Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИХарактеристики базової версії «Megafin»

АРМ Призначення Документи
     
Баланс 1. Перегляд руху коштів по рахункам Головної книги 2. Перегляд й редагування первинних документів, на підставі яких формувалися проводки 3. Розрахунки курсових різниць 4. Формування коригуючи проводок 5. Закриття бухгалтерських рахунків 6. Формування й аналіз фінансової звітності 1. Головна книга (аналіз оборотів по рахункам, ув’язування синтетичного й аналітичного бухгалтерського обліку з первинними документами) 2. Документи компенсації курсових різниць (автоматичні розрахунки курсових різниць і формування відповідних проводок) 3. Документи закриття рахунків (автоматичні розрахунки сальдо на транзитних рахунках і формування проводок по їх закриттю) 4. Бухгалтерські довідки
Банк 1. Облік руху безготівкових коштів організації на різних розрахункових рахунках (у тому числі й валютних) 2. Формування платіжних документів 3. Облік безготівкових взаєморозрахунків з покупцями й постачальниками 1. Прибуткові виписки банку 2. Видаткові виписки банку 3. Документи продажу іноземної валюти 4. Документи купівлі іноземної валюти 5. Економічні процеси

 

Продовж. табл. 21

     
Готова продукція 1. Облік виготовлення, руху й реалізації готової продукції, товарів і послуг 2. Інвентаризація готової продукції й товарів 3. Облік взаєморозрахунків з покупцями 1. Документи внутрішнього надходження майна 2. Документи внутрішнього вибуття майна 3. Документи зовнішнього вибуття майна 4. Економічні процеси
Запаси діяльності 1. Облік придбання й руху послуг і активів 2. Інвентаризація запасів діяльності 3. Облік взаєморозрахунків з постачальниками 1. Документи зовнішнього надходження майна 2. Документи внутрішнього вибуття майна 3. Документи зовнішнього вибуття майна 4. Економічні процеси
Заробітна плата 1. Розрахунки заробітної плати, нарахувань, податкових і неподаткових утримань 2. Облік взаєморозрахунків зі співробітниками по заробітній платі 3. Автоматичне формування валових витрат, пов’язаних із заробітною платою 4. Формування звітності для контролюючих органів 1.Особисті картки співробітників 2.Табелі співробітників 3.Розрахункові картки співробітників 4.Платіжні відомості 5.Платіжні відомості (аванс) 6.Відомості проводок по заробітній платі 7.Форма 1ДФ 8.Економічні процеси

Продовж. табл. 21

     
Каса 1. Облік руху наявних коштів (у тому числі й валютних) 2. Формування платіжних документів 3. Облік наявних взаєморозрахунків з покупцями й постачальниками 1. Прибуткові касові ордери 2. Видаткові касові ордери 3. Платіжні відомості 4. Платіжні відомості (аванс) 5. Економічні процеси
Податковий облік 1. Формування й облік валових доходів і витрат 2. Перегляд валових доходів і витрат у розрізах економічних процесів, первинних документів, статей Декларації про оподаткування прибутку підприємства 1. Валові доходи й витрати 2. Економічні процеси
Необоротні активи 1. Облік створення, введення в експлуатацію ремонту, списання, продажу й безоплатної передачі необоротних активів 2. Розрахунки бухгалтерської й податкової амортизації 3. Автоматичне формування валових витрат, пов’язаних з амортизацією необоротних активів 4. Інвентаризація необоротних активів 1. Інвентарні картки необоротних активів; 2. Введення в експлуатацію необоротних активів; 3. Економічні процеси; 4. Документи зміни місця експлуатації необоротних активів; 5. Знос необоротних активів; 6. Знос необоротних активів по податковому обліку; 7. Документи ліквідації необоротних активів; 8. Документи зовнішнього вибуття необоротних активів; 9. Документи переоцінки корисності необоротних активів; 10. Документи зменшення корисності необоротних активів

Продовж. табл. 21

     
Підзвіт 1. Формування звітів підзвітних осіб про використані кошти, видані в підзвіт 2. Оприбуткування товарів, робіт, послуг які були придбані підзвітною особою 3. Облік взаєморозрахунків з підзвітними особами 1. Авансові звіти

Система підтримує дві форми збереження інформації: табличну й деревоподібну. Відповідно до форм зберігання даних, інтерфейс підтримує кілька видів відображення даних.

