Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЧерговий сигналіст-барабанщик

325. Черговий сигналіст-барабанщик призначається із осіб під-
готовленого рядового складу і підпорядковується черговому частини та
його помічникові. Він повинен перебувати в приміщенні поблизу кімна-
ти чергового частини й подавати сигнали за наказом чергового частини
або його помічника.

Для подання сигналів можна використовувати технічні засоби.

Розділ 8.
Підйом за бойовою тривогою і збір

326. Підйом військової частини за бойовою тривогою здійсню-
ється командувачами, командирами (начальниками), яким Міністром
оборони України надано це право. Підйом за бойовою тривогою прово-
диться з метою підготовки до виконання бойових завдань.

Під час підйому військової частини за бойовою тривогою здій-
снюються встановлені заходи з наступним виведенням у визначений ра-
йон усього особового складу військової частини з належним йому озбро-
єнням, боєприпасами, бойовою та іншою технікою, матеріальними засо-
бами.

327. Підйом частини за бойовою тривогою здійснюється згідно
з планом, що розробляється командиром військової частини і затверджу-
ється старшим командиром.

У плані передбачаються:

порядок і способи одержання розпоряджень (команд, сигналів)
від вищого штабу й доведення їх до штабів і підрозділів;

порядок оповіщення та збору військовослужбовців, які прожи-
вають поза розташуванням військової частини;

заходи, які проводяться у військовій частині та її підрозділах
щодо підвищення рівня бойової готовності, порядок і терміни їх вико-
нання, сили й засоби, які повинні залучатися до їх виконання;

порядок нарощування чергових сил і засобів, посилення охоро-
ни;

морально-психологічні заходи;

організація несення комендантської служби під час виходу вій-
ськової частини в райони зосередження і пункти збору;
 

 

заходи бойового, медичного, технічного й тилового забезпечен-
ня;

організація управління та зв'язку під час підйому військової ча-
стини за бойовою тривогою та пересування до визначеного району.

328. Для відпрацювання дій військ (сил) за бойовою тривогою,
виходу військової частини й підрозділів для гасіння пожежі чи ліквідації
стихійного лиха та вирішення інших завдань оголошується збір. Збір у
всіх випадках скликається без оголошення тривоги.

Збір військової частини (підрозділу) оголошується черговим ча-
стини після одержання встановленого сигналу (команди, розпорядження)
з вищого штабу, а також командиром військової частини або старшим
командиром (начальником). Для збору в частині встановлюється єдиний
постійно діючий сигнал.

329. Перевірка встановленого рівня бойової готовності військ
(сил) з проведенням усіх заходів без обмежень може здійснюватися тіль-
ки Міністром оборони України та від його імені начальником Генераль-
ного штабу Збройних Сил України.

Інші посадові особи, зокрема і під час інспектування військ,
можуть здійснювати перевірку з обмеженнями, встановленими Мініст-
ром оборони України.

330. Після оголошення бойової тривоги, збору, а також під час
перевірки бойової готовності командир військової частини (підрозділу)
повинен уточнити завдання і порядок дій.

331. Для черговЬго частини (підрозділу) та інших осіб добового
наряду розробляється інструкція до дій у разі оголошення бойової триво-
ги чи збору; в підрозділах, крім того, розробляється бойовий розрахунок.

Усі військовослужбовці повинні твердо знати й чітко виконува-
ти свої функціональні обов'язки у разі оголошення бойової тривоги чи
збору.


 

 

ЧАСТИНА З

БОЙОВЕ ЧЕРГУВАННЯ, ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОЇ СЛУ-
ЖБИ В ПАРКАХ, ПІД ЧАС РОЗТАШУВАННЯ ВІЙСЬК НА ПОЛІ-
ГОНАХ ТА ЇХ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

Розділ 9.
Бойове чергування

332. Бойове чергування - це виконання бойового завдання. Бо-
йове чергування здійснюється черговими силами і засобами, призначе-
ними від військових частин.

До складу чергових сил і засобів входять бойові обслуги, черго-
ві зміни пунктів управління, сил і засобів бойового забезпечення та об-
слуговування.

