Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПідсистема «Настройка» призначена для налаштування основних параметрів роботи «БЭСТ-ОФИС» і адміністрування системи.

 

Глава 8.2. Автоматизація операцій бухгалтерського обліку в системі «Турбо 9»

План

1. Автоматизація обліку основних засобів, нематеріальних активів, виробничих запасів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, праці та заробітної плати, витрат на виробництво, готової продукції та її реалізації, фінансово-розрахункових операцій, фінансових результатів і власного капіталу

2. Автоматизація зведеного обліку та складання звітності

 

На базі сучасної платформи розробки програмного забезпечення для автоматизації будь-яких видів обліку «Турбо 9» реалізований комплекс програм, який дозволяє повністю автоматизувати діяльність як окремого підприємства, так і холдингу.

Програмні продукти, розроблені на платформі «Турбо 9»:

1. «Турбо 9 Бухгалтерия» - програма комплексної автоматизації бухгалтерського та податкового обліку на підприємстві.

2. «Турбо 9 Торговля» - програма автоматизації складського обліку, як для торговельної, так і для виробничої діяльності. Містить великий набір інструментів для аналізу ефективності роботи підприємства.

3. «Турбо 9 Контроль поручений» - програма автоматизації управління й контролю діяльності співробітників на підприємстві. Дозволяє скоординувати й оптимізувати діяльність на всіх ділянках робіт на підприємстві.

4. «Турбо 9 Упрощенка» - програма автоматизації обліку для підприємців, які працюють за спрощеною системою оподатковування.

5. «Турбо 9 Счетовод» - однокористувацька облікова програма для ведення обліку «від проводки». Найпростіша програма для бухгалтерів.

6. «Турбо 9 Бэкофис» - програма автоматизації роботи бекофісу й мідл-офісу брокерської компанії й управляючої компанії.

Мета створення системи «Турбо 9 Бухгалтерия»:

1. Автоматизація ділянок бухгалтерського обліку: рух грошових коштів; нарахування й видача зарплати, розрахунки податків з заробітної плати і персоніфікований облік; облік основних засобів і нематеріальних активів; облік товарно-матеріальних цінностей і послуг; облік ПДВ; облік розрахунків з контрагентами й підзвітними особами; бухгалтерська звітність з можливістю здачі її в електронному виді.

2. Автоматизація податкового обліку: регістри податкового обліку; податкова звітність з можливістю здачі її в електронному виді; статистична звітність.

Основні особливості й переваги системи:

1. Налаштування системи об’єднане в обліковій політиці.

2. Можливість додавання необмеженої кількості аналітичних ознак. Гнучка система побудови звітів у різних розрізах, можливість багатомірного аналітичного обліку.

3. Мультивалютность.

4. Висока швидкість побудови звітів. Більшість звітів будується в реальному часі.

5. Можливість застосування механізму параметричних налаштувань для розширення автоматизації областей обліку.

6. Ведення управлінського, оперативного й бухгалтерського обліків у єдиній інформаційній базі.

7. Робота з більшими обсягами даних (до 20 млн облікових операцій) без помітних уповільнень.

8. Легке додавання бухгалтерського, аналітичного або графічного звіту. Перебудова звіту з можливістю швидкого повернення у вихідний стан.

9. Щоквартальні періодичні оновлення (в разі зміни законодавства можливі оновлення всередині кварталів).

Мета створення системи «Турбо 9 Торговля»:

1. Автоматизація торговельно-закупівельної діяльності підприємств, як торговельного, так і виробничого профілю. Забезпечення моніторингу товарних і грошових потоків.

2. Забезпечення ефективного управління товарними запасами й грошовими потоками.

3. Ведення обліку в єдиному інформаційному просторі з іншими системами, розробленими на платформі «Турбо 9» (наприклад, «Турбо 9 Бухгалтерия», «Турбо 9 Контроль поручений»).

Завдання, які вирішує система:

1. Оперативний облік товарних потоків і пов’язаних з ними грошових потоків.

2. Моніторинг товарних і грошових потоків, відносин з покупцями й постачальниками.

3. Забезпечення керівника інформаційною базою для прийняття рішень при управлінні збутом й закупівлями.

4. Формування цінової політики підприємства (прайс-листи, знижки/націнки).

5. Робота з прайс-листами постачальників.

