Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИНАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

Інформаційні системи і технології в обліку

Навчальний посібник

Київ 2011

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет

 

 

Інформаційні системи і технології в обліку

Навчальний посібник

Київ 2011

УДК

ББК

 

 

Рецензенти:

Солнцев С.О. (д.ф.-м.н., проф., зав. каф. промислового маркетингу НТУУ «КПІ»).

Новікова А.М. (д.е.н., заступник директора з наукової роботи Державного автотранспортного науково-дослідного і проектного інституту).

Луцій О.П. (к.е.н., проф., зав. каф. маркетингу Європейського університету).

 

Затверджено методично-редакційною радою Національного авіаційного університету (протокол № від..2011р.)

 

Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

 

План

Охарактеризуйте основні типи організації автоматизованих інформаційних систем обліку та їх особливості

Таблиця 18

Перелік та опис вихідних повідомлень

Назва Ідентифікатор Форма подання Періодичність видачі Термін видачі Одержувач інформації
           

2.2. Перелік та опис структурних одиниць інформації вихідних повідомлень, що мають самостійне смислове значення.

3. Вхідна інформація.

3.1. Перелік та опис вхідних повідомлень. Приклад наведено в табл. 19.

Таблиця 19

Перелік та опис вхідних повідомлень

Назва Ідентифікатор Форма представлення Термін і частота використання
       

3.2. Постановка економічної задачі автоматизованого вирішення супроводжується алгоритмом, що відображає логіку вирішення задачі та спосіб формування вихідних даних.

Документ «Опис алгоритму» (РД 50 - 34.698 - 90) вміщує:

3.2.1. Математичний опис. Математичний опис подається за допомогою формул розрахунків.

3.2.2. Перелік масивів інформації, що використовуються в процесі реалізації алгоритму та в результаті його реалізації для видачі вихідних повідомлень (машинограм, відеокадрів) формується їх опис.

Приклад опису масиву подається в табл. 20.

Таблиця 20

Перелік масивів інформації

Назва реквізиту Ідентифікатор реквізиту Тип поля Значність
       

3.2.3. Алгоритм вирішення. У цьому підрозділі дається структурна схема алгоритму з посиланням на послідовність етапів обчислень [3].

 

Контрольні питання

1. Визначте відмінності між локальним, глобальним і системним підходами до створення інформаційних систем

2. Назвіть принципи створення автоматизованих інформаційних систем

3. Охарактеризуйте організацію робіт зі створення інформаційних систем бухгалтерського обліку

4. Охарактеризуйте стадії та етапи розробки інформаційних систем бухгалтерського обліку

5. Наведіть класифікацію інформаційних систем бухгалтерського обліку

6. Охарактеризуйте основні класи бухгалтерських програм

7. Визначте типовий склад АРМ комплексної комп’ютерної системи бухгалтерського обліку

8. Охарактеризуйте варіанти створення комп’ютеризованої системи бухгалтерського обліку

9. Визначте критерії вибору програмного забезпечення бухгалтерського обліку

10. Наведіть перелік і дайте характеристику комплексів задач внутрішньогосподарського обліку на підприємстві

11. Охарактеризуйте фази обробки облікових задач

12. Дайте характеристику комплексу задач

13. Охарактеризуйте вихідну та вхідну інформацію

 

Розділ 8. Автоматизація операцій бухгалтерського обліку

 

Глава 8.1. Автоматизація операцій бухгалтерського обліку в системі «БЭСТ»

План

1. Автоматизація обліку основних засобів, нематеріальних активів, виробничих запасів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, праці та заробітної плати, витрат на виробництво, готової продукції та її реалізації, фінансово-розрахункових операцій, фінансових результатів і власного капіталу

2. Автоматизація зведеного обліку та складання звітності

 

Враховуючи різнобічні потреби підприємств малого та середнього ринку, компанія «БЭСТ» пропонує та вдосконалює такі програми:

1. Система управління підприємством «БЭСТ 5» - програмний комплекс, який має такі функціональні можливості: бухгалтерський і податковий облік; ведення касових і банківських операцій; договори і взаєморозрахунки; управління складом, закупівлями й продажами; облік майна; розрахунки заробітної плати; контролінг (управлінський облік, бюджетування, аналіз економічної діяльності, допомога в прийнятті управлінських рішень).