У Військово-Морських Силах Збройних Сил України бойове
чергування є найвищою формою підтримання бойової готовності сил у
мирний час.

333. Бойове чергування організовується командиром військової
частини, який відповідає за виконання завдань черговими силами і засо-
бами.

Заступники командира військової частини, начальники родів
військ і служб відповідають за бойову готовність, забезпечення та підго-
товку чергових сил І засобів у відповідній частині.

334. Склад чергових сил і засобів, ступені їх бойової готовності,
тривалість, порядок несення бойового чергування, підготовки особового
складу, озброєння, бойової та іншої техніки до чергування і зміна його
встановлюються наказом командира військової частини згідно з вимога-
ми цього Статуту, наказами і директивами Міністра оборони України,
начальника Генерального штабу Збройних Сил України, головнокоман-
дувачів видів Збройних Сил України.

335. На бойове чергування забороняється призначати осіб, які
не склали Військової присяги, не засвоїли програми відповідної підгото-
вки в установленому обсязі, а також військовослужбовців, щодо яких
проводиться розслідування за провини, і хворих.

За невикористані через несення бойового чергування вихідні,
святкові та неробочі дні офіцерам, прапорщикам та військовослужбов-
цям, які проходять службу за контрактом, надається відпочинок протя-
гом тижня.

336. Підготовка особового складу до несення бойового чергу-
вання проводиться на підставі плану, затвердженого командиром війсь-


 

 

кової частини, в складі підрозділів, бойових обслуг, чергових змін перед
кожним заступанням на бойове чергування. Вона проводиться під керів-
ництвом командира військової частини чи під керівництвом осіб за його
розпорядженням з урахуванням характеру та обсягу завдань, специфіки
військової частини, підрозділу, часу та місця несення бойового чергу-
вання в класах підготовки до бойового чергування чи в спеціально підго-
товлених місцях із використанням навчальної (навчально-бойової) техні-
ки, апаратури, тренажерів, макетів і навчальних посібників.

Озброєння, бойова та інша техніка готуються заздалегідь.

Усі заходи щодо підготовки чергових сил і засобів завершують-
ся перевіркою їх готовності до несення бойового чергування. Результати
перевірки вносяться до журналу обліку підготовки до бойового чергу-
вання. Наказ про заступання на бойове чергування віддає командир вій-
ськової частини.

337. Порядок заступання на бойове чергування встановлюється
наказами Міністра оборони України.

338. Про заступання на бойове чергування командир чергових
сил і засобів (оперативний черговий, начальник зміни, обслуги, черговий
командного пункту) доповідає своєму безпосередньому начальникові та
черговому пункту управління вищого рівня.

Командири чергових сил і засобів повинні докладно знати об-
становку, діяти сміливо й рішуче, брати на себе відповідальність за при-
йняті рішення, забезпечувати виконання бойового завдання.

339. Під час бойового чергування під керівництвом командирів
чергових сил і засобів та старших начальників здійснюються роздільні й
комплексні тренування чергової зміни (частина з яких - контрольні).

Крім того, за розкладом, затвердженим начальником штабу вій-
ськової частини, проводяться заняття з особовим складом чергових сил,
вільних від несення бойового чергування.

340. Командирам чергових сил і засобів заборонено віддавати
особовому складові накази, що відволікають його від виконання обов'яз-
ків несення бойового чергування.

Особовому складові чергової зміни під час несення бойового
чергування заборонено:

передавати будь-кому, хоча б тимчасово, без дозволу команди-
ра чергових сил і засобів виконання обов'язків несення бойового чергу-
вання;

відволікатися, братися за справи, не пов'язані з виконанням
обов'язків несення бойового чергування;


 

 

самовільно залишати бойовий пост чи інше місце несення бо-
йового чергування;

виконувати роботу, яка призводить до зниження бойової готов-
ності озброєння, бойової та іншої техніки.

Звільнення особового складу з військової частини (підрозділу),
від якої виділяються чергові сили і засоби (заняття, спортивні й культур-
но-масові заходи), проводиться Із таким розрахунком, щоб забезпечити
посилення чергових сил у визначені терміни.