6. Забезпечення оптимізації витрат на торговельну діяльність підприємства (закупівлю й реалізацію товарів, накладні витрати).

7. Моніторинг виконання замовлень (заявок).

8. Планування продажів і закупівель (за напрямками, підрозділами, групами товарів).

9. Контроль виконання планів продажів і закупівель, аналіз відхилень.

Багатовалютний облік взаєморозрахунків з постачальниками й покупцями з автоматичним контролем сумових різниць.

Мета створення системи «Турбо9 Упрощенка»: автоматизація ділянок обліку, таких як рух грошових коштів; нарахування й видача зарплати, розрахунки податків з фізичних осіб і персоніфікований облік; облік основних засобів і нематеріальних активів; облік товарно-матеріальних цінностей і послуг; облік розрахунків з контрагентами й підзвітними особами; податкова й статистична звітність з можливістю її подачі в електронному вигляді.

Завдання, які вирішує система:

1. Робота з програмами типу клієнт-банк і формування документів з руху грошових коштів.

2. Автоматичний розрахунок зносу основних засобів і нематеріальних активів.

3. Автоматичне формування пакета первинних документів.

4. Автоматичний облік боргів з формуванням акту звірки.

5. Автоматичне заповнення книги доходів і витрат.

6. Автоматичне заповнення податкової й статистичної звітності.

Основні особливості й переваги системи:

1. Можливість додавання необмеженої кількості аналітичних ознак.

2. Гнучка система побудови звітів у різних розрізах, можливість багатомірного аналітичного обліку.

3. Мультивалютность.

4. Висока швидкість побудови звітів.

5. Більшість звітів будується в реальному часі.

6. Легке додавання аналітичного або графічного звіту.

7. Перебудова звіту з можливістю швидкого повернення у вихідний стан.

8. Щоквартальні періодичні оновлення, при зміні законодавства можливі оновлення всередині кварталів.

9. При переході на загальний режим оподатковування достатньо перейти в інший план бухгалтерії.

Програма «Турбо 9 Счетовод» - програма, розроблена для ведення бухгалтерського обліку «від проводки», без використання операційних документів. Програма містить:

1. Довідники контрагентів і підрозділів, співробітників, товарно-матеріальних цінной і майна, договорів, партій і інші довідники, а також усі необхідні класифікатори.

2. Уніфіковані форми первинних документів з обліку грошових операцій (банк і каса), обліку товарно-матеріальних цінностей і майна, обліку податку на додану вартість і іншу первинну документацію.

3. Засоби багатомірного аналітичного обліку.

4. Попередньо налаштовані звіти (оборотна відомість, Головна книга та інші) і можливість самостійного додавання необмеженої кількості власних звітів.

5. Бухгалтерська, податкова й статистична звітність з автозаповненням.

Блок формування файлів звітності для передачі по телекомунікаційних каналах зв’язку (звітність в електронному вигляді).

Всі проводки зберігаються в журналі господарських операцій, який містить набір стандартних типових операцій. Крім того, можливе введення вільних проводок.

 

Глава 8.3. Автоматизація операцій бухгалтерського обліку в системі «Акцент»

План

1. Автоматизація обліку основних засобів, нематеріальних активів, виробничих запасів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, праці та заробітної плати, витрат на виробництво, готової продукції та її реалізації, фінансово-розрахункових операцій, фінансових результатів і власного капіталу

2. Автоматизація зведеного обліку та складання звітності

 

Програма «Акцент» призначена для комплексної автоматизації обліку діяльності підприємства.

В програмі використовується план рахунків і шаблони господарських операцій, які містять типові налаштування аналітичного, валютного та кількісного обліку для всіх розділів бухгалтерського обліку. До складу програми включено різноманітні довідники, документи, стандартні звіти, що дозволяють отримувати дані бухгалтерського обліку в різних розрізах по будь-яким рахункам і об’єктам аналітики.

Основні можливості програми:

1. Ведення бухгалтерського, управлінського та фінансового обліку організації.

2. Підтримка обліку на складах або групах складів.

3. Автоматичне формування проводок по документах.

4. Облік операцій по розрахунковому рахунку.

5. Облік касових операцій.

6. Облік розрахунків з постачальниками та покупцями.

7. Облік в роздрібній торгівлі.

8. Облік розрахунків з підзвітними особами.