2. Система управління невеликим бізнесом «БЭСТ-5. Мой бизнес» оптимально підходить невеликим підприємствам торгівлі й сфери послуг, що використовують спрощену або загальну систему оподатковування. Система включає в себе додатки, режими й функції «БЭСТ-5», які є актуальними для малого підприємства, і реалізовані саме в тому обсязі, який буде стовідсотково затребуваний цією категорією користувачів.

3. Програмне рішення «БЭСТ-4+» призначене для автоматизації оперативного, бухгалтерського й податкового обліку на підприємствах різного профілю. Програмний продукт вирішує завдання обліку касових і банківських операцій, логістики, обліку майна, розрахунків зарплати, багатомірного аналізу даних про фінансово-господарську діяльність, підготовки бухгалтерської й податкової звітності.

4. Безкоштовна система управління для малого бізнесу «БЭСТ-ОФИС» призначена для малих підприємств сфери торгівлі та послуг з локальною мережею, що поєднує до 5 робочих місць: договори, взаєморозрахунки, фінанси; контроль товарних потоків; облік основних засобів, зарплата й кадри, бухгалтерський і податковий облік; інформаційно-аналітичний блок для директора; облік за спрощеною системою оподатковування.

Переваги системи «БЭСТ-5»:

1. Розвинена функціональність. В програмі є засоби для ведення обліку й вироблення управлінських рішень щодо всіх аспектів діяльності сучасного торговельного, виробничого або бюджетного підприємства. Для цих цілей у програмі є ряд базових функціональних блоків: «Финансы», «Торговля», «Производство», «Персонал». Крім того, є набір галузевих і спеціалізованих рішень, який постійно розширюється («БЭСТ-МАГАЗИН», «БЭСТ-АЛКО», «БЭСТ-ПИТАНИЕ» й ін.).

2. Всебічний облік операцій. Система надає розвинуті й гнучкі засоби реєстрації фактів господарського життя в оперативному режимі з одночасним їх відображенням у бухгалтерському, податковому й управлінському обліку. Автоматизовано більшість бізнес-процесів підприємства з адекватним документальним представленням. Є можливості для прямої реєстрації даних в обліку відповідного виду. Є можливість організації спеціального обліку за власними планами рахунків.

3. Планування й контроль. Управлінські функції програми базуються на підсистемі бюджетування діяльності підприємства та контролю виконання планів (план-факт аналіз). Користувач програми може самостійно розробити набір операційних, додаткових, фінансових і спеціальних бюджетів і розраховувати бюджети по періодах, варіантах плану, центрах фінансової відповідальності й в інших аналітичних розрізах. Є засоби для налаштування спеціальних форм план-фактного аналізу й розрахунку фінансових коефіцієнтів для контролю виконання бюджетів і вироблення управлінських рішень.

4. Висока здатність до адаптації. Концепція системи орієнтована на швидке параметричне налаштування програмного комплексу без залучення фахівців із програмування.

5. Наявність середовища розробки. В системі «БЭСТ-5» є вбудоване інтегроване середовище розробки (IDE - Integrated Development Environment), яке використовується при створенні самої програми та надається всім користувачам для створення власних функціональних елементів. При використанні системи не потрібно придбання інших, часто дорогих програмних компонентів, наприклад, серверів бази даних, генераторів звітів і т.д. Система інтегрована з офісним пакетом «MS Office», але також працює з безкоштовно розповсюджуваним пакетом «Open Office».

Система управління підприємством «БЭСТ-5» призначена для використання малими та середніми підприємствами. Вона забезпечує ведення оперативного, бухгалтерського, податкового й управлінського обліку, планування й контролю господарської діяльності на підприємстві.

Основні області застосування:

1. Оптова торгівля.

2. Роздрібна торгівля.

3. Виробництво.

4. Громадське харчування.

5. Сфера послуг.

6. Бюджетні організації.

Програма може бути використана для одного підприємства або довільного набору не пов’язаних між собою підприємств.

Система управління підприємством складається з набору функціональних елементів - додатків. Кожен такий елемент автоматизує певний напрямок діяльності підприємства. Додатки об’єднані в функціональні блоки, відповідно система має дворівневу будову. Набір функціональних блоків такий:

1. «Финансы». Група додатків, призначених для ведення бухгалтерського, податкового й управлінського обліку, фінансового планування господарської діяльності, а також обліку коштів, розрахунків по зобов’язаннях, майна підприємства.