341. Періодичність перевірки бойового чергування посадовими
особами встановлюється наказом Міністра оборони України.

Перевірка несення бойового чергування проводиться команди-
ром військової частини, його прямими начальниками чи особами за їх
дорученням, для чого відпрацьовується план перевірки несення бойового
чергування.

Після зміни з бойового чергування безпосередній начальник
проводить аналіз несення служби особовим складом і сповіщає про його
результати командира військової частини.

Розділ 10.
Внутрішня служба в парках

Загальні положення

342. Парком називається територія, обладнана для зберігання,
обслуговування, ремонту і підготовки до бойового застосування озбро-
єння, бойової та іншої техніки.

Парки можуть бути постійні та польові.

Постійні парки обладнуються у місцях постійного розташуван-
ня частини і на полігонах (у таборах). При цьому озброєння, бойова та
інша техніка розміщуються у закритих приміщеннях чи під навісами, а
також на площадках з надійною огорожею. У парку обладнуються конт-
рольно-технічний пункт із приміщенням для чергового парку, техніка (з
безпеки дорожнього руху) - начальника контрольно-технічного пункту,
класом безпеки руху, інструктажу наряду, водіїв і старших машин; пунк-
ти чищення й миття машин, а також кімнати для відпочинку наряду пар-
ку та водіїв чергових тягачів; пункт заправлення; майданчик (пункт) що-
денного технічного обслуговування; майданчик перевірки перед рейсом
технічного стану техніки техніком (з безпеки дорожнього руху) - началь-
ником контрольно-технічного пункту; майданчик для машин, що запіз-
нилися з рейсу; пункт технічного обслуговування й ремонту; пункт зби-


 

 

рання відпрацьованих мастил І спеціальних рідин; інші приміщення (мі-
сця) для обслуговування техніки й необхідні побутові приміщення; місця
зберігання озброєння, бойової та іншої техніки.

Польові парки створюються у разі тимчасового розташування
військової частини (підрозділу) в польових умовах для кожної роти (ба-
тальйону).

Облаштування та обладнання парків мають забезпечувати шви-
дкий і зручний вихід машин.

343. Територія парку розмежовується на ділянки, які закріплю-
ються за підрозділами. Межі ділянок позначаються покажчиками. Тери-
торія постійного парку обгороджується, озеленюється, освітлюється та
оснащується технічними засобами охорони, обладнанням, які забезпечу-
ють додержання норм і правил охорони довкілля.

Усі будівлі парку, ворота будівель і ворота парку нумеруються.

За додержання внутрішнього порядку в парку, правильне утри-
мання та зберігання озброєння, бойової та іншої техніки, спеціальних
споруд, складів, за підтримання чистоти й виконання протипожежних і
природоохоронних заходів відповідає заступник командира частини з
озброєний, а там, де його за штатом не передбачено, - особа, призначена
наказом командира військової частини.

За утримання техніки, приміщень і ділянок території парку, за-
кріплених за підрозділами, відповідають командири підрозділів.

Технічне обслуговування озброєння і техніки здійснюється піс-
ля кожного повернення з рейсів, а також після встановленого нормати-
вами пробігу (роботи) та зберігання. Крім того, здійснюється сезонне об-
слуговування озброєння й техніки. Озброєння, бойова та інша техніка,
що пройшли обслуговування, ставляться на стоянку.

Огляд та обслуговування озброєння, бойової та іншої техніки, а
також дообладнання і впорядкування парків здійснюються у визначені
командиром військової частини дні.

Внутрішній порядок і розпорядок роботи в парку оголошуються
наказом по частині.

344. До парку, а також до приміщень усередині парку й спеціа-
льних споруд мають бути збудовані (прокладені) шляхи та точно визна-
чені підходи, які повинні постійно підтримуватися у належному для руху
стані.

На всіх шляхах, прокладених у парку, встановлюються дорожні
покажчики, обмежувальні знаки швидкості руху машин та інші дорожні
знаки.