9. Облік товарів, основних засобів і малоцінних швидкозношуваних предметів.

10. Облік заробітної плати.

11. Визначення фінансового результату.

12. Автоматизація обліку податку на додану вартість (визначення першої події, автоматичне формування звітності: реєстру податкових накладних, Декларації з податку на додану вартість з можливістю експорту в XML файл).

13. Автоматизація обліку валових доходів і витрат (визначення першої події, автоматичне формування Декларації про прибуток підприємства з можливістю експорту в XML файл).

Програма має гнучкі можливості з введення інформації:

1. За допомогою шаблонів господарських операцій.

2. Створення первинних документів з одночасним формуванням проводок в журналі господарських операцій.

3. Введення інформації безпосередньо в журнал господарських операцій.

4. Комбінування вище зазначених способів.

Програма має такі можливості з обліку заробітної плати:

1. Автоматичний розрахунок основних нарахувань і утримань з сум заробітної плати.

2. Формування звітів 1ДФ, Персоніфікація з можливістю експорту в DBF і (або) XML файл.

3. Автоматичний перерахунок прибуткового податку за рік.

4. Зберігання додаткової інформації про співробітників.

Програма має такі основні можливості з обліку руху товарно-матеріальних цінностей:

1. Групування товарів і контрагентів за необмеженою кількістю аналітичних ознак.

2. Облік наявності та руху товарно-матеріальних цінностей за оптовою схемою (FIFO, середні ціни, ідентифікаційні ціни).

3. Облік наявності та руху товарно-матеріальних цінностей за роздрібною схемою (FIFO, середні ціни, ідентифікаційні ціни).

4. Прайс-листи дозволяють формувати довільні види та кількість цін для об’єктів обліку.

Програма має такі основні можливості з обліку основних засобів:

1. Надходження основних засобів.

2. Введення в експлуатацію основних засобів.

3. Вибір методу та періоду нарахування зносу.

4. Розрахунок амортизаційної вартості.

5. Облік балансової вартості.

6. Реалізація основних засобів.

7. Переміщення та ліквідація основних засобів.

Можливості програми зі створення звітів:

1. Можливість створення звітів за довільні періоди часу.

2. Побудова стандартних форм звітності (Балансу підприємства, Звіту про фінансові результати, Оборотно-сальдової відомості, Головної книги).

3. Побудова довільних звітів, сформованих за допомогою «Мастера отчётов» для кожного рахунку, кореспондента або об’єкта обліку в розрізі будь-якої додаткової аналітики.

4. Можливість змінювати правила побудови звітів за довільними ознаками без використання програмування.

Прикладне рішення «Акцент. Учёт в производстве» призначене для ведення обліку виробничої діяльності та дозволяє легко отримати кінцевий результат у вигляді показників собівартості, рентабельності та беззбитковості в розрізі продукції.

Наявність «Мастера себестоимости» та «Мастера поиска ошибок» полегшує повсякденну роботу.

Використовуються такі спеціалізовані форми первинних документів як «Акт переработки», «Акт списания», «Накладная на внутреннее перемещение», «Приходная накладна», «Приход услуг», «Расходная накладная».

До складу прикладного рішення входять додаткові звіти:

1. «Реестр отклонений». Звіт дозволяє оцінити відхилення факту в актах переробки від норми з варіантів складів, на підставі яких створені ці акти.

2. «Реестр переработки». Звіт дозволяє побачити, що й з чого вироблялось в поточному періоді.

3. «Рентабельность и безубыточность». Звіт дозволяє оцінити економічні показники в розрізі реалізованої продукції.

Програмне рішення «Акцент. Учёт валютных операций» призначене для ведення обліку в декількох валютах і містить:

1. Первинні документи: бухгалтерська довідка валютна, вантажна митна декларація імпортна, вантажна митна декларація експортна, касові ордери валютні, авансовий звіт валютний.

2. Модулі розрахунків курсових різниць.

3. «Отчёт по валютным счетам», «Отчёт по взаимоотношениям с нерезидентами».

Програмне рішення «Акцент. Заработная плата Идеал» призначене для автоматизованого розрахунку заробітної плати співробітників підприємства, ведення документообігу, пов’язаного з цим видом обліку, та для підготовки звітності встановленої форми.