2. «Торговля». Група додатків для ведення обліку торговельних операцій, включаючи облік закупівель, товарних запасів на складах, продажів, у т.ч. продажів у торговельному залі (магазин), обліку мобільної торгівлі й роботи автотранспорту.

3. «Производство». Група додатків для використання виробничими підприємствами. Включає підсистеми обліку сировини й матеріалів, планування й обліку виробництва. Крім того, у цей блок включена спеціалізована підсистема для обліку виробничого процесу на підприємствах громадського харчування.

4. «Персонал». Група додатків для ведення кадрового обліку, табельного обліку й виконання розрахунків з оплати праці.

Підсистема «Главная книга» групи додатків «Финансы» для організації, налаштування й ведення зведеного обліку в системі рахунків і проводок. Проводки по документах формуються в прикладних підсистемах, а консолідуються й обробляються в цьому додатку. Основні функції такі:

1. Формування планів рахунків різних видів.

2. Багатомірний аналітичний облік у системі рахунків.

3. Ведення журналів операцій (книги обліку операцій).

4. Формування банку даних по рахунках і проводкам.

5. OLAP-аналіз даних на основі рахунків і проводок.

6. Формування аналітичної звітності.

7. Формування регламентованої звітності.

8. Експорт звітності в електронному вигляді.

Підсистема «Бюджетирование» групи додатків «Финансы» призначена для організації, налаштування й ведення бюджетування, збору даних і виконання план-факт аналізу, розрахунків показників для контролю якості планів і фактичного положення підприємства. Користувач може створити будь-який набір бізнес-проектів (від зведеного й детального бюджету підприємства до дрібного локального плану), розробити структуру майстер-плану, форми бюджетів і звітів про виконання й описати алгоритми їх розробки.

Основні функції додатка:

1. Формування довільного набору бізнес-проектів.

2. Формування структури майстер-бюджету проекту.

3. Розробка шаблонів бюджетів будь-якої структури.

4. Розрахунки бюджетів по періодах, варіантах, центрах фінансової відповідальності і т.д.

5. Розробка шаблонів форм для план-факт аналізу.

6. Контроль виконання планів у рамках план-факт аналізу.

7. Аналіз стану підприємства на основі системи показників.

Додатки «Касса», «Подотчет и безналичные денежные средства», «Счета в банках». Призначені для ведення оперативного обліку операцій з коштами з одночасною їх контировкою для цілей бухгалтерського, податкового й управлінського обліку. Функції додатків:

1. Реєстрація платіжних документів.

2. Оформлення платіжних документів.

3. Ведення касових книг.

4. Ведення банківських виписок.

5. Облік депонованих сум.

6. Розрахунки з підзвітними особами.

7. Оформлення авансових звітів.

8. Формування проводок по рахунках.

Додаток «Расчеты с партнерами» для оперативного контролю розрахунків по зобов’язаннях з постачальниками й покупцями в рамках операцій закупівлі або продажу товарно-матеріальних цінностей, робіт і послуг. У якості об’єктів розрахунків виступають партнери або договори з партнерами (договори, рахунки, рахунки-фактури). За необхідності програма враховує зобов’язання не тільки по об’єктам розрахунків, але й ведеться облік оплат кожної поставки:

1. Налаштування системи й умов розрахунків.

2. Контроль поточної заборгованості.

3. Контроль транзакцій по об’єктам розрахунків.

4. Нарахування або списання зобов’язань.

5. Взаємозалік зобов’язань по угодах.

6. Формування проводок по рахункам.

Контроль зобов’язань ведеться при виконанні кожної транзакції в рамках угод закупівлі або продажу. Якщо документ впливає на розрахунки в регістрі розрахунків робиться спеціальний запис. Якщо для партнера визначений кредитний ліміт, програма попередить про його перевищення або заборонить виконання транзакції.