 

 

345. Машини випускаються з парку згідно з нарядом, затвер-
дженим напередодні командиром військової частини, у технічно справ-
ному стані, із закріпленими за ними водіями, які мають документ, що по-
свідчує особу, і посвідчення на право керувати машиною та які пройшли
передрейсовий медичний огляд і допущені до рейсу, з оформленими до-
рожніми листками, підписаними заступником командира частини з
озброєння (начальником технічної частини), і з відміткою техніка (з без-
пеки дорожнього руху) - начальника контрольно-технічнрго пункту про
справний стан машин та відміткою чергового парку про дані спідометра
й час випуску з парку.

Випуск машин, не передбачених нарядом, у виняткових випад-.
ках дозволяється командиром військової частини.

Контроль за технічним станом машин, які випускаються із пар-
ку та повертаються до парку, здійснюється техніком (з безпеки дорож-
нього руху) - начальником контрольно-технічного пункту.

346. Якщо в рейс виходять дві чи більше машин, призначається
начальник колони.

Під час перевезення особового складу, вибухонебезпечних ван-
тажів (як у складі колони, так і одиночними машинами) на кожну маши-
ну призначається старший. В інших випадках старші машин признача-
ються за рішенням командира частини.

Начальник колони (старший машини) призначається з офіцерів,
прапорщиків або сержантів, які знають правила дорожнього руху. Нача-
льник колони відповідає за виконання поставленого завдання та прави-
льне використання машини (машин), дисципліну особового складу, що
перебуває в машині (машинах), за додержання ним вимог безпеки.

Начальникові колони (старшому машини) заборонено керувати
машиною або змушувати водія передавати будь-кому управління, відда-
вати команди, які змушують водія (водіїв) порушувати правила дорож-
нього руху та перевищувати встановлену швидкість руху.

Щодо мети, порядку, терміну виконання завдання та додержан-
ня вимог безпеки руху начальників колон (старших машин) і водіїв ін-
структують посадові особи, які організовують перевезення, або їх прямі
начальники.

Про додержання правил експлуатації машин, правил дорожньо-
го руху й поведінки в рейсі водіїв машин, крім того, інструктують ко-
мандири підрозділів. Водіям категорично заборонено передавати будь-
кому управління машиною.

Підготовка машин до виходу проводиться під керівництвом ко-
мандирів підрозділів або їх заступників з озброєння (начальників техніч-


 

 

ної частини, начальників автомобільної служби, техніків батальйонів,
старших техніків рот).

347. У визначений для роботи й занять у парку час особовий
склад допускається до парку лише в строю під командою старшого.

Військовослужбовці своєї військової частини, за винятком вій-
ськовослужбовців строкової служби, допускаються до парку за посвід-
ченням особи у визначений для роботи час. Військовослужбовці строко-
вої служби, які прибувають до парку у службовій потребі поодинці, до-
пускаються в парк за військовими квитками з дозволу заступника коман-
дира частини з озброєння, який повідомляє про це чергового парку.

Екіпажі (водії) машин, які прибули до парку для виведення ма-
шин, допускаються до парку після перевірки їх дорожніх листків.

До машин та іншої техніки, що перебувають у парку, допуска-
ються лише ті особи, за якими вони закріплені, з дозволу чергового пар-
ку та осіб, допущених до розпечатування сховищ і паркових приміщень.

Особи, які не належать до складу військової частини, допуска-
ються до парку лише з дозволу командира військової частини за разови-
ми перепустками, підписаними заступником командира військової час-
тини з озброєння, в супроводі спеціально призначеного військовослуж-
бовця.

Порядок допуску до машин та іншої техніки у разі тривоги
встановлюється командиром військової частини у відповідних інструкці-
ях.

348. Порядок зберігання й видачі ключів від замків запалюван-
ня, люків машин, паркових приміщень і воріт парку повинен забезпечу-
вати своєчасний вихід машин з парку, а також виключати випадки само-
вільного використання їх особовим складом.

