Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЖурнал-ордер і аналітичні відомості до нього формуються по кожному рахунку розрахунків у розрізі контрагентів і оборотів по кореспондуючим рахункам.

В системі передбачений вбудований облік розрахунків по податку на додану вартість:

1. Автоматизований облік залишків податку на додану вартість у розрізі документів розрахунків у відомостях по розрахункам з контрагентами.

2. Автоматизований розрахунок сум сплаченого податку на додану вартість при оплаті документів у відомості.

3. Облік залишків надходження передоплати в документах по повній сумі надходження (аналітичний облік передоплати) і по сумі надходження без податку на додану вартість (бухгалтерський облік передоплати).

Система забезпечує автоматичне проведення бухгалтером попередньо встановлених зв’язків між документами по розрахунках (рахунку на відвантаження й на оплату, надходження і перерахування коштів, векселя і т.д.) в оперативному (фінансовому) контурі.

Модуль «Сводный анализ дебиторской и кредиторской задолженности» базується на інформації, отриманої з усіх ділянок обліку, на підставі якої формується зведена картотека по розрахунках з організаціями за будь-який період. Система дозволяє одержати акти звірки розрахунків з організацією за будь-який період в валюті розрахунків, в будь-якій аналітичній валюті й за будь-яким курсом.

Розрахунки й аналіз зведеної дебіторської й кредиторської заборгованості по організаціях проводиться:

1. За періодами обліку.

2. За організаціями і регіонами.

3. За термінами виникнення - структура заборгованості по періодах.

4. За розділами обліку - структура заборгованості по розділах.

5. За збільшенням/зменшенням заборгованості за період.

6. За підрозділами надання послуг.

7. За «ініціаторами» виникнення заборгованості.

8. За менеджерами, відповідальними за відвантаження продукції.

9. За довільними ознаками групування організацій - галузями, видами власності і т.д.

10. За періодами простроченої заборгованості.

11. За динамікою заборгованості.

Система дозволяє простежити весь ланцюг заборгованості від підсумкової суми заборгованості до первинного документа. За результатами розрахунків формуються звітні документи.

Багатоаспектний аналіз заборгованості виконується в двох розрізах:

1. Оперативні дебітори-кредитори - по документах, проведеним в оперативному контурі, які не пройшли бухгалтерську обробку.

2. Бухгалтерські дебітори-кредитори - по документах, проведеним в оперативному й бухгалтерському контурах.

Модуль «Учёт основных средств и нематериальных активов» забезпечує виконання повного набору функцій по бухгалтерському й податковому обліку основних засобів:

1. Ведення картотеки основних засобів.

2. Реєстрація всіх типів документів з руху основних засобів. Друк форм документів відповідно до законодавства.

3. Ведення відомості наявності й руху основних коштів.

4. Нарахування амортизації основних засобів за різними методиками.

5. Автоматизація процесу проведення інвентаризації.

6. Переоцінка основних засобів за різними методиками.

7. Облік податку на додану вартість по основним засобам.

8. Облік ремонту й модернізації основних засобів.

9. Формування й друк звітів з обліку й руху основних засобів.

Система передбачає широкі можливості з обліку основних засобів:

1. Коефіцієнти спільного обліку основних засобів.

2. Багатокомплектні основні засоби.

3. Складові об’єкти, різні норми амортизації й термін експлуатації за складовими частинами.

4. Робота з об’єктами житлового фонду, часткова приватизація об’єктів.

5. Облік обладнання в монтажі, облік витрат по періодах.

6. Розгорнутий облік параметрів і характеристик основних засобів.

7. Ієрархічна класифікація основних засобів (за групами основних засобів, за видами, за галузями, за призначенням, за шифрами норм амортизації, за рахунками витрат і т.п.).

8. Налаштовувані й індивідуальні норми амортизації, методики прискореної амортизації.

9. Облік вмісту дорогоцінних металів.

За результатами роботи формуються:

1. Журнал-ордер по рахункам обліку.