Додаток «Имущество» поєднує всі функції оперативного, бухгалтерського й податкового обліку майна підприємства. Програма ділить майно на дві категорії: позаоборотні й оборотні активи. До позаоборотних активів належать основні засоби, нематеріальні активи, витрати майбутніх періодів, спеціальний реманент і обладнання. До оборотних активів належать малоцінні швидкозношувані предмети (бюджетні організації), засоби з терміном корисного використання менше 12 місяців, спеціальний реманент, обладнання, одяг. Спеціальний реманент і обладнання може належати до кожної з категорій залежно від своїх характеристик. До основних функцій належать:

1. Ведення інвентарного обліку по об’єктам майна.

2. Облік на картці безлічі однотипних об’єктів.

3. Облік на картці комплектів зчленованих елементів.

4. Ведення групових карток для однієї матеріально відповідальної особи.

5. Ведення карток на виділені частини об’єктів.

6. Ведення історії зміни будь-яких об’єктів.

7. Ведення будь-якого набору книг інвентаризації.

8. Оформлення довільних видів рухомого майна.

9. Формування проводок по рахунках.

Додаток «Клиенты» групи додатків «Торговля» для обліку продажів товарів, робіт і послуг покупцям і замовникам. Включає велику кількість різноманітних функцій для прискорення й поліпшення якості продажів. Забезпечує облік продажів товарів і готової продукції, робіт і послуг. Може використовуватися для обліку продажів з різними умовами оплати (передоплата й оплата після відвантаження, продажів товарів, переданих на консигнацію):

1. Використання замовлень для організації продажів.

2. Ведення договорів продажів з партнерами.

3. Ведення зведених замовлень для обліку багатоетапних продажів.

4. Облік продажів і продажів товарів, переданих на консигнацію.

5. Підтримка однократних продажів, продажів по етапам договору.

6. Облік відвантаження на замовлення, облік оплати замовлень.

7. Ведення безлічі прайс-листів продажів.

8. Використання гнучкої системи знижок різних видів.

9. OLAP-аналіз інформації з продажів.

10. Формування проводок по рахунках при продажах.

Додаток «Торговый зал» групи додатків «Торговля» призначений для обліку продажів у роздрібній торгівлі. Формує прайс-листи для передачі на касові апарати з одночасною підготовкою штрихкодов різних типів. У цьому додатку також реєструються місця зберігання для запасів у роздрібній торгівлі, касові апарати. Одразу проводитися реєстрація звітів касира й оформлення продажів у роздріб. Основні функції такі:

1. Формування прайс-листів для кас.

2. Формування штрихових кодів товарів.

3. Облік місць зберігання й касових апаратів.

4. Обмін даними з касовими апаратами.

5. Ведення обліку продажів методом зняття залишків.

6. Формування товарних звітів.

Додаток «Товари. Продукция» групи додатків «Торговля» призначений для обліку товарно-матеріальних цінностей, призначених для продажів на складах підприємства. В додатку формується повний дворівневий класифікатор товарів. Кожний номенклатурний об’єкт характеризується безліччю атрибутів, у тому числі, атрибутами, які визначає користувач програми. Для обліку різновидів запасів одного виду може використовуватися спеціальна аналітика номенклатури (колір, матеріали, розміри і т.д.). Облік на складі може бути організований сортовим або партійним способом. Підтримуються будь-які облікові політики для обліку запасів на складах. Основні функції:

1. Ведення номенклатурного довідника товарів і продукції.

2. Підтримка дворівневої класифікації група – товар.

3. Підтримка аналітики номенклатури для товарів.

4. Використання різних одиниць виміру.

5. Налаштування аналітичних атрибутів товарів.

6. Ведення обліку запасів сортовим і партійним методом.

7. Ведення картотеки складського обліку по місцям обліку.

8. Ведення партійних карт при веденні обліку по партіях.

9. Облік по фактичним і обліковим (відпускним) цінам.

10. Виконання періодичних розрахунків собівартості.

11. Оцінка ціни списання методами середніх, ФІФО.

12. Ведення журналів складських документів щодо руху запасів.

13. Ведення обліку товарів поза складами підприємства.

14. Формування проводок по рахунках.

Додаток «Закупки. Поставщики» групи додатків «Торговля» функціонує разом з підсистемою обліку запасів на складах і призначений для обліку закупівель товарно-матеріальних цінностей, робіт і послуг. Облік організований для партнерів, договорів закупівлі й рахунків-фактур. Підтримуються такі функції:

1. Ведення договорів закупівлі.