 

Глава 8.8. Автоматизація операцій бухгалтерського обліку в системі «Монолит»

План

1. Автоматизація обліку основних засобів, нематеріальних активів, виробничих запасів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, праці та заробітної плати, витрат на виробництво, готової продукції та її реалізації, фінансово-розрахункових операцій, фінансових результатів і власного капіталу

2. Автоматизація зведеного обліку та складання звітності

 

Структура комплексу ERP «Монолит» включає наступні елементи:

Контур «Управление финансами и контроллинг» включає такі функціональні блоки:

1. «Главная книга».

2. «Расчёты с контрагентами».

3. «Управление основными средствами и нематериальными активами».

4. «Производственная себестоимость».

5. «Налоговый учёт».

6. «Отчётность по МСФО и US GAAP».

7. «Бюджетное управление».

8. «Анализ прибыльности».

9. «Факторный анализ».

10. «Проектный учёт».

11. «Контракты с поставщиками».

12. «Управление финансами. Финансовое планирование».

Модулю «Главная книга» приділяється центральне місце - тут накопичуються фінансові дані, які надходять з функціональних модулів оперативного (первинного) обліку, на основі яких формується зведена фінансова звітність про діяльність підприємства.

В якості інструмента головного бухгалтера й керівництва фінансових служб підприємства, «Главная книга» вирішує такі завдання:

1. Управління планом рахунків підприємства.

2. Оперативний контроль сальдо й оборотів рахунків фінансового обліку.

3. Автоматизація процедури закриття фінансового періоду й розрахунків кінцевого фінансового результату.

4. Організації за видами діяльності.

5. Автоматизація побудови фінансової (бухгалтерської й управлінської) звітності.

6. Автоматизація заповнення податкових регістрів.

В ERP «Монолит» «Главная книга» являє собою самостійний розрахунково-аналітичний модуль, інструменти й можливості якого дозволяє ефективно вирішувати ці завдання.

Крім класичних завдань фінансового керування, модуль «Главная книга» додатково вирішує такі завдання: виступає центральною інтегруючою ланкою завдання бюджетування, агрегуючи бюджетні дані й дозволяючи будувати бюджетну звітність і звіти у форматі «план/факт»; дозволяє автоматизувати процедуру трансформації фінансової звітності, підготовленої згідно національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, у фінансову звітність згідно з міжнародними стандартами фінансового обліку.

Модуль «Расчёты с контрагентами» забезпечує вирішення таких завдань:

1. Систематизація розрахунків з контрагентами, чіткий поділ завдання між ділянками з врахуванням обсягу документообігу.

2. Максимальна реалізація принципу обробки операцій на місцях їх виникнення з контролем цих операцій з боку бухгалтерії, моделювання бізнес-процесів, використовуваних при розрахунках з контрагентами.

3. Інтеграція інформації, пов’язаної з розрахунками, яка використовується бухгалтерією, фінансовими службами, службою продажів і закупівель; для підприємств із розподіленою структурою - підтримка схем централізованих і децентралізованих розрахунків.

4. Підтримка всіх розрахунків у валюті й в умовних одиницях відповідно до вимог бухгалтерського й податкового обліку.

5. Автоматизація управління дебіторською заборгованістю, і зокрема - контролю кредитних умов покупців; автоматизація звірки з контрагентами.

6. Інтеграція з різними системами «Банк-Клієнт» національних і міжнародних банків.

Можливості модуля «Управление основными средствами и нематериальными активами» дозволяють:

1. Вести в єдиній базі облік основних засобів різних юридичних осіб або відособлених філій компанії; розмежувати доступ до інформації для співробітників юридичних осіб (філій).

2. Проводити всі операції з обліку основних засобів і нематеріальних активів - надходження, переміщення, нарахування амортизації, зміна вартості, зміна групи фондів/норми амортизації, переоцінка, вибуття.

3. Автоматично формувати альтернативні вартісні оцінки об’єктів основних засобів і нематеріальних активів, що відповідають різним вимогам (бухгалтерського обліку згідно з національними стандартами бухгалтерського обліку, управлінського обліку, міжнародними стандартами фінансового обліку, податкового обліку).