Нарахування заробітної плати виконується по табелю обліку робочого часу, за системою відрядної оплати праці та іншими нарахуваннями.

Програмне рішення автоматично розраховує дані по відпустках і лікарняним листам та утримує з нарахованих фізичним особам коштів обов’язкові податки, передбачені законодавством, і аліменти.

Виплата заробітної плати може здійснюватися частинами (авансом) з нарахуванням податків на виплачені суми. Реалізована виплата грошових коштів не лише через касу підприємства, але й на картки співробітників.

Програма формує довідки про доходи та перераховує прибутковий податок за попередній рік.

До складу звітності входять всі основні форми: Розрахунок суми страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (додаток № 23), Звіт з праці за квартал і щомісяця, Звіти у Фонд соціального страхування, Звіт по Фонду зайнятості, 1ДФ, Звіт по персоніфікації, безліч внутрішніх звітів з використанням «Мастера отчётов».

Програмне рішення «Акцент. Заработная плата» орієнтоване на вирішення завдань, пов’язаних з нарахуванням заробітної плати та податків на неї.

Програмне рішення забезпечує:

1. Формування списку кодів нарахувань і утримань.

2. Формування методів нарахувань і утримань за залежностями або довільними алгоритмами.

3. Відстеження взаємозалежності між кодами нарахувань/утримань і підтримка інформаційної цілісності.

4. Розрахунок сум за залежностями між кодами нарахувань/утримань.

5. Введення інформації про нараховану заробітну плату з використанням первинних документів.

6. Автоматичне формування постійних нарахувань і утримань за властивостями співробітників.

7. Збереження інформації в спеціальному журналі проводок по заробітній платі в розрізі кодів і методів нарахувань/утримань, співробітника й підрозділу, в якому він працював.

8. Підтримка довільної кількості аналітичних ознак у проводці журналу.

9. Формування звітності довільної вибірки з використанням «Мастера отчётов».

Система реєстрації договорів «Альфа®Договора» призначена для формування й зберігання даних про договори з постачальниками, покупцями й підрядниками, може використовуватися в будь-якій організації, в якій відділ договорів або секретар реєструє договори в електронному вигляді.

Система дозволяє зберігати такі дані:

1. Найменування підприємства.

2. Адресу й телефон.

3. ЕДРПОУ або ІНПП, код платника ПДВ, № свідоцтва про реєстрацію.

4. Банківські реквізити.

5. № договору, дату його підписання, дату закінчення.

6. Вид договору.

7. Ознаку підписання договору.

8. Примітки до договору.

Додаткові можливості:

1. Зберігання даних договорів для декількох підприємств.

2. Можливість автоматичного заповнення бланку договору на підставі шаблону створеного в програмі Word.

3. Автоматична нумерація договорів для кожного підприємства (можливість використання суфіксів і префіксів при нумерації).

4. Перегляд договорів для зазначеного кореспондента.

 

Глава 8.4. Автоматизація операцій бухгалтерського обліку в системі «Инфо-Бухгалтер 10: Бухгалтерия»

План

1. Автоматизація обліку основних засобів, нематеріальних активів, виробничих запасів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, праці та заробітної плати, витрат на виробництво, готової продукції та її реалізації, фінансово-розрахункових операцій, фінансових результатів і власного капіталу

2. Автоматизація зведеного обліку та складання звітності

 

Програма «Инфо-Бухгалтер 10: Бухгалтерия» призначена для автоматизації бухгалтерського та податкового обліку, при цьому програма автоматично формує всі звітні документи, розроблені у відповідності з вимогами Податкової адміністрації України.

Функціональні можливості програми «Инфо-Бухгалтер 10: Бухгалтерия»:

1. Облік основних засобів і нематеріальних активів.

2. Спрощена система оподаткування.

3. Облік розрахунків з контрагентами.

4. Облік непрямих витрат.

5. Облік податку на додану вартість.

6. Облік заробітної плати, кадрів і персоніфікований облік.

7. Податковий облік податку на прибуток.

8. Облік діяльності, яка оподатковується єдиним податком.

9. Облік доходів і витрат індивідуальних підприємців - платників податку на доходи фізичних осіб.

10. Завершальні операції місяця.

11. Облік банківських і касових операцій.

12. Завантаження класифікаторів і курсу валют.

13. Контроль і виключення помилкових ситуацій.