2. Ведення актів на виконані роботи.

3. Формування проводок по рахунках при продажах.

Додаток «Мобильная торговля» групи додатків «Торговля» для підтримки мобільної торгівлі при спільній роботі системи «БЭСТ-5» і системи управління мобільною торгівлею «Оптимум» (ТОВ «Дельта Системс») використовується для організації роботи торговельних агентів, оснащених кишеньковими комп’ютерами. Агенти або збирають попередні замовлення на відвантаження продукції по торговим точкам або розвозять товари й продають їх на місці в торговельних точках. Система «БЭСТ-5» готує необхідні довідкові дані, конвертує їх і передає в систему «Оптимум», яка передає дані на мобільні комп’ютери торговельних агентів, збирає дані про торговельних агентів і передає їх у систему «БЭСТ-5». Система «БЭСТ-5» ухвалює ці дані й проводить їх у системі в якості замовлень або накладних на відвантаження.

Додаток «Автотранспорт» групи додатків «Торговля» для обліку роботи автотранспортного підрозділу торговельного або виробничого підприємства, що здійснює транспортні перевезення з використанням вантажного й легкового автотранспорту для власних потреб. Програма забезпечує облік витрат на експлуатацію автотранспорту, включаючи витрати пального, амортизацію транспортного засобу, зарплату водіїв, нараховану за транспортну роботу. Основні функції:

1. Ведення картотеки транспортних засобів.

2. Ведення картотеки обліку водійського складу.

3. Формування маршрутних листів.

4. Облік транспортної роботи за маршрутними листами.

5. Облік роботи водіїв за маршрутними листами.

6. Облік руху пально-мастильних матеріалів для транспортних засобів.

7. Облік пально-мастильних матеріалів, виданих водіям.

8. Облік заправки автотранспорту на автозаправних станціях.

9. Списання пально-мастильних матеріалів на експлуатацію автотранспорту.

10. Формування проводок по рахункам.

Додаток «Анализ товаров и услуг» групи додатків «Торговля» призначений для формування різних звітів і довідок для цілей управління. Включає групи звітів за такими напрямками:

1. Звіти за обсягом продажів у різних розрізах.

2. Звіти з ранжування продажів по доходу й валовому прибутку.

3. ABC-аналіз продажів з керованим розподілом на групи.

4. Звіти по закупівлях підприємства (для відділів постачання).

5. Звіти по залишках і руху запасів по місцях зберігання.

Підсистема «Книги закупок и продаж» групи додатків «Торговля» призначена для ведення облікових регістрів, використовуваних для формування звітності по податку на додану вартість, а також для бухгалтерського обліку податку на додану вартість на відповідних рахунках. Основні функції:

1. Формування авансових рахунків-фактур по предоплатах.

2. Формування рахунків-фактур при відвантаженнях покупцям.

3. Ведення журналу обліку вхідних рахунків-фактур.

4. Ведення журналу обліку вихідних рахунків-фактур.

5. Формування книги покупок і книги продажів.

6. Формування додаткових рахунків у книгах.

Додаток «Сырье. Материалы» групи додатків «Производство» для обліку товарно-матеріальних цінностей, призначених для виробництва продукції й напівфабрикатів. У підсистемі формується дворівневий класифікатор запасів із власним набором атрибутів. Підтримується спеціальна аналітика номенклатури. Облік на складі може бути організований сортовим або партійним способом з будь-якими обліковими політиками з обліку запасів на складах. Основні функції:

1. Ведення номенклатурного довідника запасів.

2. Підтримка аналітики номенклатури для товарів.

3. Використання різних одиниць виміру.

4. Настроювання аналітичних атрибутів товарів.

5. Ведення обліку запасів сортовим і партійним методом.

6. Ведення картотеки складського обліку по місцях обліку.

7. Ведення партійних карт при веденні обліку по партіях.

8. Облік за фактичними й обліковими (відпускними) цінами.

9. Виконання періодичних розрахунків собівартості.

10. Оцінка ціни списання методами середніх, ФІФО.

11. Ведення журналів складських документів з руху запасів.

12. Ведення обліку товарів поза складами підприємства.

13. Формування проводок по рахунках.

