Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПорядок призначення нарядів та звітність щодо них

279. Підрозділи призначаються у наряд разом із своїми коман-
дирами. Військовослужбовці строкової служби і служби за контрактом
призначаються для несення служби в усіх видах нарядів.

Черговість нарядів між офіцерами, прапорщиками й підрозді-
лами частини встановлюється начальником штабу частини.

Черговість нарядів у роті між взводами встановлюється стар-
шиною роти, а у взводі - заступником командира взводу.

Наряди розподіляються серед військовослужбовців рівномірно.

280. Листки нарядів заводяться на кожен місяць окремо: на ря-
дових - заступником командира взводу; на сержантів - старшиною роти;
на прапорщиків та офіцерів - у штабі військової частини (додаток 8 до
цього Статуту).

Листки нарядів зберігаються протягом року.

Підготовка добового наряду

281. Штаб військової частини за 7 діб до початку місяця повід-
омляє командирам підрозділів дні заступання й склад добового наряду.

282. Командири підрозділів, від яких призначається добовий
наряд, відповідають за підготовку особового складу до несення служби,
за своєчасне прибуття добового наряду на інструктаж до відповідних по-
садових осіб частини та на розвід.

283. У ніч напередодні заступання в наряд підрозділи та особи,
призначені в добовий наряд, звільняються від усіх занять і робіт. Офіце-
рам, військовослужбовцям військової служби за контрактом надається
час для відпочинку та підготовки до наряду.

284. У день заступання в наряд у години, зазначені в розпоряд-
ку дня, особовому складовішадається не менше 3 годин для підготовки
до несення служби і не менше однієї години для відпочинку (сну).

 


 

 

285. Підготовка особового складу добового наряду (крім варти),
призначеного від роти, здійснюється старшиною роти чи іншою посадо-
вою особою, призначеною командиром роти.Підготовка добового наряду, призначеного від батальйону чи
від військової частини, організовується відповідними командирами та
здійснюється їх заступниками.

Підготовка варти здійснюється відповідно до Статуту гарнізон-
ної і вартової служб.

286. Визначені наказом по військовій частині військовослужбо-
вці відповідно до службового призначення у встановлений час напередо-
дні або в день заступання в наряд прибувають на заняття (інструктаж)
добового наряду, який проводиться заступником командира військової
частини чи призначеною для цього командиром військової частини ін-
шою службовою особою. З офіцерами, військовослужбовцями військової
служби за контрактом, які заступають у наряд у вихідні, святкові та не-
робочі дні, інструктаж (заняття) проводиться в передостанній робочий
день тижня напередодні заступання в наряд.

Особовий склад добового наряду, що несе службу із стрілець-
кою зброєю, і наряд по їдальні повинен пройти в день заступання медич-
ний огляд.

На занятті (інструктажі) вивчаються положення статутів, ін-
струкцій, вимоги безпеки та порядок дій у разі виникнення пожежі, а та-
кож перевіряється знання особовим складом наряду спеціальних обов'яз-
ків.

Практичні заняття проводяться в день заступання в наряд у го-
дини, зазначені в розпорядку дня, в обладнаних приміщеннях (місцях),
визначених командиром військової частини.

У необхідних випадках проводяться заняття, на яких військово-
службовці опановують навички застосування зброї.

287. Добовий наряд повинен бути готовий до несення служби й
прийнятий відповідними черговими і начальником варти у своє підпо-
рядкування за 15 хвилин до виходу на розвід.

Розвід добового наряду

288. Розвід добового наряду проводиться відповідно до вимог
цього Статуту. Розвід проводить новопризначений черговий частини в
час, визначений командиром військової частини.

289. За 10 хвилин до розводу новопризначений помічник черго-
вого частини з офіцерів шикує особовий склад добового наряду, крім


 

 

чергового підрозділу, наряду по їдальні й пожежного наряду у визначе-
ному для розводу місці, перевіряє його наявність і після прибуття черго-
вого частини доповідає йому.

Якщо помічником чергового частини призначено прапорщика,
шикування добового наряду і доповідь черговому частини проводить
офіцер із числа осіб, призначених у добовий наряд.