2. Відомість зносу (по інвентарним номерам, підрозділам, рахункам).

3. Групувальні оборотні відомості по групах і видам основних засобів, по підрозділам і матеріально-відповідальним особам, по підрозділам і видам основних засобів.

4. Оборотно-сальдова відомість по дорогоцінним металам.

5. Зведення оборотів по рахункам обліку в розрізі підрозділів.

Модуль «Налоговый учёт» інтегрований з модулями бухгалтерського й оперативного контурів. Це дозволяє за єдиними принципами визначати показники оподатковування, оперативно відслідковувати стан розрахунків з бюджетом.

Система обліку розрахунків з податку на додану вартість забезпечує такі можливості:

1. Автоматизований розрахунок податку на додану вартість в документах надходження та відвантаження товарно-матеріальних цінностей, продукції, надання й одержання послуг.

2. Автоматизоване визначення 1-ї події по документам розрахунків з контрагентами.

3. Друк податкових накладних і додатків (розрахунки-коригування), рахунків-фактур.

4. Автоматизоване формування та друк Реєстру виданих і отриманих податкових накладних.

5. Автоматизоване формування звітності (декларації) з податку на додану вартість.

6. Облік розрахунків з податку на додану вартість по експортно-імпортним операціям, облік різних ставок податку на додану вартість.

7. Облік особливостей законодавства при розрахунках по бартерним операціям, при розрахунках за енергоносії і т.д.

8. Різні схеми податкового обліку для розрахунків з оптовими й разовими покупцями.

9. Автоматичні розрахунки по податковим зобов’язанням і податковому кредиту.

10. Облік надходження податкових накладних, автоматизований розрахунок неодержаних податкових накладних.

Система податкового обліку по валовим доходам і витратам забезпечує такі можливості:

1. Різні методики розрахунків по валовим доходам і витратам: з використанням рахунків з обліку валових доходів і витрат і без їх використання.

2. Аналітичні відомості групування операцій по статтям доходів і витрат в прив’язці до статей декларації й додатків до неї.

3. Формування аналітичної відомості по доходам і витратам в розрахунках з контрагентами.

4. Автоматизоване визначення 1-ї події по валовим доходам і витратам.

5. Автоматизоване формування декларації по прибутку й додатків до декларації.

Система податкового обліку комплексу «ІТ-Предприятие» також забезпечує облік операцій по іншим податковим зборам і платежам, а також податкам, пов’язаним з оплатою праці:

1. Оперативний аналіз стану розрахунків з бюджетом по кожному податку.

2. Автоматизоване формування журналів-ордерів, аналітичних розшифровок по рахункам і формам звітності.

Модуль «Главная книга, баланс, сводная бухгалтерская отчётность» вирішує наступні завдання:

1. Розрахунки підсумкових оборотів по рахункам. По кожному рахунку можливі режими розрахунків оборотів по журналу господарських операцій, по Головній книзі.

2. Розрахунки вихідних сальдо. Аналіз оборотів по аналітиці з довільно заданою структурою ієрархії.

3. Розрахунки оборотів Головної книги. Можливість формування в Головній книзі згорнутих і розгорнутих оборотів по різним рахункам.

4. Контроль стану облікових регістрів. Можливість перевірки вихідних залишків по рахункам, контроль закриття рахунків, перевірка балансу по активно-пасивним розгорнутим рахункам, перевірка валюти балансу перехідних залишків, контроль припустимої кореспонденції рахунків (оперативний і по підсумковим оборотам) і т.д.

5. Друк Головної книги в різних розрізах. Стандартна форма (журнал-ордер), оборотна відомість, оборотний баланс, шахівка оборотів по рахункам і т.д.

Будь-які розраховані зведені дані можуть бути розгорнуті аж до первинного документа, що дозволяє одержати деталізовану розшифровку підсумкової суми.

Підсистема дозволяє в оперативному режимі контролювати стан всіх бухгалтерських рахунків (синтетичних і аналітичних) по залишкам і оборотам і на цій основі швидко одержувати зведені звіти.

