Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЗаступник начальника військового ешелону з бойового забезпечення

389. Заступник начальника військового ешелону з бойового за-
безпечення відповідає за стан охорони та оборони військового ешелону.
Він підпорядковується начальникові військового ешелону і є прямим на-
чальником усього особового складу військового ешелону.

390. Заступник начальника військового ешелону з бойового за-
безпечення зобов'язаний:

розробляти й доповідати начальникові військового ешелону про
заходи щодо охорони та оборони військового ешелону на час перевезен-
ня та забезпечувати їх виконання;

передбачати порядок використання сховищ для особового скла-
ду, озброєння і техніки в районах очікування, збору й на вантажно-
розвантажувальних станціях (місцях);

організовувати радіаційну, хімічну та біологічну розвідку, а у
разі потреби - часткову дезактивацію і дегазацію озброєння, техніки, ва-
гонів або корабельних приміщень, де розміщений особовий склад;

стежити за забезпеченням особового складу військового ешело-
ну засобами індивідуального захисту;

організовувати регулювання руху та маскування озброєння,
техніки в районах вантаження і розвантаження;

організовувати й контролювати несення вартової служби у вій-
ськовому ешелоні та бойового чергування засобів протиповітряної обо-
рони;

організовувати патрульну службу, охорону та оборону ешелону
на станціях (у місцях) вантаження (розвантаження), у районах очікуван-
ня;

забезпечувати виконання протипожежних заходів;

передбачати вжиття заходів бойового забезпечення під час про-
ведення маршу.

Заступник начальника військового ешелону з виховної роботи

391. Заступник начальника військового ешелону з виховної ро-
боти відповідає за морально-психологічний стан особового складу та
 

 

військову дисципліну. Він підпорядковується начальникові ешелону і є
прямим начальником усього особового складу військового ешелону.

392. Заступник начальника військового ешелону з виховної ро-
боти зобов'язаний:

проводити виховну роботу серед особового складу в дусі висо-
кої пильності, збереження в таємниці відомостей про перевезення, недо-
пущення втрат документації, озброєння, бойової та Іншої техніки і
транспортного майна;

здійснювати заходи морально-психологічного забезпечення
особового складу під час перевезення у військовому ешелоні, спрямовані
на підтримання високої бойової готовності й військової дисципліни, до.
держання правил поведінки та вимог безпеки;

організовувати оперативне інформування, гуманітарну підгото-
вку особового складу, забезпечення його періодичними виданнями,
культурно-освітнім майном;

брати участь у комплектуванні та підготовці добового наряду
військового ешелону, враховуючи психологічну сумісність військовос-
лужбовців;

мобілізовувати особовий склад військового ешелону на роботи,
пов'язані з відновленням руху на шляхах сполучення у разі його пору-
шення діями противника або внаслідок стихійного лиха;

піклуватися про матеріально-побутове забезпечення особового
складу ешелону;

своєчасно доповідати начальникові військового ешелону про
морально-психологічний стан особового складу.

Заступник начальника військового ешелону з постачання

393. Заступник начальника військового ешелону з постачання
відповідає за своєчасне і повне матеріальне забезпечення військового
ешелону службами тилу, за організацію водопостачання та харчування в
дорозі. Він підпорядковується начальникові військового ешелону і є
прямим начальником безпосередньо підпорядкованого йому особового
складу.

394. Заступник начальника військового ешелону з постачання
зобов'язаний:

одержувати у штабі військової частини всі документи, призна-
чені для отримання й ведення обліку продовольчого та речового майна
під час перевезення;


 

 

забезпечувати в пункті відправлення одержання та перевезення
в ешелоні належного за нормами продовольства, а також поповнення за-
пасів у дорозі; забезпечувати якісне харчування і доведення належної
норми пайка до кожного військовослужбовця;

забезпечувати кухні й вагони паливом, водою, інвентарем, по-
судом і засобами пожежогасіння;

складати разом із лікарем ешелону розкладку продуктів для
приготування гарячої їжі в кухнях ешелону і подавати розкладку продук-
тів на затвердження начальникові ешелону;

забезпечувати сухим пайком особовий склад відчеплених ваго-
нів із технікою і майном;

організовувати правильне використання обладнання вагонів з
людьми, а також протипожежний захист ешелону;

стежити за справністю засобів пожежогасіння та опалювальних
пристроїв у вагонах (корабельних приміщеннях) з людьми.