290. Для розводу добовий наряд шикується в такому порядку:
на правому фланзі - варти, далі - справа наліво - черговий парку, черго-
вий фельдшер (санітарний інструктор), черговий контрольно-
пропускного пункту, черговий штабу частини, всі чергові рот за поряд-
ком підрозділів, черговий їдальні, начальник пожежного наряду і черго-
вий сигналіст-барабанщик; помічники чергового контрольно-
пропускного пункту, днювальні парку й механік-водій (водій) чергового
тягача (автомобіля); посильні та днювальні рот шикуються в колону по
одному за своїм черговим; помічник чергового частини стає на правому
фланзі варти.

Обов'язки військовослужбовців добового наряду
Загальні положення

291. Усі військовослужбовці добового наряду повинні твердо
знати, неухильно й сумлінно виконувати свої обов'язки, наполегливо до-
магаючись додержання розпорядку дня та правил внутрішнього порядку.

Без дозволу чергового частини військовослужбовці добового
наряду не мають права припиняти чи передавати будь-кому виконання
своїх обов'язків.

Про всі події, що сталися під час несення служби, а також об-
ставини, які викликали зміни в порядку несення служби, військовослуж-
бовці добового наряду повинні негайно доповідати черговому військової
частини та своїм командирам (начальникам).

292. По прибутті у підрозділи начальників від командира війсь-
кової частини і вище чергові підрозділів повинні негайно доповідати про
це черговому частини.

Чергові рот та інші чергові, підпорядковані помічникові черго-
вого частини, з його появою команду "Струнко" не подають і не допові-
дають, а тільки відрекомендовуються.

293. Черговому частини та його помічникові по черзі, черговим
рот, черговим парку, контрольно-пропускного пункту та черговому їда-
льні, черговому фельдшерові (санітарному інструкторові), черговому


 

 

штабу військової частини дозволяється відпочивати лежачи (спати) за
час чергування по 4 години кожному у визначений командиром військо-
вої частини час, без взуття, не скидаючи спорядження й не роздягаю-
чись.

Вільній зміні днювальних по черзі та сигналістові дозволяється
відпочивати лежачи (спати), роздягаючись, тільки в час від відбою до
підйому.

294. Військовослужбовці, яких змінили з добового наряду, зві-
льняються від занять і робіт у день зміни.

Офіцерам та військовослужбовцям військової служби за конт-
рактом за час несення служби в добовому наряді у вихідні, святкові та
неробочі дні день відпочинку надається протягом тижня, а військовос-
лужбовцям строкової служби час відпочинку встановлюється відповід-
ним командиром (начальником).

Черговий частини

295. Черговий частини призначається з числа офіцерів управ-
лінь військової частини та батальйонів, а також командирів рот та з тих,
хто прирівнюється до них. Він відповідає за своєчасне оповіщення під-
розділів та управління військової частини про оголошення тривоги, за
підтримання внутрішнього порядку у військовій частині і несення служ-
би добовим нарядом, а також за зберігання пістолетів та боєприпасів
офіцерів і прапорщиків військової частини. Черговий частини підпоряд-
ковується командирові військової частини. Йому підпорядковується весь
склад добового наряду військової частини.

В окремих батальйонах і прирівняних до них військових части-
нах дозволяється призначати черговим військової частини командирів
взводів, а також прапорщиків управління батальйонів.

Щодо внутрішніх варт військової частини черговий частини ке-
рується положеннями Статуту гарнізонної та вартової служб.

296. Перед розводом новопризначений черговий у визначений
час прибуває до начальника штабу військової частини на інструктаж і
для одержання пароля. На розводі новопризначений черговий частини
перевіряє склад наряду, знання ним своїх обов'язків, наявність та стан
озброєння, форму одягу, виявляє осіб, які скаржаться на стан здоров'я,
дає вказівки про усунення недоліків та оголошує форму одягу на наступ-
ну добу.