Для налаштування, розрахунків і друку всіх форм бухгалтерської й податкової звітності в системі створений спеціальний «Конструктор отчётов нерегулярной структуры».

Даний конструктор має прості засоби для налаштування зовнішнього вигляду форм і алгоритмів розрахунків її показників, зокрема в форматі MS Excel.

При описі алгоритмів розрахунків показників форм можна використовувати велику кількість функцій внутрішньої бібліотеки. Дані функції дозволяють одержати практично будь-які показники з бухгалтерського контуру й контуру оперативного управління. Користувач може додавати самостійно функції в дану бібліотеку.

Перелік форм бухгалтерської й податкової звітності, що постачаються з системою, постійно оновлюється й визначається поточним законодавством.

На базі форм бухгалтерської звітності реалізовані форми аналізу фінансового стану підприємства (аналітичний баланс, ліквідність балансу, фінансові коефіцієнти й ін.). Всі звіти можуть бути отримані в національній валюті або у валютах здійснення операцій.

Система «ІТ-Предприятие» дозволяє одержати повний комплект бухгалтерської звітності й бухгалтерських регістрів (журнали-ордери, відомості) згідно з поточним законодавством.

Система «ІТ-Предприятие» дозволяє вести бухгалтерський облік і формувати фінансову звітність відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності IFRS або US GAAP.

Можливі два варіанти ведення обліку в декількох стандартах:

1. Паралельний облік по всім операціям.

2. Трансформація тільки фінансової звітності.

Система «ІТ-Предприятие» дозволяє вести облік з автоматичним паралельним формуванням проводок до первинних документів в різних стандартах. В рамках модуля «Учёт по МСФО» допускається ведення одночасного обліку в декількох стандартах по всім ділянкам або по окремим ділянкам (наприклад, основні засоби). Також система дозволяє вести облік розрахунків по зв’язаним сторонам, необхідний згідно з вимогами міжнародних стандартів фінансового обліку. На базі облікових даних виконується формування фінансової звітності згідно з міжнародними стандартами.

Система «ІТ-Предприятие» підтримує трансформацію підсумкової фінансової звітності підприємства з національних стандартів в міжнародні стандарти згідно IFRS або US GAAP. Система «ІТ-Предприятие» підтримує механізми консолідації звітності за національними та міжнародними стандартам.

 

Глава 8.6. Автоматизація операцій бухгалтерського обліку в системі «Флагман»

План

1. Автоматизація обліку основних засобів, нематеріальних активів, виробничих запасів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, праці та заробітної плати, витрат на виробництво, готової продукції та її реалізації, фінансово-розрахункових операцій, фінансових результатів і власного капіталу

2. Автоматизація зведеного обліку та складання звітності

 

Корпоративна інформаційна система «Флагман» є повнофункціональним програмним продуктом класу ERP, призначеним для вирішення широкого спектра управлінських завдань, є сучасним інструментом, що дозволяє здійснювати комплексне ефективне управління бізнес-процесами як окремих середніх і великих підприємств, так і холдингових структур.

Корпоративна інформаційна система «Флагман» розділена на окремі контури, що представляють собою набір типових функціональних рішень, необхідних для ефективного управління підприємством:

1. «Управление производством»: технічна підготовка виробництва, планування виробничих ресурсів, оперативне виробниче планування, оперативний облік і диспетчерування).

2. «Управление финансами»: фінансовий менеджмент, договори та взаєморозрахунки, персонал, зарплата, табельний облік, податок.

3. «Логистика»: збут і торгівля, складський облік, постачання і закупівлі.

4. «Документооборот».

Корпоративна інформаційна система «Флагман» застосовується в різних галузях промисловості й у сфері послуг, у комерційних компаніях і в бюджетних організаціях. Має модульну архітектуру, єдину для всіх програмних модулів систему електронного документообігу й загальну базу даних. Системою підтримується робота необмеженої кількості бізнес-одиниць (підприємств). Довідники можуть бути загальними для всіх бізнес-одиниць або індивідуальними.