4. Вести облік витрат на виконання будівельних, монтажних і ремонтних робіт, а також облік витрат на реконструкцію й модернізацію основних засобів; вести облік орендованого обладнання в розрізі клієнтів, адрес і інвентарних номерів зі збереженням історії оренди по кожному об’єкту; формувати первинні документи по відвантаженню й поверненню орендного обладнання.

5. Нараховувати амортизацію для цілей бухгалтерського, податкового й управлінського обліків, також для цілей міжнародних стандартів фінансового обліку; розраховувати амортизацію залежно від терміну використання об’єктів основних засобів, від виробітку, пробігу й т.п.

6. Виконувати планове нарахування амортизації основних фондів для майбутніх періодів до повного їхнього зносу.

7. Зберігати історію формування вартості і нарахування амортизації по кожному виду обліку; вести облік поточних ремонтів об’єктів основних засобів у розрізі інвентарних карт.

8. Формувати регламентовану звітність, а також звіти в необхідних аналітичних розрізах, у тому числі й регістри податкового обліку.

Модуль «Производственная себестоимость» надає такі можливості для моделювання процесу розрахунків і оцінки виробничої собівартості:

1. Оперативний кількісний облік напівфабрикатів і готової продукції, що знаходяться в незавершеному виробництві.

2. Засоби збору й аналізу фактичних витрат на виробництво напівфабрикатів і готової продукції.

3. Автоматизовані розрахунки собівартості випуску основної й побічної продукції за звітний період.

4. Розрахунки собівартості випуску продукції у переробників (за використання так званих «давальницьких» схем).

5. Розрахунки й аналіз вартісних оцінок залишків незавершеного виробництва й готової продукції на кінець звітного періоду - по кожній номенклатурній позиції, з деталізацією по статтям витрат.

6. Підтримку альтернативних вартісних оцінок собівартості випуску й залишків продукції на складах - для фінансових, управлінських, податкових і інших цілей.

7. Оперативне надання фінансової, управлінської й податкової звітності: про собівартість випуску кожної номенклатурної позиції з деталізацією по складовим, про порядок формування собівартості й структури собівартості випуску.

В ERP «Монолит» реалізована підтримка двох основних моделей (застосовуваних залежно від типу виробництва й облікової політики підприємства): розрахунок попродуктової собівартості; розрахунок позамовної собівартості.

При цьому в рамках кожної моделі може використовуватися розрахунок або на підставі фактичних витрат на виробництво, або на підставі планово-нормативних даних (Standard Costing) - у цьому випадку проводиться облік і аналіз відхилень фактичних витрат від планових. Аналіз результатів розрахунків собівартості продукції виступає складовою частиною завдання аналізу прибутковості (повної собівартості), вихідними даними для якої виступає вартісна оцінка виготовленої й реалізованої продукції (з врахуванням повернень, продукції в дорозі, списання продукції на рекламні й маркетингові цілі і т.п.).

Реалізована в системі ERP «Монолит» концепція підтримки автоматизованого вирішення завдань податкового обліку включає:

1. Використання даних бухгалтерського обліку по операціях, які однаково відображаються в бухгалтерському й податковому обліку.

2. Застосування спеціального податкового плану рахунків для відображення операцій, в оцінці яких між бухгалтерським і податковим обліком є відмінності, при одночасному обліку таких операцій на рахунках бухгалтерського й податкового обліку.

3. Використання налаштовуваних розрахункових процедур для автоматичного визначення суми витрат, що враховуються при формуванні оподатковуваної бази по податку на прибуток, бази для нормованих витрат: витрати на рекламу, представницькі витрати, внески по договорам добровільного особистого страхування і т.д.

4. Групування статей доходів і витрат для цілей податкового обліку за їх видами на рівні плану рахунків.

Ведення податкового обліку в ERP Моноліт забезпечується такими модулями:

1. «Управление материальными запасами» дозволяє сформувати різні вартісні оцінки одиниці запасу для цілей бухгалтерського й податкового обліку, що особливо актуально у випадку придбання сировини (матеріалів) або товарів за іноземну валюту або при оприбуткуванні надлишків у результаті проведеної інвентаризації.

2. «Управление основными средствами и нематериальными активами» для кожного об’єкта підтримує незалежні оцінки вартості для цілей бухгалтерського й податкового обліку, з самостійним розрахунком амортизації для кожного з обліків.