Додаток «Планирование производства» групи додатків «Производство» призначений для здійснення дискретного (місячного) планування виробництва на основі замовлень клієнтів, внутрішніх замовлень і прогнозу збуту на місяць. На цій основі формується об’ємно-календарний план виробництва (ОКПВ) на період. ОКПВ складається для підприємства в цілому й може включати як готову продукцію, так і напівфабрикати. На основі ОКПВ складається план-графік випуску продукції й напівфабрикатів для кожного виробничого підрозділу. План-графік для окремого виробничого цеху визначає номенклатуру й кількість продукції або напівфабрикатів, які він повинен випустити за плановий період. Іншим режимом є формування загальної потреби в матеріалах і напівфабрикатах. Для кожного цеху визначається потреба в покупних матеріалах і напівфабрикатах, а також потреба в напівфабрикатах власного виробництва, які він повинен одержати зі складів сировини, міжцехових комор або із суміжних цехів для виконання плану-графіка. Дані про покупні компоненти й про компоненти власного виробництва відображаються окремо. На основі загальної потреби для виробничих цехів формуються лімітно-забірні карти на одержання матеріалів і напівфабрикатів. Лімітно-забірні карти формуються окремо для покупних компонентів і компонентів власного виробництва.

Додаток «Учет производства» групи додатків «Производство» призначений для використання виробничими підприємствами із серійним виробництвом складального типу, які здійснюють випуск готової продукції на склад. Облік ведеться на рівні структурних підрозділів, включаючи склади сировини й матеріалів, склади напівфабрикатів і готової продукції, міжцехових комор для зберігання матеріальних цінностей у виробництві, а також виробничих цехів, що випускають продукцію. До основних функцій цього додатка належать:

1. Ведення специфікацій на складання продукції з нормами витрат матеріалів і напівфабрикатів.

2. Облік виробництва продукції й напівфабрикатів по цехах основного виробництва.

3. Облік запасів і напівфабрикатів на складах, у міжцехових коморах і в цехах.

4. Облік витрат запасів і комплектуючих на випуск продукції за нормами і фактично.

5. Формування матеріального звіту цехів про випуск продукції й витрати матеріалів за довільний період.

6. Щомісячний розрахунок фактичної собівартості напівфабрикатів і готової продукції.

Додаток «Кадры» групи додатків «Персонал» для ведення кадрового обліку співробітників підприємства. Облік організований за допомогою спеціальних карток особового обліку, в яких відображається інформація про працівника, поточну посаду, історію призначень та інші відомості. Основні дані в картках формуються на основі наказів по персоналу. У системі використовуються накази про прийом, переміщення, звільнення, відпустку, відрядження, заохочення або стягнення, а також накази довільного виду. Крім цього, у цьому додатку формується структура підприємства й штатний розклад. Основні функції:

1. Формування організаційної структури.

2. Формування штатного розкладу.

3. Ведення картотеки кадрового складу.

4. Ведення журналів руху персоналу.

5. Ведення журналу наказів на відпустку.

6. Ведення журналу наказів на відрядження.

7. Ведення журналу інших наказів.

8. Формування графіків відпусток.

9. Реєстрація аркушів непрацездатності.

Додаток «Табельный учет» групи додатків «Персонал» призначений для ведення табельного обліку на підприємстві. Облік організований на основі табелів робочого часу, що складаються щомісяця по кожному підрозділу й для кожного співробітника, що працював у ньому. Табель ведеться поденно. Спочатку табель заповнюється плановими значеннями на основі планових графіків робочого часу. Крім того, у табелі автоматично враховуються всі кадрові накази, пов’язані з рухом співробітників, відпусткою, відрядженням або листом непрацездатності. Планові дані в табелі можуть бути змінені вручну. По закінченні періоду табелі закриваються, а підсумовані дані передаються в підсистему обліку заробітної плати. Дані минулих періодів можуть бути змінені в поточному періоді за допомогою спеціальних сторно-табелів. Основні функції:

1. Ведення гнучких графіків робочого часу.

2. Ведення поденного табельного обліку по місяцях.

3. Автоматичне формування табелів по підрозділах.

4. Заповнення табелів по плановим графікам робочого часу.

5. Автоматичне коригування табелів наказами.

6. Автоматичне коригування табелів аркушами непрацездатності.

7. Можливість ручного коригування табелів.