Система «Flagman Express» - функціональне, легко впроваджуване рішення для управління бізнесом малих і середніх компаній.

Мережна бухгалтерська система «Інтегратор» забезпечує комплексну автоматизацію бухгалтерського обліку великих і середніх підприємств різних галузей і сфер діяльності. Основні переваги системи «Інтегратор»:

1. Будь-який рівень деталізації обліку на кожному робочому місці.

2. Гнучке налаштування на структуру підприємства й облікову політику.

3. Адаптація до особливостей місцевого законодавства.

4. Забезпечує погоджену роботу бухгалтерів на всіх ділянках обліку в мережі в режимі реального часу.

5. Дозволяє вести як бухгалтерський, так і податковий облік.

«Інтегратор» автоматизує облік:

1. Облік коштів (каса, банк).

2. Облік матеріалів, продукції, товарів, малоцінних швидкозношуваних предметів.

3. Облік основних засобів і нематеріальних активів.

4. Облік виробничих витрат і собівартості продукції.

5. Облік збуту й реалізації.

6. Облік прибутків, податків і капіталу.

7. Облік взаєморозрахунків з дебіторами, кредиторами, постачальниками й підрядникам.

8. Формування фінансової звітності.

У системі «Інтегратор» реалізовані:

1. Робота «от операции» й «от документа». При цьому оформлення первинних документів не вимагає знання бухгалтерського обліку, а відтак дозволяє автоматизувати й роботу фінансово-збутового відділу.

2. Створення на підставі даних одного документа документів іншого виду.

3. Передача документів на інші ділянки.

4. Автоматичне формування проводок по документу.

5. Повна автоматизація формування проводок, у тому числі складних.

6. Облік у довільних валютах і умовних одиницях, автоматичний розрахунок курсових і сумових різниць.

7. Облік товарно-матеріальних цінностей за середніми цінами, методом FIFO та партійним методом.

8. Робота з позабалансовими рахунками.

В системі права доступу розмежовані відповідно до виконуваної роботи. Дотримується принцип відповідальності, за якого кожний бухгалтер відповідає за свою ділянку робіт. По кожній проводці є інформація про те, на якій ділянці вона введена.

Програма «Зарплата-DOS» забезпечує автоматизоване ведення розрахунків нарахувань і утримань заробітної плати персоналу підприємств різних сфер діяльності.
Гнучко налаштовується на специфіку підприємств різних форм власності та видів діяльності. Існують різні модифікації програми «Зарплата» для різних типів підприємств.

Існує можливість роботи як «от документа», так і безпосередньо з кожним розрахунковим листком, можливість різних варіантів групових розрахунків і індивідуального розрахунку як співробітника, так і окремого нарахування або утримання.

Переваги програми «Зарплата»:

1. Багатоманіття вихідних документів і можливість їх створення й коригування відповідно до потреб конкретного користувача, можливість одержання різноманітних довідок за довільним запитом і їх друк.

2. Реалізований алгоритм, який дозволяє формувати відомості про фактично отримані доходи фізичних осіб на основі даних про нарахований дохід і зроблені виплати (використовується уточнене поняття об’єкта оподатковування).

3. Підтримується формування даних для Пенсійного фонду відповідно.

Можливості програми:

1. Гнучке налаштування на структуру підприємства й зміни законодавства.

2. Одночасне використання декількох податкових таблиць із зазначенням діапазону дії кожної.

3. Розрахунки погодинної й відрядної заробітної плати, надбавок, премій, допомог і різних утримань.

4. Формування звітів до Державної податкової адміністрації й Пенсійного фонду.

5. Сторнування розрахунків за минулі місяці.

6. Оформлення валютних нарахувань відповідно до законодавства.

7. Автоматичне перерахування ряду нарахувань і утримань при введенні інформації за минулі місяці.

8. Довільна кількість нарахувань і утримань протягом одного місяця.