Програма «Инфо-Бухгалтер-10 «Торговый и складской учёт» забезпечує автоматизацію обліку матеріально-виробничих запасів (матеріалів, товарів, готової продукції), а також виконаних робіт і наданих послуг:

1. Облікові операції: надходження та вибуття, внутрішнє переміщення, резервування й повернення, інвентаризація.

2. Розрахунки по операціях: готівкові й безготівкові, авансування, часткова оплата, консигнація, взаєморозрахунок і товарообмін.

3. Управління продажами: роздрібна торгівля, оптова торгівля.

4. Ціноутворення: автоматичний розрахунок знижок на товар або групу товарів, множина відпускних цін, переоцінка матеріально-виробничих запасів.

5. Звітність і аналіз: за тимчасовими критеріями, за товарами та товарними групами, за видами розрахунків і сумам документів, за організаціями і групами організацій.

Програма «Инфо-бухгалтер 10 «Зарплата и кадровый учёт» дозволяє вести розрахунки заробітної плати будь-якого рівня складності та вести кадровий облік для компаній малого, середнього й великого бізнесу. До її складу входить:

1. Оплата праці: розрахунок заробітної плати для декількох організацій в одній базі, груповий і індивідуальний облік, можливість створення власних формул для розрахунку заробітної плати, облік різних форм оплати праці.

2. Формування звітності для Державної податкової адміністрації України, Державних фондів, статистичних управлінь.

3. Кадровий облік: ведення табельного обліку, ведення штатного розкладу, формування графіків робочого часу будь-якої складності.

 

Глава 8.5. Автоматизація операцій бухгалтерського обліку в системі «IТ-Предприятие»

План

1. Автоматизація обліку основних засобів, нематеріальних активів, виробничих запасів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, праці та заробітної плати, витрат на виробництво, готової продукції та її реалізації, фінансово-розрахункових операцій, фінансових результатів і власного капіталу

2. Автоматизація зведеного обліку та складання звітності

 

Система «IТ-Предприятие» відповідає стандартам MRPII, MES і ERP. Cистема «IТ-Предприятие» охоплює всі сторони виробничої, фінансової й господарської діяльності підприємства й складається з безлічі модулів, кожен з яких автоматизує певні завдання.

Умовно всі модулі групуються в такі контури управління:

1. «Управление производством»: технічна підготовка виробництва, нормування виробничих ресурсів, управління технічним документообігом (архів), управління виробництвом і завантаженням потужностей MRP II, MES, APS, управління якістю, управління проектами, управління технічним обслуговуванням і ремонтами обладнання, інтеграція з різними САПР, САПР технолога/нормувальника (160 налаштованих методик).

2. «Логистика»: управління документообігом матеріальних і фінансових потоків, управління закупівлями, постачанням і плануванням ресурсів, управління збутом, управління цінами, контрактно-договірний облік, облік запасів (складський облік), облік малоцінних швидкозношуваних предметів і спецодягу, партійний і позамовний облік запасів, корпоративні засоби обліку й аналізу, класифікації, ланцюги поставок (SCM).

3. «Бюджетирование и контроллинг»: фінансове планування і бюджетування, калькулювання планової собівартості, калькулювання фактичної собівартості, калькулювання допоміжного виробництва.

4. «Управление персоналом»: управління кадрами, штатний розклад, табельний облік, управління навчанням, розрахунок заробітної плати, відрядна заробітна плата, планування фонду оплати праці, управління кадровим резервом, анкетування, управління охороною праці, облік маршрутних листів автотранспорту, управління діловодством.

5. «Анализ и оптимизация деятельности»: інформаційна система керівника (KPI, BSC), OLAP-бізнес-аналіз, фінансовий аналіз, прогнозування, оптимізація.

6. «Бухгалтерский и налоговый учёт»: фінансово-розрахункові операції, облік дебіторів-кредиторів, облік фактичних витрат на виробництво, облік матеріальних цінностей і малоцінних швидкозношуваних предметів, зв’язок з системою клієнт-банк, облік основних засобів і нематеріальних активів, податковий облік, Головна книга, Баланс, звітність, облік і звітність за Міжнародними стандартами фінансового обліку.

Модулі контуру «Бухгалтерский и налоговый учёт» побудовані на єдиних принципах і підтримують ряд загальних можливостей. Модуль загальної бухгалтерії забезпечує ведення аналітичних регістрів бухгалтерського обліку, формування синтетичних звітів, звітних документів.