Ключі зберігаються:

від замків запалювання і люків машин: один комплект - у чер-
гового парку, другий - у чергового роти (батальйону, підрозділів забез-
печення) в запечатаній скриньці разом із дорожніми листками на випадок
тривоги;

від паркових приміщень і воріт парку: один комплект - у черго-
вого парку, другий - у чергового частини в запечатаній скриньці.

349. Для підтримання внутрішнього порядку в парку признача-
ються черговий парку, днювальні та механіки-водії (водії) чергових тяга-
чів.

Днювальні виставляються черговим парку біля входів у парк, а
на час виконання робіт - і на території парку.


 

 

350. Постійний І польовий парки цілодобово охороняються вар-
тою з виставленням чатових Якщо парк обладнано технічними засобами
охорони, він може охоронятися вартою без виставлення чатових

Як виняток, за рішенням командира військової частини, пого-
дженим з начальником гарнізону, охорона парку може здійснюватися
силами добового наряду по парку шляхом патрулювання

Черговий парку

351. Черговий парку призначається з офіцерів або прапорщиків
(мічманів), а в окремому батальйоні - з прапорщиків (мічманів) або сер-
жантів (старшин) Він відповідає за внутрішній порядок у парку І несен-
ня служби нарядом по парку, збереження зданих під охорону наряду
сховищ, майна, техніки на відкритих майданчиках Черговий парку під-
порядковується черговому військової частини, а щодо внутрішньої слу-
жби в парку - заступникові командира військової частини з озброєння
(начальникові технічної частини) Йому підпорядковуються днювальні
парку та механіки-водії(водії) чергових тягачів

352. Новопризначений черговий парку в призначений час при-
буває до заступника командира частини з озброєння (начальника техніч-
ної частини) на Інструктаж

Після розводу новопризначений черговий парку приймає від
попереднього чергового документи та майно, разом здійснюють обхід
території парку та всіх паркових приміщень, приймаючи й передаючи за
описом запечатані приміщення, сховища, а також озброєння, бойову та
Іншу техніку, обладнання, що знаходиться на відкритих майданчиках і
під навісами

У книгу прийняття та здавання чергування записуються ті не-
доліки, які не можна усунути під час прийняття чергування

Про здавання і прийняття чергування попередній та новопри-
значений чергові доповідають заступникові командира частини з озбро-
єння і черговому частини

353. Черговий парку зобов'язаний

перебувати у виділеному для нього приміщенні, виходити в
службових справах тільки з дозволу чергового частини, призначати за-
мість себе днювального вільної зміни і повідомляти йому, куди і на який
час виходить,

старанно перевіряти в усіх осіб, які прибувають до парку, пере-
пустки й документи, які посвідчують особу, та робити відмітки на одно-


 

 

разових перепустках про час прибуття й вибуття з парку, після зміни
здавати перепустки до технічної частини,

допускати до розпечатування паркових приміщень І сховищ
осіб, які призначені наказом по частині, роблячи запис про це у відповід-
них книгах,

особисто давати дозвіл на вихід машин із парку й пересування
їх у межах парку,

вести за встановленою формою журнал виходу й повернення
машин,

стежити за своєчасним поверненням машин із рейсів до парку, а
у разі їх затримки доповідати про це черговому частини,

контролювати вивезення (ввезення) майна з парку (до парку)
відповідно до запису в дорожньому листку, а також не допускати на те-
риторію парку сторонніх осіб,

стежити за додержанням розпорядку дня в парку та знати, яку
роботу виконує особовий склад, не дозволяти виконання робіт, не пов'я-
заних з обслуговуванням і ремонтом машин та Іншої техніки чи облад-
нання парку,

постійно тримати на контролі наявність, випуск, а також кіль-
кість справної І несправної техніки та озброєння,

стежити за чистотою й порядком у приміщеннях і на території
парку, а також за додержанням правил охорони довкілля,

стежити в холодну пору року за опаленням приміщень парку й
водогрійки та за підтриманням установленої температури в приміщеннях
узимку, в неопалюваних приміщеннях парку та в польових парках пере-
віряти, чи злито воду з систем охолодження двигунів, і наявність табли-
чок "Воду злито", робити про це запис у журналі контролю за зливанням
води, у разі різкого зниження температури контролювати, чи знято з ма-
шин акумуляторні батареї і чи є таблички "Акумуляторні батареї знято",