3. «Расчёты с контрагентами». Можливості модуля по розрахунках в валюті й умовних одиницях включають автоматичні розрахунки сумових різниць з можливістю переоцінки авансу й оцінка придбаних активів, послуг або суми реалізації за курсом на дату операції - формуючи оцінку для податкового обліку.

4. «Управление персоналом». Підтримка операцій за розрахунками податків і відрахувань із заробітної плати, а так само формування всієї необхідної звітності; підготовка даних про доходи фізичних осіб за рік.

5. «Производственная себестоимость» дозволяє розрахувати собівартість готової продукції й незавершеного виробництва в декількох оцінках, у тому числі й з метою податкового обліку.

6. «Главная книга» забезпечує побудову зведених податкових регістрів, що формують розшифрування рядків декларації по податку на прибуток.

ERP «Монолит» забезпечує можливість локалізації схем обліку, відповідно до вимог національного законодавства.

Використання засобів ERP «Монолит» веде до зниження податкових ризиків підприємства, забезпечуючи такі переваги з реалізації вимог податкового обліку:

1. Організація обліку відповідно до вимог податкового законодавства і положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

2. Автоматизація найбільш трудомістких для обліку операцій з податкового обліку.

3. Співставність і порівнянність даних податкового й бухгалтерського обліку.

4. Автоматичне формування регістрів податкового обліку по закінченню звітного (податкового періоду).

5. Скорочення часу розрахунків податку на прибуток.

В основі модуля «Отчётность по МСФО и US GAAP» лежить аналіз усіх відмінностей облікових політик згідно положень (стандартів) бухгалтерського обліку й міжнародних стандартів фінансового обліку, який виконується консультантами компанії «Монолит-Инфо» на етапі бізнес-аудиту й наступного настроювання системи:

1. Аналізуються стандарти й вимоги тієї облікової системи, згідно з якою необхідно формувати «паралельну» українській фінансову звітність, формати основних фінансових звітів («Balance Sheet», «Profit & Loss», «Сash Flow») і їх розкриття («Notes») у необхідному пакеті фінансової звітності.

2. По кожному розділу обліку відзначаються відмінності у відображенні тих самих фактів господарської діяльності згідно з національними стандартами бухгалтерського обліку й вимогам облікової політики компанії-замовника за міжнародними стандартами фінансового обліку; список цих відмінностей стає основою для формування майбутніх коригувань, які необхідно буде виконати за межами «бухгалтерських книг», щоб одержати оцінки, відповідні до вимог облікової політики компанії-замовника за міжнародними стандартами фінансового обліку.

ERP «Монолит» надає можливості по введенню коригувань за міжнародними стандартами фінансового обліку й формуванню пакета звітності за міжнародними стандартами фінансового обліку заданого формату - як для окремих компаній, так для холдингових структур. Для цього використовується модуль «Главная книга», а інструментальні засоби для автоматизації обчислення самих коригувань (включаючи набори елімінуючих проводок) - вбудовані в модулі «Управление финансами», «Управление цепочкой поставок», «Управление персоналом».

Наприклад:

1. Функціональність для незалежного обліку основних засобів згідно положень (стандартів) бухгалтерського обліку, вимог податкового обліку й міжнародних стандартів фінансового обліку (модуль ERP «Монолит» «Управление основными средставами и нематериальными активами»).

2. Функціональність для «паралельної» оцінки руху товарів по обліковій вартості (модуль ERP «Монолит» «Управление материальными запасами»).

3. Функціональність для незалежних розрахунків «паралельної» оцінки собівартості виготовленої й реалізованої продукції (модуль ERP «Монолит» «Производственная себестоимость»).

По закінченню звітного періоду всі проводки, сформовані в модулях оперативного контуру, передаються в модуль «Главная книга», де на основі аналізу сальдо й оборотів рахунків автоматично формуються два паралельні набори фінансової звітності - для положень (стандартів) бухгалтерського обліку й для міжнародних стандартів фінансового обліку. При цьому вбудований механізм опису формул рядків звітів забезпечує побудову звітності за міжнародними стандартами фінансового обліку на основі даних звітності за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку з врахуванням («додаванням») введених коригувань за міжнародними стандартами фінансового обліку.