Функціонування контуру не прив’язане до конкретної моделі ведення бухгалтерського обліку. Контур легко налаштовується для заміни застосовуваних у ручному обліку журнально-ордерної, меморіально-ордерної форм обліку, форми Журнал-головна або інших, і забезпечує друк звітних документів відповідно до законодавства.

В системі «IТ-Предприятие» допускається паралельне ведення обліку в необмеженій кількості планів рахунків. Кожний документ оперативного контуру можна провести у всіх застосовуваних на підприємстві планах рахунків. Відповідно, настроюються й алгоритми ведення рахунків і формування бухгалтерських проводок. Дана властивість системи спрощує роботу бухгалтерії на підприємствах з іноземними інвестиціями, а також в разі зміни стандартів ведення обліку.

Основними регістрами бухгалтерського контуру системи є загальносистемний журнал обліку господарських операцій і реєстр залишків по синтетичним і аналітичним рахункам. Структура залишків і оборотів, які формуються в системі, визначається описом показників рахунків в Плані рахунків бухгалтерського обліку та налаштуваннями модулів.

Додатково до основних облікових регістрів може бути організоване ведення таких оборотних аналітичних відомостей:

1. «Оборотные ведомости по контрагентам» - оборотна відомість по розрахункам з контрагентами створюється й підтримується по рахунку в розрізі контрагентів (організації, персонал) і валют розрахунків.

2. «Оборотные ведомости по договорам» - оборотна відомість по розрахункам з контрагентами створюється й підтримується по рахунку в розрізі контрагентів (організації, персонал) і договорів.

3. «Оборотные ведомости по документам» - оборотна відомість по розрахункам з контрагентами створюється та підтримується по рахунку в розрізі документів розрахунків.

4. «Оборотные ведомости по документам и элементам» - оборотна відомість по розрахункам з контрагентами створюється й підтримується по рахунку в розрізі документів і аналітичних «елементів» (бухгалтерських і аналітичних рахунків) формування документа.

5. «Оборотні відомості по рахунках аналітичного обліку» – оборотна відомість по рахунку створюється й підтримується в розрізі рахунків аналітичного обліку;

6. «Оборотные ведомости по подразделениям» - оборотна відомість по рахунку створюється й підтримується в розрізі підрозділів підприємства.

Основою бухгалтерського контуру є система ведення рахунків. Система ведення рахунків працює в корпоративному варіанті побудови системи. В даному варіанті в програмному комплексі виконується одночасний облік по необмеженій кількості підприємств. Для кожного підприємства в системі описуються застосовувані на ньому плани рахунків, описується період їх дії, повноваження доступу користувачів і т.д.

Система рахунків підтримує 10-рівневу ієрархію синтетичних рахунків. Система підтримує довільний формат найменування рахунків (буквено-цифровий).

В «IТ-Предприятие» підтримуються:

1. Балансові/позабалансові/аналітичні рахунки.

2. Активні, пасивні, активно-пасивні згорнуті, активно пасивні розгорнуті типи рахунків.

3. Ведення аналітичного обліку в операціях по рахунку по підрозділам підприємства, по зовнішнім контрагентам, по договорам (контрактам), по персоналу підприємства, по довільним аналітикам і аналітичним рахункам (субконто).

4. Багатовалютні, одновалютні й невалютні рахунки.

5. Період дії рахунку, режими коригування даних по рахунку, період дії основних реквізитів рахунків.

6. Відношення до ділянок бухгалтерського обліку.

7. Санкціонування коригувань по рахунку.

8. Відношення рахунку до регістрів обліку: матеріальний, витратний і т.д.

9. Аналітичні зв’язки рахунку з іншими рахунками: рахунками обліку ПДВ, курсовою різницею для рахунку, нагромадження товарно-заготівельних витрат і т.д.

10. Налаштування відповідності між рахунками й підрозділами.

Статті аналітичного обліку по рахунках з аналітикою формуються за видами аналітики. Вид аналітики визначає склад статей аналітичного обліку й структуру ієрархії статей:

1. Підтримка до дванадцяти рівнів ієрархії статей аналітичного обліку.

2. Автоматичний розрахунок проміжних підсумків для статей більш високого рівня.