8. Можливість обліку змінної роботи співробітника.

9. Формування підсумованого табеля за місяць.

10. Коригування даних за минулі періоди.

Додаток «Зароботная плата» групи додатків «Персонал» для розрахунків заробітної плати має простий і зрозумілий інтерфейс, має багаті можливості по виконанню розрахунків заробітної плати співробітників. Може працювати самостійно або разом з підсистемою кадрового й табельного обліку. Основні функції додатка:

1. Ведення картотеки особових рахунків співробітників.

2. Підтримка різних систем оплати праці: оклад, тариф, відрядна.

3. Гнучке налаштування різних видів нарахувань і утримань.

4. Групові нарахування й утримання.

5. Розрахунки відпускних і лікарняних.

6. Формування платіжних відомостей (аванс, зарплата, міжрозрахункові виплати).

7. Контроль видачі заробітної плати з каси підприємства.

8. Формування списків на перерахування коштів у банк і на пошту.

9. Розрахунки податку з фізичних осіб.

10. Підготовка даних по персоніфікованому обліку до Пенсійного фонду і звітності до податкових органів.

«БЭСТ-ОФИС» - безкоштовний комплексний програмний продукт для всіх малих підприємств і індивідуальних підприємців, призначений для обліку, планування й аналізу господарської діяльності підприємств малого й середнього бізнесу.

Програмний комплекс «БЭСТ-ОФИС» призначений для автоматизації ведення управлінського, бухгалтерського й податкового обліку на підприємствах малого й середнього бізнесу, що спеціалізуються в сфері оптової торгівлі й надання послуг.

Використовуючи вбудовану мову програмування VBA (Visual Basic for Applications), користувач може практично необмежено нарощувати функціонал системи власними силами. При цьому можна повною мірою скористатися перевагами інтегрованого середовища MS Office, наприклад, підключити до «БЭСТ-ОФИС» MS Word і створювати будь-які документи й звіти, використовуючи всі можливості цього текстового процесора.

Продумана система представлення інформації з великою кількістю налаштовуваних управлінських звітів роблять «БЭСТ-ОФИС» надійним засобом інформаційної підтримки прийняття управлінських рішень. Модуль ведення й контролю договірної діяльності, модуль формування бюджетів підприємства й система обліку взаєморозрахунків, які входять до складу «БЭСТ-ОФИС» допоможуть управлінському персоналу проаналізувати й оптимальним образом організувати роботу підприємства. Аналітична система «Директор», призначена для керівництва, дозволяє в режимі реального часу здійснювати контроль матеріальних і фінансових потоків і аналізувати зведені результати діяльності підприємства.

Система «БЭСТ-ОФИС» складається з логічно відособлених і в той же час взаємозалежних між собою підсистем. Кожна підсистема відповідає окремій ділянці обліку:

1. Підсистема «Платежи»

2. Підсистема «Расчеты»

3. Підсистема «Закупки»

4. Підсистема «Запасы»

5. Підсистема «Продажи»

6. Підсистема «Налоги»

7. Підсистема «Главная книга»

8. Підсистема «Имущество»

9. Підсистема «Кадры»

10. Підсистема «Зарплата»

11. Підсистема «Бюджеты»

12. Підсистема «Спавочники»

13. Підсистема «Настройки»

Підсистема «Платежи» призначена для ведення оперативного й бухгалтерського обліку готівки й безготівкових коштів підприємства:

1. Наявність і рух грошових коштів

2. Реєстр банківських виписок

3. Касова книга

4. Облік видачі зарплати по платіжних відомостях

Підсистема «Расчеты» призначена для оперативного обліку розрахунків по зобов’язаннях, що виникають у результаті здійснення різних угод:

1. Ведення картотеки розрахунків з партнерами

2. Контроль дебіторської й кредиторської заборгованості в розрізі угод і по партнері в цілому

3. Нарахування й списання заборгованості

4. Проведення взаємозаліків

5. Розрахунки з підзвітними особами

6. Підготовка звітів

Підсистема «Закупки» призначена для обліку закупівель матеріальних запасів; ведення угод по закупівлях з контролем виконання по строках, специфікаціях і сумам; облік товарів, прийнятих на консигнацію:

1. Оформлення (реєстрація) договорів і рахунків на закупівлю товарно-матеріальних цінностей у будь-якій валюті