9. Налаштування на структуру підприємства, виконання розрахунків і одержання зведених відомостей по будь-якому рівню.

10. Широкий спектр вихідних документів: зведені, довідкові відомості, документи по окремих працівниках.

11. Перегляд вихідних форм на екрані, друк висновку (в тому числі в файл).

12. Округлення розрахунків до будь-якого ступеня точності.

13. Розвинена система пошуку й підказок.

14. «Прозорий режим», що інформує користувача про процес виконання розрахунків, що й забезпечує можливість втручання в процес в будь-який момент.

15. Потужна система контролю повноти, цілісності й правильності розрахунків.

16. Термін зберігання інформації в базах даних визначається самим користувачем.

17. Можливість відмови від автоматичних розрахунків і їх виконання за допомогою вбудованого калькулятора.

Глава 8.7. Автоматизація операцій бухгалтерського обліку в системі «Megafin»

План

1. Автоматизація обліку основних засобів, нематеріальних активів, виробничих запасів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, праці та заробітної плати, витрат на виробництво, готової продукції та її реалізації, фінансово-розрахункових операцій, фінансових результатів і власного капіталу

2. Автоматизація зведеного обліку та складання звітності

 

Система «Megafin» призначена для ефективної комплексної автоматизації діяльності різних підрозділів підприємства та забезпечує надійну, ефективну й оперативну інформаційну підтримку функціонування підприємства за напрямками:

1. Облік функціонування підприємства.

2. Аналіз функціонування підприємства.

3. Контроль функціонування підприємства.

4. Управління функціонуванням підприємства.

5. Планування функціонування підприємства.

При розробці «Megafin» не використовувалась загальноприйнята модульна схема автоматизації, відповідно до якої підприємство може автоматизувати робочі місця бухгалтера, менеджера продажів, комірника й ін. за допомогою відповідних модулів. Кожний модуль реєструє істотну для себе інформацію, виконує її обробку. Трактування загальної первинної інформації в категорії відповідного відділу (проводки для бухгалтера, складські картки для комірника...) приводить до виникнення проблем цілісності, несуперечності й єдності даних, можливості їх взаємного зіставлення.

В модульних системах автоматизації діяльності підприємств для підтримки єдиного інформаційного простору використовуються складні процедури взаємної синхронізації й зіставлення даних. Через заплутаність взаємодій між підрозділами й схем обробки інформації принциповим є порядок введення первинної інформації й виконання розрахункових процедур.

Система з модульною побудовою, навіть з задекларованими розробниками значними функціональними можливостями, базується на кінцевих підходах до обробки первинної інформації підрозділами і їх (підрозділів) взаємодіях. Наявність у її складі великого числа технологічно складних контурів обробки даних робить таку систему незручною в експлуатації, підвищує ймовірність виникнення помилок і ускладнює їх пошук і виправлення.

Зміна політики підприємства, адаптація його діяльності до нових умов вимагає модифікації програмного забезпечення, автоматизації нових завдань. Перебудова алгоритмів функціонування й структури даних у будь-якому модулі викликає ланцюгову реакцію таких змін в інших модулях. При цьому основною проблемою може бути навіть не відсутність коштів на перепрограмування системи. Необхідний досить великий проміжок часу для модифікації програмного забезпечення і його тестування. Протягом цього періоду підприємство працює не належним чином, що веде до збитків. Інша проблема полягає в тому що через заплутаність побудови модульної системи важко передбачити принципову можливість здійснення цих змін, їх наслідки.

Ринкова економіка вимагає від підприємства швидкої реакції на мінливість потреб ринку й умов роботи, прийняття керівництвом правильних рішень, заснованих на оперативному одержанні достовірної інформації. Недоліки модульних систем ускладнюють ведення ефективної господарської діяльності.