Після розводу новопризначений черговий приймає від попере-
днього чергового документи (додаток 7 до цього Статуту ), а також


 

 

зброю і боєприпаси офіцерів та прапорщиків військової частини. Зброя
приймається поштучно, згідно з номерами та комплектністю. Потім ра-
зом із попереднім черговим частини він перевіряє справність технічних
засобів оповіщення та охорони, приладів радіаційної і хімічної розвідки,
а також уточнює за книгою заарештованих кількість заарештованих вій-
ськовослужбовців і термін їх тримання на гауптвахті.

297. Після здавання й прийняття чергування, доповідей началь-
ників варт про зміну варт та доповідей чергових осіб добового наряду
попередній і новопризначений чергові доповідають командиру військо-
вої частини. Наприклад: "Товаришу полковнику, капітан Корищенко
чергування по частині здав", "Товаришу полковнику, лейтенант Луценко
чергування по частині прийняв".

Далі новопризначений черговий частини оголошує про всі не-
доліки, виявлені під час прийняття чергування, які не міг усунути зміню-
ваний добовий наряд.

298. Черговий частини зобов'язаний:

у разі надходження сигналу тривоги негайно подати сигнал на
підйом підрозділів, доповісти командирові військової частини, оповісти-
ти його заступників та інших посадових осіб частини і діяти згідно з ін-
струкцією; до їх прибуття керувати діями підрозділів частини;

у разі одержання повідомлення про мобілізацію негайно допо-
вісти про це командирові й начальникові штабу військової частини і дія-
ти за їх вказівками та інструкціями;

видавати офіцерам і прапорщикам військової частини особисту
зброю та боєприпаси до неї під особисту розписку у книзі видачі зброї та
боєприпасів (додаток 10 до цього Статуту), а у разі оголошення тривоги -
за картками; здійснювати контроль за своєчасністю здавання зброї та
боєприпасів;

у разі несанкціонованого спрацьовування охоронної сигналіза-
ції кімнат для зберігання зброї у підрозділах з'ясувати причини спрацьо-
вування сигналізації та діяти згідно з обставинами;

у разі виникнення радіаційної та хімічної небезпеки діяти згідно
з інструкцією;

стежити за виконанням підрозділами розпорядку дня й керувати
поданням установлених сигналів;

особисто перевіряти не менше ніж двічі на добу (з них один раз
уночі) несення служби добовим нарядом і додержання внутрішнього по-
рядку в підрозділах, вживати заходів для запобігання злочинам, випад-
кам порушення вимог безпеки, а також для усунення виявлених недолі-
ків;


 

 

постійно знати місце перебування командира військової части-
ни, негайно доповідати йому про всі надзвичайні події у військовій час-
тині, про самовільно відсутніх військовослужбовців строкової служби і
вжиті заходи щодо їх розшуку;

постійно перебувати в кімнаті чергового; виходячи у службових
справах, залишати замість себе помічника й сповіщати йому, куди і на
який час вибув;

мати зведений розклад занять, знати райони навчальних об'єк-
тів, а також місце проведення занять кожної роти;

мати відомості про розподіл особового складу, а також про роз-
поділ бойової та іншої техніки; через чергового парку контролювати її
повернення до парку, доповідати командирові військової частини про
випадки затримки машин у рейсі, вживати заходів для розшуку й повер-
нення 'їх до парку;

перевіряти і своєчасно висилати призначені від частини підроз-
діли (команди) й доповідати про це начальникові штабу чи командирові
військової частини;

проводити огляд зовнішнього вигляду військовослужбовців, які
звільняються із розташування військової частини;

приймати заарештованих на військову гауптвахту і своєчасно
звільняти їх з-під арешту, роблячи необхідні відмітки в записці про
арешт і в книзі обліку заарештованих;

у разі виникнення пожежі, стихійного лиха в розташуванні вій-
ськової частини чи поблизу неї негайно вживати заходів для врятування
Бойового Прапора військової частини, людей, озброєння, боєприпасів,
бойової та іншої техніки, матеріальних засобів; викликати пожежний і
черговий підрозділи та до їх прибуття організувати гасіння пожежі;