Форми аналітичного розкриття рядків звітності («Notes» і «Disclosures») можуть формуватися як з використанням оборотів і сальдо рахунків у модулі «Главная книга», так і за допомогою інструментальних засобів модулів оперативного контуру.

Якщо згідно з умовами IAS необхідно, щоб функціональна валюта компанії була відмінною від локальної валюти - ERP «Монолит» дозволяє використовувати в кожній проводці оцінку операції в іншій функціональній валюті (крім локальної):

1. Ця оцінка (яка міститься в кожній проводці) може використовуватися при підготовці фінансової звітності в альтернативній функціональній валюті.

2. До складу модулів ERP «Монолит» включені відповідні алгоритми: у кожному з модулів первинного обліку - алгоритми оцінки у функціональній валюті (відмінної від локальної) при формуванні проводок; у модулі «Главная книга» - алгоритми, що реалізують вимоги IAS (у частині правил процедури FCT - оцінки оборотів і сальдо монетарних і немонетарних бухгалтерських статей) по підготовці звітності у функціональній валюті.

Також в ERP «Монолит» реалізована функція (відповідно до вимог IAS) автоматичного перетворення фінансової звітності, підготовленої у функціональній валюті, у необхідну валюту презентації.

Модуль «Главная книга» виступає також у якості інструмента консолідації, що дозволяє будувати фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансового обліку консолідовано по групі компаній.

Вирішення завдання бюджетного управління в ERP «Монолит» (модуль «Бюджетное управление») передбачає формування й контроль ряду взаємозалежних бюджетів, маючи кінцевою метою одержання всіх основних форм фінансової звітності в бюджетному форматі й у форматі «план-факт».

Особливості процесу формування бюджету (моделі, використовувані на конкретному підприємстві) залежать від галузі (бізнес-процесів), обсягу використовуваних даних, а також від досвіду співробітників, що формують бюджет. Тому реалізований в ERP «Монолит» підхід полягає в наданні користувачам не конкретної моделі, а в першу чергу - інструментальних засобів для максимальної автоматизації процесу бюджетування. Ці засоби включають інструменти для опису структури бюджетів, перетворення й коригування бюджетів, консолідації бюджетів, формування звітності план-факт, а також набори галузевих моделей для підготовки бюджетів змінних витрат і доходів.

Реалізована модель забезпечує процес формування бюджету «знизу нагору» і дозволяє виконувати багаторазові коригування й збереження версій бюджетів, а також прогнозів його виконання. Допускається коригування бюджетів верхнього рівня з наступним перерахуванням бюджетів нижнього рівня для забезпечення прискорення процесу узгодження й затвердження бюджетів.

Реалізовано два основні методи контролю виконання бюджету:

1. Оперативний (превентивний) - дозволяє запобігти порушенню бюджету на етапі введення документа в систему або досягнення документом певного статусу. Оперативний метод застосовується для контролю функціональних бюджетів і бюджету руху грошових коштів.

2. Пост-фактний - застосовується як для підбиття підсумків по бюджетному періоду для будь-якого бюджету, так і для контролю бюджету доходів витрат, оскільки може використовувати для розрахунків факту дані, які не можуть оперативно формуватися в процесі введення документів.

Завдання аналізу прибутковості полягає в точному співвіднесенні доходів від основної діяльності підприємства з витратами, витраченими на виконання цієї основної діяльності. При розрахунках планової прибутковості для забезпечення її порівнянності з фактичною прибутковістю, розрахунок повинен виконуватись на підставі єдиної моделі. Розраховані за єдиним набором вимірів оцінки фактичної й планової прибутковості можуть бути надалі використані для цілей аналізу «план/факт».

Модуль ERP Монолит «Анализ прибыльности» забезпечує розрахунки фактичної прибутковості, дозволяючи:

1. Виконувати опис розподілів непрямих витрат за допомогою динамічних баз, сформованих залежно від даних про реалізацію в конкретному періоді.

2. Розраховувати як повні, так і питомі значення собівартості й прибутковості.

3. Управляти деталізацією відображення даних про прибутковість за будь-яким атрибутом / групою атрибутів через настроювання користувачем ієрархій описів аналітичних ознак, наприклад: прибутковість виду продукції, реалізованого у всіх регіонах; прибутковість реалізації продукції в окремому регіоні; прибутковість реалізації продукції конкретного виробника (філії) у конкретному регіоні.