стежити за виконанням правил пожежної безпеки, наявністю і
станом засобів пожежогасіння, а також пожежної сигналізації та готовні-
стю чергових тягачів на випадок виникнення пожежі (додаток 19 до цьо-
го Статуту),

вживати заходів щодо своєчасного технічного обслуговування
машин і техніки, які повертаються до парку,

здійснювати контроль за тим, щоб машини заправлялися паль-
ним лише на пункті заправлення з додержанням установлених правил,

не дозволяти ставити на стоянку незаправлені машини,


 

 

стежити, щоб увечері після закінчення всіх робіт у парку було
вимкнено освітлення, крім чергового освітлення та зовнішніх світлових
приладів;

перевіряти наявність і справність замків, пломб і печаток на
дверях приміщень (огороджених майданчиках), призначених для збері-
гання отруйних технічних рідин, збереження сховищ, майна, техніки на
відкритих майданчиках, які здані йому під охорону;

з прибуттям до парку прямих начальників, від заступників ко-
мандира частини й вище, а також чергового частини зустрічати їх і допо-
відати. Наприклад: "Товаришу майоре, за час мого чергування подій не
трапилось (чи трапилось те-то). Черговий парку лейтенант Петренко".

Після доповіді черговий супроводжує командира (начальника)
по території парку.

Якщо командира (начальника) зустрічає й доповідає йому ко-
мандир військової частини чи його заступник з озброєння (начальник
технічної частини), черговий парку не доповідає, а лише відрекомендо-
вується.

354. Машини з парку черговий парку випускає в порядку, за-
значеному в статті 345 цього Статуту.

Після повернення машин до парку та їх огляду техніком (з без-
пеки дорожнього руху) - начальником контрольно-технічного пункту
черговий парку проставляє в дорожньому листку і в журналі виходу й
повернення машин час повернення, а після повного обслуговування і за-
правлення - направляє їх на місце стоянки, після чого дозволяє екіпажу
(водієві) вибути з парку.

355. У. разі виникнення пожежі в парку черговий негайно ви-
кликає пожежну команду, доповідає черговому частини і вживає заходів
для гасіння вогню, виведення машин і врятування техніки та майна.

356. Після закінчення робіт у парку черговий перевіряє всі при-
міщення та територію парку щодо додержання порядку, правил пожеж-
ної безпеки та охорони довкілля, приймає від командирів підрозділів
приміщення, сховища, озброєння і техніку, які зберігаються на відкритих
майданчиках і під навісами, дає дозвіл на їх запечатування й додатково
опечатує їх своєю печаткою. Після перевірки парку разом з особами по-
жежного наряду й одержання пожежного жетона від них черговий здає
парк під охорону варти.


 

 

Днювальний парку

357. Днювальний парку призначається з рядового чи сержант-
ського складу. Він відповідає за додержання встановленого порядку в
парку і правильний випуск машин із парку та впуск їх до нього, збере-
ження сховищ, техніки на відкритих майданчиках, майна парку, які здані
йому під охорону. Днювальний парку підпорядковується черговому пар-
ку.

358. Днювальний парку зобов'язаний:

впускати на територію парку військовослужбовців, а також ви-
пускати з парку і впускати в нього машини та іншу техніку лише з до-
зволу чергового парку;

стежити за чистотою й порядком у парку;

не дозволяти курити й розпалювати вогонь у приміщеннях і на
території парку, за винятком спеціально обладнаних для цього місць;

стежити, щоб машини на місце стоянки ставилися лише з до-
зволу чергового парку;

у разі пожежі негайно доповідати черговому парку та вживати
заходів для її гасіння;

про всі порушення порядку в парку негайно доповідати черго-
вому парку.

359. Черговий днювальний виставляється біля входу до парку,
днювальний вільної зміни під час роботи в парку перебуває на території
парку і стежить за внутрішнім порядком і додержанням вимог пожежної
безпеки. Днювальному заборонено залишати парк без дозволу чергового
парку.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.