2. Контроль виконання договірних зобов’язань по етапах договорів

3. Оформлення актів виконаних сторонніми організаціями робіт або зроблених послуг

4. Оформлення товарних і платіжних документів у будь-якій валюті на підставі договорів і рахунків

5. Оформлення договорів консигнації

6. Звіти по угодах закупівлі

Підсистема «Запасы» призначена для ведення картотеки товарів підприємства, облік руху й залишків матеріальних запасів на складах підприємства:

1. Підтримка довільної кількості місць зберігання матеріальних запасів з використанням різних схем зберігання

2. Оперативний і бухгалтерський облік товарних запасів у вартісному й натуральному вираженні

3. Оформлення документів руху товарів у будь-якій валюті

4. Ведення партіонного та сортового обліку запасів на складах

5. Контроль строків придатності для партіонних товарів

6. Підтримка різних облікових політик і способів списання матеріальних запасів

7. Можливість калькуляції фактичної собівартості товарно-матеріальних цінностей з врахуванням супутніх витрат (послуг)

8. Розрахунки собівартості запасів

9. Картотека складського обліку й партій запасів

10. Облік товарів на складі в розрізі власників

11. Звіти по руху товарів

Підсистема «Продажи» призначена для обліку продажів матеріальних запасів, робіт і послуг; ведення угод по продажах з їх повним контролем; формування прейскуранта; облік товарів, переданих на консигнацію:

1. Оформлення договорів і рахунків на продаж у будь-яких валютах

2. Контроль виконання багатоетапних договорів

3. Оформлення актів виконаних робіт

4. Ведення довільної кількості прейскурантів

5. Гнучке налаштування правил розрахунків відпускних цін

6. Можливість обліку очікуваного надходження товарів і резервування замовлених товарів

7. Ведення договорів про передачу товарів на консигнацію

8. Облік руху консигнаційних товарів

9. Контроль взаєморозрахунків з консигнантами

10. Формування звітів по продажах

11. Формування необхідних друкованих форм рахунків і договорів.

Підсистема «Налоги» призначена для ведення класифікатора податків, обліку податків, контролю взаєморозрахунків з бюджетом і формування податкової звітност:

1. Оформлення рахунків-фактур на відвантаження, оприбуткування товарів (робіт, послуг) і надходження авансів у рахунок майбутнього відвантаження товарів (робіт, послуг)

2. Ведення книги покупок і книги продажів

3. Ведення довідника податків

4. Ведення податкового плану рахунків

5. Ведення реєстру довідок нарахування податків

6. Контроль розрахунків з бюджетом по кожному податку

7. Ведення довідника податкових моделей

8. Формування аналітичних регістрів податкового обліку

9. Збір даних для розрахунків податкової бази по податку на прибуток

10. Формування податкової звітності

11. Можливість ведення податкового обліку по спрощеній системі оподатковування

12. Розрахунки єдиного податку на дохід

13. Формування книги обліку доходів і витрат при використанні спрощеної системи оподатковування

14. Можливість розрахунків оподатковуваної бази й сум податку для кожного податку.

Підсистема «Главная книга» призначена для ведення книги обліку господарських операцій, ведення реєстру проводок, формування зовнішньої й внутрішньої бухгалтерської звітності:

1. Ведення плану рахунків з підтримкою чотирьох рівнів аналітичного обліку

2. Можливість реорганізації плану рахунків

3. Контировка первинних документів

4. Ведення головного журналу й журналу проводок

5. Облік валютних операцій

6. Використання механізму типових проводок при контировці документів

7. Створення нових типових проводок

8. Ведення довідника статей витрат

9. Формування оборотно-сальдової відомості за будь-який період

10. Формування аналітичних відомостей за будь-який період

11. Оформлення документів спеціального виду - бухгалтерських довідок - у будь-якій валюті

12. Облік посвідчень про відрядження й доручень

13. Формування внутрішньої й зовнішньої бухгалтерської звітності

14. Налаштування шаблонів для формування зовнішньої звітності

15. Управління бухгалтерськими періодами

Підсистема «Имущество» призначена для ведення картотеки обліку майна, обліку руху майна підприємства:

1. Облік наявності основних засобів і нематеріальних активів підприємстЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.