4. Виконувати порівняльний аналіз виробничої собівартості напівфабрикатів і готової продукції в розрізі різних філій.

5. Відображати дані про собівартість і прибутковість продукції в динаміці за кілька періодів.

6. Автоматизувати аналіз виконання цілей (KPI - Key Performance Indicator).

7. Використовувати вбудований OLAP-інтерфейс обробки й аналізу результатів.

При розрахунках планової прибутковості модуль «Анализ прибыльности» додатково забезпечує такі можливості:

1. Використання загального опису схеми розрахунків для формування даних як про фактичну, так і про прогнозну прибутковість.

2. Побудова звітності за структурою прибутковості для фактичних і прогнозних даних в єдиному форматі.

3. Аналіз «план/факт» з угрупованням за будь-яким атрибутом / групою атрибутів («cost drivers»).

4. Розрахунки планових значень KPIs (Key Performance Indicators).

Факторний аналіз - процес порівняння значень різних типів даних, завдання якого: оцінка впливу деяких заздалегідь визначених показників - факторів. Результат аналізу (розрахунку) полягає у визначенні грошової оцінки впливу кожного фактора. Алгоритми розрахунків факторів різні за складністю, але всі вони базуються на методиці «ланцюгових підстановок».

Реалізований в ERP «Монолит» підхід для ефективного аналізу причин відхилень факту від бюджету полягає в наданні інструментальних засобів для:

1. Збору даних по фактичним і запланованим результатам господарської діяльності.

2. Організації обчислень для факторного аналізу на основі заданого набору факторів.

3. Збереження результатів розрахунків.

4. Відображення результатів розрахунків.

5. Візуалізації для цілей аналізу результатів.

Опис розрахункового ядра системи:

1. В основі розрахункового ядра лежить метод «ланцюгових підстановок».

2. Система має розвинений апарат описів у поняттях предметної області.

3. Набір факторів описується в системі заздалегідь і надалі може бути перевизначений і доповнений.

4. Для кожної ділянки аналізу може бути описаний свій індивідуальний набір факторів.

5. Розрахунки факторів проводяься для двох будь-яких типів даних, тобто аналітик може вести аналіз відхилень план/факт, план/план, факт поточного року/факт минулого року і т.д. за всіма розрізами фактичної й бюджетної інформації, яка міститься в системі.

6. Кожний етап розрахунків і кожний отриманий результат може бути деталізований до базових складових для цілей перевірки коректності розрахунків.

7. Розрахунок факторів може бути проведений як агреговано до рівня компанії в цілому, так і детально до рівня кожного продукту, матеріалу, статті витрат і т.д.

В якості вхідної інформації для розрахунків факторів використовуються:

1. Централізовані класифікатори (готова продукція, статті калькуляції, маршрути доставки і т.д.).

2. Різні версії бюджетних і прогнозних даних у натуральному й грошовому вираженні (обсяги реалізації, відвантаження, виробництва; виторг від реалізації, витрати на сировину й матеріали, витрати на логістику, витрати на персонал і т.д.).

3. Фактичні дані в натуральному й грошовому вираженні (обсяги реалізації, відвантаження, виробництва; виторг від реалізації, витрати на сировину й матеріали, витрати на логістику, витрати на персонал і т.д.).

Вихідною інформацією модуля «Факторный анализ» є:

1. Розбите на складові (фактори) сумарне відхилення факту від бюджету або прогнозу від бюджету.

2. Оцінка в грошовому вираженні кожного фактора.

3. Набір діаграм, які ілюструють результати розрахунків.

Модуль «Проектный учёт» ERP «Монолит» призначений для вирішення таких завдань:

1. Уніфікації обліку проектів.

2. Систематизації процесу формування бюджету проекту.

3. Автоматизації процесу збору фактичної інформації з виконання проектів і поетапного виконання бюджету проекту.

4. Формування бюджетних прогнозів на основі фактичних і планових даних, наявних у системі.

5. Забезпечення інформації для довгострокового фінансового планування.