Командир роти

395. Командир роти підпорядковується своїм прямим началь-
никам і начальникові військового ешелону (команди).

Крім виконання своїх прямих обов'язків, викладених у статтях
111 - 112 цього Статуту, командир роти зобов'язаний:

готувати особовий склад, озброєння, техніку та інше майно ро-
ти до перевезення і згідно з планом вантаження розподіляти їх за рухо-
мим складом (корабельними приміщеннями);

проводити інструктаж особового складу щодо правил переве-
зення та вимог безпеки, оголошувати номер військового ешелону (ко-
манди), військове звання і прізвище начальника військового ешелону
(команди);

виділяти особовий склад для добового наряду і для вантажно-
розвантажувальних або інших робіт за вказівкою начальника ешелону та
призначати опалювачів;

особисто керувати вантаженням, перевантаженням і розванта-
женням підрозділу, забезпечувати правильне розміщення, кріплення і
маскування озброєння, техніки та іншого військового майна, контролю-
вати їх стан у дорозі;

організовувати заняття з особовим складом підрозділу;

стежити за додержанням особовим складом військової дисцип-
ліни і встановлених правил перевезення, а також за збереженням облад-
нання вагонів (корабельних приміщень).


 

 

Старший вагона (корабельного приміщення) з людьми

396. Старший вагона (корабельного приміщення) з людьми під-
порядковується командирові свого підрозділу і черговому військового
ешелону. Він є прямим начальником особового складу, розмішеного у
вагоні (корабельному приміщенні) з людьми.

Старший вагона (корабельного приміщення) з людьми зобов'я-
заний:

мати список особового складу, відомості про кількість озброєн-
ня та іншого військового майна, розміщеного у вагоні (корабельному
приміщенні) з людьми, і перед відправленням перевіряти їх наявність;

перевіряти і приймати перед вантаженням обладнання вагона
(корабельного приміщення) з людьми, а після розвантаження - здавати
його у повній цілості;

керувати посадкою, розміщенням і висадкою особового складу;

призначати днювальних вагона (корабельного приміщення) з
людьми, стежити за несенням ними служби, а також виділяти військово-
службовців для одержання їжі, води, палива і на різні роботи;

стежити за додержанням особовим складом дисципліни, внут-
рішнього порядку, правил носіння військової форми одягу та заходів
безпеки;

не допускати виходу особового складу, виносу зброї, боєприпа-
сів та іншого майна із вагонів (корабельних приміщень) з людьми без до-
зволу начальника ешелону або до подання команди (сигналу);

не допускати без дозволу проїзду у вагоні (корабельному при-
міщенні) з людьми сторонніх осіб, а також перевезення вантажів, що не
належать військовому ешелонові;

стежити за підтриманням встановленої температури у вагонах
(корабельних приміщеннях) з людьми і додержанням вимог пожежної
безпеки; у разі виникнення пожежі вживати всіх заходів для її гасіння та
подавати сигнал для зупинки поїзда, на кораблі - одночасно з гасінням
вогню доповідати про це черговому військового ешелону;

під час підготовки до висадки екіпірувати особовий склад, при-
пинити опалення й загасити вогонь;

доповідати командирові підрозділу та черговому військового
ешелону про хворих, військовослужбовців, які відстали, а також про по-
шкодження або втрату зброї, іншого військового майна, обладнання ва-
гона (корабельного приміщення) з людьми та про інші надзвичайні події.


 

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.