3. Контроль введення кінцевих статей аналітичного обліку.

4. Організація зберігання залишків по статтям аналітичного обліку на заданому рівні ієрархії.

5. Підтримка відповідності між підрозділами й статтями аналітики.

6. Підтримка відповідності між рахунками й статтями аналітики.

7. Можливість використання єдиної аналітики в бухгалтерському й управлінському обліку з налаштуванням обмежень на застосовувані статті.

Підтримується ведення аналітичного обліку по рахунках з аналітикою по декільком довільним типам аналітики:

1. Довільне налаштування типів аналітики.

2. Підтримка декількох ієрархічних аналітик до будь-якого рахунку.

3. Організація зберігання залишків по статтям аналітичного обліку за заданими типами аналітики.

4. Можливість ієрархічного аналізу оборотно-сальдових відомостей по аналітиках і параметрам ведення.

5. Підтримка періоду дії аналітик.

Тип аналітики визначає джерело й склад статей аналітичного обліку, а також структуру ієрархії статей.

Уніфікованим апаратом розрахунків бухгалтерських проводок для всіх підсистем бухгалтерії є типові господарські операції. Опис господарської операції включає найменування операції й шаблон розрахунків бухгалтерських проводок з певною кореспонденцією рахунків. Розрізняють два основні типи господарських операцій:

1. Прості господарські операції. Операції даного типу призначені для спрощення введення однорядкових типових документів в журнал проводок (наприклад, здача виторгу в касу, видача грошей з каси, і т.д.).

2. Розрахункові господарські операції. Операції даного типу призначені для використання в різних типах документів оперативного контуру (документи руху товарно-матеріальних цінностей, журнал проводок, документи зведеної бухгалтерської звітності і т.д.) і включають шаблон розрахунків, у якому може бути описаний алгоритм формування довільної кількості проводок по документу.

Апарати типових господарських операцій і ведення рахунків дозволяють виконати налаштування системи бухгалтерського й податкового обліку відповідно до законодавства держави й особливостей облікової політики підприємства.

Апарат дозволяє налаштувати типову операцію, яка для одного облікового документа одночасно сформує проводки в заданих планах рахунків по заданим алгоритмам.

Бухгалтерський облік у системі ведеться в єдиному грошовому вимірнику - національній грошовій одиниці. Разом з тим, допускається виконання операцій і в інших грошових одиницях - іноземних валютах. Будь-яка операція проводиться в довільній валюті з можливістю її перерахунку по поточному або заданому курсу в двох еквівалентах. Залишки й обороти по кожному рахунку можуть бути в валюті рахунку, в національній валюті, в валюті-еквіваленті. Передбачені переоцінка по валютним рахункам і розрахунки курсової різниці.

Валютні операції по рахунку можна виконувати в прив’язці до заданого типу курсів. В системі допускається створення необмеженої кількості типів курсів: офіційний, наявний, внутрішньофірмовий і т.д. По кожному типу курсів у системі ведеться журнал зміни курсів по всім валютам.

В системі передбачена автоматична підтримка оборотно-сальдових відомостей по рахунках обліку розрахунків з організаціями, з персоналом підприємства й підзвітними особами. Передбачена підтримка відомостей залишків і розрахунків по первинним документам, по документам і аналітиці документів. По відомості розрахунків можуть бути сформовані різні звіти, склад яких визначається типом відомості розрахунків.

У всіх режимах роботи бухгалтера використовуються вбудовані конструктори запитів і конструктор звітів і графічних форм, що дозволяють легко відібрати на екрані, сформувати й роздрукувати необхідну інформацію або побудувати графік. Складання запитів на вибірку інформації орієнтоване на непрофесійного користувача.

Система має засоби внутрішнього аудиту сформованих бухгалтерських проводок в співставленні з еталонними довідниками припустимих кореспонденцій і методиками ведення рахунків. Система має засоби автоматичного створення еталонних довідників припустимих кореспонденцій для аналізу кореспонденцій у заданих еталонних періодах обліку.

Для всіх режимів роботи підтримується розмежування доступу користувачів по заданим рахункам обліку, ділянкам бухгалтерського обліку, підрозділам, періодам. В кожному документі, обробленому бухгалтером, залишається його електронний підпис і дата коригування.

