропускного пунк-
ту;

черговий їдальні та робітники їдальні;

черговий штабу частини та посильні;

черговий сигналіст;

пожежний наряд;

водії чергових автомобілів.

Щоденно наказом по частині призначаються черговий частини,
помічник чергового частини, начальник варти, черговий парку, черговий
підрозділ, а також підрозділи, від яких виділяються добовий наряд час-
тини й особовий склад для виконання нарядів на роботи.

269. Військовослужбовці-жінки, як правило, до складу добового
наряду не призначаються. Військовослужбовців-жінок залежно від вій-
ськового звання та посади можуть у разі потреби призначати з додер-
жанням законодавства черговим фельдшером (санітарним інструктором),
черговим штабу, їдальні, посильним, черговим чи днювальним жіночого
гуртожитку. Військовослужбовці-жінки призначаються також на чергу-
вання за спеціальністю.

270. У добовий наряд роти призначаються:
черговий роти (гуртожитку);
днювальний роти (гуртожитку).

Кількість змін днювальних у ротах встановлюється командиром
військової частини.

271. Замість чергових рот у деяких батальйонах залежно від їх
чисельності та умов розміщення за рішенням командира військової час-
тини може призначатися черговий батальйону, а в підрозділах забезпе-
чення у разі їх сумісного розміщення - черговий цих підрозділів.

Кількість днювальних у таких випадках встановлюється залеж-
но від розміщення підрозділів, забезпечення охорони й підтримання вну-
трішнього порядку.

272. Усі чергові та їх помічники повинні мати на лівому боці
грудей нагрудний знак (пов'язку на лівому рукаві) з відповідним написом
(додаток 17 до цього Статуту). Нагрудний знак (пов'язка) передається


 

 

черговим наступному черговому після доповіді про здавання та при-
ймання чергування.

273. Черговий частини та його помічник, черговий парку, чер-
говий контрольно-пропускного пункту, черговий штабу частини, при-
значені з офіцерів і прапорщиків, повинні мати на озброєнні пістолети з
двома спорядженими магазинами.

Черговий парку, черговий контрольно-пропускного пункту,
черговий штабу частини, призначені із сержантів, помічники чергового
контрольно-пропускного пункту, чергові та днювальні підрозділів, а та-
кож днювальні парку та посильні повинні мати багнети в піхвах. Багнет
кріпиться на поясі ліворуч, на ширину долоні від пряжки. -

За наказом Міністра оборони України в деяких військових час-
тинах помічники чергового контрольно-пропускного пункту, добовий
наряд роти і днювальні парку можуть мати автомат (карабін) з двома
спорядженими магазинами і несуть службу згідно з інструкціями для цих
осіб, затвердженими командиром військової частини.

Черговий підрозділ

274. Черговий підрозділ призначається для посилення варти або
термінового виклику у разі виникнення пожежі, стихійного лиха та в ін-
ших випадках.

Заборонено використовувати черговий підрозділ для виконання
господарських робіт поза розташуванням військової частини.

Черговий підрозділ підпорядковується черговому частини.

275. У разі виклику чергового підрозділу він шикується у ви-
значеному для цього місці та діє за вказівкою чергового частини. Патро-
ни черговому підрозділові видаються черговим частини.

276. Заняття з черговим підрозділом проводяться поблизу роз-
ташування військової частини. Черговий частини повинен знати місце
перебування чергового підрозділу й порядок його виклику.

Наряд на роботи

277. У разі призначення підрозділів у наряд на роботи в наказі
по частині зазначається, які підрозділи виділяються, у чиє розпоряджен-
ня, а також тривалість і вид роботи. Підрозділи прибувають на роботу на
чолі зі своїми командирами чи старшими, призначеними з офіцерів, пра-
порщиків або сержантів.


 

 

Наряд для непередбачених робіт призначає начальник штабу
частини.

278. За організацію та безпеку робіт відповідає начальник, у
розпорядження якого виділено підрозділ. Командир підрозділу (старший
команди) контролює виконання особовим складом вимог безпеки робіт.

Забороняється призначати військовослужбовців-жінок на робо-
ти, пов'язані з перенесенням і пересуванням вантажу, вага якого переви-
щує встановлені граничні норми.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.