разом з лікарем (фельдшером) перевіряти перед роздаванням
їжі її якість, вносячи відповідний запис до книги обліку контролю за які-
стю приготування їжі, давати дозвіл на її видачу; у разі виникнення сум-
ніву щодо якості їжі негайно доповідати про це командирові військової
частини; бути особисто присутнім під час роздавання та приймання їжі,
контролювати повноту видачі її особовому складові;

контролювати підтримання чистоти і порядку в казармах та на
закріплених територіях у розташуванні військової частини;

давати в особливих випадках команду черговим рот на зачи-
нення вхідних дверей до казарми на засуви;

у разі прибуття командира військової частини зустрічати його і
доповідати, а в присутності особового складу перед цим давати команду
"Струнко". Наприклад: "Товаришу полковнику, за час мого чергування


 

 

надзвичайних подій не трапилося (чи трапилося те-то). Черговий частини
капітан Калина". Заступникам командира військової частини черговий
частини лише відрекомендовується.

299. Після вечірньої перевірки та ранкового огляду черговий
частини заслуховує доповіді чергових рот і складає відомість про відсут-
ніх, а за наявності самовільно відсутніх - їх список. Цей список і список
заарештованих він подає командирові військової частини після ранкової
доповіді.

Про всі виявлені недоліки під час виконання службових обов'я-
зків добовим нарядом і про порушення правил внутрішнього порядку у
військовій частині за час чергування, які не можна усунути до здавання
чергування, черговий частини робить запис у книзі приймання та зда-
вання чергування (додаток 9 до цього Статуту). Книга приймання та зда-
вання чергування щоденно подається черговим частини на перегляд ко
мандирові військової частини.

300. Черговий частини зустрічає й супроводжує територією.
розташування частини Президента України, Голову Верховної Ради
України, Прем'єр-міністра України, Міністра оборони України та його
заступників, прямих начальників, старших від командира військової час-
тини та осіб, призначених для керівництва проведенням інспектування
(перевірки).

Зустрічаючи цих осіб, черговий частини подає команду "Струн-
ко" і рапортує їм. Наприклад: "Товаришу генерал-майоре, перший меха-
нізований полк перебуває на заняттях згідно з розкладом. Перший бата-
льйон знаходиться там-то... (і так про кожний батальйон, дивізіон). Ко-
мандир полку знаходиться там-то... Черговий частини капітан Павлен-
ко".

Про прибуття зазначених осіб черговий частини негайно допо-
відає командирові військової частини чи особі, яка його заміщує.

Якщо начальника (командира), який прибув, зустрічає і йому
доповідає командир військової частини, черговий частини лише відре-
комендовується.

У разі прибуття до військової частини генералів та адміралів, не
названих вище, а також старших офіцерів з іншої військової частини
черговий частини дає дозвіл черговому контрольно-пропускного пункту
пропустити їх у військову частину із супроводжуючим. Під час зустрічі
цих осіб черговий частини відрекомендовується їм. Наприклад: "Това-
ришу полковнику, черговий частини капітан Ткаченко".

Потім черговий уточнює, до якої посадової особи треба супро-
воджувати прибулого.


 

 

Військовослужбовці з іншої військової частини або цивільні
особи після з'ясування їх особи, мети прибуття та одержання дозволу від
посадових осіб допускаються до військової частини за одноразовими пе-
репустками.

Помічник чергового частини

301. Помічник чергового частини призначається з молодших
офіцерів або прапорщиків і підпорядковується черговому частини. Він
повинен знати інструкцію чергового частини, вміти поводитися із засо-
бами оповіщення та зв'язку, приладами радіаційної і хімічної розвідки,
які знаходяться у чергового частини; залишаючись за чергового, викону-
вати його обов'язки. За відсутності у складі добового наряду чергового
штабу частини після закінчення робочого дня проводити огляд пожежно-
го стану приміщень штабу частини.

302. Помічникові чергового частини, призначеному з офіцерів,
підпорядковуються всі військовослужбовці добового наряду частини;
щодо внутрішніх варт він керується положеннями Статуту гарнізонної та
вартової служб.

Помічникові чергового частини, призначеному з прапорщиків,
підпорядковуються всі військовослужбовці добового наряду, крім офіце-
рів.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.