Для вирішення завдань проектного обліку ERP «Монолит» містить об’єкти обліку типу «проект», що розуміються як сукупність заходів, об’єднаних поставленої метою, що й мають виділений бюджет. Кожний проект характеризується: цілями, термінами, сумою бюджету, можливістю фіксації моменту закінчення. В рамках кожного з проектів ведеться збір планової й фактичної інформації. Проекти поділяються на:

1. Інвестиційні проекти - плановані, що виконуються в рамках інвестиційного бюджету.

2. Поточні проекти - плановані, що й виконуються в рамках операційного бюджету.

Сукупність інвестиційних проектів представляє інвестиційний бюджет підприємства.

Поточні проекти використовуються для виділення з операційного бюджету засобів на певні цілі й оцінки використання цих засобів (наприклад, рекламні акції).

Проекти розділені на етапи, кожен з яких виділяється за принципом можливості фіксації по ньому розрахунків.

По кожному з етапів можуть бути виділені такі типи планових заходів, як поставка (товарно-матеріальних цінностей, обладнання або послуг), оплата, введення в експлуатацію. Планові заходи мають помісячну розбивку, що забезпечує їхній зв’язок з процесом бухгалтерського обліку й можливість більш точного планування. Можливе встановлення посилання на проект з первинних документів бухгалтерського обліку. Цей зв’язок може встановлюватися як вручну, так і шляхом спадкування від зв’язаних бухгалтерських документів: в рахунок від прибуткового ордера, в платіжний документ від рахунку й т.п. Можливий розподіл одного облікового документа на кілька проектів.

Загальна схема інформаційних потоків ERP «Монолит» при вирішенні завдань проектного обліку:

Модуль «Учёт контрактов с поставщиками» ERP «Монолит» призначений для вирішення таких завдань:

1. Формалізація контрактної бази підприємства в циклі взаємин з постачальниками.

2. Автоматизація обліку фінансових зобов’язань підприємства.

3. Формалізація й упорядкування заявок на платіж (службових записок на оплату).

4. Створення основи для автоматизації завдань: матеріального постачання, транспортної логістики, оперативного фінансового планування платежів, оперативного бюджетного контролю платежів, проектного обліку.

5. Забезпечення можливості автоматизованого ведення сальдо по розрахунках у розрізі контрактів з постачальниками.

6. Автоматизація засобів контролю валютного законодавства.

7. Організація оперативного контролю ходу ведення контракту, у тому числі організація нагадувань по електронній пошті.

Необхідність автоматизованого обліку контрактів з постачальниками випливає з особливостей вітчизняного законодавства й практики ведення бізнесу; це визначає й роль даного завдання в контурі фінансового керування. В ERP «Монолит» контракт є спеціальним об’єктом обліку, що містить безліч аналітичних атрибутів і виступає в якості джерела нормативної інформації для таких бізнес-процесів:

Ефект від впровадження модуля «Учёт контрактов с поставщиками»:

1. Підвищення контрактної дисципліни, як з боку відповідальних виконавців, так і з боку фінансової служби і як наслідок: мінімізація штрафних санкцій з боку контрагентів, мінімізація санкцій з боку органів валютного контролю, зниження обсягу простроченої кредиторської заборгованості.

2. Підвищення якості планування транспортних перевезень, закупівель сировини й матеріалів, оперативних платежів.

3. Підвищення швидкості підготовки платіжних документів.

4. Можливість здійснювати й контролювати процес узгодження контрактів в електронному вигляді.

5. Можливість використання прострочень по контрактам у якості KPI відповідальних виконавців.

Модуль ERP «Монолит» «Управление финансами. Финансовое планирование» призначений для вирішення таких завдань:

1. Аналіз актуальних фінансових зобов’язань підприємства.

2. Підвищення обґрунтованості місячних фінансових планів за рахунок зв’язку з існуючими фінансовими зобов’язаннями компанії.

3. Скорочення термінів підготовки фінансового плану.

4. Автоматизація контролю бюджету руху грошових коштів.

5. Підвищення ефективності використання коштів.

Модель предметної області для опису й обліку фінансових зобов’язань в ERP «Монолит» дозволяє:

1. Виконувати формальний опис типів фінансових зобов’язань і документів або подій, на підставі яких дані зобов’язання виникають.

2. Визначати умови погашення одних зобов’язань іншими й можливості оплати зобов’язань, а також правила розрахунків суми зобов’язання.

