Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИОбчислення потреби підприємства в матеріальних ресурсах

Потреба в матеріально-технічних ресурсах визначається по-різному, залежно від їхнього призначення. Кількість технічних засобів, тобто машин та устаткування, обчислюється епізодично за проектування вироб­ничих систем. Розрахунки потреби в матеріалах є регулярними і здійснюються на єдиній методичній основі. Кількість матеріалів певного різновиду, яка потрібна підприємству в розрахунковому періоді в натуральному вимірі (Пз) і яку слід закупити, обчислюєть­ся за формулою

 

, натур.од.,

 

де Пзаг – загальна потреба в матеріалах у розрахунковому періоді, натур.од.;

Зп, Зк – перехідний запас матеріалів відповідно на початок і кінець розрахункового періоду

Матеріали витрачаються на такі потреби: основне вироб­ництво, виготовлення технологічного оснащення, ремонтно-експ­луатаційні роботи, заходи з підвищення технічного рівня вироб­ництва, капітальне будівництво власними силами. Витрати мате­ріалів обчислюються множенням обсягу продукції (робіт) на нор­му витрати матеріалу. Цей засадний принцип конкретизується відповідно до того чи того об'єкта нормування.

Розрахунок потреби в матеріалах є найбільшим відповідальним в укладанні плану матеріально-технічного забезпечення.

Загальна потреба в матеріалах визначається за формулою

 

, натур.од.,

 

де Пвир -- потреба в матеріалі на основне виробництво, натур.од.;

Прем -- потреба в матеріалі на ремонтно-експлуатаційні потреби, натур.од.;

Пнзв -- потреба в матеріалі на змінення обсягів незавершеного виробництва, натур.од.;

Пзап -- потреба в матеріалі на створення виробничого запасу, натур.од.

Є декілька методів визначення потреби в матеріалах на основне виробництво:

1. Метод прямого рахунку. Потреба в матеріалах (Пвир) цим методом визначається за формулою

 

, натур.од.,

 

де Нві -- норма витрат матеріалу на виробництво і-го виробу;

Qі – обсяг випуску продукції і-го найменування, натур.од.;

n - кількість найменувань продукції, що виготовляється.

2. Метод розрахунку на основі нормативних термінів зношення. Потреба в матеріалах цим методом визначається за формулою

 

, натур.од.,

 

де К – кількість матеріалів(виробів, деталей) в експлуатації, натур.од.;

Тз – нормативний термін зношення, рік.

3. Метод рахунку на основі даних рецептурного складу виробляємо продукції.

Розрахунок потреби в матеріалах цим методом здійснюється в три етапи.

I етап: визначається кількість готової продукції (Пгот):

 

, т,

 

де m – вага одного і-го виробу, кг;

Q – обсяг виробництва і-го виробу, натур.од.

II етап: визначається кількість матеріалів, яка має бути відпущена в виробництво з урахуванням технологічних втрат (Пвід)

 

, т,

 

де Квих – коефіцієнт виходу готової продукції.

ІІІ етап: визначається потреба у кожному матеріалі (Пмат):

 

, т,

 

де Кмат – питома вага кожного матеріалу в загальному складі суміші.

4. Статистичний метод (індексний). Він використовується, якщо потребу в

матеріалі неможливо визначити методом прямого розрахунку. Потреба в матеріалах цим методом визначається за формулою

 

., натур.од.

 

де Пмат – фактичні витрати матеріалу у попередньому періоді, натур. од.;

Івир – індекс змінення виробничої програми;

Інв – індекс змінення норми витрат.

5. Інші методи.

Потреба в матеріалах на зміну обсягів незавершеного виробництва визначається за допомогою формули

 

., натур.од.

 

де Дні, Дкі – кількість виробів у незавершеному виробництві відповідно на початок і кінець планового періоду, натур.од..

Потреба в матеріалі на створення виробничого запасу визначається за формулою

 

, натур.од.,

 

де Рсер ден – середньоденні витрати матеріалу, натур.од.;

Нз – норма виробничого запасу матеріалу, днів.

 

 

Питання для самоконтролю

1. Що являє собою продукція підприємства?

2. У якому вираженні вимірюється обсяг виробництва продукції?

3. Що являє собою якість продукції як економічна категорія?

4. Які Ви знаєте показники якості продукції?

5. Охарактеризуйте методи оцінки якості продукції?

6. Що є стандарт і які категорії стандарту Ви знаєте?

7. Для чого потрібна сертифікація продукції?

8. Яка роль маркетингу в діяльності підприємства?

9. Назвіть основні функції і принципи маркетингу.

10. У чому полягає роль виробничої програми?

11. Як визначається обсяг виробництва продукції у натуральних вимірниках?

12. Охарактеризуйте вартісні показники виробничої програми.

13. Що включає в себе матеріально-технічне забезпечення виробництва?

14. Які методи визначення потреби в матеріалах Ви знаєте?

 

 

Література

 

4. Бойчик І.М. Економіка підприємства: Навч.посібник. – К.:Атіка, 2002, с. 48 – 66, 238 – 264

5. Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчан М.І. Економіка підприємств:Навч.посіб.— Львів: В-во „Сполом”,1998, с.19 –29, 100 – 112

6. Бондар Н.М. Економіка підприємства: Навч. Посібник – К.: В-во А,С,К, 2004, с.153 – 160, 173 – 199

4. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. –Вид. 2-ге перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2000, с.326 – 368

5. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємств. Навч.посіб.—К.: „Каравела”, 2003, с. 61 – 72, 87 – 109

 

 

Тема 9. Продуктивність, мотивація та оплата праці

 

 

Мета вивчення теми: висвітлення значення та розгляд сутності продуктивності, мотивації та заробітної плати, ознайомлення з основами методики планування продуктивності праці, основними напрямами сучасної політики оплати праці, формами і системами заробітної плати.

 

 

План

 

1. Сутність, методи визначення та чинники зростання продуктивності праці.

2. Планування продуктивності праці.

3. Сутність, значення і методи мотивації

4. Сутність, значення та функції заробітної плати

5. Сучасна політика оплати праці

6. Основи організації оплати праці

7. Форми і системи оплати праці

8. Доплати й надбавки до заробітної плати та організація преміювання персоналу.

 ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.