Робота системи комплексної автоматизації підприємства «Megafin» базується на реєстрації фактів господарської діяльності підприємства в єдиній таблиці. Записи цієї таблиці формуються на підставі аналізу показників первинних документів, які були занесені в систему. Електронна база даних фактів господарської діяльності підприємства - загальний і єдиний для всіх підрозділів інформаційний ресурс. Він містить істотну інформацію не з погляду певних підрозділів, а з погляду підприємства в цілому. За допомогою процедур динамічного відбору й обробки фактів господарської діяльності виконується трактування зареєстрованих фактів у звичні для кожного підрозділу вихідні форми: відомості, регістри, звіти, журнали й ін.

Така побудова дозволяє дійсно говорити про організацію єдиного інформаційного простору на підставі загальної інформаційної платформи - системи оперування фактами господарської діяльності. Обробка інформації здійснюється у два етапи:

1. Реєстрація й трактування первинних документів у факти господарської діяльності.

2. Інтерактивний відбір і обробка фактів господарської діяльності на підставі запитів користувачів на одержання вихідних форм.

Для коректної роботи системи порядок проведення документів є несуттєвим, крім випадків, коли деякі показники документа визначаються на підставі вже зареєстрованої інформації (наприклад, вартість матеріальної цінності, яка враховується за середньозваженою ціною). Тому користувачі системи можуть безболісно скорегувати раніше проведені документи, вилучити їх або створити нові. «Megafin» миттєво проаналізує показники первинного документа, зареєструє господарські факти й виконає перевірку їх коректності. Ще швидше програма відреагує на видалення документа - вилучить відповідні записи в таблиці фактів.

Протягом декількох секунд «Megafin» проаналізує таблицю фактів господарської діяльності й сформує необхідну вихідну форму з врахуванням недавніх змін. Для реально працюючої системи середній час формування 50 видів звітних форм становить 12 секунд. Розрахунки середнього часу проводився на підставі 3544 вимірів тривалості формування звітів.

Безпосередній зв’язок вихідної інформації з фактами господарської діяльності й первинними документами дозволяє визначити вхідну інформацію, на підставі якої були отримані вихідні дані. А прозора модель побудови й обробки інформації робить зручною й ефективною експлуатацію системи, надає можливість безболісно адаптувати й розбудовувати продукт.

Робота всіх підрозділів на загальній інформаційній платформі дозволяє здійснювати перехресний контроль повноти й вірогідності даних, що підвищує якість і оперативність вихідної інформації, упорядковує й формалізує інформаційні потоки підприємства. У такій системі підходи до обробки й аналізу діяльності підприємства різними підрозділами незалежні друг від друга й можуть легко змінюватися.

Огляд основних можливостей «Megafin»:

1. Автоматизація бухгалтерського обліку.

2. Автоматизація складського обліку.

3. Автоматизація оперативного обліку.

4. Автоматизація продажів.

5. Автоматизація документообігу.

6. Робота з POS-терміналами.

7. Управління закупівлями.

8. Облік взаєморозрахунків з партнерами.

9. Регламентація, облік і протоколювання дій користувачів.

10. Формування звітів.

11. Інформаційна підтримка прийняття рішень.

Система «Megafin» забезпечує:

1. Довільний аналіз фактів господарської діяльності підприємства.

2. Реєстрацію й обробку первинних документів, що відображають господарські операції, а також введення іншої інформації для обробки.

3. Відповідність законам і іншим нормативним актам.

4. Відповідність обліковій політиці підприємства.

5. Максимальну економічно виправдану відповідність прийнятої на підприємстві форми документообігу правилам обробки інформації й представлення вихідних даних.

6. Багатокористувацький доступ до первинної інформації й результатів її обробки.

7. Наявність засобів адміністрування й налаштування роботи системи.

8. Наявність засобів контролю швидкості, старанності й якості роботи користувачів.

9. Прийнятну швидкість введення й обробки інформації в багатокористувацькому режимі.

10. Можливість зберігання й обробки більших обсягів даних.

11. Перевірки, в тому числі інтерактивні, цілісності інформації, повноти й коректності вхідних даних і результатів її обробки.

Характеристики базової версії «Megafin» наведено в табл. 21.

 

 

Таблиця 21Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.