3. Фіксувати всі виниклі зобов’язання в єдиному реєстрі фінансових зобов’язань, який є підставою для середньострокового й короткострокового планування й одержання різного роду звітності.

Реєстр фінансових зобов’язань виступає не тільки як підстава для фінансового планування, але й служить засобом автоматизації здійснення платежів.

На підставі існуючих фінансових зобов’язань у напівавтоматичному режимі генеруються заявки на платіж. Далі платіжні документи в електронному вигляді надходять у систему банк-клієнт, дозволяючи в принципі виключити наявність паперових носіїв у системі платежів.

Заявки на оплату й платіжні документи мають прив’язку до статей бюджету руху грошових коштів і дозволяють в оперативному режимі й у вигляді звітів контролювати виконання цього бюджету й більш короткострокових фінансових планів.

Фінансове планування в системі може здійснюватися на декількох рівнях: річне, квартальне й місячне, декадне або тижневе й щоденне.

В інтегрованому вигляді фінансовий план доступний у вигляді звіту, який поєднує дані сукупності затверджених фінансових планів по менеджерам центрів фінансової відповідальності.

Фінансовий план є сукупністю рядків, які відповідають класифікатору видів витрат, згрупованих відповідно до побажань замовника й потреб звіту про рух грошових коштів. План формується в декількох валютах залежно від валюти платежу тих зобов’язань, з яких створений даний рядок фінансового плану. Фінансовий план створюється менеджером центру фінансової відповідальності відповідно до регламенту підприємства (може створюватися груповою операцією фінансовою службою), заповнюється з реєстру фінансових зобов’язань і проходить етапи коригування затвердження. Забезпечується доступ користувачів тільки до власних фінансових планів і доступ фінансової служби до всіх планів.

 

Глава 8.9. Автоматизація операцій бухгалтерського обліку в системі «Парус»

План

1. Автоматизація обліку основних засобів, нематеріальних активів, виробничих запасів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, праці та заробітної плати, витрат на виробництво, готової продукції та її реалізації, фінансово-розрахункових операцій, фінансових результатів і власного капіталу

2. Автоматизація зведеного обліку та складання звітності

 

В умовах зростаючих вимог до управління корпорація «Парус» відійшла від вирішення суто облікових завдань, наприклад, бухгалтерського, податкового, виробничого та складського обліку, і зуміла створити технологію комплексної автоматизації управління підприємством, яка вирішує завдання поточного бюджетування й оперативного планування, управління дебіторсько-кредиторською заборгованістю, управління фінансовими ресурсами підприємства й ін. Програмну продукцію корпорації «Парус» за областю й рівнем застосування можна згрупувати в такий спосіб:

1. Програмні продукти для обліку фінансів приватних підприємців.

2. Програмні продукти, що автоматизують управління держбюджетних організацій.

3. Програмні продукти, орієнтовані для роботи в сегменті малих і середніх підприємств. До цієї лінії програмних продуктів належать комплексні системи для автоматизації управління підприємств оптової та роздрібної торгівлі, громадського харчування й готельного бізнесу, транспортних і страхових фірм, фармацевтичних компаній і аптек.

4. Програмні продукти для автоматизації управління великих підприємств, корпорацій і холдингів, у тому числі підприємств нафтогазового й паливоенергетичного комплексу, а також телекомунікаційних підприємств і підприємств зв’язку.

Система «Парус-Предприятие 8» призначена для використання на великих підприємствах різної галузевої спрямованості, у корпоративних структурах і холдингах.

До складу «Парус-Предприятие 8» входить набір модулів, кожен з яких працює у взаємодії з іншими модулями або автономно. Завдяки модульному принципу побудови системи, існує можливість поступового нарощування її можливостей з розширенням автоматизації завдань управління підприємством.

Система інтегрована з поштовими системами та системами управління документами й діловими процесами.

Функціональний склад системи:

1. «Управление финансами».

2. «Управление логистикой».

3. «Управление производственными процесами».

4. «Управление персоналом».

5. «Управление взаимоотношениями с клиентами».

6. «Управление деловыми процесами».

7. «Parus-on-line».

8. «Учет фактических затрат и калькуляция себестоимости».

9. «Управление техническим обслуживанием и ремонтами».

10. «БухЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.