Система «ІТ-Предприятие» підтримує різні режими закриття звітного періоду: окремо по кожному підприємству холдингу, окремо по кожному синтетичному рахунку, окремо по кожному підрозділу (складу, цеху). Система забезпечує доступ до даних за будь-який період і дозволяє проводити коригування в закритих звітних періодах.

Облік операцій по розрахункових і валютних рахунках:

1. Оформлення й друк платіжних документів.

2. Ведення довільної кількості розрахункових рахунків у заданих валютах.

3. Ведення реєстру виписок банків, облік контрольних сум по виписках, контроль рознесення документів.

4. Рознесення платіжних документів з формуванням проводок по типових операціям.

5. Формування журналу-ордера, аналітичних відомостей по рахунках.

6. Формування оперативних і аналітичних зведень по залишках і оборотам по розрахункових рахунках за будь-який період.

Система має розвинені засоби для налаштування зв’язку з системами проведення електронних платежів «Клієнт-банк». Засоби забезпечують експорт підготовлених у системі платіжних документів в систему «Клієнт-банк» і імпорт з системи «Клієнт-банк» виписок, курсів валют, довідника банків.

Для автоматизації функцій обліку операцій по касі вирішені такі завдання:

1. Ведення довільної кількості кас у заданих валютах, облік операцій і залишків за шифрами цільового призначення.

2. Формування журналу-ордера, відомості, аналітичних відомостей по рахунках.

3. Оформлення й друк прибуткових і видаткових касових ордерів, вкладних аркушів до касової книги, звітів касира, аналітичних розшифрувань.

Облік операцій по векселях:

1. Реєстрація виданих і отриманих векселів.

2. Облік простих і переказних векселів, ведення реєстру векселів, облік заборгованості по векселях.

3. Ув’язування векселів з вхідними/вихідними рахунками, погашення заборгованості по яким оформляється векселем, переведення кредиторської/дебіторської заборгованості в заборгованість по векселях.

4. Оформлення актів приймання-передачі векселів, актів пред’явлення векселів до оплати.

5. Реєстрація податкових векселів, автоматичне відображення операцій по виданих податковим векселям в реєстрі податкових накладних.

Для автоматизації функцій обліку розрахунків з підзвітними особами вирішені такі завдання:

1. Автоматизоване введення авансових звітів з формуванням проводок по типових операціям. Контроль використання підзвітних сум.

2. Автоматичне ведення оборотної відомості обліку розрахунків з підзвітними особами.

3. Облік залишків і оборотів по підрозділах, персоналу, по статтям (шифрам) аналітичного обліку використання підзвітних засобів.

4. Формування журналу-ордера по рахунку, оборотним відомостям по підрозділах і рахунках.

5. Друк авансових звітів, посвідчень про відрядження, аналітичних розшифрувань.

Модуль «Управление документооборотом материальных и финансовых потоков» оперативного контуру забезпечує проведення будь-яких складних схем розрахунків, багатоетапних заліків, бартерних операцій і т.п. Модуль «Финансово-расчётные операции» забезпечує проведення даних операцій в обліку.

Модуль «Расчеты с дебиторами и кредиторами» забезпечує автоматизацію обліку розрахунків з контрагентами за всіма ділянками обліку розрахунків.

Передбачається ведення оборотних аналітичних відомостей розрахунків і заборгованості в різних розрізах:

1. По контрагентах.

2. По договорах.

3. По документам-підставам - фінансовим розпорядчим документам.

4. По документах (операційним документам розрахунків).

5. По документах і аналітичним елементам.

6. По підрозділах.

7. По статтям аналітичного обліку й довільним типам аналітики.

Основні можливості:

1. Гнучке налаштування ведення відомостей по кожній ділянці розрахунків.

2. Автоматизоване формування відомостей з документів оперативного контуру.

3. Формування зведених оборотів по рахункам розрахунків в розрізі кореспондуючих рахунків за будь-який період.

4. Автоматизоване формування оборотних відомостей по розрахунках з заданим ступенем деталізації.

5. Ієрархічний аналіз відомостей розрахунків і заборгованості по аналітиках і параметрам ведення.

6. Формування проводок при оплаті документів за типовими операціями.

7. Ручний і автоматизований режими погашення документів.

8. Автоматизація режимів переоцінки залишків по валютним документам з розрахунками курсової різниці.ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.